Roald Øye

Pensjonist
409

Yassir Arafats glipp som er glemt.

Den norske FN-utsendingen til Midt-Østen Terje Røed- Larsen traff ofte Yassir Arafat i forbindelse med de israelsk-palestinske forhandlingene før og etter inngåelsen av Oslo-avtalen i 1993.

Publisert: 10. okt 2011

Hans vurdering av den palestinske presidenten var lite flatterende. Ved en anledning beskrev han presidenten som "en notorisk løgner".Det er litt av en attest å få når man er fredsprisvinner.

Men han kunne også snakke realistisk og sant, og da gjorde han det av taktiske grunner helst på arabisk. Sensitive opplysninger om politisk strategi måtte f.eks. ikke komme ut til vestlige reportere, og da var arabisk velegnet å ty til i skrift og tale. Hans arabiske dialekt røpet imidlertid at han hadde sitt opphav i Kairo i Egypt. Heller ikke han var en ekte palestiner, bare en av mange innvandrere fra de arabiske nabolandene i tiden etter ca. 1880.

Det var en kjedelig glipp da en ærlig og åpenhjertig uttalelse ved en anledning kom ut i media. Arafat sa: «Det palestinske folk eksisterer ikke. Opprettelse av en palestinsk stat er bare en måte for oss å kunne fortsette vår kamp mot den israelske staten, Israel. Det vil bidra til å skape enhet og samhold i den arabiske verden. Faktum er at i dag er det ingen forskjell på jordanere, palestinere, syrere eller libanesere. Det er bare av politiske og taktiske grunner at vi i dag snakker om et palestinsk folk. Nasjonale arabiske interesser forutsetter at vi utad viser sterk tro på eksistensen av et slikt avgrenset palestinsk folk som motstykke til sionismen».

Det som her sivet ut er ingen overraskende nyhet for folk som bor i Israel eller i de palestiske selvstyreområdene. Samtlige 193 medlemsland i FN tror jeg også kjenner til sannheten om det såkalte "palestinske folk", men for enhver araber i maktposisjon vil det være forbundet med fare å gjenta offentlig glippen til Yassir Arafat. For vestlige politikere kan det bety diplomatiske problemer med arabiske oljestater hvis de fokuserer for sterkt på dette smertelige faktum at det egentlig ikke fins noe palestinsk folk. (etter vanlige kriterier som f.eks.: tidligere hovedstat, myntenhet, grenser, traktater, politiske ledere, historiske personligheter, arkeologiske funn osv. ) «Det palestinske folk» er Arafats oppfinnelse og oppsto først på 1960-tallet, så dette fraværet av spor er lett forståelig.

Likevel ser det ut til å bli flertall i FNs Hovedforsamling for opprettelse av en palestinsk stat for «det palestinske folk i Palestina» - hvis et slikt forslag kommer opp i FNs Hovedforsamling nå i høst.

Terje Røed Larsens partikollega i FN vil på Norges vegne trolig gå inn for dette forslaget, enda det ikke er fremforhandlet noen avtale mellom partene slik forutsetningen var/er. En del mennesker her i landet vil i den situasjonen føle seg bondefanget og lite stolte av å være norske. 

Å forskjellsbehandle Israel ved ikke å overholde inngått avtale er ellers ikke første gang i FNs historie, noe den manglende respekt for Sikkerhetsrådets res. 242 fra 1967 tydelig viser: Israels okkupasjon av Vestbredden er lovlig etter vanlig internasjonal rettstenkning inntil det foreligger en fremforhandlet fredsavtale. 


 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Glipp?? - heller bløff, Roald

Publisert over 9 år siden

Tillater meg å legge inn et flerfoldig arabisk lederskjikt som alle er samtstemte om at "Palestina" og "palestinere" er fiktive begrep som er skapt for å snu verdens sympati bort fra lille Israel - David - som ble angrepet  av de mest nærliggende arabiske land på vegne at den arabiske stornasjon med 22 nasjoner som strekker seg Marokko ved Atlanteren t.o.m. Irak Goliat.

Araberne fant fort ut at det var lettere å vinne verdens sympati basert på bløffen om det vrakede folk.  Slik ble de stakkars gislene i PA-områdene gradvis innpodet i oss som David og nå "store" Israel som Goliat.

"Ved Annapolis konferansen i 2007 - Bush, Olmert, Abbas - snakket president Bush om sin visjon om en tostats-løsing og betegnet den som "to stater for to FOLK". 

Hvem kan gå i mot en slik fabelaktig ide?  Men,- snakker vi virkelig ... om to ... folk?

Et av disse folkene - det jødiske - har en tydelig identitet.  En identitet de har beholdt til tross for alle årene i utlendighet med hjemstavn i Israel.

Men- hva med dette andre folket?  Er det virkelig et folk uten et hjemland?  La oss høre hva arabiske ledere selv mener om dette tema:

Den 31.03.77 uttalte den palestinske leder av det Syria-kontrollerte as-Sa'iqa fraksjonen av PLO, Zuheir Mohsen, følgende til den nederlandske avisen Trouw: 

"Det palestinske folk eksisterer ikke.  Dannelsen av en palestinsk stat er bare et middel i vår pågående kamp mot staten Israel- og for vår arabisk enhet. I virkeligheten så er det idag slik at det ikke er noen forskjell mellom jordanere, palestinere, syrere og libanesere.

Bare av politiske og taktiske årsaker snakker vi i dag om eksistensen av et palestinsk folk.  Dette siden arabiske nasjonale interesser krever at vi tar til oss eksistensen av et bestemt palestinsk folk som en motsetning til sionismen.

Dette av taktiske årsaker fordi Jordan, som er en selvstendig stat med definerte grenser, ikke kan gjøre krav på Haifa og Jaffa, mens - som palestiner, så kan jeg utvilsomt gjøre krav på Haifa, Jaffa, Beersheva og Jerusalem.  Imdleritd- den dagen vi gjenvinner vår rett til Palestina, så vil vi umiddelbart gjenforene Palestina med Jordan."

3 år tidligere - i 1974 - uttalte den nå i fokus senere president i Syria, Hafez al- Assad, følgende:  "Det ville være en fordel for oss å nevne for de ansvarlige israelske myndigheter at vi anser Palestina ikke bare som en udelelig bit av den arabiske nasjon, men også som en del av sør-Syria."

I 1987 gjentar han dette på en konferanse i Amman:  "En stat ved navn "Palestina" har aldri eksistert.  Kong Hussein Jordan svarte:  "Frambringingen av et nasjonalt Palestina tjener som et motsvar mot det Israelske kravet om at Palestina er jødisk."

I september 1993 gjentar al-Assad følgende til en egyptisk avis:  "Når jeg snakker om Palestina, så ser jeg det som en del av Syria."

I 1970 uttalte Arafat følgende:  "Spørsmålet om grenser interesserer ikke.  Fra et arabisk standpunkt snakker vi ikke om grenser.  Palestina er ikke noe mer enn en dråpe i et enormt hav.  VÅR NASJON ER EN ARABISK NASJON SOM STREKKER SEG FRA ATLANTERHAVET TIL RØDEHAVET - OG LENGRE ENN DET."

Den statsløse leder snakket følgelig om et arabisk område større enn Europa.

Og- som det ikke var nok, så var Arafat uforsiktig og forsnakket seg i samtale med den italienske journalisten Orianna Falacci at PLO kjemper mot Israel "in the name of Pan-Arabism."  Arafat tilføyde:  "Det du kaller Trans-Jordan er ikke annet enn Palestina."

Men- det er ingenting som kan måle seg med den uttalelsen en av PLO's grunnleggere, Ahmad Shukeiri, kom med da han så tidlig som i 1956 fra FN's talerstol som ambassadør for den arabiske liga sa at: "En slik dannelse som Palestina eksisterer ikke.  Dette geografiske områder er ikke annet enn den sørlige del av stor-Syria."

Ironien blir fullkommen da den samme Shukeiri i 1964 blir utnevnt til den første leder av PLO - for å frigjøre et land som han selv har sagt aldri har eksistert - og som også da vil logisk innebære heller ikke hatt noe hjemstavnsfolk som sådan.

Det er tydelig at dette for PLO ikke dreier seg om en kamp for et plyndret og undertrykt folk, men om en kamp som føres på vegne av 22 arabiske stater.  PLO er ikke å anse som noe annet en frontorganisasjonen for disse samlede nasjoner større enn Europa.

Arabere er.... arabere... sier disse lederene uavhengig av landegrenser.  De er ikke adskilte folk.  Deres hovedidentitet er at de alle er arabere og oppfinnelsen av Palestina er bare en åpenbar bløff - et instrument - i den pågående kampen mot staten Israel på vegne av den arabiske enhet.

Ta denne første PLO-lederen f.eks. - han er født i Libanon av en tyrkisk mor; var advokat i Jordan, var Syria's ambassadør i FN og den arabiske liga's ambassadør samme sted - m.a.o. en multinasjonal mann.

Inntil 6-dagers krigen var det et usminket budskap som strømmet t fra arabiske radiostasjoner:  "Kast jødene på havet.  Mennene til havet og kvinnene til oss."  Verden hørte, men holdt lenge kjeft.  Etter hvert kom det kritikk og sympatien for Israel var et problem.  En ny strategi måtte fremskaffes.  Behovet ble enda større etter tapet i 6-dagers krigen.  Israel fremsto som militært stekest.  Det var behov for en annen strategi- derfor den palestinske bløffen.

Araberne fant fort ut at det var lettere å vinne sympati i Vesten for denne fantasibløffen om det vrakende folk enn for krigføring på vegne av de 22 arabiske stater mot lille Israel. Slik ble fiksjonen om et palestinsk folk oppfunnet.  Det som inntil da hadde vært verdens oppfatning - at Israel var å anse som "David" og de 22 arabiske nasjoner som "Goliat" ble gradvis endret til at verden oppfattet Israel som "Goliat" og de arabiske gislene i PA-områdene som "David".  Bløffen nådde sitt publikum. 

Gjennomføringen av denne bløffen er historisk unik.  Ingen andre bløffer har fått slik forblindet drahjelp.  Flere og flere tar til seg bløffen som hel eller delvis sannhet.  Og - en aksept av denne delen av bløffen vil føre til at det er og fare for at en fortsettelse av bløffen vil føre til suksess..."

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kildehenvisning

Publisert over 9 år siden

Det var en kjedelig glipp da en ærlig og åpenhjertig uttalelse ved en anledning kom ut i media. Arafat sa: «Det palestinske folk eksisterer ikke. Opprettelse av en palestinsk stat er bare en måte for oss å kunne fortsette vår kamp mot den israelske staten, Israel. Det vil bidra til å skape enhet og samhold i den arabiske verden. Faktum er at i dag er det ingen forskjell på jordanere, palestinere, syrere eller libanesere. Det er bare av politiske og taktiske grunner at vi i dag snakker om et palestinsk folk. Nasjonale arabiske interesser forutsetter at vi utad viser sterk tro på eksistensen av et slikt avgrenset palestinsk folk som motstykke til sionismen».

Roald Øye

Jeg har ingen grunn til å tro at du forfalsker eller dikter opp historier, og jeg vet hvor irritert jeg selv kan bli når man må "bevise" annenhver påstand man kommer med. Men siden jeg ikke finner setningen "Det palestinske folk eksisterer ikke" som et sitat av Rød-Larsen på nettet, så hadde jeg satt pris på en lenke eller sidehenvisning til en mulig bok av Røed-Larsen hvor han forteller dette.

Årsaken er at jeg vet litt om hvordan gamle myter lett blir til nye sannheter og at vi er alle ofre for slike fra tid til annen.

Kommentar #3

Andreas Fagerbakke

26 innlegg  42 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

et sitat av Rød-Larsen på nettet

Han sier uttalelsen er fra Arafat, ikke Rød-Larsen. Vet ikke om Arafat sa dette, men uttalelsen det er snakk om ligner veldig på denne:

"The Palestinian people does not exist. The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our Arab unity. In reality today there is no difference between Jordanians, Palestinians, Syrians and Lebanese. Only for political and tactical reasons do we speak today about the existence of a Palestinian people, since Arab national interests demand that we posit the existence of a distinct Palestinian people to oppose Zionism."

http://en.wikipedia.org/wiki/Zuheir_Mohsen#Political_views Kan jo hende han blander litt. Det er menneskelig å gjøre feil ; )

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ja

Publisert over 9 år siden
Andreas Fagerbakke. Gå til den siterte teksten.

Han sier uttalelsen er fra Arafat, ikke Rød-Larsen. Vet ikke om Arafat sa dette, men uttalelsen det er snakk om

Ja, det har jeg også oppfattet, men slik som innlegget begynner forsto jeg at det ble referert til hva Terje Rød-Larsen har fortalt om Arafat.

Kommentar #5

Andreas Fagerbakke

26 innlegg  42 kommentarer

Naivt å tro at Arafat var en fredens mann

Publisert over 9 år siden

At Arafat drev et kynisk dobbelspill er det vel ingen tvil om. Han hadde ikke noe fredelig budskap å komme med når han talte til sine "egne" på arabisk:

http://www.youtube.com/watch?v=yPW2zsBhqdo

http://www.youtube.com/watch?v=0yIlszDfp94

Han talte med to tunger, og var en notorisk løgner som Rød-Larsen sier:

Arafat løy hele tiden, sier Rød-Larsen til amerikanske Atlantic Monthly.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/midtosten/article1092513.ece

Å forsvare Arafat fatter jeg ikke at noen kan finne på å gjøre. Han sa nei til fred på Camp David og startet en blodig intifada som ikke bare drepte utallige israelere men også førte til enorme lidelser for palestinerne.

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Flere av de påstandene som serveres her, til og med fullstendig uten referanser, er uttrykk for en grotesk rasistisk holdning til palestinerne. For det er bare mulig å påstå at Arafat drev et dobbeltspill gjennom et langt liv, ved samtidig å hevde at han var en spesielt ondskapsfull person. Og siden andre palestinere trekkes inn for å belegge de samme uhyrlige påstandene, er det altså flere palestinere som utesettes for den samme implisitte, men giftige beskyldningen om ondskap.

Her tror jeg du treffer spikeren på hodet. Yassir Arafat var en gjennomført ond mann. Han drev med dobbelkommunikasjon hele sitt politiske liv. Ett utsagn på arabisk, et annet på engelsk. Da han vendte tilbake til de palestinske områdene etter oppholdet i Tunisia var det praktisk talt fred i området. Dette likte han dårlig og startet Intifada I. Og siden gikk det slag i slag.

Han kan ikke noe for at hans dødsdag ble hemmeligholdt til tre dager etterpå da kreftene hadde samlet seg på Vestbredden og arverekkefølgen var klar. Han kan heller ikke noe for at da obduksjonsrapporten forelå en måned senere sa hans nevø at "det er ikke funnet bevis for at Israel forgiftet ham, men vi VIL heller ikke si at de ikke gjorde det". På den annen side er begge hendelser i tråd med hans ånd. For som Terje Røed Larsen også siterte ham på da han ble konfrontert med den manglende demokratisk utvikling i hans områder; Terje, jeg er en arabisk hersker, jeg trenger ikke folkevalgte organer!

Yassir Arafat er den største ulykke som har vederfartes det palestinske folk - i den utstrekning det kan sies å være en definert gruppe. Hadde det ikke vært for ham hadde det vært fred i området før 1990. Dette må Gule nødvendigvis kjenne til, men finner det opportunt å gå av skaftet over at det avsløres og flåser om rasisme.

Trådstarters referanse til utsagn av Arafat har jeg hørt om tidligere, da de var ferske.

Kommentar #7

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Visst er de et folk!

Publisert over 9 år siden

Visst er palestinerne et folk. De har lang tilhørighet til Palestina, og de definerer seg nå selv som et folk. Det er nok. Det spiller ingen rolle hva Arafat sa eller ikke sa.

Hva skulle de ellers være? Jordanere? Nei, de bor ikke i Jordan. Syrere? Nei, de bor ikke i Syria.

Mange palestinere innvandret også i nyere tid, særlig i første del av forrige århundre og kanskje før det. Det endrer ingenting. Folk som kommer til Norge fra andre land, blir nordmenn.

Det er underlig å se en påstand om at de ikke er palestinere fordi det ikke er noen forskjell på dem og syrerne, jordanerne og libaneserne. Er ikke syrerne, jordanerne og libaneserne folk, de heller?

Kommentar #8

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Kva skal Israel gje for fred?

Publisert over 9 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Å forskjellsbehandle Israel ved ikke å overholde inngått avtale er ellers ikke første gang i FNs historie,

Du skriv at okkupasjonen er lovleg så lenge det ikkje er ein framforhandla fred. Meiner du at Israel kan gjere alt for å unngå ein framforhandla avtale - og slik sitje på «lovleg okkupert land» til ingen fred er mogeleg? Kva skal Israel gje for å få ein framforhandla avtale om fred? Vi må vel gå ut frå at du ikkje vil ofre eit heilt folks draumar om sjølvstende, rettferd og fridom for noko ein avdød leiar måtte ha sagt og gjort? Eller vil du det?

Og kva kjelder har du for forresten Arafat-sitatet ditt?

Kommentar #9

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Er det ikkje råd å diskutere Arafats rolle utan at det vert møtt med rasisme-kortet?

Selv har jeg en venninne som kom til Palestina fra Algeri pga Arafat sa at alle muslimer var palestinere. En tidligere kammerat av meg har en palestinsk far som er veldig involvert i Palestina fra Norge. På universitetet fikk jeg generøst tilbud om å konventere til Islam for å slippe helvete av en palestinsk medstudent som ønsker Israel slettet som stat. 

Klart vi må diskutere hvordan denne konflikten får bre seg ut i verden og mekanismene bak den. Denne konflikten er blitt gjort for lenge til mulighet for raske politiske karierrer, kanskje bør man kunne brenne seg på å blande seg inn i denne konflikten.

Hvem stikker med vitene vilje hodet inn i et vepsebol? Er det virkelig så mye å tjene på å ha en mening om denne konflikten? Dessuten er det skjedd så mye at alt er jo bare en smørje!

Kommentar #10

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Var han ikke det?

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

For det er bare mulig å påstå at Arafat drev et dobbeltspill gjennom et langt liv, ved samtidig å hevde at han var en spesielt ondskapsfull person.

Hvis noen skal kalles en spesielt ondskapsfull person, ligger Arafat godt an. Han har ansvaret for hundrevis, kanskje tusenvis av døde i tre land, Jordan, Libanon og Israel. Han har hatt ansvaret for en mengde terroraksjoner, og han var en løgner og en bedrager. Til og med sitt eget folk stjal han millioner fra og gjemte bort i utlandet. Å tro at han snakket sant når profilerte politikere som kjente ham hevder noe annet blir for dumt. At denne skapningen fikk fredsprisen burde vært grunn nok til å legge ned hele fredsprisen. 

Min konklusjon er derfor at Arafat var en spesielt ondskapsfull person, og at han drev et dobbeltspill gjennom et alt for langt liv.

Kommentar #11

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Arafat

Publisert over 9 år siden

Den 15.05.2002 talte Arafat ved The Palestinian Legislative council i Ramallah:  "Peace was and will continue to be our strategic choice", men noen få minutter etterpå sier han:

"Let us remember the Houdaibiyya Conciliation Accord out of our concern for the national and pan-Arabic interest of our people and our nation."  Men- hva var denne ... Houdaibiyya Accord?

I 628 undertegner profeten Muhammed en pakt for 10 års varighet med stammen Koraish i Mekka.  Han forsto at det var umulig å erobre Mekka og inngikk en pakt selv om den inneholdt smertefulle innsigelser. 

Muhammed fjernet "Budbringer for Allah" under navnet sitt og gjorde dokumentet på den måtet til et underordnet sådant som han hadde til hensikt å bryte.  Denne avtalen kalles Houdaibiyya-pakten og i 630 angriper Muhammed Mekka og dreper Koraish-stammen.

Slik snakket Arafat i koder som hans rådgivere forsto.  Det han virkelig sa var at vi vil bli sterke og så vil vi ødelegge Israel.

Ved inngåelse av Oslo-avtalen i 1993 ble det lovet aldri mer å bruke vold.  Rabin trodde på Arafat. 

Den 04.05.94 underskriver PLO og Israel Kairo-avtalen og Rabin uttaler:  "We are embarking on this new course with great hope, with great desire, and know that it contains wonderful opportunities...  But let us try to overcome the bad memories and the obstacles in order to light a new, unique, historic horizon, an opportunity which may never come again for a different life, a life without fear, a life without hatred."

6 dager senere - den 10.05.94 - uttaler Arafat ved en samling i en moske i Johannesburg:  "This agreement- I am not concidering it more than the agreement which had been signed between our prophet Mohammed and Koraish, and you remember the Calif Omar had refused this agreement and (considered) it a despicable truce."

Noen ganger snakket han mer fritt som ved feiringen av sin datters fødsel 06.08.95:  "Jerusalem is the capitol of Palestine whether someone's like it or not, and whoever does not like it, let him drink from the sea of Gaza." (kilde: Palestinian Broadcasting Cooperation).

Merk:  Arafat nektet iherdig for at det i det hele tatt fantes noen jødisk forbindelse med Jerusalem - han hevdet at det jødiske tempelet var i .... Nablus.

Den 07.09.95 uttalte Arafat ved en mottakelse i Gaza:  "Be blessed, O Gaza, and celebrate, for your sons are returning after a long celebration.  O Gaza, your sons are returning.  O Jaffa. O Lod.  O Haifa.O Jerusalem you are returning.  (kilde: Maariv)

Merk:  Jaffa, Lod og Haifa er i Israel innenfor grensene før 1967.

Peres trekker IDF tilbake til tross for uroligheter og terror.  Den 19.11.95 uttaler Arafat følgende da IDF trekker seg ut av Jenin:  "Liberating Jenin is just the first step.  This year, we shall pray under the Palestinian flag in Betlehem and we shall also pray in Jerusalem.  (kilde: Davor Rishon)

Arafats nærmeste tar til seg budskapet og samme dag taler en palestinsk politimann, Suleiman Adwan:  "Jenin is just the first nail in Israel's coffin.  We will agree to leave here only the dead Jews who are buried here...With the help of Allah, all the land of Palestine will be liberated.  The Jews must return to where they came from, to their diaspora.

Abu Ammar (Yasser Arafat) also thinks as I do.  In the long run he will get all of Palestine.  He will not give up one inch of Palestinian land.. I don't want to live in Gaza or Jenin.  My place in Palestine is Beersheba (kilde: Davor Rishon)

Merk:  Beersheba er i Israel innenfor grensene før 1967, o.s.v.

 

Kommentar #12

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er i såfall ikke bare israelsvenner som har "groteske rasistiske holdninger ovenfor palestinerne"

Azmi Bishara:

http://youtu.be/P3n5-yG-6dU

Kommentar #13

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"The Palestinian Nation"

Publisert over 9 år siden

Professor Azmi Bishara sier at det ikke finnes noen "Palestinian Nation". Det kan være nyttig å minne om at 'nation' ikke må oversettes med 'nasjon', men med 'folkeslag', og da et etnisk folkeslag. Det er det vel heller ingen som tror, siden deres herkomst er fra forskjellige steder i regionen.

Men de er der, og man kan ikke knipse med fingeren og få dem vekk. De er - og noen ganger lurer jeg på om alle har fått det med seg - mennesker med drømmer og behov som alle oss andre, og dermed er de også av verdenssamfunnet gitt visse rettigheter.

Kommentar #14

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Om moderering

Publisert over 9 år siden

Innhadet i og modereringa av denne tråden er kommentert av Lars Gule i tråden Palestinas historie. Der har eg kommentert samla.

Kommentar #15

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Rettelse

Publisert over 9 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Mange palestinere innvandret også i nyere tid, særlig i første del av forrige århundre og kanskje før det.

Jeg stolte på hukommelsen og var litt for raskt ute med å skrive akkurat dette. Nå har jeg kommet hjem fra en reise og har vært i bokhylla mi og sjekket. Trolig var denne innvandringen ganske begrenset.

 

Kommentar #16

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Slutt på demoniseringen!

Publisert over 9 år siden

Mitt innlegg i denne tråden, http://www.verdidebatt.no/debatt/post192681.zrm, ble slettet som et personangrep. Det var det IKKE. Hadde det vært det, burde det ha vært slettet.

Nå var det et innlegg hvor jeg brukte krasse uttrykk under en enda krassere overskrift: «Ingen grenser for perfid rasistpropaganda?» Gjennom hele innlegget nevnte jeg ikke et eneste navn, men utrykte min oppsamlede frustrasjon over en hel rekke innlegg som alle har det felles at de inngår i et mønster av systematisk og grovt negativ framstilling av det palestinske folket, dets ledere, dets rettigheter og legitime kamp for en egen stat.

I denne nedrige kampanjen er det åpenbart ingen grenser for propagandaløgner som kan serveres. Jeg skrev også at «Det hjelper ikke at de som presenterer griseriet – for det er akkurat det det er – ikke vet bedre. Alle har et ansvar for å skaffe seg innsikt og kunnskap, særlig når man bruker sterke påstander til å benekte rettighetene til et helt folk.»

Var/er dette for krass språkbruk? Vel, det får være opp til moderator å si noe om dette, men jeg mener fortsatt, og slett ikke som noe personangrep, men som en karakteristikk av en holdning alt for mange deler, at summen av den negative framstillingen av palestinerne og deres ledere, er rasistisk. Dette er rasisme fordi 1) framstillingen av et folkeslag/etnisk/nasjonal gruppe er systematisk negativ, 2) deres rettigheter fornektes i forlengelsen (begrunnet) av den negative omtalen – det blir altså legitimt å diskriminere palestinerne 3) enkeltrepresentanter for denne gruppen framstilles som særlig onde eller ondskapsfulle; de demoniseres - og demoniseringen overføres alt for ofte også på hele det palestinske folket.

Derfor er summen av slike innlegg «kort og godt en utmerket illustrasjon av den rasistiske holdning mange Israel-venner har til palestinerne.» 

Det hele blir ikke bedre av at den systematisk gjennomgående negative, ja krenkende framstillingen gjentas etter at flere av de som serverer slike påstander har blitt gjort oppmerksom på feil i den framstillingen de leverer. Da er ikke den gjentatte «kritikken» av palestinske ledere ikke lenger er kritikk, men regulær demonisering.

Skal man diskutere Arafats påståtte dobbelt-tale, at han sa en ting på arabisk og noe annet til et internasjonalt publikum, får man også jammen ta med helheter, sette seg inn i hva han snakker om, at politikere til alle tider har operert med ulike formuleringer i ulike sammeheng, sagt noe på hjemmebane og noe annet i mer diplomatisk språk.

Å fokusere på at dette var en spesialitet for Arafat er nok et eksempel på demonisering. Men å peke på Arafats feil som leder, hans strategiske og taktiske mistak, hans akspet for korrupsjon og hans vilje til å bruke terror osv., er selvsagt legtimit - når man sørger for skikkelig dokumentasjon av påstandene.

Å bare gjenta fullstendig utenfor all kontekst - og med demonstrert uvitenhet om de kulturelle koder og referanser som brukes på arabisk (til Hudaybia-våpenhvilen for eksempel) - er ikke annet enn sverting og demonisering.

Det er selvsagt fullt mulig å diskutere Palestina-konflikten uten rasistiske ytringer - eller beskyldninger mot debattanter her om rasistiske ytringer. Det forutsetter imidlertid et minstemål av anstendighet og seriøsitet - og at man avstår fra systematiske demoniseringskampanjer.

Lars Gule

Kommentar #17

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Bishara er panarabist

Publisert over 9 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Det er i såfall ikke bare israelsvenner som har "groteske rasistiske holdninger ovenfor palestinerne"

Azmi Bishara, som jeg selv har hatt gleden av å treffe, er en kristen palestiner med en panarabisk politisk orientering. Han har Gamal abd al-Nasir (Nasser) som stort forbilde.

Panarabismen innebærer en politisk ambisjon om å samle den arabiske verden. Man ser forskjellene i historie og styreformer i de ulike delene av den arabiske verden som underordnet fellesskapet i arabisk språk, historie og kultur. Disse ideene, som kan lignes med panskandinavismen på 1800-tallet, har et visst gjennomslag hos nesten alle arabere.

Men det er altså stor uenighet om HVOR samlet den arabiske verden bør være. Skal det være et nært samarbeid mellom selvstendige stater eller skal det etableres EN stat?

Baath-partiene har argumentert for en stat, Nasser ville forene de som kunne forenes, men aksepterte også at det finnes selvstendige stater.

Bishara hører (eller hørte) med til de mer ambisiøse. I dette perspektivet vektlegges ikke de ulike folkegruppene som selvstendige grupper knyttet til territorium, men som del av et fellesskap - den arabiske umma. Dette innebærer selvsagt ikke noen fornektelse av det palestinske folket som fysisk realitet. Og som Bishara sier i videoklippet: Han har vært aktiv i motstanden mot okkupasjonen. Det er jo fordi okkupasjonen rammer mennesker - og disse menneskene er ikke noen andre enn dagens palestinere. Hvilket Bishara vet utmerket godt. Selv om han gjerne hadde sett dem som primært en del av en felles arabisk stat. Men så lenge araberne ikke er der, så er palestinerne definitivt en eksiterende gruppe.

De er også en gruppe som skal ha alle menneskerettigheter. Også det er noe Bishara har kjempet for, både som politiker og akademiker. Derfor har SELVSAGT ikke Bishara noen grotesk rasistisk holdning overfor palestinerne. Tvert imot. I motsetning til hva flere andre har demonstrert at de har (hvilket det finnes eksempler på både på Verdidebatt.no og andre steder).

Aasvestad leverer med sin lille videosnutt (hvilket Nygaard ellers er eksperten på) et godt eksempel på hva jeg ovenfor har kalt sverting og demonisering ved bare å gjenta sitater og utsagn fullstendig utenfor all kontekst.

Lars Gule

Kommentar #18

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Personangrep?

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Mitt innlegg i denne tråden, http://www.verdidebatt.no/debatt/post192681.zrm, ble slettet som et personangrep. Det var det IKKE. Hadde det vært det, burde det ha vært slettet.

Eg hadde valet mellom å krysse av for «personangrep» eller «brudd på retningslinjene». Eg kan godt velje det siste alternativet for å seie at språkbruken til Gule var altfor krass. At den var for krass står eg fast ved. No skriv Gule at karakteristikkane var utfall mot eit samla inntrykk, og sjølvsagt er det råd å forstå. Men dette er ei presisering han kjem med no og som kan vere nyttig og som ikkje kom klart til uttrykk i første kommentar som eg sletta. All språkbruk skal vere så presist som råd addressert og grunngjeven, ikkje ei samling kraftuttrykk kasta ut i oppsamla sinne. Det siste blir ingen konstruktiv debatt. Og det er viktig ikkje med breid penn å fråkjenne eit uvisst, men tydelegvis stort antall motpartar all ære som bodbringarar for «perfid rasistpropaganda».

Gule skriv ein må avstå frå systematiske demoniseringskampanjer.» Sjølvsagt må ein det, utan at eg her skal gå inn på kven som skal svara for kva.

På den andre sida skal veltrente og hardtslåande debattantar vakta seg for å vera upresis med bruken av sverta og kraftuttrykka for ikkje å stengje rom for debatt i ein polarisert strid med avgrunnar mellom ytterpunkta.

Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Roald Øye har ikke svart på utfordringen om å angi kilde for sin påstand om Arafats utsagn.
Jeg kan ikke svare for ham. Men jeg er temmelig sikker på at jeg har hørt og sett det samme innslag i media som han har. Det er lenge siden. En gang i perioden 1975-90. Mer presis greier jeg ikke å være i sakens anledning. Men som nevnt i et tidligere innlegg; Dette er kjent materie.

Kommentar #20

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Berettiget kritikk

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

No skriv Gule at karakteristikkane var utfall mot eit samla inntrykk, og sjølvsagt er det råd å forstå. Men dette er ei presisering han kjem med no og som kan vere nyttig og som ikkje kom klart til uttrykk i første kommentar som eg sletta. All språkbruk skal vere så presist som råd addressert og grunngjeven, ikkje ei samling kraftuttrykk kasta ut i oppsamla sinne.

Jeg har ingen problemer med å akseptere denne kritikken. Min reaksjon - uansett hvor berettiget jeg mente den var - var for upresist rettet. Det beklager jeg.

Lars Gule

Kommentar #21

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Så vil jeg til sist be hr Gule legge bånd på seg. I debatt etter debatt får den ene etter den andre så hatten passer. Det er ikke måte på. Det er som det bare fosser ut eder og galde, og kort og godt; Det får være grenser. Det er greit å engasjere seg, det er greit å vise engasjement; Men det får være grenser på Goodwins lov, og beskyldninger bare fordi vi er et stort flertall som er uenige med Gule. Det må være ok å være uenige med Gule. Det skulle bare mangle om vi ikke stritter i mot. Vi er ikke rasister av den grunn. Jeg kjenner ikke hr Gule, men bildet viser en hvit person. Det må være lov å kritisere en hvit person uten å bli kallt rasist. Hr Gule har bekjent at han har svin på skogen. Det må være lov å nevne svinene med navn uten at han skal tilte av den grunn. Eller han kan fortelle om svinene, men unngår det alltid behendig. Mistanken får derved nytt liv. Han om det. Jeg går ikke med på å bli æresskjelt på den måten av en som raser frem som en elefant i en glassbutikk for den minste ting. Skjerpings Gule. Det må være plass til flere på en debattside enn deg!

Eller du kan holde deg til Gule sider.

Kommentar #22

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kristiansen er ikke rasist

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Vi er ikke rasister av den grunn.

Jeg har vel aldri hevdet at Kristiansen har presentert rasistiske ytringer eller anklaget ham for å være rasist. Jeg har tvert imot registrert en rekke svært saklige innlegg fra hans side.

Men hans påstand i akkurat denne tråden om at Arafat skulle representere ondskapen, skyter langt over mål. Og i denne trådens sammenheng ble Kristiansens innlegg nok et bidrag til demoniseringen av en mann. Det burde Kristiansen ha holdt seg for god til. Selv om han mislikte Arafat.

Lars Gule

Kommentar #23

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Gule; Slapp av. Senk guarden. Det får være grenser på fiendskap over teoretiske spørsmål. Slapp av. Du har en debattform som passet i det gamle førkrigsdogmet til AKP. Den tid er forbi. Kom inn i vår tid. Ro dæ ne'! Chikane som debattkultur er ikke lenger comme il faut.

Kommentar #24

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Å diskutere kulturelle forskjeller uten å få A-kort og R-kort må vi være voksne nok til å klare. Muslimer som sier til meg at de forbereder den 3 verdens krigen får klar tale tilbake at slikt er å sette seg selv i fundametalistbåsen. Men jeg fortsetter å snakke med de! Vi må innrømme at det er mange muslimer som sier mye rart. Som at Muhammed tegningene var en stor krenkelse, velkommen til ytringsfriheten og ansvaret for å ikke gå banans om noen provoserer deg : )

Kommentar #25

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Sjølvkritikk

Publisert over 9 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ingen problemer med å akseptere denne kritikken. Min reaksjon - uansett hvor berettiget jeg mente den var - var for upresist rettet. Det beklager jeg.

Lars Gule

Dette står det respekt av, Gule.

Kommentar #26

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Når løgn blir et redskap …

Publisert over 9 år siden

Det er ikke tvil om at Arafat talte med minst to tunger – alt etter hva som passet den sak han kjempet for. Dette er en taktikk som ikke bare Arafat benyttet seg av, men som er velkjent innenfor den islamske jihad-verdenen. Her er løgn og bedrag en del av taktikken for å fremme islam. Dessverre, dessverre.

Johannesburgtalen til Arafat, der han gikk inn for å bryte Oslo-avtalen, som han hadde undertegnet bare åtte måneder tidligere, kan høres og leses her:   http://www.miff.no/nyheter/2008/11/20ArafatsJihad-taleIJohannesburg1994.htm

Kommentar #27

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Hva er det i Johannesburg-talen som er tale med to tunger?

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Johannesburgtalen til Arafat, der han gikk inn for å bryte Oslo-avtalen, som han hadde undertegnet bare åtte måneder tidligere, kan høres og leses her:

Talen er hørt og lest. Jeg finner absolutt ingen ting i det Arafat sier som er løgn eller tale med to tunger.

At han sier ting som ikke er fornuftige og som man kan være politisk uenig med ham i er så, men det er altså ingen løgner her.

Hvis Evjen eller noen andre virkelig mener det, ville det være fint om vi fikk dette påpekt. Det er bare å kopiere fra talen, lime inn i kommentarfeltet og understreke de angivelige løgnene.

Det vil faktisk ingen klare.

Henvisningen til Hudaibiya-avtalen har intet med løgn eller dobbelttale å gjøre.

1) Hudaibiya-avtalenvar en våpenhvile-avtale, ingen fredsavtale. Det er klassisk at våpenhvileavtaler blir brutt når det passer partene. I dette tilfellet fant Muhammed ut at en hendelse begått av Mekkas allierte konstituerte et brudd på avtalen. Og angrep Mekka.

2) Oslo-avtalen var ingen fredsavtale, men en avtale om å begynne fredsforhandlinger - som etter 8 måneder ikke hadde kommet særlig langt. Og hvor det var stor motstand på israelsk side mot å ta med Jerusalem som forhandlingstema. Vi kan konstatere at Arafats frustrasjon allered i 1994 var berettiget - Israel har systematisk arbeidet for å endre demografien i Jerusalem, har trenert alle reelle forhandlinger og vært uvillige til å trekke Jerusalem inn i noen forhandlinger (selv om Øst-Jerusalem ER okkupert land etter folkeretten).

(Det kan også legges til at Israel brøt våpenhviler under stridighetene i 1948  - og senere - når det passet dem. Så hvorfor skulle vi han noen som helst grunn til å stole på Israel?)

3) Det er ellers INTET i Arafats tale som tilsier at han ikke vil ha reeell fredsforhandlinger. Men han understreker - gang på gang - at Jerusalem er palestinsk, at de hellige stedene er viktige for muslimer, osv.

4) Arafat taler til muslimer i Sør-Afrika og ber om dere støtte i de videre forhandlingene. Det er åpenbart for alle ut fra konteksten -tid, sted osv. - at det han ber om er pollitisk støtte i de videre forhandelingene. Nettopp for å sikre Jerusalem.

5) Dette innebærer også at Arafats tale om jihad og muslimer som mujahidun handler om politisk kamp, ikke noen væpnet kamp.

Så, da får vi se: Hvor i denne talen er det Arafat lyver?

Det burde være enkelt å svare på for de som er så utrolig ivrige etter å demonisere en mann som tross sine - alt for mange - feil faktisk kjempet en legitim kamp for palestinernes interesser.

Lars Gule

Kommentar #28

Roald Øye

409 innlegg  2311 kommentarer

Yassir Arafats glipp som glapp

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Du skriv at okkupasjonen er lovleg så lenge det ikkje er ein framforhandla fred. Meiner du at Israel kan gjere alt for å unngå ein framforhandla avtale - og slik sitje på «lovleg okkupert land» til ingen fred er mogeleg? Kva skal Israel gje for å få ein framforhandla avtale om fred? Vi må vel gå ut frå at du ikkje vil ofre eit heilt folks draumar om sjølvstende, rettferd og fridom for noko ein avdød leiar måtte ha sagt og gjort? Eller vil du det?

Og kva kjelder har du for forresten Arafat-sitatet ditt?

Jeg mener Israel ved flere anledninger og med ulike statsministre siden år 2000 har vist at de ønsker fred med en seriøs, kompromissvillig palestinsk motpart. En slik motpart har vært vanskelig å stampe opp, enten fordi den har forkastet forhandlingsresultatet (med Barak og Olmert) eller nektet å møte opp til nye forhandlinger( med Netanjahu). De fleste er vel kjent med dette hendingsforløpet. De palestinke lederne kunne ha fremforhandlet en gyldig fredsavtale med Israel for mange år siden - hvis ledernes og folkets drømmer ikke hadde vært så urealistiske (utopiske). De, og ikke bare Arafat, har ønsket og drømt om Israels likvidering oftere og mer intenst enn å få opprettet en egen palestinsk stat. Å innfri deres krav ved de ulike korsveier ville derfor for Israel vært å "legge hodet på blokka". Hvilken annen stat ville ha vært villig til det? Verdenssamfunnt  med Norge i spissen ser ut til å ville forlange det nå når spørsmålet snart kommer opp i FNs Hovedforsamling. Palestinernes drømmer om å kaste Israel på sjøen håper jeg ikke går i oppfyllelse, og det gjør vel heller ikke du, Johannes Morken? Svaret mitt på ditt første spørsmål bli derfor: Hvis Israel ikke firer på kravet om at alle parter, FN inkludert, må respektere Sikkerhetsrådets res. 242 og 338, kan det bli vanskelig, for ikke å si umulig, å forhandle seg frem til en fred mellom to likeverdige parter. Da er det kanskje bare et alternativ tilbake, det aller dårligste.

Jeg må ellers innrømme at mitt Arafat-sitat er upresist. Jeg tok det for god fisk, for det forekom i en israelsk avis der det ble godtatt av alle debattantene som et ekte Arafat-sitat, og fordi israelere jeg har vært i kontakt med sier at sitatet er vel kjent av de fleste israelere som er politisk oppegående. Det gjelder trolig også for oss nordmenn. Sitatet forekom i et intervju i den nederlandske avisen Trouw i 1977 med Arafats nestleder Zuheir Mohsen. Det var på et tidspunkt pan-arabisk tenkning ennå ikke var helt forlatt. Derfor ville formuleringen "Arafats bløff" vært bedre og mer treffende enn "Arafats glipp". Sitatet kan finnes på Wikipedias hjemmeside og da som et PLO-sitat.

Lars Gules siste bidrag i samtalen vil jeg ikke kommentere. Han har plassert seg selv på sidelinjen i denne meningsutvekslingen. RØ

Kommentar #29

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Osloavtalen, Arafat og fredspris.

Publisert over 9 år siden

Nobelkomiteen oppfattet Osloavtalen som en fredsavtale. Derfor fikk han fredsprisen. Den eneste som oppfattet at dette var taqiyya og kitman (løgn og bedrag) var salige Kåre Kristiansen som trakk seg fra komiteen på dette grunnlag. Osloavtalen skulle vise seg å være en ”Negira” (taktisk tilbaketrekking) – en våpenhvile som etter islams filosofi skal vare maksimalt i 10 år, etter mønster fra Muhammeds taktikk i slaget ved Hudaibiyyah. Hensikten var å samle krefter til en senere og sterkere Jihad. Muhammed klarte å ruste seg opp på rekordtid og brøt den inngåtte 10-årsavtalen med den jødiske stammen. Alle vet hvordan dette falskneriet (kitman) endte. Dette var også Arafats hensikt med Osloavtalen. Han fikk Nobels Fredspris på falske premisser (løgn og bedrag, - også kalt taqiyyah og kitman).

Kommentar #30

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Osloavtalen, Arafat og fredspris.

Publisert over 9 år siden

Det er akkurat sånn det er. De som har fulgt med litt vet at Arafat uttalte seg helforskjellig til vestlig presse sammenlignet med arabisk presse.

Jeg trodde jo, i min enfoldighet, at vi hadde en fri, åpen og balasert presse i Norge. De har høgskoleutdannelse i journalstikk. De bør skjønne sine ting. Så feil kan man altså ta.

Politiske meninger, folkemeninger og politisk korrekthet har tydeligvis mer å si. Men, de har vel lyst til å beholde jobben sin de også. Jeg snakket med en kjent jorunalist, hvis navn skal ikke nevnes, omkring disse tingene her. Det er ikke tvil om at journalistikken er farget av hva arbeidsgiver forventer. Her sitter vi tullinger og tro på det som blir skrevet. Det var først da jeg begynte å reise en del jeg så hvor galt det var. Det er ille!

Mvh Petter

Kommentar #31

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Påstander, feilhusk og propagandaløgner

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Nobelkomiteen oppfattet Osloavtalen som en fredsavtale. Derfor fikk han fredsprisen. Den eneste som oppfattet at dette var taqiyya og kitman (løgn og bedrag) var salige Kåre Kristiansen som trakk seg fra komiteen på dette grunnlag.

Trådstarteren "husket" feil og tok et innlegg for god fisk fordi det var mange andre som også trodde dette var riktig, relevant og noe Arafat hadde sagt. Akkurat dette illustererer ganske godt det gamle poenget: Man leser/husker/tror akkurat det man vil tro, det som passer inn i et etablert verdensbilde. Så slipper man å tenke selv og å tenke kritisk.

Men akkurat dette sitatet har blitt trukket fram før, og jeg har også kommentert dette for ikke lenge siden. Da skrev jeg: "... ganske gamle sitatet fra Zuheir Mohsen. Han var medlem av PLOs eksekutivkomité. Denne komiteen var sammensatt av representanter for ulike palestinske grupper. Mohsein representerte Saiqa. Dette var den palestinske avdelingen av det syriske Baath-partiet. Baath-partiet er panarabisk. Men Saiqa var ikke en stor organisasjon i oppslutning blant palestinerne. Det VAR en organisasjon med innflytelse på grunn av den syriske støtten, men er det ikke lenger. Se ellers her: http://en.wikipedia.org/wiki/Zuheir_Mohsen

Det er med andre ord ikke særlig relevant å trekke fram hva Mohsin mente og sa for å avgjøre hvor stor oppslutning den palestinske nasjonale identiteten hadde hos palestinere flest."

Men dette må tydeligvis gjentas - for ellers får slikt leve sitt eget liv, akkurat som den typen Goebbels spredte (og som jeg har blitt beskyldt for å spre). Her var det altså andre som ukritisk formidlet det som passet så godt - og som altså var en "løgn".

Ellers er det også typisk at Øye "mener", synser og tror om hva palestinerne ble tilbudt i fredsforhandlingene ved Camp David i 2000. Det var altså IKKE så mye som israelere og amerikanere OFFISIELT påstår, hvilket også har framkommet i en rekke seriøse artikler og bøker i ettertid. Kort sagt: Det var ikke grunn for Arafat til å godta det Ehud Barak la på bordet.

Detimot kom man ganske langt i neste runde, i Taba-forhandlingene, men da var det for sent. Barak satt på oppsigelse og da Netanyahu hadde vunnet valget ble alt som het forhandlinger sabotert.

Evjen plasserer seg i islamofobenes veden ved å trekke inn begreper som taqiyya og kitman. Dette er ikke noe annet enn forsøk på å demonisere Arafat, palestinere og muslimer. Disse begrepene finnes stort sett bare i de samme kretser som deler Anders Behering Breiviks totalt forskrudde oppfatning om islam og muslimer. Hvis ikke Evjen er i stand til å forstå islam på annen måte enn i contrajihadistiske termer, har han stilt seg uten for seriøs debatt. For denne taqiyya-påstande hører hjemme i det samme konspiratoriske og fascistiske tankegodset som florerer i Behring Breiviks forskrudde hode.

Så konstaterer jeg at ingen av de tre som kommenterer etter min utfordring, har klart å påvise en eneste løgn i den talen Arafat holdt i Johannesburg.

Det sier jo også litt om hvem som bærer falskt vitnesbyrd mot sin neste - eller, mer populært sagt, hvem som ikke har skrupler med å spre de groveste propagandaløgner. Eller hvem som demonstrerer sin uvitenhet. Jeg vet ikke hva som er verst.

Lars Gule

Kommentar #32

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Til Petter Kvinlaug.

Publisert over 9 år siden

Det er helt riktig det du skriver om at Arafat uttalte seg forskjellig alt etter om det var til arabisk eller vestlig presse. Og selvfølgelig var det en årsak til dette. Det var taktikk. Han kunne ikke risikere å bli upopulær hos sine egne i fanatiske kretser innenfor islam. Dessuten var det i hans interesser å få vestlige medier med i kjøret mot jødenes stat.

Det er grunn til å merke seg at den samme Arafat var den første til å gratulere Kinas ledelse etter at regjeringen drepte demonstranter på Tiananmen Square (Den himmelske freds plass) i 1989. Og gratulasjonen kom fra Arafat på vegne av det palestinske folk. Det er ikke tvil om at palestinerne har vært uheldige med sine ledere. Og Arafat var en av dem.

Det er mer enn god grunn til å forstå at Kåre Kristiansen trakk seg fra nobelkomiteen da Arafat fikk prisen.

Kommentar #33

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Og Arafat fulgte Muhammeds eksempel.

Publisert over 9 år siden

Islam kan ALDRI av religiøse forestillinger inngå fred med vantro, for Dar al-Islam skal være i evig krig mot Dar al-Harb til verdenskalifatet er oppfylt. Dette vet alle som har lest koranen, ahadith og sira.

Det lengste muslimene kan strekke seg er en s.k. Negira, en 10 års våpenhvile som ikke er noe annet enn en taktisk tilbaketrekking når de er svak militært. Den kan brytes når tid som helst dersom forholdene tilsier at muslimene er klar til ny kamp (Jihad).

Hvem husker vel ikke Hamas sitt ”fredsforslag” til Israel i 2004?  Her ble det foreslått en våpenhvile på 10 år, men ikke en dag lenger!

Hamas gjør vel (som Arafat) ikke noe annet enn å følge koranens og hadiths budskap:

“Mohammed is Allah’s apostle. Those who follow him are ruthless to the unbelievers but merciful to one another”.
Koranen sura 48:29.

Allah’s apostle said, “I have been made victorious with terror!”
Sahih Bukhari 52:220

Kommentar #34

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Hva sa Arafat?

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Arafat var den første til å gratulere Kinas ledelse etter at regjeringen drepte demonstranter på Tiananmen Square (Den himmelske freds plass) i 1989.

Evjen påstår altså at var den første til å gratulere Kinas ledelse etter at regjeringen drepte demonstranter i landet i 1989.

Det kinesiske Xinhua News Agency skrev den 27. juni 1989 om et telegram Arafat sendte til den nye generalsekretæren Jiang Zemin:

"On behalf of the Arab Palestinian people, their leadership and myself, I express the warmest, most sincere congratulations to you, dear comrade, on your appointment to general secretary of the Communist Party of China, and take this opportunity to express extreme gratification that you were able to restore normal order after the recent incidents in People's China."

Man må gjerne mene at dette var en uheldig opportunistisk smisking med det kinesiske lederskapet (og jeg mener det, men kan samtidig forstå hvordan en frigjøringsbegrevelse uten særlig mange mektige venner også er avhengig av et godt forhold til en supermakt), men det er like fullt et stykke fra innholdet dette telegrammet til å insinuere at Arafat støttet selve blodbadet på Tienanmen plassen.

Det er vel også verdt å merke seg at Jiang Zemin var partisektretær i Shanghai under hendelsene i Beijing og ble utnevnt til generalsekretær for det kinesiske kommunistpartiet etter protestene. Det betyr ikke at Jiang Zemin var noen radikaler, men han hadde altså mindre ansvar for å slå ned protestene enn det Evjen gir inntrykk av.

Men igjen, det spiller da ingen rolle - så lenge man kan bidra til demonisering av Arafat (og palestinerne).

Lars Gule

Kommentar #35

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Tja personen Arafat er vel knapt nok noe ideal, i alle fall etter min mening. Han satt på ganske så store summer, det kom jo frem etter hans død. Hvor kom pengene fra ? I tillegg sirkulerer det sterke rykter om at Fatah solgte informasjon om armenske frihetskjempere til mellom andre Tyrkia og Frankrike, slikt er svik. Mannens politiske dobbeltspill etter han etablerte seg på vestbredden er også kjent. Slik jeg ser det så bør vel Arafat knapt være noe forbilde for fremtidige palestinske ledere.

Kommentar #36

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Mer ryktespredning og demonisering

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Tja personen Arafat er vel knapt nok noe ideal, i alle fall etter min mening. Han satt på ganske så store summer, det kom jo frem etter hans død. Hvor kom pengene fra ? I tillegg sirkulerer det sterke rykter om at Fatah solgte informasjon om armenske frihetskjempere til mellom andre Tyrkia og Frankrike, slikt er svik. Mannens politiske dobbeltspill etter han etablerte seg på vestbredden er også kjent. Slik jeg ser det så bør vel Arafat knapt være noe forbilde for fremtidige palestinske ledere.

Det fortsetter og fortsetter. Mer og mer propaganda. Rene løgner og løse rykter, om hverandre. Til slutt blir det ganske kvalmende. Rett og slett.

PLO og Fatah fikk sine penger gjennom støtte fra en rekke ulike kilder. Og etter at Oslo-prosessen begynte ble det kanalisert store midler til de palestinske områdene fra det internasjonale samfunn. Det er ikke noe mystisk i dette. Det som imidlertid ER et problem er måten Arafat forvaltet disse midlene på. Han opptrådte som en klassisk patron, etablerte kontroll over midlene og delte ut penger for å sikre støtte, men også for å holde PLO og Fatah samlet. Dette er en ganske førmoderne måte å drive politikk på, men det var den måten Arafat kunne. Det ble mye korrupsjon av slikt nedover i rekkene. Men særlig mystisk var/er det ikke.

At Fatah skulle selge informasjoner om armenske frihetskjempere - hvem da, forresten, og når da? - til Tyrkia og Frankrike, blir ganske meningsløst. For småpenger? Eller for å få politisk støtte? Uten at Aarsund forteller mer om denne påstanden - eller dette ryktet - forblir det hele bare det - et ondsinnet propagandarykte. Satt ut for å sverte palestinerne.

Det går altså an å kritisere Arafat for hans lederstil, for å ha tillat korrupsjon, for å være en dårlig leder osv., osv., uten å måtte smøre så tjukt på som det gjøres i innleggene her. Men som allerede sagt, intet overrasker når det gjelder viljen til å spre løgn og propaganda på vegne av Israel. Og da går Israels venner langt lenger enn det israelerne selv ville gjøre.

Lars Gule

Kommentar #37

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hvilke armenere ? ASALA, det tror jeg du er klar over LG. Når ? I tiden rundt evakueringen fra Tripoli i Libanon. Opplysningene kan ha bidratt til at tyrkerne ble istand til å iverksette en likvideringskampanje rettet mot sentrale personer i ASALA. Der har du Fatah i et nøtteskall. En politisk organisasjon eller mafia?

Kommentar #38

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Så Aarsund støtter terrorister - bare de ikke er palestinske?

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Hvilke armenere ? ASALA, det tror jeg du er klar over LG. Når ?

Etter mine informasjoner fikk ASALA støtte av palestinske grupper til å etablere seg som geriljagruppe eller terrororganisasjon om man vil, på 1970-tallet.

Organisasjonen var ikke aktiv særlig lenge, men begikk en rekke attentater mot tyrkiske diplomater. Og ble kategorisert som en terrororganisasjon av mange. Organisasjonen var ellers også mot sionismen.

Man lese mer her: http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Secret_Army_for_the_Liberation_of_Armenia

Uansett er Aarsunds påstander fortsatt uten belegg eller referanse.

Men at Fatah også fungerte som mafia til tider, er det nok ingen tvil om. Akkurat som de ulike sionistorganisasjonene i sin tid. For ikke å snakke om Israel etter 1948. Med kontakter og våpensalg til ulike diktaturer, apartheidregimet i Sør-Afrika osv., osv.

Lars Gule

Kommentar #39

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Palestinerne har lidd nok under dårlige ledere.

Publisert over 9 år siden

Arafat var ikke den eneste. Palestinerne har lidd gjennom mange tiår på grunn av et lederskap som har satt herskertrang og islamismen høyere enn folkets velferd. En rekke ganger har de fått tilbud om ny palestinsk stat/hjemland – men hver gang har de avslått

Det så ut til å lykkes under Camp David-forhandlingene i 2000. Da ble palestinerne v/Arafat tilbudt nærmest alt de hadde krevd, inkludert en stat med hovedstad i Jerusalem, kontroll over Tempelhøyden, heile Gaza-stripa og ca 95 prosent av Vestbredden pluss en kompensasjonspakke på over 200 milliarder kroner til flyktningene fra 1948. Alt dette ble avslått av Arafat – som uten kommentarer braut forhandlingene og reiste tilbake for å starte ny intifada mot jødene og Israel.

President Clinton gav da også Arafat hele skylda for at fredsprosessen ble brutt. Men hva er det vi opplever etterpå? Helt i tråd med den tidligere bølge av antisemittisme var det etter hvert Israel som ble den store syndebukken – igjen og igjen. Og også enkelte norske forståsegpåere og ”midtøsteneksperter” følger opp hatet mot jødenes stat.

De som har lidd under dårlige arabisk-palestinske ledere er både palestinere og jøder. Det hele er trist. Forferdelig trist. 

Kommentar #40

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Usannhet

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Det så ut til å lykkes under Camp David-forhandlingene i 2000.

Dette er rett og slett ikke sant. Det er en meningsløs propagandaversjon av hva som skjedde.

Les blant annet Shlomo Ben-Ami, Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli–Arab Tragedy. Det finnes også andre faglige arbeider som bekrefter at det IKKE ble gitt noe generøst tilbud på Camp David. 

Derimot kom man videre, som allere skrevet, i Taba-forhandlingene som fulgte etterpå. Men det vet tydeligvis ikke Evjen noe om.

Lars Gule

Kommentar #41

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Taba-forhandlingene

Publisert over 9 år siden

Joda, Gule, Taba-forhandlingene i januar 2001 er jeg orientert om. Det var en rekke samtaler mellom Israel og palestinske selvstyremyndigheter. Disse forhandlingene falt i grus. Ellers er det god grunn til igjen å minne om at president Clinton – og mange flere, også arabere, la skyld for bruddet på Arafat og hans krets. Men Lars Gule gjør det ikke. Hos han er det jødestaten som er syndebukken hele tida. Det får bli hans egen sak.

Ellers er det grunn til å minne om at Arafat lovte Clinton å fjerne 13 Israelfiendtlige artikler i PLO-charteret. Dette ble ikke gjort. Dette løftet, som ikke ble holdt, er et godt eksempel på taqiyya og kitman (løgn og bedrag).

Kommentar #42

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Neida

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Hos han er det jødestaten som er syndebukken hele tida.

Nei, det er ikke jødestaten som er syndebukken. Dette er en underlig språkbruk som forsøker å etablere en identitet mellom Israel og alle jøder. Det er en typisk sionistisk og kristensionistisk tilsnikelse.

Det var konkrete politikere i Israels ledelse, med amerikansk støtte, som førte til at Taba-forhandlingenes resultat ikke ble fulgt opp. Både Barak og Netanyahu bærer et stort ansvar her.

Om PLOs charter har det blitt skrevet mye i en annen tråd. Charteret er blitt irrelevant. Det skjønner Evjen også (?), men det er propagandistisk opportunt å gjenta irrelevante krav.

Evjen & co burde uansett sjekke hva det var verdenssamfunnet mener Israel forpliktet seg på ved Oslo-prosessens start. Og hva har det blitt av disse forpliktelsene? Ingen ting - i løpet av 18 år.

Lars Gule

Kommentar #43

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Hovedproblemet er:

Publisert over 9 år siden

Arafat lovte Clinton å fjerne 13 Israel-findtlige artikler i PLO-charteret (1998). Det ble selvsagt ikke gjort. Dette løftet fra Arafat var et godt eksempel på taqiyya og kitman (løgn og bedrag).  At løftet ikke ble holdt, er illustrerende for denne uskikken.

Det at Fatah /PLO, og selvsagt også Hamas, ikke aksepterer Israels eksistens i området, er selve hovedårsaken til at fredstilbud blir avvist og stridighetene fortsetter. Den dagen de palestinske lederne aksepterer en jødisk stat, og at den skal få leve i trygghet, og viser det i holdningsskapende arbeid blant sine egne, den dagen er det også lagt grunn for fred. 

Kommentar #44

Roald Øye

409 innlegg  2311 kommentarer

Kommentar om Lars Gules innlegg i VD

Publisert over 9 år siden

Det er forstemmende å lese innlegg av Lars Gule der han forsvarer Yassir Arafat som palestinsk leder. Lars Gule som selv har vært innblandet i terrorhandlinger på fremmed jord, kan kanskje ikke forventes å fordømme andre terrorister som forsøker å fremme politiske mål med samme brutale midler. For Gule kan det  derfor være naturlig å ha terroristen Yassir Arafat som et lysende forbilde. Arafat  har oppnådd "store resultater"  på sitt spesialområde. At en norsk universitetsansatt kan finne mening i være forrsvarer for en slik dokumentert terrorist av verste slag, er pinlig og sterkt beklagelig. Gule er lønnet bl.a. av mine skattepenger. RØ

Kommentar #45

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Når nyanser blir forsvar

Publisert over 9 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Det er forstemmende å lese innlegg

Å peke på at andre tar feil og/eller lyver om Arafat, det blir til at jeg forsvarer Arafat. Dette er så tøvete at det intet er å diskutere.

Det er på samme nivå som Evjen som sprer løgn og propaganda, ganske åpenbart uvitende om de faktiske forhold. At han heller ikke vet hva taqiyya og kitman er, sier også sitt.

Men når vi ser hvordan de samme påstandene gjentas og gjentas, på tross av tilbakevisning fra min side, og uten at Øye, Evjen mfl. klarer å komme med noen som helst nye argumenter eller dokumentasjon, er det intet grunnlag for noen videre debatt. For det er ingen debatt.

Dessverre er det for mange som bruker Verdidebatt.no til å spre løgn, propaganda og fanatiske religiøse budskap.

Lars Gule

Kommentar #46

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Taqiyya og kitman som Arafat benyttet seg av.

Publisert over 9 år siden

Lars Gule kan finne ut mer om taqiyya og kitman hvis han klikker seg inn på  http://www.youtube.com/watch?v=BGNOKciWTzI

Eller på http://www.investigateislam.com/lying_in_islam.htm

(...) However, unlike most religions, within Islam there are certain provisions under which lying is not simply tolerated, but actually encouraged. The book "The spirit of Islam," by the Muslim scholar, Afif A. Tabbarah was written to promote Islam. On page 247, Tabbarah stated: "Lying is not always bad, to be sure; there are times when telling a lie is more profitable and better for the general welfare, and for the settlement of conciliation among people, than telling the truth. To this effect, the Prophet says: 'He is not a false person who (through lies) settles conciliation among people, supports good or says what is good."(...)

Kommentar #47

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Evjen må skjerpe seg

Publisert over 9 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Lying is not always bad, to be sure; there are times when telling a lie is more profitable and better for the general welfare, and for the settlement of conciliation among people, than telling the truth. To this effect, the Prophet says: 'He is not a false person who (through lies) settles conciliation among people, supports good or says what is good.

Å lyve for å hindre ulykke er - selvsagt - ikke alltid galt. Dette er elementært.

Evjen ville også løyet om han fortalte gestapisten som forfulgte en jøde at den forfulgte jøden hadde løpt i motsatt retning av det han faktisk gjorde. Det er kort og godt lov å lyve for å hindre noe som er langt verre enn løgnen i den konkrete situasjonen. Dette er moralske problemer som er drøftet i de fleste etiske systemer.

Taqiyya er et gammelt teologisk uttrykk for at en person som er utsatt for forfølgelse, dvs. shiaer i blant et fiendtlig sunniflertall, kan skjule sin egentlige tro (shiismen) og late som om han er sunni for å unngå å bli drett eller utsette sin familie for fare.

Dette har absolutt intet med at muslimer kan lyve i politiske sammehenger å gjøre.

At Arafat tidvis bløffet, at han var omtrentlig med sannheten og at han også rett og slett løy (ved enkelte anledninger som ingen har dokumentert i denne tråden), er sikkert riktig. Men det har altså ingen ting med taqiyya og/eller kitman å gjøre.

Dette kan Evjen forsikre seg om ved å sjekke seriøse oppslagsverk: http://en.wikipedia.org/wiki/Taqiyya

Eller fra Encyclopedia Britannica:

"taqiyyah, in Islam, the practice of concealing one’s belief and foregoing ordinary religious duties when under threat of death or injury. Derived from the Arabic word waqa (“to shield oneself”), taqiyyah defies easy translation. English renderings such as “precautionary dissimulation” or “prudent fear” partly convey the term’s meaning of self-protection in the face of danger to oneself or, by extension and depending upon the circumstances, to one’s fellow Muslims. Thus, taqiyyah may be used for either the protection of an individual or the protection of a community. Moreover, it is not used or even interpreted in the same way by every sect of Islam. Taqiyyah has been employed by the Shīʿites, the largest minority sect of Islam, because of their historical persecution and political defeats not only by non-Muslims but also at the hands of the majority Sunni sect.

Scriptural authority for taqiyyah is derived from two statements in the Qurʾān, the holy book of Islam. The 28th verse of the third sura (chapter) says that, out of fear of Allāh (God), believers should not show preference in friendship to unbelievers “unless to safeguard yourselves against them.” The ninth sura was revealed (according to tradition) to ease the conscience of ʿAmmār ibn Yāsir, a devout follower of the Prophet Muhammad who renounced his faith under torture and threat of death. Verse 106 of this sura proclaims that if a Muslim who is forced to deny his religion is nevertheless a true believer who feels “the peace of faith” in his heart, he will not suffer great punishment (16:106). The meaning of these verses is not clear even in the context of the sura in which they appear. Thus, even among Islamic scholars who agree that the verses provide Qurʾānic sanction for taqiyyah, there is considerable disagreement about how the verses do this and about what taqiyyah permits in practice."

Så man gjerne kalle Arafat for en løgner eller bløffmaker, om man kan begrunne det. Men å fortsette å snakke om taqiyya etter denne oppklaringen, vil være et uttrykk for ikke bare rene, skjære dumskapen, men også et klart uttrykk for at man hører til i samme islamofobe selskap som Behring Breivik - for han mente også at muslimer praktiserte taqiyya og kitman, hele tiden.

Lars Gule

Kommentar #48

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Om jeg støtter terrorister L G ? Ja, spørsmålet kommer jo fra rette mannen da, få er vel så bastant i sin støtte til palestinske terrorister som du.

Til ditt spørsmål. Ja, jeg har sympati både for ASALA og PKK. Førstnevnte organisasjon eksisterer ikke lenger, deres frihetskjempere ble myrdet av tyrkerne med palestinsk hjelp. De to organisasjonene kjempet /kjemper begge mot en stat som suksessivt har utryddet sine minoriteter, som grekere , armenere, assyrere og kurdere, for å styrke sin egen legitimitet som nasjonalstat, ut fra prinsippet om at vold skaper legitimitet. Dette har jeg faktisk skrevet om i nær tyve år nå, så ditt spørsmål blir litt for dumt. 

Og frem til denne morderstaten, som eksisterer innenfor illegale grenser, innrømmer sine groteske handlinger, eller omverdenen manner seg opp til å tvinge Tyrkia til å ta et oppgjør med fortid, og kompensere økonomisk og terroteriellt de folk som har blitt offer for deres blodige handlinger, ja frem til den tid vil jeg fortsette å ha sympati for nevnte organisasjoner.Det betyr selvsagt ikke at man bifaller alt de har gjort eller i fremtiden måtte gjøre. På samme måte føler jeg sympati med kopternes lidelser, eller karenfolket i Burma for den del. Dette er folk verden har glemt, det er derfor opplyste menneskers plikt å tale deres sak, selv om ikke politikere i vest, pressen og opininonen har særlig interesse for problemet. Dine palestinere på den annen side LG, de har jo mer enn nok av talsmenn, så jeg forstår knapt hvorfor du bærer deg. Du snakker om Israel som undertrykker og okkupasjonsmakt. Israel okkupasjonsmakt ? Joda et stykke på vei, på deler av sitt territorium. Men den Israelske okkupasjonen rekker knapt tyrkernes gjerninger "til akselene", hva angår okkupasjon og blodbad. Tyrkia har vel okkupert det meste av sitt territorium, og fysisk utslett adskillig flere armenere, kurdere, assyrere og grekere enn Israel noen sinne har drept palestinere. Det er bare å telle armenske knokler ute i den syriske ørkenen det LG, men kansje det også er propaganda. Vel, da får du henvende deg til syrerne, som kan bekrefte at de ikke er det. Disse bevisene på tyrkisk bestialitet er faktisk allemt kjent, og akseptert, nettopp som beviser for de tykiske forbrytelsene mot menneskeheten. Og dette vet du som Midtøsten-kjenner så inderlig godt, både du og ditt akademiske miljø. Men i deres verden gjelder så klart "en type rettfredighet for Loke og en annen type for Tor". Så for all del, jeg akter å fortsette med å kolportere sannheten om den tyrkiske folkemorderstaten, og jeg akter fortsatt å sympatisere med dem som kjemper mot en urett som verden kynisk og hyklersk har "glemt" for de at det og glemme, kynisk og overse, fremstår som politisk opportunt, selv om en slik handling mangler en hver konsekvens, en hver moral. Forøvrig har Israel vært en stat som tradisjonellt har smisket for folkemorderstaten, egentlig merkelig for et folk som selv har gjennomlevet Holocaust, men det sier på den annen siden noe om en verden preget av prinsippløshet og politisk kynisme, av en kvalmende subjektivitet. Faktum var jo at tyrkernes folkemord på armenerne i 1915 fremsto som et eksempel for nazistene da de planla sitt Holocaust, og mange senere nazister oppholdt seg nettopp i Tyrkia under første verdenskrig, som politiske og militærerere rågivere for sine allierte, tyrkerne.

Du LG har jo på din side gjort deg til talsmann for en majoritet ( arabisk majoritet i regionen), palestinerne, som aldri har eksistert som noen nasjon, eller som et spesifikt folk, man tvert om har ansett seg som en del av den arabiske ummaen. Noe de selv også erkjenner, nasjonalismen fremstår for dem kun som et retorisk grep overfor den vestlige opinionen.

Det betyr imidlertid ikke at de ikke har rettigheter, eller har rett til som gruppe selv å bestemme over sin fremtid, enten den måtte være som egen stat eller som del av en annen arabisk formasjon. Men andre ord, at jeg ikke anerkjenner deres rettigheter, slik du innsunierer er galt. Det er en vesens forskjell å mislike hva noen står for /representererer på denm ene siden, og de å frata dem selvste rettigheter på den andre siden. Men du "må altså ha det inn med te-skjeer LG.

Til dere andre. Tenk på dette neste gang dere bestiller ferie til Tykia. Dere velter dere på en jord gjennomtrukket av grekere, armenere, assyrere og kurderes blod!

Kommentar #49

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Tullprat!

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

få er vel så bastant i sin støtte til palestinske terrorister som du.

Jeg har skrevet det før, men blir nødt til å gjøre det igjen: Vil man stille både sin uvitenhet og dumskap til skue, er det få som kan hindre det i internettets dager.

Aarsund kunne kanskje komme med ett eneste uttrykk for min påståtte støtte til palestinske terrorister i løpet av de siste 30 år. Men det kan han ikke. Så derfor bør han faktisk holde kjeft.

At han så selv innrømmer støtte til terrorister, både i ASALA og PKK, sier nok. Selv om ASALA ikke eksisterer lenger, gjør PKK det.

Kunnskapene om Tyrkia, historie, okkupasjon og folkerett er så undermåls at Aarsund ikke en gang har gått ut av en norsk barneskole. Han har trolig ikke forutsetninger for å forstå at 2 + 2 = 4, og derfor langt mindre forutsetninger for å begripe at 1000 års historie gjør noe med territoriers status.

Men det er ikke bare tullprat og skitsnakk han leverer, det er umoralsk tullprat på toppen av det hele. Slikt vrøvl fortjener ikke ytterligere kommentarer.

Lars Gule

Kommentar #50

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Tja, når det kommer fra L G så får man vel ta det som et "adelsmerke".

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere