Hallvard Sandvik

8

Program for Oslo Kristent Samlingsparti

Utkast til lokalpolitisk program for Oslo KSP 1. Partiets fundament Kristent Samlingsparti vil bidra til å styrke kristen tro og kultur i vårt folk. Kun Guds velsignelse kan gi Norge en positiv fremtid. Kristent Samlingsparti vil offentlig uttrykke seg klart og tydelig om det som står klart i Guds ord i alle sammenhenger. Gud har gitt menneskene et spesielt ansvar for familien. Kristent Samlingsparti vil arbeide for tiltak som kan beskytte kjernefamiliene. Kristen nestekjærlighet er å ta vare på de svake i samfunnet, det være seg både eldre og syke, fattige og andre som har behov for vår omsorg. Gud har gitt menneskene sitt skaperverk for at vi skal forvalte det på best mulig måte. Naturen skal brukes til gagn for menneskene, både for den nåværende generasjon og for de kommende generasjoner. Kristent Samlingsparti er et ikke-sosialistisk parti, som vil arbeide for å styrke respekten for det enkelte menneskes egenart. Kristent Samlingsparti vil verne om de rettigheter Grunnloven gir oss, blant disse eiendomsrettene, næringsfriheten, ytringsfriheten og den personlige frihet. Kristent Samlingsparti mener at det private initiativ er en rett som Gud har gitt oss, og som gir mennesket både økt livslyst og motivasjon. Dette gir også høyere produktivitet. Kristen Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på grunn av rase, religion, etnisk tilhørighet. 2. Forholdet til omverdenen, integrering og innvandring Oslo KSP vil ha en restriktiv og rettferdig asylpolitikk, der innvandring på grunnlag av asyl begrenses mest mulig. FN´s Høykommisær for flyktninger er det organet som bør brukes for å hjelpe økonomiske flyktninger. Kirkeasyl er brudd på norsk lov og avvises. Innvandring fra ikkevestlige land bør begrenses mest mulig i hovedstaden. Asyl på grunlag av konvertering og religiøs forfølgelse skal være begrunnet i dokumentert fare for forfølgelse i hjemlandet. Antallet asylanter på dette grunnlaget skal begrenses, og kristne og jøder skal prioriteres. Familiegjenforening skal kun gis til personer der familiemedlemmet i Oslo er i nær slekt og fylt 24 år. Videre skal det kun godkjennes i tilfeller der det norske familiemedlemmet kan garantere med en inntekt som er tilstrekkelig til å forsørge familemedlemmene. Det må settes et tak på fire barn for hver kjernefamilie. Oslo KSP sier nei til flere asylmottak i en allerede sterkt belastet hovedstad. Vi vil i stedet pålegge flyktninger og asylsøkere å bo i distriktene så lenge de er under offentlig omsorg. Eksisterende asylmottak skal av hensyn til offentlig sikkerhet, være lukket. Alle innvandrere skal ha minst ti års sammenhengende botid i kongeriket før statsborgerskap innvilges. Det skal videre stilles krav til gode norskkunnskaper, kunnskaper om det norske samfunnet og avsverges en troskapsed til kongeriket før statsborgerskap gis. Kriminelle flyktninger og asylsøkerte skal i prinsippet umiddelbart etter pågripelse utvises på varig basis fra landet. For å stimulere til bedre integrering skal alle innvandrere sikres god opplæring i norsk og kunnskaper om det norske samfunnet. Det skal legges spesiell vekt på verdier som demokrati, kristendom, likestilling mellom kjønn, respekt for Grunnloven, respekt for verdiskapning og våre forfedres innsats og til barns rettigheter. Oslo KSP ønsker at innvandrerforeldre som ikke legger til rette for å lære barna norsk språk, skal kunne pålegges å ha barna i barnehage eller plasseres hos slektninger/naboer med gode norskkunnskaper. Barnevernet må kunne gripe inn i tilfeller der barn utsettes for mishandling, omsorgssvikt eller blir sterkt desintegrert språklig og kulturelt. Religions- og uttrykksfrihet skal gjelde alle innbyggerne i kommunen. Vi vil likevel beholde oss retten til å kunne bruke plan- og bygningsloven for å hindre bygging av flere større moskeer i byen. Oslo KSP er i mot å forby bruk av noen etniske og religiøse klesplagg unntatt der det er hjemlet i behov for sikkerhet, kommunikasjon eller uniformering i yrkessammenheng. Ansatte i kommunale barnehager skal pålegges å bruke arbeidsantrekk som ikke virker truende eller hemmer identifisering og kommunikasjon. Oslo kommune skal ikke på noen måte støtte organisasjoner som undergraverer demokratiet, Grunnloven og norsk lov. Oslo KSP er i mot at de israelske og amerikanske ambassadene skal tvinges til å flytte ut av sentrum. De nevnte ambassaders sikkerhet skal til enhver tid ivaretas særlig godt. Oslo KSP ønsker å stimulere til økt handel mellom Norge og Israel. Oslo kommune må i større grad enn før se på muligheter for innkjøp fra Israel, der det er naturlig og lønnsomt Oslo KSP er i mot enhver form for snikislamisering som f.eks. islamske gravsteder og særrettigheter til muslimer i arbeidslivet. Vi er i mot at norske statsborgere skal få svekkete rettigheter av hensyn til integrering. Vi er i mot alle former for positiv særbehandling av utenlandske statsborgere. Alle skal, uavhengig av religionstilhørighet og etnisk bakgrunn, lære om vår kristne kulturarv i skoleverket og i offentlige institusjoner der siktemålet er rehabilitering tilbake til samfunnet. 3. Familien Oslo KSP ser på den tradisjonelle familien som samfunnets grunnleggende og viktigste bærebjelke. Familiepolitikken styrkes gjennom å støtte foreldrene i kurs og veiledning om oppdragelse. Vi vil styrke familiens autonomi gjennom at offentlige myndigheter skal være en støtte for familien. Vi vil likevel at det offentlige skal gripe inn ved mishandling og omsorgssvikt. Vi vil legge til rette for at frivillig organisasjoner skal bidra til yte sosial omsorg for vanskeligstilte familier. Vi vil på alle lovlige måter motarbeide tvangsekteskap og bigami/polygami. Alle barn skal så langt som råd er sikres rett til å vokse opp sammen med sin biologiske mor og far. Lesbiske og homofile par skal ikke anses som skikket til å ha omsorg for barn. Enslige foreldre skal sikres offentlig hjelp og støtte til barnepass, bolig, utdanning o.l. Vi vil ha obligatoriske samlivskurs for alle nybakte førstegangsforeldre. Skatt på bolig er familiefiendtlig og avvises fullstendig. Oslo KSP er en sterk tilhenger av valgfrihet mellom privat omsorg og barnehager. Familievernkontorene må styrkes og utføre reell og grundig mekling ved samlivsbrudd. Barnets tilknytning til nærmiljøet og behov forøvrig skal veie tyngst i slike situasjoner. 4. BARNEVERN Barnas nærmeste familie skal først kontaktes ved plassering i fosterhjem. Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet. Kommunen må ha full dekning til utgifter i barnevernssaker. Alle saker som gjelder vold og omsorgssvikt, avgjøres av rettsapparatet. Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er sine biologiske foreldre. Farskapsforholdet skal avgjøres ved DNA-test i tvilstilfeller. Barnevernloven gjennomgås og revideres til beste for barnet. Styrke barnevernet i kommunene, men også bruke frivillige organisasjoner som en ressurs i denne sammenheng. Vi vil så langt råd er bruke nære slektninger som en ressurs ved omsorgsovertakelse. Barn som blir utsatt for vold, mishandling og omsorgssvikt av foreldre, skal ha rett til beskyttelse mot dette ved besøk hos den eller de voldelige. Barn skal ha rett til å bo i rusfrie hjem og miljøer. 5. Helse og sosial Vi vil organisere helsevesenet og eldreomsorgen etter et kundeprinsipp der god service overfor pasienten kommer mer i fokus. Vårt hovedmål er å ta bort loven om selvbestemt abort. Kommunen skal støtte tiltak som vil forebygge abort, som for eksempel stiftelsen Amathea. Vi vil sørge for lovpålagt opplysning om abortens skadevirkninger og konsekvenser både etisk, fysisk og psykisk. Vi vil sette fokus på innholdet i eldreomsorgen og skreddersy den for framtidens eldrebølge Vi vil prioritere bygging av sykehjem som kan avlaste våre sykehus. Private helse- og omsorgsforetak skal brukes som et viktig supplement til det offentlige. De skal imidlertid kun konkurrere på kvalitet. Vi vil opprette flere tilbud innen livshjelp. Oslo KSP vil styrke psykiatrien på alle plan. Vi vil styrke informasjon og holdningsskapende tiltak mot alkohol, tobakk og narkotiske stoffer. Antallet nye skjenkebevillinger må reduseres kraftig. Alkoholloven må praktiseres strengt overfor de som har bevilling, og bevillingen må fratas dem som bryter alkoholloven. Oslo KSP ønsker lovpålagt lik serveringstid for alkoholservering i hele landet: Klokken 08-01 for øl/vin/rusbrus, klokken 13-01 for sprit. Vi vil arbeide for likeverdige støtteordninger til private- og offentlige behandlingssteder for rusmiddelavhengige (gjelder for eksempel Evangeliesentrene). Vi vil avvikle bruk av Metadonbehandling og forby bruk av alle narkotiske stoffer Offentlige sprøyterom må stenges, og midlene overføres til rusomsorg med vekt på god behanling og ettervern. Behandlingstilbudene til rusmisbrukere må bedres. Nye behandlingstilbud må legges til øde steder, og behandling må omfatte et solid ettervern. Adgangen til bruk av tvang må økes. Oslo KSP vil ha forebygging i forbindelse med narkotika, alkohol og tobakk bør bli et obligatorisk fag i grunnskolen. Inntil det blir eget fag, skal dette emnet styrkes. 6. Samferdsel, transport, miljø og kommunikasjon Vi vil ha en generell tilrettelegging for bedring av bilparken, bedre renhold langs gater og bedre utbygging av parkeringsmuligheter. Oslo KSP vil gi startkapital til miljøvennlige kollektivtransporttiltak, fortrinnsvis innenfor skinnegående transport. Holde billettpriser på offentlig transport på et balansert nivå. Miljøhensyn må her balanseres mot hensynet til kollektivselskapenes økonomi. Vi støtter Oslopakke 3, men ønsker å vri bompengeavgiftene noe over fra personbiler til vogntog. Dette vil fremme mer gods over på skinner i stedet for på vei. Oslo KSP går sterkt i mot veiprising, som er særdeles familiefiendtlig. Støtte til Oslopakke 3 forutsetter at veiprising ikke innføres. Vi er i mot flere gebyrer og avgifter for bilister. Piggdekkavgiften fjernes. Elbiler skal sikres gratis parkeringsplasser. Miljøvennlige familiebiler skal sikres reserverte parkeringsplasser på offentlige steder. Oslo KSP støtter tiltak som fremmer økt bruk av sykkel i byen. 7. Skole og utdanning Oslo KSP skal aktivt stimulere til oppbygging av kristne friskoler, barnehager og ungdomsklubber. Disiplin, orden og flid i skolen skal styrkesfor alle elever. Elevene skal ha et karaktersystem fra 4. eller 5. skoleår. Styrke det faglige kunnskapsnivået i yrkesfag ved den videregående skolen. Tilrettelegge for mindre teori og mer praktisk undervisning i yrkesrettede fag. Oslo KSP ønsker ikke obligatoriske tester utover de lovpålagte Vi ser på det som et offentlig ansvar å sikre alle elever gode lokaler, men det er ikke et mål i seg selv at det offentlige skal eie lokalene selv. FAU bør som foreldrenes organ i skolen få økt innflytelse over skolehverdagen. Julegudstjenester bør være obligatorisk på samtlige barneskoler. Morsmålsopplæring i alle verdens språk, krever store ressurser og bremser opplæringen i norsk. Alle elever i grunnskolen må derfor ha norsk som førstespråk. 8. Trygghet og sikkerhet Vi vil gi politiet og domstolene økte ressurser til opprustning og effektivisering slik at forbrytelser forebygges, oppklares og pådømmes, og forbrytere rehabiliteres til samfunnsnyttige borgere. Det må opprettes et eget kommunalt ordenspoliti som skal patruljere sentrale strøk jevnlig. Ordningen finansieres gjennom skjenkegebyrer og sponsete midler fra organisasjoner og næringsliv. Politiet må få bedre adgang til å være bevæpnet enn i dag. Gå inn for høyere oppklaringsprosent og strengere straff for volds-, sedelighets- og vinningsforbrytelser. Beskyttelse av ofrene for kriminalitet må økes gjennom utvidet bistand og erstatning av skadeverk. Ombud mot kriminalitet må opprettes for å ivareta hensyn til ofrene. Samfunnstjeneste må i stor grad brukes for å rehabilitere unge lovbrytere. Oslo KSP går inn for å endre løsgjengerloven, slik at uroelementer i gatene lettere kan fjernes. Det må slås vesentlig hardere ned på omsetning og bruk av narkotiske stoffer, også for mindre partier og svakere stoffer. Kommunen må få adgang til å bruke økonomiske sanksjoner mot utenlandske statsborgere som bruker eller selger narkotika og sprit, utøver vold eller mishandler andre. Heldekkende drakter som burka må forbys på offentlige steder. 9. Økonomi og næring Kommunen skal generelt legge godt til rette for næringsutvikling. Byggesaksbehandlinger må forenkles. Kommunen skal som hovedprinsipp ikke selv involvere seg i næringsvirksomhet. Næringslivets behov skal hensyntas ved utbygging av infrastruktur. Eiendomsskatt er vi i prinsippet i mot, fordi det er dobbeltbeskatning. Gebyrer for VAR-tjenester (vann-, avløp- og renovasjon) skal fastsettes etter selvkostprinsippet. Overskudd i kommunale selskaper skal i stor grad brukes til investeringer i de samme virksomhetene (med unntak av Oslopakke 3 der en del av bompengene brukes til kollektivtrafikk.). Oslo KSP mener det offentlige skal strengt prioritere følgende områder: infrastruktur, skole, helse - og omsorg, ro og orden og Kirken. Vi ønsker en streng budsjettdisiplin i kommunen, men bydelene må ha full frihet innen definerte rammer. Tekniske tjenester skal som hovedprinsipp konkurranseutsettes eller privatiseres. Norsk lov skal følges ved bruk av private aktører for å utføre kommunale tjenester. Egenandeler i helse og omsorgstilbud bør i situasjoner med anstrengt kommuneøkonomi settes til lovens maksimum. Drosjeeiere som unndrar seg lovpålagte skatter og avgifter, skal fratas løyvet. Ved næringsutvikling skal kommunen legge spesielt til rette for innovative miljøer. For å tiltrekke seg etterspurt og spesialisert arbeidskraft, bør kommunen vektlegge gode nærmiljøer med grønne lunger. 10. Kultur og kristen kulturarv Oslo KSP mener som prinsipp at det offentlige skal innvolvere seg minst mulig i kultur, men ønsker enkelte tiltak for å fremme integrering, forebygge kriminalitet, fremme helse og trivsel og sikre den kristne kulturarven. Kommunen skal øke bevilgninger til kirkebygg, men samtidig be om økte rammer til dette fra Staten. Den norske Kirke bør få økt selvstyre, herunder rett til å ta seg balansert betalt for tjenester den er pålagt å utføre på vegne av offentligheten. Bibliotekene må fortsatt være tilby sine tjenester gratis til alle innbyggere. Den kristne kulturarven må sikres bedre ved at kommunen sikrer markering av kristne høytider i skoler og barnehager. Vi vil at Oslo kommune i større grad enn i dag skal støtte arrangementer som ivaretar den delen av norsk kultur som bygger på kristne verdier. Oslo KSP er sterkt i mot at Oslo kommune skal støtte den årlige homoparaden og ønsker å stoppe arrangementer som gir umoralske og skadelige signaler til den oppvoksende slekt. Frivillige organisasjoner og kristne skoler og barnehager må sikres gunstige vilkår for etablering og drift. Kommunen skal tilrettelegge for tomter, bygg og anlegg til idrettsformål. Vi ønsker en større vekt på parker og grøntområder i nærheten av boligområder. Oslo bør få en vennskapsby i Israel, med tanke på kulturell utveksling og gjensidig forståelse. Oslo, 04.06 2011 Magnar Tanem Revidert 11.07 2011 av styret i Oslo KSP

Publisert: 30. jul 2011
Kommentar #151

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Ja da, jeg ber

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Brød og sirkus bjørn, er det noen må ha. Ikke la des provosere av noen! Be heller en bønn.

Ja, da jeg ber.  Men mitt samfunnsengasjement krever et minstemål av seriøseitet fra des om skal være mine såkalte foresatte her i samfunnet.  Vi har en rekke medier som moraliserer over oss slik kirken moraliserte over godtfolk i gamle dager. Slik sett er våre dager og gamle dager ikke så ulike. 

Men jeg lar provosere av hykleri og "medialt" tøv.  Husk at både media og politikere støter de beste bort fra seg slik oppførsel vi ser i Dagbladet. Journalistyrket er blitt et yrke på linje bruktbilselgere angående troverdighet.   Det er etter min mening et samfunnsproblem!! 

Kommentar #152

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Makta

Publisert rundt 10 år siden

Vi har en rekke medier som moraliserer over oss slik kirken moraliserte over godtfolk i gamle dager. Slik sett er våre dager og gamle dager ikke så ulike. 

Det er jo utolig hvor lite meningspolitiet for med seg av det som står i media for tiden, bjørn, som sagt så har meningspolitiet oppdratt meg, nå gjør jeg mitt opprør, mine barns fremtid skal ikke de spise opp med lange syndenturer belåning av hus, egoer er de, vet ikke men mine besteforeldre var så skuffet over 68 generasjonen, min bestefar sa egoene ødelegger alt.

Ny tid : ) Se til oss unge Bjørn være en av oss, minn alle de som mistet livet pga de trodde på en mer rettferdig fremtid. Kjemp for ungdomen, kjemp for livet, og du vil bli belønnet på dine gammle dager med kjærlighet fra oss.

La de aldri gammle gubbene være som de alltid var bortskjemte født med sølv skjen i munnen!

Kommentar #153

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Hvis denne meningheten representerer ikke-vold, hva er da problemet bortsett fra at noen føler seg krenket?

Nå er det jo også et problem når folk krenker hverandre. Krenking er nært mobbing.

Og vi ville aldri oversett en elev som mobbet en annen, og tatt det hele som et ikke-problem bare fordi mobberen ikke var voldelig.

Selvfølgelig er vold langt mer ekstremt, og totalt uakseptabelt. Men det betyr ikke at vi stilletiende skal godta krenking. Ikke i det hele tatt.

Jeg skjønner ikke hvorfor vi voksne kan være så samkjørte når det kommer til å ha null-toleransegrense for mobbing i skolen, men samtidig tillate at voksne skal ha en ytringsfrihet som av og til brukes på en særdeles rett og slett slem og ufin måte.

Å i det hele tatt antyde at mennesker som omkommer selv er skyldige i dette fordi de eller samfunnet rundt dem har forlatt gud, mener jeg er ekstremt stygt, umenneskelig og regelrett ondskapsfullt sagt.

Man kan sikkert si at enkelte rett og slett ikke vet bedre, og at det derfor ikke er ondskapsfullt ment. Det gjør imidlertid ikke ordene mindre slemme for dem som blir rammet av dem.  Og hva gjør vi med mobbere som ikke vet bedre? Lar vi dem fortsette? Eller viser vi dem at slikt overhodet ikke er akseptabelt å snakke til eller om andre mennesker? 

Kommentar #154

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Enig

Publisert rundt 10 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Å i det hele tatt antyde at mennesker som omkommer selv er skyldige i dette fordi de eller samfunnet rundt dem har forlatt gud, mener jeg er ekstremt stygt, umenneskelig og regelrett ondskapsfullt sagt

Jeg er jo 100% enig i det du skriver her. Jeg er også enig at mobbing er uakseptabelt. Hva som er sagt i forbindelse med Kristent samlingsparti vet jeg ikke så mye om. Men jeg fastholder 2 ting:

1: Retorikken må gjenspeile den kløften  det er mellom ""kristenfundamentalister"" og voldsforherligende ideologier man kan se innen filosofiske retninger, politiske høyre/venstre og evt. annet pøbelverk, ateistiske eller relgiøse organsiasjoner.  Jeg mener dette generelt ikke er oppfyllt i dagspressen i alminnelighet og jeg begynner å bli bekymret vårt dagsaktuelle tema.

2: Å lage store oppslag om en familesekt som bor nesten så langt unna Norge det er mulig å komme, i Dagbladet er regulært tøv. Om de så skulle komme til Norge, hvilket jeg tviler på de har råd til, så lag en liten notis om det. Dagbladet lager oppslag med store bilder. Jeg er enig med følgende:   Jeg synes ikke de fortjener mer oppmerksomhet. Dette er hinsides enhver sunn fornuft, og vi har problemer med å forholde oss til det, fortsetter Fredriksen, stabssjef ved Oslo politidistrikt, til NRK.

Dagbladet er i ferd med å lage Utøya til underholdning, hvilket jeg anser som usmakelig.  Dette er ikke et realitetsargument, det er et underholdnings og nysjerrighets argument. Det belyser ingenting og så vidt meg bekjent har ikke den gruppen noen voldsideologi. Voldsideologi finner vi hos kjente og ( hos noen kjære ) tenkere og filosofer på venstresiden i politikken, først og fremst.
  

Kommentar #155

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.

Dagbladet er i ferd med å lage

Dagbladet er for meg brød og sirkus, Se og Hør i avis, the sun, alt som selger drar de i gang.

VG ser ut å ha våknet fra å være usakelig til å bli være på vei til noe, selv om jeg ikke er enig med Siv Jensen, så synes jeg singel Siv er barnslig og viser dobbelmoral i forhold til VG sin kamp mot mobbing. Men en jeg kjenner sin mann jobber i VG TV så, man vil ikke rote i alle relasjoner man har.

Kommentar #156

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er helt enig med deg Bratlie, men det jeg skulle ønske for å være sikker på at vi tar feil, er ta noen av de som står bak Samlingspartiets liste hadde sagt klart fra at dette er noe vi ikke vil ta i med ildtang. På ett vis skulle det være unødvendig, men det er vanskelig å være sikker så lenge man er meningssterke på alle andre områder, men ikke på denne konkrete saken. Vi har sett debattanter som kan være troende til litt av hvert og som innehar sterke holdninger i tråd med de amerikanske åndsfrendene. En avstandtagen hadde vært på sin plass. Sånn for sikkerhets skyld.

Kommentar #157

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Nå kommer noe fundamentalistisk

Publisert rundt 10 år siden

Hold dere fast her kommer noe fundamentalistisk:Kristent Samlingsparti vil at alle barn skal ha en ubetinget rett til å bli født. Derfor vil KSP avskaffe loven om fri abort som ble innført av det norske Storting i 1978. Denne loven har muliggjort massedrap på over 450 000 norske barn siden loven ble innført i 1978.

Kommentar #158

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Da skal du få et svar med det samme; Jeg er mot abort utenom ved incest og voldtekt. Men jeg vil beholde dagens lov slik at vi er sikret at de som må ta abort får gjort det på en sivilisert måte. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å vise ansvar og bære frem sitt barn.

Det er en myte på dette området at det er mange "strikkepinneaborter". Ingen kjenner til tilfeller hvor pasienter er innlagt for skader ved slike aborter. Fra litteraturen vet vi at det skal være store blødninger og skader i underlivet etter mislykkede håpløse forsøk på å abortere ad obskure metoder. Men realiteten er at helsevesenet ikke kjenner slike skader.

Dette til tross; Det er bedre at abort skjer i dannede former hvis det først velges den løsningen. Forøvrig mener jeg at kvinner bør føde så tidlig som mulig i tyveårene fremfor å abortere da og så drive med triksing og miksing med prøverør i tredveårene. Da kan barn lettere kombineres med studier og karriere enn etter at studiene er over. Det er sunnere for kroppen, man er yngre og tåler mer og mer egnet til å ta seg av barn. Ett-to års utsettelse av endelig eksamen er en bedre løsning enn tre svangerskapsavbrudd i karrieren senere.

Kommentar #159

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og forby prevensjon samt "hopp av i svingen"

Publisert rundt 10 år siden
Hallvard Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Hold dere fast her kommer noe fundamentalistisk:Kristent Samlingsparti vil at alle barn skal ha en ubetinget rett til å bli født. Derfor vil KSP avskaffe loven om fri abort som ble innført av det norske Storting i 1978. Denne loven har muliggjort massedrap på over 450 000 norske barn siden loven ble innført i 1978.

Denne uskikken som har nekta minst ein million born å kome til verda her i Norge. Talet på etniske nordmenn hadde då vore så stort at vi hadde greitt oss godt uten innvandring.

Stå på, KSP! Kvifor ikkje ta namnet "FrP Super pluss"?

Kommentar #160

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

"Ingen over, ingen ved siden"!:-)

Kommentar #161

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Suzanne Brøgger skildrer i

Publisert rundt 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er en myte på dette området at det er mange

Creme Fraiche abortmetoder på ein internatskule for jenter. Ikkje særleg betryggande, spør du meg. I våre dagar er ikkje same skamma knytta til å få eit barn utanfor ekteskap. Heldigvis har vi fått vidsyn på dette området. Men dersom abort på ny vert forbode, vil vi nok oppleve ein straum av kvinner som finn hjelp utafor Norges grenser.

Dette er eit vanskeleg emne der kvinner må få bestemme. Dei kjenner problemet på kroppen, i overført og bokstavlig tyding. Vi mannfolk har det atskillig lettere.

Kommentar #162

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Dette er eit vanskeleg emne der kvinner må få bestemme. Dei kjenner problemet på kroppen, i overført og bokstavlig tyding. Vi mannfolk har det atskillig lettere.

Mannfolk kan både i teorien og i praksis rett og slett bare "stikke av". Blir kvinner tvunget til å bære frem barn som ikke er ønsket eller planlagt, så er det kvinnen som blir sittende med hele ansvaret og jobben dersom mannen ikke ønsker å være en del av det.

Mannen får full frihet til selv å velge. Mens kvinnen ikke får det.

Og ja, jeg tror det er alt for enkelt for menn (og for den saks skyld kvinner som aldri har vært i en slik situasjon) å ha svaret på hva som er riktig og galt i slike tilfeller. Jeg tror nok likevel det er mange som i praksis opplever å totalomvende når de selv plutselig kjenner hvor en slik sko trykker.

Kommentar #163

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Helvetestrusler

Publisert rundt 10 år siden

Opprørende reportasje fra Bergen i Dagbladet i dag:

http://www.dagbladet.no/2011/08/11/nyheter/innenriks/bergen/utoya/17640992/

Dette har nok ingenting med Kristent Samlingsparti å gjøre, men tanken på det amerikanske "kristenfanatikerne" som truet med å demonstrere under begravelsene slo meg.

Kommentar #164

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Johannessen; Sjekk mitt innlegg nr 142 i denne tråden. Jeg linker til amerikanske fanatikere som ville opptrådt slik, og jeg gir uttrykk for at ingen vil gjøre som dem i Norge. Og så skjedde det pitlemeg! Uhyggelig!

Kommentar #165

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Johannessen; Sjekk mitt innlegg nr 142 i denne tråden. Jeg linker til amerikanske fanatikere som ville opptrådt slik, og jeg gir uttrykk for at ingen vil gjøre som dem i Norge. Og så skjedde det pitlemeg! Uhyggelig!

Jo, det var dem jeg tenkte på...

Kommentar #166

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Upassende reportasje

Publisert rundt 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Publisert 4 timer siden Kommentar #164

Johannessen; Sjekk mitt innlegg nr 142 i denne tråden. Jeg linker til amerikanske fanatikere som ville opptrådt slik, og jeg gir uttrykk for at ingen vil gjøre som dem i Norge. Og så skjedde det pitlemeg! Uhyggelig!

 

Hei Njål !    Her tror jeg du kan roe ned nervene littegranne.  Enten er dette to, noe mentalt forstyrrede damer, eller medlemmer av en mindre sekt, finsk sådan som antydet. Dette er ikke noe nytt.  Slike bruker å fiske i rørt vann, det har de alltid gjort.  Det finnes en vrimmel av sekter som har lite med kristendom å gjøre.  De amerikanske "fundamentalistene" som det også hentydes til er et uromoment, men ikke noe spesielt faremoment i den store sammenhengen. Lederen deres ser ut til å være en intolerant, herskesyk og kontrollerende psykoppat. Han ser ikke ut til å ha så mye kontakt med virkelighetens verden, ei heller med den genuine kristendomsforståelse, selv om de påberoper seg dette.

Alt dette er i seg selv uhyggelig slik sett, men ikke mer enn det.  Jeg mener at slike bør ties i hjel, men samtidig dras frem i lyset til offentlig skue, slik det ble gjort med den amerikanske sekten.

Mindre hyggelig var reportasjen om disse "truende" damene ved den blå steinen.  Oppslagene i de omtalte aviser synes jeg var upassende og kritikkverdig.  Dette kunne godt bare vert en sak mellom fornermede og politiet, hvert fall i første omgang.  For, hva i all verden skulle dette tjene til annet enn å skake opp alle de pårørende i hele denne forferdelige tragedien ?

Ja, og så kanskje litt ekstraintekter for løssalgsaviser.  Uhyggelig det også, synes nå jeg da.

 

Kommentar #167

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Mi bestemor sa

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes en vrimmel av sekter som har lite med kristendom å gjøre.

når ho høyrde eit utsagn ho likte: Gje munnen din var full av sukker! Og ho delte ut kaffisukker til ungane. I den tida var det stor stas.

Det same sa ein røynd finsk medvandrar om katedralen i Burgos: Imponerande, men ikkje noko med kristendom å gjere!

Om det ikkje har noko med kristendom å gjere, er vel ei vurderingssak. Det som er sikkert er at det kjem med under nemninga relgiøst galskap. Og det er diverre ikkje uvanleg. I mine auge tvert i mot grunnlaget for all religiøs atferd. Det er berre graden som skil. Og også med Bibelen som grunnlag har galskapen stort potensiale.

Ei religiøs forsamling som konkurrerer om å tru det utrulege, er eit paradis for psykopatiske maktmenneske. Det har vi mange døme på.

Utviklinga i eit tett religiøst samfunn står og fell ved den kursen leiinga peikar ut. Magnus synes å vere såpass i denne verda at han ikkje vil føre menigheita inn på dei villaste vegane. Og det må vi vere takknemlig for.

Kommentar #168

John Grindsland

3 innlegg  186 kommentarer

Finlands forbedere

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Mindre hyggelig var reportasjen om disse

BT følger opp saken og klargjør at det en snakk om en minimal sekt, Finlands Forbedere, selv om det hele selvsagt har en veldig sensjonalistisk tone.

Bergens Tidende: Finsk sekt truet med helvete

Kommentar #169

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Minimal eller mininal sekt. I disse dager jamrer vi over hva en enkelt person kan få til. Jeg stempler ikke religiøse som gale slik Elias Per gjør, til det betyr religionen for mye for meg, men det er grenser. Jeg tipper damene i Bergen har et forklaringsproblem overfor vår Herre!:-)

Kommentar #170

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

No har du lese meg feil

Publisert rundt 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

eg stempler ikke religiøse som gale slik Elias Per gjør

Eg skreiv:

"Om det ikkje har noko med kristendom å gjere, er vel ei vurderingssak. Det som er sikkert er at det kjem med under nemninga relgiøst galskap. Og det er diverre ikkje uvanleg. I mine auge tvert i mot grunnlaget for all religiøs atferd. Det er berre graden som skil. Og også med Bibelen som grunnlag har galskapen stort potensiale."

Og grunnlaget for den kristne trusvedkjenninga er vel ein sonemordar på toppen og avretting av eit uskuldig menneske som vegen til frelsa. Slikt tankegods er vel etterslep frå førhistorisk heidenskap.

Sjølv med eit slikt grunnlag som utgangspunkt, har eg aldri stempla alle kristne som gale. Der kjem personlege eigenskapar og moralsk gangsyn i tillegg.

Kommentar #171

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

OK. Ok. Beklager.

Kommentar #172

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Religiøsitet og kristendom.

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Innlegg: 91
Kommentarer: 2976 Mi bestemor sa Publisert 12 timer siden Kommentar #167 Magnus Leirgulen

 

Jeg er enig med deg i mye her, men når du sier at, hva som er kristendom og ikke, er en vurderingssak, da vil nok jeg ordlegge meg på en litt annen måte.  Og dersom en holder seg til Mesterens ord er linjene klare.

Han sa: Jeg er veien sannheten og livet.  Innholdet og ledetråden på denne veien får vi vite blant annert i hans berømte: "Bergprekenen".   Jeg tror både du og jeg er enige om skjønnheten i hans budskap om å "elske sin neste som seg selv"  Hovedbudskapet i hans liv og levnet var jo nettopp dette.  Hans død og oppstandelse gav nettopp dette substans og bibelsk innhold, og - frelse for alle mennesker som ikke sier nei takk.   Vi har vår frie vilje, som er et guddommelig prinsipp, og som ikke kan rokkes. Ellers ville Gud bli å betrakte som en tyrann.  Dem har vi egentlig nok av i vår jordiske historie.

Så er jeg enig i termen din: "religøs galskap".  Den har egentlig  veldig mye for seg.  Det finnes både åpenbar og mer skjult sådan galskap.   Katedralen i Burgos kan sikkert vere et døme på det siste. Men Peterskirken er jo enda tydeligere.  Det krevdes et stort økonomisk løft for å sette byggeplanene ut i livet.  Dermed oppstod (dersom jeg ikke tar veldig feil) den forrykte inkvisisjonen med mottoet: "Når pengene i kisten klinger, straks sjelen fra skjærsilden springer"    Dette var jo en smart og sikker måte å få inn penger på, men en total avsporing fra "Veien, sannheten og livet"  Og slik har det humpet og gått opp gjennom historien, på mange slags vis.  Offroadsporten er ingen ny øvelse på det religiøse planet.

Å være religiøs er ikke det samme som å være en kristen.  Personlig føler jeg meg ikke noe særlig religiøs.  Det er ikke viktig for meg " å utøve religion som sådan".   Men å følge mesteren i liv og levnet etter fattig evne gir mening og innhold med   livet. 

Det er viktig å ha med seg at religiøsitet er et fenomen i menneskeheten.   Det er menneskets søken etter det tapte Gudsbilde, og her finnes det mange svar, men ingen vei, sannhet og liv.                                                            

Så er det min påstand at den religiøse galskapen foregår der kristne har kjørt av VEIEN på en eller mange måter.  Da går det som kjent over stokk og stein, og kan sammenlignes med hvilkensomhelst annen religion. Det blir samme suppa.  Og mye forferdelig og grusomt har vert gjort i religionens navn.

Likevel:   De virkelig store, verdensomspennende kriger og tragedier har sjelden skjedd i religionens tegn.

Jeg vet ikke om Hitler var religiøs, men jeg vet at han orienterte seg blant ledende islamistiske personer og presteskap. Det er unødvendig å minne om hans liv og levnet, da få er ukjent med dette.  Jeg vet at Stalin hoppet av som teologistudent en eller annen gang. Han var sikkert en ensom ulv som kjørte sin egen vei, ble kommunist og ateist, men egentlig individualist med paranoia.  Resultat: 50 000000 døde og lemlestede mennesker, flesteparten egne landsmenn.   Pol Pot var neppe religiøs siden han var disippel av Karl Marx med mottoet. "Religion er opium for folket"    Altså, i samme suppa som Stalin, Mao, Cheausescu, Tito, Hoxa, og hva de nå heter alle sammen.

Antikkens krigsherrer, og de romerske keisere var kanskje litt religiøse, men mest individualister som red sine egne hester.  Erobrere som ville ha personlig makt og myndighet.                          Hvorfor graver jeg frem alt dette grumset ?           Jo, fordi  at religiøs galskap kan være ille nok, og ikke til å knipse av. Men den blir lillebror mot mange slags verdensideologier  og individuell menneskelig ondskap.

Kommentar #173

Hallvard Sandvik

8 innlegg  83 kommentarer

Å følge Jesus

Publisert rundt 10 år siden

Vi har alle sett bilder av Jesus der han blir fremstilt med langt nyvasket hår og skjegg, og med sine lange tynne feminine fingrer stryker småbarna på hodet. Jeg tror nok at han strøk småbarn på hodet, men han var mye mer en det. Han var en opprører med skittent kort hår, en som ofte overnattet i ørkenen i inderlig bønn. Fariseerne hatet han fra første stund, fordi han fortalte sannheten til folket.

Han sa rett ut at fariseerne var som hvitkalkede graver, utenpå var alt pent og vakkert men innvendig var det bare bein og død. Han ba også disiplene passe seg for fariseerne som han sammenlignet med en liten klump med surdeig som kunne gjennomsyre hele deigen.

Fariseernes hykleri lever videre i vår tid gjennom en stor del av kristenfolket i Norge. De er alle som lukker sin munn og ikke sier et ord selv om de vet at 500 000 barn er blitt drept av loven om fri abort av 1978, og at folkemordet fortsetter hver dag. Og ikke minst de som støtter pervers sodomi og sier at det er en legning, selv om de vet at dette er en synd som er inspirert av Satan, og som bibelen advare oss mot på det sterkeste. Jesus laget seg en pisk av lær og jaget kjøpmennene og pengevekslerne ut av tempelet. Vi i Kristent Samlingsparti kommer ikke til å lage oss en pisk, men vi var det eneste partiet som nå i sommer demonstrerte mot homoparaden i Oslo. Vi hoppet av glede nor de halvnakne sodomistene foldet sine hender og simulerte bønn for oss, og spottet oss på det groveste. For vår lønn er stor sier i Himmelen sier Jesus i evangeliet.

Kommentar #174

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Å bli pisket til å følge Jesus

Publisert rundt 10 år siden
Å følge JesusPublisert I går kl. 15:07 Kommentar #173

 Han var en opprører med skittent kort hår, en som ofte overnattet i ørkenen i inderlig bønn. Fariseerne hatet han fra første stund, fordi han fortalte sannheten til folket.

Han sa rett ut at fariseerne var som hvitkalkede graver, utenpå var alt pent og vakkert men innvendig var det bare bein og død. Han ba også disiplene passe seg for fariseerne som han sammenlignet med en liten klump med surdeig som kunne gjennomsyre hele deigen.

Fariseernes hykleri lever videre i vår tid gjennom en stor del av kristenfolket i Norge. De er alle som lukker sin munn og ikke sier et ord selv om de vet at 500 000 barn er blitt drept av loven om fri abort av 1978, og at folkemordet fortsetter hver dag. 

  . Vi i Kristent Samlingsparti kommer ikke til å lage oss en pisk, men vi var det eneste partiet som nå i sommer demonstrerte mot homoparaden i Oslo. Vi hoppet av glede nor de halvnakne sodomistene foldet sine hender og simulerte bønn for oss, og spottet oss på det groveste. For vår lønn er stor sier i Himmelen sier Jesus i evangeliet.     Skrev Hallvard Sandvik

::::::::::::::::::

Ja, vell !

Men alle skjønner jo at skjønnhetsbildene som blir fremstilt av Jesus er subjektive, kunstneriske uttrykk omkring denne mannen som elsket alle med en evig, betingelsesløs kjærlighet, også fariseerne. 

At du oppfatter disse bildene som en forvrengnig av hans natur, blir helt opp til deg.  Men, når du fremstiller ham som en grå, skitten og aggressiv opprører må jeg få lov å spørre hvor du har dette fra. Ikke fra helhetsintrykket av ham i bibelen i alle fall.  På 70 og 80 tallet var det jo en del venstreradikalere som elsket å fremstille ham på lignende vis, men kan ikke tro at dere liker å sammenlignes med disse (:-)

Da står det igjen to ting.  Enten var du der selv en gang, "på Gallileas fjell og vang",  og da skal jeg gi meg.    Eller så har du blitt hjernevasket av en viss svensk skuespillerrabulist for en stund siden, som fremstilte ham slik. 

Så skjønner jeg at du (dere) oppfatter mesteparten av kristenfolket  i Norge som fariseere og hyklere.  Det er greit.  Vi trenger å høre slikt i ny og ne, og så får vi i ydmykhet ransake oss selv om vi er kommet inn på et slikt spor. Dette hører med til den åndelige øvelse som kristenlivet byr på uavbrutt.  Uten å være spydig: Jeg håper at KSP også tar denne øvelsen alvorlig.

Det er likevel ikke rett av deg å beskylde kristenfolket, heretter (oss) for ikke å ha protestert mot abortloven og dens avskyelighet.  På den tiden den kom til, og fremover var det opprør blandt oss mot dette, med den Den Norske Kirke og Per Lønning i spissen.  Du vet vel at han sa opp sin gode og trygge stilling som biskop, i protest mot dette.  Det hele så ut til å bli en landsomfattende oppmarsj blant oss mot dette, utført på en mest mulig rolig, behersket og hensynsfull måte.

Men som vanlig i slike saker meldte ekstremistene seg,  ( i sak og form, forløpere for KSP)  og overtok kamparenaen.   Børre Knudsen og Ludvig Nessa m.fl. gikk foran med en slik fremferd at de fleste av oss ble hoderystende pasifisert.   Det i seg selv kan vi selvsagt bebreides for.  Men ingen i dette land er uvitende om hvor kristenfolket står i denne saken.   Men vi har ikke mandat til å gå rundt med pisk, trusler og dommedagsprofetier.  Det vil ikke engang tjene saken, tvert i mot.

Dere lover å ikke bruke pisk -  men det gjorde også Hitler før han satte krigen i gang, en gang.

Når dere demonstrerer mot sodomister eller andre, må dere jo vente å få litt pepper uansett.        Å fremstille dere selv  som martyrer fordi disse gjorde narr av dere, var virkelig både søkt, og latterlig.

Dere i KSP blander regimentene på en naiv og historieløs måter.  Kristne kan ikke bestemme, og tvinge sekulære mennesker, og en alminnelig sekulær stat  inn i  kristenlivet. Dere kan ikke "piske" det norske samfunn inn i en total lovlydighet til Gud.  Dette er ikke Guds vei i alle fall.   Men kanskje dere står over Gud her. Slik er dere i sammenhengen å forstå i alle fall.

" Gi keiserens hva keiserens er, og Gud hva Guds er"  sa vår Jesus

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere