Hallvard Sandvik

8

Program for Oslo Kristent Samlingsparti

Utkast til lokalpolitisk program for Oslo KSP 1. Partiets fundament Kristent Samlingsparti vil bidra til å styrke kristen tro og kultur i vårt folk. Kun Guds velsignelse kan gi Norge en positiv fremtid. Kristent Samlingsparti vil offentlig uttrykke seg klart og tydelig om det som står klart i Guds ord i alle sammenhenger. Gud har gitt menneskene et spesielt ansvar for familien. Kristent Samlingsparti vil arbeide for tiltak som kan beskytte kjernefamiliene. Kristen nestekjærlighet er å ta vare på de svake i samfunnet, det være seg både eldre og syke, fattige og andre som har behov for vår omsorg. Gud har gitt menneskene sitt skaperverk for at vi skal forvalte det på best mulig måte. Naturen skal brukes til gagn for menneskene, både for den nåværende generasjon og for de kommende generasjoner. Kristent Samlingsparti er et ikke-sosialistisk parti, som vil arbeide for å styrke respekten for det enkelte menneskes egenart. Kristent Samlingsparti vil verne om de rettigheter Grunnloven gir oss, blant disse eiendomsrettene, næringsfriheten, ytringsfriheten og den personlige frihet. Kristent Samlingsparti mener at det private initiativ er en rett som Gud har gitt oss, og som gir mennesket både økt livslyst og motivasjon. Dette gir også høyere produktivitet. Kristen Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på grunn av rase, religion, etnisk tilhørighet. 2. Forholdet til omverdenen, integrering og innvandring Oslo KSP vil ha en restriktiv og rettferdig asylpolitikk, der innvandring på grunnlag av asyl begrenses mest mulig. FN´s Høykommisær for flyktninger er det organet som bør brukes for å hjelpe økonomiske flyktninger. Kirkeasyl er brudd på norsk lov og avvises. Innvandring fra ikkevestlige land bør begrenses mest mulig i hovedstaden. Asyl på grunlag av konvertering og religiøs forfølgelse skal være begrunnet i dokumentert fare for forfølgelse i hjemlandet. Antallet asylanter på dette grunnlaget skal begrenses, og kristne og jøder skal prioriteres. Familiegjenforening skal kun gis til personer der familiemedlemmet i Oslo er i nær slekt og fylt 24 år. Videre skal det kun godkjennes i tilfeller der det norske familiemedlemmet kan garantere med en inntekt som er tilstrekkelig til å forsørge familemedlemmene. Det må settes et tak på fire barn for hver kjernefamilie. Oslo KSP sier nei til flere asylmottak i en allerede sterkt belastet hovedstad. Vi vil i stedet pålegge flyktninger og asylsøkere å bo i distriktene så lenge de er under offentlig omsorg. Eksisterende asylmottak skal av hensyn til offentlig sikkerhet, være lukket. Alle innvandrere skal ha minst ti års sammenhengende botid i kongeriket før statsborgerskap innvilges. Det skal videre stilles krav til gode norskkunnskaper, kunnskaper om det norske samfunnet og avsverges en troskapsed til kongeriket før statsborgerskap gis. Kriminelle flyktninger og asylsøkerte skal i prinsippet umiddelbart etter pågripelse utvises på varig basis fra landet. For å stimulere til bedre integrering skal alle innvandrere sikres god opplæring i norsk og kunnskaper om det norske samfunnet. Det skal legges spesiell vekt på verdier som demokrati, kristendom, likestilling mellom kjønn, respekt for Grunnloven, respekt for verdiskapning og våre forfedres innsats og til barns rettigheter. Oslo KSP ønsker at innvandrerforeldre som ikke legger til rette for å lære barna norsk språk, skal kunne pålegges å ha barna i barnehage eller plasseres hos slektninger/naboer med gode norskkunnskaper. Barnevernet må kunne gripe inn i tilfeller der barn utsettes for mishandling, omsorgssvikt eller blir sterkt desintegrert språklig og kulturelt. Religions- og uttrykksfrihet skal gjelde alle innbyggerne i kommunen. Vi vil likevel beholde oss retten til å kunne bruke plan- og bygningsloven for å hindre bygging av flere større moskeer i byen. Oslo KSP er i mot å forby bruk av noen etniske og religiøse klesplagg unntatt der det er hjemlet i behov for sikkerhet, kommunikasjon eller uniformering i yrkessammenheng. Ansatte i kommunale barnehager skal pålegges å bruke arbeidsantrekk som ikke virker truende eller hemmer identifisering og kommunikasjon. Oslo kommune skal ikke på noen måte støtte organisasjoner som undergraverer demokratiet, Grunnloven og norsk lov. Oslo KSP er i mot at de israelske og amerikanske ambassadene skal tvinges til å flytte ut av sentrum. De nevnte ambassaders sikkerhet skal til enhver tid ivaretas særlig godt. Oslo KSP ønsker å stimulere til økt handel mellom Norge og Israel. Oslo kommune må i større grad enn før se på muligheter for innkjøp fra Israel, der det er naturlig og lønnsomt Oslo KSP er i mot enhver form for snikislamisering som f.eks. islamske gravsteder og særrettigheter til muslimer i arbeidslivet. Vi er i mot at norske statsborgere skal få svekkete rettigheter av hensyn til integrering. Vi er i mot alle former for positiv særbehandling av utenlandske statsborgere. Alle skal, uavhengig av religionstilhørighet og etnisk bakgrunn, lære om vår kristne kulturarv i skoleverket og i offentlige institusjoner der siktemålet er rehabilitering tilbake til samfunnet. 3. Familien Oslo KSP ser på den tradisjonelle familien som samfunnets grunnleggende og viktigste bærebjelke. Familiepolitikken styrkes gjennom å støtte foreldrene i kurs og veiledning om oppdragelse. Vi vil styrke familiens autonomi gjennom at offentlige myndigheter skal være en støtte for familien. Vi vil likevel at det offentlige skal gripe inn ved mishandling og omsorgssvikt. Vi vil legge til rette for at frivillig organisasjoner skal bidra til yte sosial omsorg for vanskeligstilte familier. Vi vil på alle lovlige måter motarbeide tvangsekteskap og bigami/polygami. Alle barn skal så langt som råd er sikres rett til å vokse opp sammen med sin biologiske mor og far. Lesbiske og homofile par skal ikke anses som skikket til å ha omsorg for barn. Enslige foreldre skal sikres offentlig hjelp og støtte til barnepass, bolig, utdanning o.l. Vi vil ha obligatoriske samlivskurs for alle nybakte førstegangsforeldre. Skatt på bolig er familiefiendtlig og avvises fullstendig. Oslo KSP er en sterk tilhenger av valgfrihet mellom privat omsorg og barnehager. Familievernkontorene må styrkes og utføre reell og grundig mekling ved samlivsbrudd. Barnets tilknytning til nærmiljøet og behov forøvrig skal veie tyngst i slike situasjoner. 4. BARNEVERN Barnas nærmeste familie skal først kontaktes ved plassering i fosterhjem. Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet. Kommunen må ha full dekning til utgifter i barnevernssaker. Alle saker som gjelder vold og omsorgssvikt, avgjøres av rettsapparatet. Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er sine biologiske foreldre. Farskapsforholdet skal avgjøres ved DNA-test i tvilstilfeller. Barnevernloven gjennomgås og revideres til beste for barnet. Styrke barnevernet i kommunene, men også bruke frivillige organisasjoner som en ressurs i denne sammenheng. Vi vil så langt råd er bruke nære slektninger som en ressurs ved omsorgsovertakelse. Barn som blir utsatt for vold, mishandling og omsorgssvikt av foreldre, skal ha rett til beskyttelse mot dette ved besøk hos den eller de voldelige. Barn skal ha rett til å bo i rusfrie hjem og miljøer. 5. Helse og sosial Vi vil organisere helsevesenet og eldreomsorgen etter et kundeprinsipp der god service overfor pasienten kommer mer i fokus. Vårt hovedmål er å ta bort loven om selvbestemt abort. Kommunen skal støtte tiltak som vil forebygge abort, som for eksempel stiftelsen Amathea. Vi vil sørge for lovpålagt opplysning om abortens skadevirkninger og konsekvenser både etisk, fysisk og psykisk. Vi vil sette fokus på innholdet i eldreomsorgen og skreddersy den for framtidens eldrebølge Vi vil prioritere bygging av sykehjem som kan avlaste våre sykehus. Private helse- og omsorgsforetak skal brukes som et viktig supplement til det offentlige. De skal imidlertid kun konkurrere på kvalitet. Vi vil opprette flere tilbud innen livshjelp. Oslo KSP vil styrke psykiatrien på alle plan. Vi vil styrke informasjon og holdningsskapende tiltak mot alkohol, tobakk og narkotiske stoffer. Antallet nye skjenkebevillinger må reduseres kraftig. Alkoholloven må praktiseres strengt overfor de som har bevilling, og bevillingen må fratas dem som bryter alkoholloven. Oslo KSP ønsker lovpålagt lik serveringstid for alkoholservering i hele landet: Klokken 08-01 for øl/vin/rusbrus, klokken 13-01 for sprit. Vi vil arbeide for likeverdige støtteordninger til private- og offentlige behandlingssteder for rusmiddelavhengige (gjelder for eksempel Evangeliesentrene). Vi vil avvikle bruk av Metadonbehandling og forby bruk av alle narkotiske stoffer Offentlige sprøyterom må stenges, og midlene overføres til rusomsorg med vekt på god behanling og ettervern. Behandlingstilbudene til rusmisbrukere må bedres. Nye behandlingstilbud må legges til øde steder, og behandling må omfatte et solid ettervern. Adgangen til bruk av tvang må økes. Oslo KSP vil ha forebygging i forbindelse med narkotika, alkohol og tobakk bør bli et obligatorisk fag i grunnskolen. Inntil det blir eget fag, skal dette emnet styrkes. 6. Samferdsel, transport, miljø og kommunikasjon Vi vil ha en generell tilrettelegging for bedring av bilparken, bedre renhold langs gater og bedre utbygging av parkeringsmuligheter. Oslo KSP vil gi startkapital til miljøvennlige kollektivtransporttiltak, fortrinnsvis innenfor skinnegående transport. Holde billettpriser på offentlig transport på et balansert nivå. Miljøhensyn må her balanseres mot hensynet til kollektivselskapenes økonomi. Vi støtter Oslopakke 3, men ønsker å vri bompengeavgiftene noe over fra personbiler til vogntog. Dette vil fremme mer gods over på skinner i stedet for på vei. Oslo KSP går sterkt i mot veiprising, som er særdeles familiefiendtlig. Støtte til Oslopakke 3 forutsetter at veiprising ikke innføres. Vi er i mot flere gebyrer og avgifter for bilister. Piggdekkavgiften fjernes. Elbiler skal sikres gratis parkeringsplasser. Miljøvennlige familiebiler skal sikres reserverte parkeringsplasser på offentlige steder. Oslo KSP støtter tiltak som fremmer økt bruk av sykkel i byen. 7. Skole og utdanning Oslo KSP skal aktivt stimulere til oppbygging av kristne friskoler, barnehager og ungdomsklubber. Disiplin, orden og flid i skolen skal styrkesfor alle elever. Elevene skal ha et karaktersystem fra 4. eller 5. skoleår. Styrke det faglige kunnskapsnivået i yrkesfag ved den videregående skolen. Tilrettelegge for mindre teori og mer praktisk undervisning i yrkesrettede fag. Oslo KSP ønsker ikke obligatoriske tester utover de lovpålagte Vi ser på det som et offentlig ansvar å sikre alle elever gode lokaler, men det er ikke et mål i seg selv at det offentlige skal eie lokalene selv. FAU bør som foreldrenes organ i skolen få økt innflytelse over skolehverdagen. Julegudstjenester bør være obligatorisk på samtlige barneskoler. Morsmålsopplæring i alle verdens språk, krever store ressurser og bremser opplæringen i norsk. Alle elever i grunnskolen må derfor ha norsk som førstespråk. 8. Trygghet og sikkerhet Vi vil gi politiet og domstolene økte ressurser til opprustning og effektivisering slik at forbrytelser forebygges, oppklares og pådømmes, og forbrytere rehabiliteres til samfunnsnyttige borgere. Det må opprettes et eget kommunalt ordenspoliti som skal patruljere sentrale strøk jevnlig. Ordningen finansieres gjennom skjenkegebyrer og sponsete midler fra organisasjoner og næringsliv. Politiet må få bedre adgang til å være bevæpnet enn i dag. Gå inn for høyere oppklaringsprosent og strengere straff for volds-, sedelighets- og vinningsforbrytelser. Beskyttelse av ofrene for kriminalitet må økes gjennom utvidet bistand og erstatning av skadeverk. Ombud mot kriminalitet må opprettes for å ivareta hensyn til ofrene. Samfunnstjeneste må i stor grad brukes for å rehabilitere unge lovbrytere. Oslo KSP går inn for å endre løsgjengerloven, slik at uroelementer i gatene lettere kan fjernes. Det må slås vesentlig hardere ned på omsetning og bruk av narkotiske stoffer, også for mindre partier og svakere stoffer. Kommunen må få adgang til å bruke økonomiske sanksjoner mot utenlandske statsborgere som bruker eller selger narkotika og sprit, utøver vold eller mishandler andre. Heldekkende drakter som burka må forbys på offentlige steder. 9. Økonomi og næring Kommunen skal generelt legge godt til rette for næringsutvikling. Byggesaksbehandlinger må forenkles. Kommunen skal som hovedprinsipp ikke selv involvere seg i næringsvirksomhet. Næringslivets behov skal hensyntas ved utbygging av infrastruktur. Eiendomsskatt er vi i prinsippet i mot, fordi det er dobbeltbeskatning. Gebyrer for VAR-tjenester (vann-, avløp- og renovasjon) skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Overskudd i kommunale selskaper skal i stor grad brukes til investeringer i de samme virksomhetene (med unntak av Oslopakke 3 der en del av bompengene brukes til kollektivtrafikk.). Oslo KSP mener det offentlige skal strengt prioritere følgende områder: infrastruktur, skole, helse - og omsorg, ro og orden og Kirken. Vi ønsker en streng budsjettdisiplin i kommunen, men bydelene må ha full frihet innen definerte rammer. Tekniske tjenester skal som hovedprinsipp konkurranseutsettes eller privatiseres. Norsk lov skal følges ved bruk av private aktører for å utføre kommunale tjenester. Egenandeler i helse og omsorgstilbud bør i situasjoner med anstrengt kommuneøkonomi settes til lovens maksimum. Drosjeeiere som unndrar seg lovpålagte skatter og avgifter, skal fratas løyvet. Ved næringsutvikling skal kommunen legge spesielt til rette for innovative miljøer. For å tiltrekke seg etterspurt og spesialisert arbeidskraft, bør kommunen vektlegge gode nærmiljøer med grønne lunger. 10. Kultur og kristen kulturarv Oslo KSP mener som prinsipp at det offentlige skal innvolvere seg minst mulig i kultur, men ønsker enkelte tiltak for å fremme integrering, forebygge kriminalitet, fremme helse og trivsel og sikre den kristne kulturarven. Kommunen skal øke bevilgninger til kirkebygg, men samtidig be om økte rammer til dette fra Staten. Den norske Kirke bør få økt selvstyre, herunder rett til å ta seg balansert betalt for tjenester den er pålagt å utføre på vegne av offentligheten. Bibliotekene må fortsatt være tilby sine tjenester gratis til alle innbyggere. Den kristne kulturarven må sikres bedre ved at kommunen sikrer markering av kristne høytider i skoler og barnehager. Vi vil at Oslo kommune i større grad enn i dag skal støtte arrangementer som ivaretar den delen av norsk kultur som bygger på kristne verdier. Oslo KSP er sterkt i mot at Oslo kommune skal støtte den årlige homoparaden og ønsker å stoppe arrangementer som gir umoralske og skadelige signaler til den oppvoksende slekt. Frivillige organisasjoner og kristne skoler og barnehager må sikres gunstige vilkår for etablering og drift. Kommunen skal tilrettelegge for tomter, bygg og anlegg til idrettsformål. Vi ønsker en større vekt på parker og grøntområder i nærheten av boligområder. Oslo bør få en vennskapsby i Israel, med tanke på kulturell utveksling og gjensidig forståelse. Oslo, 04.06 2011 Magnar Tanem Revidert 11.07 2011 av styret i Oslo KSP

Publisert: 30. jul 2011

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Lesbiske og homofile par skal ikke anses som skikket til å ha omsorg for barn.

På hvilket grunnlag?

 

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Deler av dette virker så kjent. Skriver dere slikt selv eller er det sakset fra et annet manifest?

Kommentar #3

Anne-Liv Gamlem

7 innlegg  44 kommentarer

Dette er bare et utkast!

Publisert over 9 år siden

Hei Hallvard!

Dette er bare et utkast og ikke endelig vedtatt ennå! Vi jobber jo fortsatt med det! Jeg synes ikke det er så lurt å legge det ut her nå.

Kommentar #4

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Anne-Liv Gamlem. Gå til den siterte teksten.

Dette er bare et utkast og ikke endelig vedtatt ennå!

Kan jeg få komme med et innspill?

I en annen tråd av en teolog her inne ble det sagt at homofili er Gudstillits gave.

De homofile jeg kjenner er supre omsorgspersoner, man kan ikke dømme, det er det Gud som skal gjøre.

Håper dere vil tenke litt over det.

Mvh Lene Bernsen

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Allmannamøte?

Publisert over 9 år siden
Anne-Liv Gamlem. Gå til den siterte teksten.

Dette er bare et utkast og ikke endelig vedtatt ennå! Vi jobber jo fortsatt med det! Jeg synes ikke det er så lurt å legge det ut her nå.

Er det slik å forstå at vi alle nå deltar på et allmannamøte i Oslo KSP?

Kommentar #6

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Er det slik å forstå at vi alle nå deltar på et allmannamøte i Oslo KSP?

Ha ha - for ikke å si landsmøte?

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Nå er det bare å kline til. Alle som deltar får tilsendt stemmesedler til årsmøtet.

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Who cares?

Publisert over 9 år siden

Kan det være at noen som helst bryr seg med eller om KSP sitt program? Er imponert over at noen har tatt seg bryet med å utarbeide det. Ser at det er mye tekst.

Kommentar #9

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Det må settes et tak på fire barn for hver kjernefamilie.

Tvungen prevensjon eller tvungen abort?

Kommentar #10

Yngvill Knutson

11 innlegg  63 kommentarer

Men hvor vil dere gjøre av Jesus?

Publisert over 9 år siden
Når jeg leser sånt får jeg mest lyst til å gråte. Hvis Jesus og disiplene hans mot formodning tok en tur til byen og tråkket rundt i Oslos gater og dere satt ved roret, ville både frelseren og hans følge mest sansynlig blitt buret inne med henvisning til løsgjengerparagrafen som dere hadde gjenninført. Hva er meningen med å kalle seg kristen, om man buret Jesus inne?
Kommentar #11

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Kjære KSP.

Publisert over 9 år siden

Hmmm..

"Oslo KSP er sterkt i mot at Oslo kommune skal støtte den årlige homoparaden og ønsker å stoppe arrangementer som gir umoralske og skadelige signaler til den oppvoksende slekt."

Så KSP ønsker å stoppe arrangementer startet av eller som omhandler dere selv (KSP) med makt? Merkelig.

Så skriver dere:

"Kristen Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på grunn av rase, religion, etnisk tilhørighet."

som dere standhaftig står fast ved i disse tilfellene:

"Asyl på grunlag av konvertering og religiøs forfølgelse skal være begrunnet i dokumentert fare for forfølgelse i hjemlandet. Antallet asylanter på dette grunnlaget skal begrenses, og kristne og jøder skal prioriteres." "..vi vil likevel beholde oss retten til å kunne bruke plan- og bygningsloven for å hindre bygging av flere større moskeer i byen."  Oslo KSP er i mot enhver form for snikislamisering som f.eks. islamske gravsteder og særrettigheter til muslimer i arbeidslivet. "skal aktivt stimulere til oppbygging av kristne friskoler, barnehager og ungdomsklubber"

Javel, takk for oppfriskningskurs i bruk av dobbeltmoral.

For meg så ser det ut som at det er konsekvent diskriminering av alt som ikke er kristent og det minner meg egentlig mest om: "All animals are equal but some animals are more equal than others." - George Orwell i Animal Farm.

Videre har dere at:

"Behandlingstilbudene til rusmisbrukere må bedres. Nye behandlingstilbud må legges til øde steder, og behandling må omfatte et solid ettervern. Adgangen til bruk av tvang må økes."

Jaha? Jeg vil veldig gjerne vite hvor dere får den autoriteten til å utøve en slik fysisk makt mot enkeltmennesker når dere ikke innhar den makten på et individuelt nivå, eller hvor dere får den tilsvarende autoriteten til å pålegge politiet å utøve tilsvarende maktbruk når dere ikke selv i utgangspunket har denne retten. All bruk av fysisk makt er et overgrep mot mennesker og skal bare brukes i de tilfeller hvor det er fare for at personer er en akutt trussel mot andre eller seg selv. Politiets rett til å arrestere en person og holde han/hun er for å motvirke at personen ødelegger bevis eller truer vitner o.l, det er ikke fordi de har gitt fra seg retten til å være mennesker fordi de er noe, og dermed ikke fortjener å bli behandlet som mennesker.

Jeg syntes det er skremmende at dere så enkelt vil ta i bruk maktmetoder i tilfeller hvor dere føler dere har en moralsk høygrunn. Hvordan skal dere klare å differensiere hva som er rett og galt senere når dere allerede er villige til å behandle vanskeligstilte som rabiate dyr som burde plasseres i bur? Hva stopper dere fra å f.eks. dra homofile til tilsvarende institusjoner for å "konvertere" demonene deres ut eller å tvinge homofile med barn til å gi fra seg barna da "de er uegnet som foreldre"?

Dere er et farlig parti KSP, like mye fordi dere ikke selv evner å se deres egne etiske politiske begrensinger, og deres krig mot individet.

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Forslag til endring

Publisert over 9 år siden

Nå er jeg jo ikke medlem av partiet men tar meg like fullt den frihet å komme med forslag til endring.

Jeg foreslår at man benytter avsnittsoverskrifter og ikke minst at man innfører avsnitt og luft mellom tekst. Videre foreslår jeg at man søker å ikke publisere all tekst i Bold men heller benytter vanlig font.

Kommentar #13

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Wall of text

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Jeg foreslår at man benytter avsnittsoverskrifter og ikke minst at man innfører avsnitt og luft mellom tekst. Videre foreslår jeg at man søker å ikke publisere all tekst i Bold men heller benytter vanlig font.

Stemmer for.

Kommentar #14

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Program for OKSP

Publisert over 9 år siden

 

Dette var, på noen få punkter nær et bra og målrettet program.  Det er bare det at mesteparten av punktene finnes i andre partier også. Saksen og limet ser ut til å ha vert flittig brukt.  På noen punkter  finnes det nok avvik, som da kan oppfattes som essensen i Ksp sin fremtidige politikk.

Jeg skal ikke kommentere alle, bare ta et eksempel som har vert påpekt her før meg.  Nemlig: "Det må settes ett tak på fire barn pr. kjernefamilie" 

Siden dere er i mot abort (prisverdig nok) regner dere med da å etablere, og utdanne et eget - "dynepoliti" siden politietaten allerede er overbelastet fra før ?   Ikke så dumt forresten, for da vil det nok aksellerere med søkere til politiskolen.   I praksis blir nå dette umulig å følge opp når en tenker seg om.  Jeg mener å ha hørt at Jesuittene hadde et valgspråk:  "Hensikten helliger middelet" Her vil KSP stå overfor et enkelt valg, nemlig lovbestemt abort for det 5. - 6. osv.  Da kan nok dette valgspråket være bra å ha med i programmet,  og dermed er den utopiske "gudsstaten" opprettet.    Hvis dere vinner valget da.  Jeg mener selvsagt da flertall i stortingsvalget om to år.

Det var som han sa grisen, da slakteren kom til gards:  "Eg har mine tvil"  (:-)

Men denne grisen trodde nå likevel ikke på et liv etter jul.    Det spørs nå hvordan det går med KSP også etter valget.

Men rett skal vere rett. Dere er nå atskillig rausere i utmålingen enn Kina, som bare tillater ett barn (:-)

 

Kommentar #15

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Syntes det hele stinker av selv forherligelse og trakasering av alt og alle hvis de ikke øyeblikkelig innretter seg en påstått gud og gjør som den påståtte guden sier... Å lese parti programmet var som å få et 60 år gammel gufs i trynet, der både enkelt personer og grupper skal stå på side linjen uten noen form for rettferd eller rettigheter mens de "rett troende" skal refse, skalte og valte slik DE tror denne påståtte guden vil ha det.... Skikkelig kvalmt!

Så nei, de kommer IKKE til å få min stemme ihvertfall...

Kommentar #16

Mari Klingen

7 innlegg  39 kommentarer

Oi!

Publisert over 9 år siden

Her var det mye interessant....

Siden vi alle slår et slag for ytringsfriheten i disse dager, så er det jo klart at KSP skal få publisere handlingsplanene sine. Ferdig eller ei. Man kan muligens vurdere å sette opp planen litt mer ordentlig med avsnitt og luft mellom linjene, som foreslått av flere her, men ellers er jo alle partier i sin fulle rett til å argumentere for sin sak, uansett hvordan de vil presentere den.

Men, dersom det nå er sånn at Vårherre er i ferd med å fjerne sin velsignelse over Norge, tror jeg desverre ikke at han kommer til å ombestemme seg grunnet KSPs handlingsplan. For her var det dobbeltmoral, mye ymse, og ikke minst eksempler på et veldig fordømmende menneskesyn.

Kommentar #17

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Slettet

Publisert over 9 år siden
Mari Klingen. Gå til den siterte teksten.

Men, dersom det nå er sånn at Vårherre er i ferd med å fjerne sin velsignelse over Norge

Hmm, jeg glemte et øyeblik at det var Vårt Lands debattsider jeg var på så det opprinnelige svaret til deg er selvsensurert.

Kommentar #18

Mari Klingen

7 innlegg  39 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Godeste Lars, jeg håper du tok ironien i akkurat den setningen min;-)

Kommentar #19

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Elsker å forarges

Publisert over 9 år siden

Har bare en kommentar: Mennesket elsker å forarges.

Kommentar #20

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

Så skriver dere:

"Kristen Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på grunn av rase, religion, etnisk tilhørighet."

som dere standhaftig står fast ved i disse tilfellene:

"Asyl på grunlag av konvertering og religiøs forfølgelse skal være begrunnet i dokumentert fare for forfølgelse i hjemlandet. Antallet asylanter på dette grunnlaget skal begrenses, og kristne og jøder skal prioriteres." "..vi vil likevel beholde oss retten til å kunne bruke plan- og bygningsloven for å hindre bygging av flere større moskeer i byen."

Moseng har et godt poeng her. Hvordan stiller KSP seg til disse gode påpekelsene? Kan partiet være bekjent av denne typen dobbeltmoral?

Kommentar #21

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Helt klart

Publisert over 9 år siden
Mari Klingen. Gå til den siterte teksten.

Godeste Lars, jeg håper du tok ironien i akkurat den setningen min;-)

Det gjorde jeg, og svaret jeg skrev men sensurerte var en liten humoristisk tankerekke rundt det. Men som sagt blir man jo litt sensurskremt i disse tider :-)

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Med over 20 svar hittil er antagelig dette mer oppmerksomhet enn det partiet vil få til internt blandt medlemmene på sitt landsmøte og fra pressen.:-)

Kommentar #23

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Med over 20 svar hittil er antagelig dette mer oppmerksomhet enn det partiet vil få til internt blandt medlemmene på sitt landsmøte og fra pressen.:-)

Jeg har fått med meg et parti som kan true sikkerheten til venner jeg har som er homofile, det er kjempe bra å vite om det! Ja til ytringsfrihet så kan vi snakke om ting i fellesskapet.

http://www.youtube.com/watch?v=RQE7_RV_DCE

Kommentar #24

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Program for OKSP.

Publisert over 9 år siden

Jeg tviler ikke på at OKS  har mye utmerket,kanskje også noe profetisk i sitt program,men jeg orker ikke å lese igjennom noe så tettpakket som din presentasjon,så det blir å følge kommentarene .

Kommentar #25

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

religion og politikk

Publisert over 9 år siden

dette kan vel karakteriseres som kristensalafisme, sammenblanding av religion og politikk.

Kommentar #26

Anne-Liv Gamlem

7 innlegg  44 kommentarer

Tiltak for å forhindre skjev befolkningsutvikling

Publisert over 9 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal ikke kommentere alle, bare ta et eksempel som har vert påpekt her før meg.

Jeg skal ikke kommentere alle, bare ta et eksempel som har vert påpekt her før meg.  Nemlig: "Det må settes ett tak på fire barn pr. kjernefamilie" 

Som du kanskje har skjønt, er dette et internt notat som skal bearbeides videre. Ved en glipp er det blitt lagt ut her. Dette punktet som du sikter til, gjelder tiltak for å spore til "familieplanlegging" i innvandrerfamiliene. Denne formuleringen er nok uheldig - som du påpeker. Alle tiltak hvor man kutter i kontantstøtteordning eller barnetrygd etter et visst antall barn kan i sin tur forårsake aborter, hvis ikke folk betrakter livet som ukrenkelig. Vi må selvsagt unngå ordninger som kan føre til flere aborter. Det er derfor vrient å komme frem til nyttige tiltak på dette området. Poenget er at befolkningssammensetningen i Oslo utvikler seg svært uheldig. Ellers er det jo et faktum at innvandrerfamilier med store barneflokker har problemer med å forsørge seg selv. De kan lett forbli sosialklienter.

Hverken Magnar Tanem eller jeg har anledning til å følge opp debatten på denne tråden i dag, ettersom vi er opptatt med familieselskaper og annet. Det beklager jeg.

Anne-Liv Gamlem, fylkesleder, Oslo Kristent Samlingsparti

Kommentar #27

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Jaha!

Publisert over 9 år siden
Anne-Liv Gamlem. Gå til den siterte teksten.

Poenget er at befolkningssammensetningen i Oslo utvikler seg svært uheldig.

Hvem er den uheldig for? Om man gjør noe med det vil da de uheldige bli heldige og de heldige bli uheldige? Befolkningssammensetningen er som den bør være, den er sammensatt av folk eller mennesker som vi ellers liker å betegne dem.

Kommentar #28

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Jeg har lest programutkastet for KSP.

Publisert over 9 år siden

Vegard Moseng og Magnus Husøy.        KSP vil nok med utkastforslaget som dere reagerer på prøve å hindre spekulasjonsflyktninger,og hva er galt med det?     Men det kan de ikke klare,for selvoppholdelsesdriften vil alltid prøve å lage vei i vellinga,og hva er galt med det?       Norge har rykte av å være et paradis,og vi ville sikkert gjort alt for å komme hit vi også.        Så kan vi hverken klandre KSP for å tette igjen noe de mener er et hull i regelverket,eller de som evt. prøver å utnytte evt. hull.      Naturens ordning er en mangfoldighet av veier og muligheter.

Kommentar #29

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Jeg foreslår at man benytter avsnittsoverskrifter og ikke minst at man innfører avsnitt og luft mellom tekst. Videre foreslår jeg at man søker å ikke publisere all tekst i Bold men heller benytter vanlig font.

Jeg har enda ikke lest hovedinnlegget her nettopp fordi det vil kreve alt for mye energi å lese det når alt er klabbet sammen i en sammenhengende lang "setning".

*følerjegikkefårpuste*

Men har planer om å forsøke å lese det så fort koffeinen jeg slurper i meg når hjernen :)

Kommentar #30

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Men har planer om å forsøke å lese det så fort koffeinen jeg slurper i meg når hjernen :)

Så du er så heldig å ha effekt av det du slurper i deg ;) Min er borte, desverre, etter altfor mange års nattjobbing :(

Tror derfor jeg får stå over denne lesningen, hvis ikke du gir et aldri så lite referat?

Kommentar #31

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Så du er så heldig å ha effekt av det du slurper i deg ;)

Ikke alltid dessverre. Er nok mye avhengig av dagsformen også :)

Men forsøker å være bevisst på å ikke heve kroppens toleransegrense for koffein alt for mye. Selv om det enkelte dager går over stokk og stein med supingen min :P

Referat er jeg nok dårlig på. Spesielt dersom jeg ikke klarer å få lest det selv :P Ser mørkt ut, for hjernen min går fortsatt som sirup etter en dose koffein. Men er jo søndag, så mulig hjernen har bestemt seg for å holde hviledagen hellig ;)

Kommentar #32

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Men er jo søndag, så mulig hjernen har bestemt seg for å holde hviledagen hellig ;)

:))
Kommentar #33

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

Vegard Moseng og Magnus Husøy.

Det er nok ikke dette momentet jeg (og Moseng?) tar opp først og fremst. Det var snarere et ganske konkret spørsmål basert på KSPs syn på religionsfrihet versus deres særsyn på muslimer og muslimers rettigheter. Spørsmålet er om dette er dobbeltmoralsk eller ikke, og hvis ikke, på hvilket grunnlag?

Kommentar #34

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Anne-Liv Gamlem. Gå til den siterte teksten.

Hverken Magnar Tanem eller jeg har anledning til å følge opp debatten på denne tråden i dag, ettersom vi er opptatt med familieselskaper og annet. Det beklager jeg.

Så flott, å bruke tid med familiene sine er det viktigste man kan gjøre nå!

Kommentar #35

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

svar

Publisert over 9 år siden

Homofile strider mot naturlåven og mot Gud

Kommentar #36

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Homofile strider mot naturlåven og mot Gud

Dersom man skal forandre grunnlaget for menneskerettigheter, og mene at det er greit å forskjellsbehandle folk, enten det er pga rase, religion, kjønn eller legning, så bør man ha noen saklige argumenter.

Helst med klar forskning som støtter opp om hvorfor det er til alles beste at man ønsker det slik.

Slik jeg ser det så er det ingen av disse to "argumentene" du kommer med som holder mål. Ikke i nærheten engang. Det må langt mer kjøtt på bena på argumenter som skal inn i et partiprogram dersom man ønsker at velgerne skal ta det seriøst. To ord uten noe rundt er jo ingen forklaring eller noe argument egentlig.

Kommentar #37

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Bra formulert

Publisert over 9 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Dersom man skal forandre grunnlaget for menneskerettigheter, og mene at det er greit å forskjellsbehandle folk, enten det er pga rase, religion, kjønn eller legning, så bør man ha noen saklige argumenter.

og presisert, Sølvi!

Fint at du held koken!

Kommentar #38

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Naturlov

Publisert over 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Homofile strider mot naturlåven og mot Gud

Gud strider mot naturlovene. Ihvertfall de vi har funnet til nå...

Kommentar #39

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Et annet spørsmål som tvinger seg frem er om dette er tiden for å lage partiprogram. Altså; Forhåndsstemmegivningen er i gang og har vært i gang hele juli allerede. Dessuten må kandidatene være være valgt en gang på vårparten for at de skal kunne innmeldes til en liste som altså er med i fårhåndsstemmingen nå. Det som hadde vært riktig, og som vi gjør i mitt parti, er at vi vedtar et program samtidig som vi også velger kandidater som skal forsvare det. De forplikter seg på programmet på denne måten.  Slik det ser ut nå setter man vognen foran hesten.

Slik er det antagelig også med han som la ut programforslag for Kristelig Folkeparti i går? Også der må de vel for lengst være ferdige med neste periodes program nå?

Kommentar #40

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Halo Njål

Publisert over 9 år siden

Vi har god kontakt der oppe

Kommentar #41

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Forslag til tillegg

Publisert over 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Kristen Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på grunn av rase, religion, etnisk tilhørighet.

Kristen Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på grunn av rase, religion, etnisk tilhørighet, men hvis du er homofil så er vi for maksimal diskriminering. 

Dette følger jo naturlig, og kan være greit å få presisert tidligere i teksten, slik at folk ikke kaster bort tiden sin med å lese resten. 

Kommentar #42

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og i morgon

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Forhåndsstemmegivningen er i gang og har vært i gang hele juli allerede.

stemmer eg! Kanhende er det illojalt overfor dei som kavar og strevar til det siste, men siste åra har det kjenst godt å snu ryggen til valkampen tideleg i prosessen.

Kommentar #43

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Vi har god kontakt der oppe

Bortsett fra det, hva vil du si til problemstillingen jeg reiser?

Kommentar #44

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Takk for merksemda

Publisert over 9 år siden

Dette er vist ein steinalderblogg, vanskeleg å svare den eiskilde. Men alle som vill kan få tilsendt stemmesettlar i posten, for KSP er framtida i norsk politikk. Mange kan også sjå fram til ein lysnde politisk kariære jå oss. så meld Dykk inn i dag.

Grunnen til at eg la programet ut på denne bloggen er at vi er eit svært åpent og demokratisk parti, som ynskjer demokratiske ordskifte i folkedjupet.

Ser at mange av kritikkarane er svæt opptekne av seksualitet, og spesielt homoseksualitet, det er ikkje eg. Men eg meiner at homofili er synd og ein styggedom for Gud. Det er ikkje strafbart å meine det enno, eg kjem til å meine det sjølv om det snart vert straffbart.

Kommentar #45

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Til sjølvstudium

Publisert over 9 år siden

Vi har ei framragande facebook side for den som vill studere Kristent samlingsparti nermare.

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=129549033741093

Sjølvstendig tenkning er sjeldan kost.

Eg kjem til å svare spesielt Vegard Moseng i eit spesielt svar, Det er ein bra mann, håper han melder seg inn i KSP.

Tenk på St.Paulus som vart blenda av eit Guds lys og slegen til jorda på vegen til Damaskus.

Kommentar #46

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Det nye kristne folkepartiet

Publisert over 9 år siden

Jeg har forfattet hele programutkastet (med avsnitt), og står inne for det. Kun innledningen er hentet fra andre og da fra KSP sentralt. Men, selvfølgelig skal Oslo KSP vedta det. Før det hadde vi tenkt å være litt demokratiske og ta innover oss synspunkter fra andre mer eller mindre kristelige miljøer. Vi har jo blitt det nye kristne folkepartiet nå, med all den interessen som har blitt rundt oss. Vi har nesten ikke klart å besvare alle henvendelsene fra folk som jubler over at endelig er det noen som tør si høyt det de selv bare har tenkt...

Så til dette med diskriminering vs. forbud som flere er inne på. Det er naturligvis slik at vi har dette diskrimineringsforbudet som et generelt prinsipp, og så må det utformes slik at vi ikke får et anarki der den sterkestes rett råder. Vi diskriminerer ikke noen, men setter en del begrensninger på hva enkelte marginale grupperinger i samfunnet skal få lov til å foreta seg offentlig. Vi er spesielt opptatte av å verne den tradisjonelle kjernefamilien, barn og unge og kristendommen som helt naturlig bør fortsette å ha en spesiell stilling den har hatt i 1000 år. Dette skulle bare mangle! Vi er da ikke ansvarsløse heller..

Forskning på barns erfaringer med homofile/lesbiske "foreldre" finnes naturlig nok ikke ennå, da fenomenet er nokså nytt. Pedagogiske kilder er imidlertid klare på at barns oppvekst og rollemodeller er viktig. Da skal og bør vi selvfølgelig ikke framvise homofili som naturlig og sunt. HIV-viruset f.eks. ble i sin tid spredt fra dyreriket via homofile til heterofile. Det er fortsatt en stor trussel i mange land, og det har tatt livet av mange millioner mennesker. Derfor er det god kristen moral og riktig å framvise det heterofile ekteskapet som en god og riktig samlivsform. Spesielt ille med den nye ekteskapsloven med tilhørende harmoniseringer i barne- og adopsjonsloven, er det at barn ikke i alle tilfeller har rett til å få vite om eller ha kontakt med sin biologiske far. Dette kan ikke vi akseptere, og det er også i strid med FN´s barnekonvensjon.

Vi ønsker å begrense antall barn innvandrere kan hente til landet og forøvrig skjerpe kriteriene for å få innvilget familiegjenforening. Dette fordi familiegjenforening har blitt et for stort smutthull i lovgivningen, slik at det fører til for stor innvandring i forhold til det Norge kan absorbere. Mange innvandrere, særlig fra ikkevestlige land integreres dårlig og blir en stor byrde på helse og sosialbudsjettene. Den nåværende regjering har også strammet inn vilkårene for familiegjenforening, men ikke så mye som det vi foreslår. Innstramming av vilkårene vil også være med på å forhindre tvangsekteskap. Vi har ikke dobbeltmoral og skal koordinere dette med vårt syn på menneskeverdet og abort. Historisk sett har økt arbeidsdeltakelse ført til at norske kvinner har ønsket færre barn, men nok til en vanlig kjernefamilie. Dette tror vi vil skje også med innvandrerkvinner når de øker sin yrkesdeltakelse. Man bør heller ikke ha sex dersom man ikke er i stand til å håndtere konsekvensene av den. Sex hører det heterofile ekteskapet til i følge Bibelen, og br praktiseres under ansvarlige rammer. Vi vil fjerne abortloven som vi mener er en ren drapslov, og det vil også føre til at fødselstallene blant etniske norske kvinner øker. Dermed blir vi også bedre rustet til å møte eldrebølgen og bedrer tilgangen på arbeidskraft i helse- og omsorgsyrker. Over 500 000 ufødte barn er drept siden 1978, og tilsvarende færre arbeidstakere har landet fått.

På tross av at vi er restriktive på enkelte områder får vi så mange henvendelser fra henrykte kristne. Det skyldes naturligvis at når vi sier nei til en ting, så sier vi samtidig ja til noe annet. Vi er Norges nye kristne folkeparti fordi vi sier ja til livet, ja til den tradisjonelle familien og det heterofile ekteskapet, ja til trygge og sunne omgivelser for barn, ja til et kristent Norge og ja til menneskeverdet. Sist, men ikke minst, er vi det eneste politiske partiet i Norge som støtter Det hellige land helhjertet og ett hundre prosent.

Godt valg!

Kommentar #47

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Homofili

Publisert over 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Ser at mange av kritikkarane er svæt opptekne av seksualitet, og spesielt homoseksualitet, det er ikkje eg.

Dette er åpenbart et uærlig utsagn. Du må nødvendigvis være opptatt av homofili, når du finner det nødvendig å inkludere nedsettende kommentarer om homofile i ditt politiske manifest. Samtidig sier du også at dere er mot diskriminering. Hykleri, med andre ord.

Heldigvis lever vi i en nasjon som er i ferd med å slippe taket på disse tilbakestående holdningene. Gjensidig kjærlighet mellom to mennesker har aldri skadet noen. 

KSP er definitivt ikke fremtiden i norsk politikk, reiser du til Iran deriomot...

Kommentar #48

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det

Publisert over 9 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

for KSP er framtida i norsk politikk. Mange kan også sjå fram til ein lysnde politisk kariære jå oss. så meld Dykk inn i dag.

høyrest beint fram fristande ut. Når tek de sikte på å få statsministaren?

Kommentar #49

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Et nytt rike kommer

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

høyrest beint fram fristande ut. Når tek de sikte på å få statsministaren?

Et nytt rike, basert på Guds ånd og kjærlighet kommer når vi har blitt store. Dette trenger slett ikke å ta fryktelig lang tid, for Gud er med oss og gir oss kraft gjennom Den hellige ånd. 

Kommentar #50

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Sukk

Publisert over 9 år siden

Tanem: "Vi har jo blitt det nye kristne folkepartiet nå, med all den interessen som har blitt rundt oss. Vi har nesten ikke klart å besvare alle henvendelsene fra folk... "

Og sukk, igjen. Alt er, som kjent, relativt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere