Kjetil Landrog

16

Kirkevalget er en vits

Når knapt noen gidder å bruke stemmeretten ved kirkevalget og det er komplett umulig å finne ut hva kandidater står for bør dette legges vekk.

Publisert: 12. sep 2011

Når kun noen få prosent stemmer ved dette kirkevalget er det ikke representativt nok. Dessuten virker det spesielt å velge religiøse ledere på samme dag og i samme lokale som en velger folkevalgte. Det gir for mye inntrykk av at vi i Norge blander sammen brød og sirkus.

Ikke mulig å vite hva de står for. Det en vel vil vite er hvor konservative eller liberale de ulike kandidatene er. Hvordan står en i spørsmål knyttet til å være bred eller smal? Utydelig eller sann?

For å være relevante har blant annet biskoper synset på alt fra olje- og gassleting, kollektivtrafikk og annet innen energi og miljø som vel må sies å være i ytterkanten av hva disse har kompetanse innenfor. Men går ut ifra at en fortsatt kan være kristen og jobbe innenfor leverandørindustrien til olje- og gassnæringen eller være med å bygge plattformer. Sikker skal en ikke være. Hvorfor diskuterer en slike politiske saker og ikke mer tolkninger av bibelen? Det er vel ikke en kirkelig sak å synse om konsekvensutredning? Kompetansen i kirken er vel tilnærmet lik null på dette eller?

Det er lite refs fra folk i kirken. Det meste går på homofile som består av vel 2-3 prosent av folket og som noen innenfor kirken til stadighet må angripe. Lite fokus er det derimot på skilte, sex før ekteskapet, utroskap etc. som vel treffer en langt større gruppe av folket. Hvorfor er det så lite fokus på 97 prosent av folket og deres livsførsel? Har den norske kirken sluttet å fortelle folk hvordan de bør leve? Paven i Roma gjør jo dette.

Jeg vet ikke. Har ikke fasit. Ikke er jeg medlem av statskirken, og ikke er jeg kristen. Men en del av det norske samfunnet er jeg nå tross alt og organiseringen og subsidieringen (forfordeling til stadighet til den norske kirke) av kirken er jo også en del av hva dagens kommune- og fylkestingsvalg handler om.

Leste at Helga Pedersen ikke vil fjerne statskirken og hun fremstår fornøyd med at det idag blir nok et dårlig valg ved kirkevalgene. Selv vet jeg om folk som kun stemmer på de yngste. Selv ville jeg trolig stemt kun på menn født før 1940, da engasjementet neppe øker i folket før det først blir verre.

Kommentar #1

Nina E. Steinkopf

0 innlegg  31 kommentarer

Skal kirken seile sin egen sjø?

Publisert rundt 10 år siden

Denne sommeren har vi fått økt fokus på demokratiet og hvor viktig det er å bruke stemmeretten. Gjelder dette også ved årets kirkevalg? Er kirken for alle?

Den norske kirke er hevet over Likestillingsloven.Til neste år blir Grunnloven forandret slik at staten ikke lenger har en offentlig religion.Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste valgte organ, har støttet en slik reform av staten.På sikt innebærer dette at staten ikke skal styre kirken.Endringene som skjer i kirken nå har ikke bare betydning for kirkens aktive, indre kjerne. Det nye vi har foran oss, vil påvirke hvordan kirken fremstår både i lokalsamfunnet, på det nasjonale plan og internasjonalt.Kirkens valgte organer vil med dette få mer makt.

Som medlem av kirken har jeg engasjert meg i valget og bestemt meg for å stemme. Det var derfor med stor interesse jeg leste Jærbladet på fredag. Der blirlederne av de kirkelige fellesrådene i Klepp, Time og Hå intervjuet og de sakene og prioriteringene som fellesrådet har vedtatt blir presentert. Leder i Klepp kirkelige fellesråd tror ikke at kirkefolket er uenig i noen av dem, og at det folk evt. har ulike meninger om går mer på detaljer.

Dette valget blir ikke enkelt. For i tillegg til en annerledes og komplisert valgprosedyre finnes det svært lite informasjon om kandidatene til menighetsrådet. Sakene og prioriteringene er allerede vedtatt. Det folk eventuelt har ulike meninger om regnes som detaljer.

Er det da sånn å forstå at lederne av de kirkelige fellesrådene mener at spørsmål om f.eks. homofilt samliv er detaljer?

Mellom 7 og 10 % av befolkningen er født med en homofil legning. Holdninger til ekteskap mellom to av samme kjønn er derfor ingen detalj da det er flere enn de som er direkte berørt av kirkens holdninger som er opptatt av dette spørsmålet. AtJan Roald Dahlstrøm har sagt opp sin stilling som sogneprest på Nærbø pga. kontroversene rundt Biskop Erling Pettersen kan heller ikke regnes som en detalj.

På spørsmålet om kirken bør holde fast på det tradisjonelle synet om at ekteskapet er mellom mann og kvinne svarer 82 % av kandidatene til Stavanger Bispedømmeråd ja.

På spørsmål om kirken bør utarbeide en liturgi for par av samme kjønn som vil inngå et forpliktende samliv svarer 93 % av kandidatene til Nærbø menighetsråd nei.

Jeg opplever at det er vanskelig å stemme ved kirkevalget - det er få av kandidatene som deler mitt syn og lite informasjon er tilgjengelig om kandidatene til menighetsrådet. Kan dette være medvirkende årsaker til at valgdeltakelsen i 2009 var på skarve 10 %? Hadde folk flest engasjert seg mer i kirken dersom den fremstod som mer åpen og inkluderende? Skal kirken seile sin egen sjø?

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

For en gangs skyld er jeg enig med hr. Klavenes. Jeg har fulgt med litt i media på dette og forstår at det er en enorm forvirring både omkring hensikt, hva, hvem, hvorfor og hvordan. Sammenhengen er nok at det er et kirkefolk som ikke funker opp mot demokratiske tankebaner og religion i sammenheng. For det store flertall dreier kirken seg om seremonier ved skilleveiene og lite tro eller engasjement. Hadde dette noen rot i virkeligheten burde bare de som er direkte knyttet til kirken delta i valget, dvs de som går i messer. Jeg tenker da på at man burde kunne stemme én gang under siste måneds messebesøk og få valgt et menighetsråd etc av og blandt de som virkelig sogner til kirken med hjertet. I dag er det for utflytende.

Kommentar #3

Paul André Sommerfeldt

0 innlegg  5 kommentarer

Ingen vits?

Publisert rundt 10 år siden

Å kalle kirkevalget en vits synes jeg blir litt drøyt. Jeg synes grunntanken bak kirkevalget er veldig fin, og ikke minst demokratisk. Alternativet ville vært en kirke hvor vi vanlige ikke har noen innflytelse verken på avgjørelser eller på hvem som skal sitte i ledende råd. Slik er det jo f.eks innen den katolske kirken. Den praktiske gjennomføringen av valget kan man derimot diskutere om er god nok. Jeg er enig i at det slik det er i dag er for vanskelig å finne frem til informasjon om kandidatene. Nøyaktig hvordan man stemmer og hva det betyr er også litt utydelig. Nettsidene til kirkevalget er gode og informative, men det hjelper ikke når alt for mange knapt vet hva kirkevalget er. Men man må også huske på at denne nye ordningen for første gang ble gjennomført i 2009. Det tar tid å innarbeide nye ordninger. Jeg er også enig i at temaene som knyttes til kirkevalget bør være knyttet til kirken, og ikke til alt mulig annet. Jeg skulle også ønske at man ikke kjørte seg fast i enkeltsaker, slik man f.eks har gjort i spørsmålet om vigsling av homofile. Dette er et viktig tema, men det er alt for dominerende og skaper mer splittelse enn samhold innad i kirken. Det er synd. Jeg mener uansett vi er heldige her i landet som selv kan være med på å bestemme hvilke mennesker vi vil ha i kirken. På sikt bør målet være at man på tross av uenigheter klarer å lage en raus folkekirke. Kirken bør være et sted der vi kan søke åndelig nærhet, om vi føler for det. Det bør også være et sted hvor vi kan komme som den vi er for å søke ro. Jeg kan ikke tenke meg noe som er mer trist enn kirkedører som blir åpnet for noen, og lukket for enkelte. Skal kirken ha en framtid i Norge, må man åpne øynene for menneskene rundt oss. Det bør og skal være plass til alle. Skal det bli en realitet må man også ha muligheten til å velge inn personer som ikke setter seg til dommere over andres liv. Dem finnes det dessverre altfor mange av i dagens kirkelige råd og utvalg. 

Kommentar #4

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

I dag har jeg stemt

Publisert rundt 10 år siden

4 lister er levert etter gjennomtenkning. Jeg vet ikke så mye om de jeg har stemt på. Hverken de politiske eller de kirkelige.

Likevel har jeg nå funnet nok informasjon på nett til å stemme og til at jeg er fornøyd med at jeg "jobbet"meg gjennom materien. Helt ærlig vet jeg ikke hvor mye mer jeg hadde orket å lest.

Var jeg mer politisk eller religiøst aktiv ville jeg vist hvem jeg stemte på personlig.

Kirkevalget er noe relativt sett nytt, noe som jeg er veldig fornøyd med. Det kommer til å gå seg til etter hvert, mange har sterke meninger om hvilke retning kirken skal ha, og nå har vi en demokratisk måte å være med på sette den kursen.

Etterhvert blir vel også de kirkelige mer vant til å skulle by på seg selv under ett valg, hva de står for etc. Her må vi være romslige å gi det litt tid. Det er en helt ny måte å tenke på for de kirkelige. Etterhvert kommer de til å føle på kroppen at det er et demokrati, de fikk eller ikke fikk stemmer. Da blir motivasjonen for å by på seg selv også større for de som vil være med.

Enda sliter vel kirken litt med å få folk på listene rundt om, på samme måte som en del partier. Da føles valget som meningsløst. Jeg er optimist å tror kirkevalget er ett skritt i riktig retning for å få den kirken vi ønsker. 

Kommentar #5

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

En vits?

Publisert rundt 10 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.

Når knapt noen gidder å bruke stemmeretten ved kirkevalget og det er komplett umulig å finne ut hva kandidater står for bør dette legges vekk.

Jeg tror ikke alle de som stiller til valg i menighetsråd eller de som stemte synes at dette valget er en vits. I følge nettsiden til kirkevalget har ca. en fjerdedel av befolkningen sagt at de vil stemme. Det er nok litt flere enn de som er engasjert i kirken på ukentlig basis. Sånn sett er oppslutningen bra, og bedre enn den ville vært om valget ble holdt på en gudstjeneste. Jeg satt selv som vakt under kirkevalget i dag, og opplevde bra interesse for dette valget. Noen ønsket ikke å stemme fordi de ikke hadde interesse av det eller fordi de ikke visste noe om kandidatene. Det står de fritt til - det er jo frivillig valg. Kanskje er det naturlig også å ikke stemme på noe man ikke har greie på eller ikke har interesse for.

Når det gjelder hva kandidatene står for, er det rikelig med opplysninger å finne - i alle fall i de to kirkene jeg har fått menighetsblad i fra. De har hatt noen faste spørsmål, samt at kandidatene har fått uttale seg om hva de brenner for. Sånn sett vet jeg egentlig mer om disse enn jeg vet om de jeg stemte på i det politiske valget. På samme måte som ved kommune/fylkesvalget hviler det et visst ansvar på velgeren for å skaffe seg kunnskap om de forskjellige kandidatene. I den kirken jeg er mest kjenner jeg jo kandidatene, så det blir enkelt å velge. Hvis man aldri er i kirken og ikke vet noe om noen av kandidatene burde man kanskje ikke stemme heller? 

Når det gjelder spørsmålet om homofilt samliv, så er ikke det et viktig spørsmål i den daglige driften av lokale kirker, men det er et spørsmål som kan være nyttig om man ønsker å vite om en kandidat hører til på den konservative eller liberale fløyen. Det sier også litt om bibelsyn, som mange kan være opptatt av.

Kommentar #6

Nina E. Steinkopf

0 innlegg  31 kommentarer

Takk

Publisert rundt 10 år siden

Til Kjersti Aspheim - takk for dine kloke ord.

Kommentar #7

Nina E. Steinkopf

0 innlegg  31 kommentarer

Stemme /bestemme

Publisert rundt 10 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Hvis man aldri er i kirken og ikke vet noe om noen av kandidatene burde man kanskje ikke stemme heller?

Hvem mener du skal bestemme i kirken?

Kommentar #8

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Hvem skal bestemme i kirken?

Publisert rundt 10 år siden

Det spørsmålet er litt kinkig i og med at strukturen er som den er. Rent formelt er det de som er medlemmer som bør bestemme (hvem som skal sitte i menighetsråd). Problemet med kirken er at den har en veldig stor prosent med passive medlemmer. Andre trossamfunn har som regel kun medlemmer som har valgt dette aktivt, og dermed har en viss interesse av det som foregår der. De vil derfor også engasjere seg mer i et valg. I statskirken er medlemsskap "default" når du blir født. Det betyr at det er ganske mange medlemmer som egentlig ikke bryr seg om det som skjer der utover at de synes det er fint å gifte seg der og fint å bli begravet der. Det var derfor jeg skrev at man kanskje ikke burde stemme om man aldri er der eller ikke kjenner til de som stiller til valg. Men selvsagt er de i sin fulle rett så lenge de er medlemmer av statskirken. Jeg tror at dette vil regulere seg selv. Hvis man ikke har noen interesse av det som skjer i kirken har man sannsynligvis ingen interesse av å stemme heller, og om man er engasjert i kirkens arbeid, vil man stemme.

Kommentar #9

Nina E. Steinkopf

0 innlegg  31 kommentarer

Informasjon

Publisert rundt 10 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

om man er engasjert i kirkens arbeid, vil man stemme.

Takk for ditt svar. Jeg er enig det du sier. Min frustrasjon ved valget var at det fantes informasjon om kandidatene til menighetsådene om deres erfaring fra arbeid i kirken og hva de brenner for (èn la vekt på at det skulle være ryddig på kirkeområdet, etpar kandidater skrev ikke noe som helst) men det fantes ingen informasjon om deres holdninger til saker som er viktig for meg.

Skal slik informasjonen være forbeholdt kirkens indre kjerne?

Dersom det kùn er de som er engasjert i kirkens arbeid som skal ha stemmerett - hvordan skal da "engasjert i kirkens arbeid" defineres? 

Når det er sagt så tok jeg personlig kontakt med alle kandidatene og spurte dem, og jeg fikk svar.

Kommentar #10

Nina E. Steinkopf

0 innlegg  31 kommentarer

Oppgaver

Publisert rundt 10 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder spørsmålet om homofilt samliv, så er ikke det et viktig spørsmål i den daglige driften av lokale kirker

Her må jeg si meg uenig;

Menighetsrådethar bl.a. ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger. Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet.

Det veldig viktig for meg at de som tar på seg dette ansvaret har en holdning til sine medmennesker som samsvarer med min egen.  Og heldigvis har jeg stemmerett.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere