Svein Helgesen

16

Ein skal snakke sant!

Kampanjane ved dette kyrkjevalet snakkar ikkje sant om kva fleire av oss står for. Det svekkjer tilliten til heile det kyrkjelege demokratiet. Slik kan vi ikkje ha det i framtida, seier ein frustert og oppgitt Svein Helgesen.

Publisert: 10. sep 2011

Eg har i samband med kyrkjevalet gitt til kjenne ein del motførestellingar mot Raus folkekirke og MorFarBarn/Foreldrerett sine valkampanjar. Det har blitt ein del  debatt om det. Når eg idag ser på trykk heilsides annonsar frå dei to kampanjane, har eg ikkje lenger  berre motførestellingar. Eg er frustrert, lei meg, oppgitt og eigentleg ganske sinna!

Eg meiner fortsatt det er både forståeleg og skvært at grupper kjempar for sine kandidatar. Men det er slett ikkje greitt at interessegrupper i eit kyrkjeval ikkje snakkar sant. Og det gjer dei ikkje no.

Eg har tidleg i prosessen svara så ærleg eg kan på ein del spørsmål, m.a. om felles ekteskapsliturgi for heterofile og homofile. Eg har sagt at eg i dette spørsmålet er undervegs og vil gå inn i prosessane som vil kome med ope sinn og utan fastlåst posisjon. Eg har sagt at eg trur ikkje felles liturgi er svaret, men at kyrkja bør kome vidare i saka med sikte på å finne fram til ordningar som kan samle breiast mogleg oppslutning.

Eg har aldri blitt spurt om eg vil stå på den eine eller andre kandidatlista, langt mindre om eg kan slutte meg til teksten på listene. Slik annonsane framstår, ville eg aldri ha stilt namnet mitt til disposisjon. Med bakgrunn i svaret mitt står eg då naturleg nok heller ikkje på MorFarBarn/Foreldrett si liste. Derimot har Raus folkekirke brukt namnet mitt på si liste, sjølv om eg på ingen måte har sagt ja til alle dei åtte punkta som kampanjen seier at dei oppførte kandidatane VIL.

Med bakgrunn i svara våre i nominasjonsprosessen har MorFarBarn/Foreldrerett i si annonse tillagt fleire av oss synspunkt som vi ikkje kjenner oss igjen i. For meg er det å snakke usant! Raus folkekirke har på si side m.a. tatt namnet mitt til inntekt for ei meining om felles ekteskapsliturgi som eg aldri har gitt uttrykk for. For meg er det å snakke usant!

Det kyrkjelege demokratiet er skjørt og komplisert. Det er mange spørsmål som kan og bør stillast om korleis det bør vere. Å få fram forskjellane i syn er viktig. Men det minste ein bør kunne forvente, er at det som blir gitt av informasjon er sant. Det synest ikkje dei to kampanjane å ha vore særleg mykje opptatt av.

Etter dette vil nok mange i framtida vere tilbakehaldne med å gi svar til grupper som spør, spesielt i spørsmål der vi er undervegs. Slik bør det ikkje vere. Vi kunne jo i det minste  forvente å bli spurt om vi stiller oss bak ein kampanje og ein konkret annonsetekst. Det har i alle fall ikkje skjedd i mitt tilfelle. 

Derfor blir det snakka usant, truleg om langt fleire kandidatar enn meg. Det er dessverre ikkje tid til å rette opp skaden ved dette valet. Men vi kan ikkje ha det slik. Ei viktig utfordring for dei nye styringsorgana vil derfor bli å gjere det som gjerast kan for å kvalitetssikre at veljarane i framtida kan få ein informasjon om kandidatane som i alle fall ikkje er usann.   

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Hvem snakker usant?

Publisert rundt 10 år siden

Helgesen

Jeg forstår igrunn ikke hva som gjør det så opprørt. La meg sitere det du skriver på kirkevalget.no: Livet har lært meg å vere varsam med raske og enkle ”ja” eller ”nei” i møte med så komplekse spørsmål. Eg vil gå inn i denne prosessen med eit ope og lyttande sinn, ikkje ein fastlåst posisjon.

Raus folkekirke sier du følgende: Eg trur ikkje felles liturgi ord for ord er svaret, men er opptatt av at vi må kome vidare i denne saka og finne ei ordning som det kan vere breiast mogleg oppslutning om.

For MFB, er det ikke mulig å anbefale kandidater som ikke klart vil forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne, herunder barns rett til mor og far. Med din uklare posisjon, er det en mulighet for at du undergraver en bibelsk forståelse av ekteskapet, selv om du ikkje trur felles liturgi ord for ord er svaret. Jeg forstår ikke hvordan du kan anklage dem for å snakke usant. Fint om du utdyper denne anklagen slik at leserne får en forståelse av hva som gjør deg opprørt.

Men det er selvfølgelig en tankevekker for de velgerne som tror på ekteskapet mellom mann og kvinne at du er anbefalt av den hyper-liberale gruppen Raus Folkekirke som vil at Den norske kirke skal få en radikalt ny forståelse av av familie, forplantning, barn og familie. I denne sammenhengen forstår jeg at du føler det er belastende å bli anbefalt av dem, men her er det vanskelig å skylde på noen andre enn deg fordi du vil gå inn prosessen med eit ope og lyttande sinn, ikkje ein fastlåst posisjon.

Da jeg ledet kirkevalgkampen 2009 for Nordisk nettverk for ekteskapet hadde vi en noe annen tilnærming enn RF og MFB fordi vi stilte samtlige kandidater samme spørsmål og publiserte alle svarene, enten de støttet vårt syn eller ikke. Det førte selvfølgelig til at våre liberale meningsmotstandere brukte våre svar i sin kampanje. Likevel har jeg ingen innsigelser på måten RF og MFB jobber på i år. Jeg har forståelse for at RF tolker dine uklare svar som at du er en person som de tror de kan vinne over til sin side. Så vidt jeg kan se, har de verken lagt til eller trukket fra noe av det du har svart.

Kommentar #2

Svein Helgesen

16 innlegg  17 kommentarer

I ettertankens lys

Publisert rundt 10 år siden

Det er ofte klokt å sove på ting før ein set sterke ord på trykk. Det har eg gjort i denne saka. I ettertankens lys ser eg at eg i det minste skulle ha uttrykt meg annleis - og vore noko mindre hard mot dei som kjempar på barrikadane.

Eg forstår at folk med sterke syn på bestemte spørsmål er opptatt av å slåss hardt for det dei trur på, og respekterer dei for det. I valkamp bør vi derfor kanskje vere noko meir rause mot kvarandre også når det gjeld bruk av verkemiddel. Det har eg nok ikkje vore i det første innlegget mitt. Orda blei for sterke. Eg er lei for det.

Eg forstår at dei opne og runde formuleringar som eg har brukt i svara mine på spørsmål om felles liturgi for homofile og heterofile, er vanskelege å tolke tydeleg. Derfor må eg nok i det minste ta mykje av ansvaret sjølv for at eg blir profilert som eg gjer.

Eg meiner fortsatt at dei som skal framstå på kampanjeannonsar burde bli spurt om dei vil stille oss bak innhaldet fullt og heilt. Eg meiner fortsatt at MorFarBarn og Foreldrerett tilegg oss som ikkje deler deira utgangspunkt,  synspunkt som mange av oss på ingen måte har. Eg meiner fortsatt at slike kampanjar inneber ei uheldig polarisering som gjer urett mot mange kandidatar.

Men eg erkjenner i mitt tilfelle likevel at eg sjølv må ta eit betydeleg medansvar for at det er blitt som det er blitt. Og sjølv om eg ikkje kan seie EG VIL til alle punkta i Raus folkekirke si annonse, er det ikkje tvil om at eg idag samla sett identifiserer meg meir med denne kampanjen enn den andre.

Eg er nok fortsatt frustrert, men ikkje sint lenger. Og frustrasjonen og andre kjensler rettar eg no minst like mykje mot meg sjølv som mot andre.

Derfor kan eg gjerne seie eit tydeleg og raust ORSAK. No er det stemmene som tel. Godt val!

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Sterke ord, sant og usant

Publisert rundt 10 år siden
Svein Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Eg meiner fortsatt at MorFarBarn og Foreldrerett tilegg

Helgesen, det er selvfølgelig fullstendig legitimt å ha mer sympati for kampanjen til Raus Folkekirke enn for MFB totalt sett. Her synes det er det positivt at du bidrar til klarhet. 

Det må også være legitimt å anklage MFB for å tillegge dere synspunkt dere ikke har, men det er fint om du kan være konkret med hvordan de fremstiller deg usant. Kan det hende at du er påvirkeet av følelser fordi du er uenig med budskapet til Øivind Benestad?

Interessant er det også at du definerer deg som en del av en gruppe som kollektivt blir fremstilt på en usant av MFB når du snakker om oss. Selvfølgelig hadde det vært lettere å grunnlegge slike påstander hvis du kan argumentere for at MFB har snakket usant om deg i en konkret sak. Når vi snakker om gruppen oss, blir det mye mer diffust. Betyr dette at du også kan ta selvkritikk, ikke bare for å ha vært sint, men også for å ha brukt ordet usant, altså det å beskylde dine meningsmotstandere for å lyve?

Kommentar #4

Svein Helgesen

16 innlegg  17 kommentarer

Ein siste kyrkjevalkommentar

Publisert rundt 10 år siden

Gode Kristian.

I siste kommentaren min skreiv eg: 

"Eg forstår at folk med sterke syn på bestemte spørsmål er opptatt av å slåss hardt for det dei trur på, og respekterer dei for det. I valkamp bør vi derfor kanskje vere noko meir rause mot kvarandre også når det gjeld bruk av verkemiddel. Det har eg nok ikkje vore i det første innlegget mitt. Orda blei for sterke. Eg er lei for det."

Denne sjølverkjenninga var retta til begge dei to omtala kyrkjevalkampanjane. Det er i ettertid ikkje vanskeleg for meg å vedgå at eg gjerne kunne ha vore mindre hard og indignert, meir raus i den første kommentaren min. 

Samtidig står eg fast på at MorFarBarn-annonsane gjer urett mot svært mange. Gårsdagens heilsides oppslag startar med å slå fast at mange kandidatar meiner at kyrkja skal endre læra om ekteskapet og barns rett til foreldre. Kven har konkret sagt at dei vil endre barns rett til foreldre? Ekstra ille blir det når det lenger nede med utheva skrift blir vist til internasjonal handel med sæd og egg, donorar, livmødre og surrogati i vekst.

Eg tar til etteretning, sjølv om det kjennest sårt, at MFB ser på alle oss som ikkje stiller oss heilhjarta bak organisasjonen sitt innhald og sine arbeidsformer som ein ideologisk trussel mot kyrkja. Men å stigmatisere kandidatar slik annonsane gjer, i beste fall indirekte, er etter mitt syn uverdig i ein kyrkjevalkamp. Eg veit at mange etter å ha lese på bispedømeråda sine informasjonssider kva kandidatane ord for ord har sagt, er samde med meg i det.

I eit rykande  ferskt innlegg på denne debattsida skriv Kjell Skartveit: 

 "Dersom du vil at kirken også i fremtiden skal kunne se barna i øynene og si at vi kjemper for deg, da skal du ta deg tid til å stemme ved kirkevalget, og stemme på kandidater MFB har plukket ut."

Utsagnet er etter mitt syn eit konkret eksempel på slik uverdig stigmatisering av kandidatar som tenkjer mindre absolutt enn MFB.  Eg skulle ønskje at organisasjonens fremste talsmenn i det minste kunne ta litt sjølverkjenning på det. Men det er kanskje for mykje å forvente?

Uansett, no er det tid for å rette fokus mot sjølve valet. For min del blir det etter dei siste dagars debatt ekstra viktig å gjere mitt til at vi får kandidatar som brenn meir for menneska i kyrkja enn for enkeltståande kampsaker, og at dei nye råda kan avspegle eit breitt mangfald  både når det gjeld alder, kjønn, erfaring og teologisk ståstad.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere