Gunnar Opheim

142

Forsoning og At One Ment

Publisert: 18. jun 2011

Ef 2,8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,


Å være frelst betyr å være reddet ut av og oppbevart reparert/ gjenopprettet til det vi skulle være. Det er vi gitt av nåde og nåden er en gave som er gitt av Guds godhet, rettferdighet og kjærlighet. Nåden er altså en gratis vei ut av vår nåværende tilværelse før vi blir en troende, for om vi tror har vi tatt imot gaven og gaven er da virksom i hjerte, sinn og ånd. Nåden gjør Guds rettferdighet virksom i oss og da er vi jo Guds lov lydig av naturen.

Rom 3,21-25 Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven, 22 det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; 23 alle har syndet og fattes Guds ære, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, 25 som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort -


 

Vi er altså tilgitt og gjort rettferdige for ved troen vandrer vi nå som Guds vitner, vi representerer Ham og fordi vi vandrer rettferdig kan mennesker se Guds rettferdighet i oss. Om vi som kristne ikke tror dette er det fordi vi mangler tro og har sett for glatt på Guds ord til oss. Det krever selvsagt en fullstendig overgivelse og dåpen er bildet på denne overgivelse. Man lar seg døpe og står opp igjen, ”se alt er blitt nytt”. Det gamle liv er over og det nye har begynt, vårt gamle liv er dødt. 

Når det er gjort flytter Guds Ånd inn i oss, vi er blitt Guds Tempel. Guds Tempel opplyser oss fordi Ånden er da i oss, Han lærer oss alle ting og det er opp til oss å tilegne oss det Han deler ut. Paulus kaller dette ”Fast Føde” og refser de troende for å være så svake i troen. Jesus sier i grunnen det samme.


Joh 16,12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;


Nå kan vi bære det for nå er den tilgjengelig igjennom den nye pakts Kristi blod og liv. I den gamle pakts lære kan vi se innholdet i Guds Tempel. Lysestaken, Skuebrødet og røkofferalteret. Lysestaken er Guds syv Ånder som nå bor i oss, de lyser opp skuebrødet som er Guds ord i oss. Vi må altså lese Guds ord, studere det og la Gud lære/ lede/ opplyse oss. Gjør vi det er våre bønner en behagelig duft for Hans nese og Han oppfyller våre bønner. Våre bønner er representert i den gamle pakt som røkofferalteret røk som stiger opp til Ham.

Derfor om vi tror Jesus på korset må vi tro på det, la oss omvende og komme inn i det hellige liv for nå er vi altså Guds Tempel. Dette liv er den gave vi er gitt, dette er det nye liv, dette er nåden.

Når vi daglig gjør dette skriver Han loven i vårt hjerte og sinn, Han gir oss ånd og vilje til å fortsette på denne guddommelige vei og liv. Vi blir forsont med Ham og vi forsones med våre brødre og søsken i troen. Dette er forsoningslæren gitt av vår Far i himmelen! Å være forsont betyr å bli ett med Ham og våre søsken, det er dette som er atonement. Atonement betyr At One Ment. Vi er ment til å være i en enhet sammen med Gud og AtOneMent er en høytid på lik linje med den mer kjente påske og pinse.

Om vandrer i henhold til denne ekslusive enhet så kan vi komme frem åndelig for nådens trone i himmelen uten en mellommann men i Jesu blods navn. Gjør vi dette vil Faderen se oss som om vi er Jesus for vi vandrer i henhold til Hans/ Menneskesønnens liv. Når Jesus kommer igjen er Jesus Konge og vi må selv komme frem for Nådens Trone og alle de som tror dette vil da være Frelst/ Omvendt/ Gjenopprettet fordi de trodde det samme før Kongen kom. Vi er da reelt forsont med Gud og Han med oss, på den måten er ikke Gud som en fryktinngytende ild å se til men som godheten og rettferdigheten selv. For den som ikke tror dette vil Gud fremdeles være en fryktinngytende ild og så langt kan ikke man da tro for Gud er for dem altfor farlig. Man kan jo havne i helvete, for så å brenne for evig tid.

De som da ikke tror på forsoningslæren tror det er nok å tro på Jesus, altså ikke selv ha Jesu tro. Man nøyer seg med å tro på Ham og fortsette sitt syndige liv som før, innenfor da noenlunde egensatte rammer. I forhold til frelsen kan man si at man i denne tro ikke leser Guds ord for å la Guds Ånd lyse ordet opp. Man går ikke inn i det hellige Jesu liv, billedliggjort i den gamle pakt som jo er bildet på den sanne himmelske frelse. Man står utenfor det hellige liv og påberoper seg allikevel det kristne navn og lar seg lede av en falsk åndelig melk, kalt den lovløses hemmelighet. De har kledd seg i egne bryllupsklær og vil bli kastet ut.

To punkter om det:

1.       De fjerner lydighet imot Guds bud for så å allikevel påberope seg å være lovlydige.

 2.       Noen andre fornekter den nye pakt og det faktum at vi er Guds Tempel på denne jord.  


Det er verd å merke seg at forsoningen er en del av det kristne liv her og nå. Uten denne forsoning er vi ikke kristne men vi har forvillet oss inn i verdslig tro og håp, vi har da latt oss lede av antikrist ånds lære. Vi må bevisstgjøre Guds ord i oss, ta Ham alvorlig og tro Ham på Hans ord. La ikke andre fine ord frelse deg.


Ha en velsignet kommende uke med Herren!


Kommentar #1

Lukas F. Olsnes-Lea

12 innlegg  150 kommentarer

Bibelen er nær de som lever etter De 10 bud...

Publisert rundt 4 år siden

Så altså: det er så langt jeg vet Gud som ordner adgang til Himmelen eller ikke.

Jeg kan ikke se at kristne på noen måte har rett til å forfekte ondskap på noen måte som helst.

Slik er det også ved Jesus' egne ord at veien til Himmelen er gitt ved Matteus 19:16 - 17, at man skal holde budene, De 10 bud.

Lenke: http://biblehub.com/niv/matthew/19.htm

Slik sett er det ikke den romerske tolkningen av Jesus på korset som er ledende, men faktisk hva Jesus selv sier!

Derfor er forsonelse gitt ved troen til og i døden og ikke et forhold mellom mennesker fordi det er Gud som dømmer levende og døde. Jeg kan ikke se at noe skal trumfe dette forhold.

Videre så er det derfor gitt at man burde eller burde prøve å leve etter De 10 bud og Den gyldne regel så langt det er mennesklig mulig. Oppgaven med å bli gjenforent med Gud i Himmelen er nemlig en personlig oppgave, først og fremst, "og ikke naboens". Syndene tar man uansett med seg i Skjærsilden.

Jeg vil også si at Bibelen og troen generelt er sterkere hos de som lever eller ærlig prøver å leve etter De 10 bud og Den gyldne regel. Med syndene så har jeg grunn til å tro at Bibelen bare fjerner seg mer og mer fra den som synder og som synker dypere og dypere ned i den slags liv!

"Amen."

1 liker  
Kommentar #2

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Lukas F. Olsnes-Lea. Gå til den siterte teksten.
. Man nøyer seg med å tro på Ham og fortsette sitt syndige liv som før, innenfor da noenlunde egensatte rammer. I forhold til frelsen kan man si at man i denne tro ikke leser Guds ord for å la Guds Ånd lyse ordet opp. Man går ikke inn i det hellige Jesu liv, billedliggjort i den gamle pakt som jo er bildet på den sanne himmelske frelse. Man står utenfor det hellige liv og påberoper seg allikevel det kristne navn og lar seg lede av en falsk åndelig melk, kalt den lovløses hemmelighet. De har kledd seg i egne bryllupsklær og vil bli kastet ut.

Foreløpig bare en kjapp gjennomlesning en sen kveldstime. Med forbehold om at jeg kan ha misforstått deg , sitter igjen med en følelse at du forkynner Nåden gjennom forsoningslæren, for deretter å forkynne Jesu  bud som det som skal skal opprettholde den kristne i frelsen og det kristne livet.

Hvis det er slik du mener det, ligger vi under den gamle pakt, på lik linje med jødene. Paulus kom med et nytt budskap til oss hedningekristne som var åpenbart ham fra Jesus selv.

Vi er ikke under loven lenger, men er frelst av troen alene. Lov og bud er ikke vår skolemester lenger, men Guds nåde som opplyser   oss til å gjøre det gode.

Det finnes ingen krav lenger, ingen gjerning, ingen vanndåp. Jesus har gjort hele jobben. Den antikristelige læren oppfattter jeg  som den lære som sier at Gud ikke fornøyd med deg på tross av Jesus frelsesverk. Du må selv yte noe for å holde deg fast i frelsen og bli Ham verdig.


Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Hei Olsnes-Lea. :)


Vi kan se veien tilbake til Eden i 1. mosebok 1, der hvor Adam og Eva blir kledd i skinn. Det skinnet er det første offerlam for vår synd og kledningen representerer Kristi rettferdighetskledning og den nåde vi ser igjennom hele Guds ord, NT som GT. Det er på denne vei, altså dette hvor offerblod tar veien vi må se til, det er Jesu blod som renser oss. Det er det jeg skrivet om i Att One Ment/ atonement. Les innlegget en gang til og se etter, i all vennlighet og ydmykhet. :)

Du nevner de ti bud, ja, bra og de ti bud står beskrevet i Mosebøkene ikke i kirkens bøker. De er endret og skrevet om. Enten følger vi Gud eller så følger vi denne verdens herre, han som Jesus sa Han ikke hadde noen del i. Det er nok advarsler i Guds ord om at den onde vil forsøke endre Guds bud for å få menneskene til å tro at de allikevel tilber Gud.

Ellers må jeg be deg lese innlegget en gang til, det er Gud som gjenoppretter menneskene individuelt og personlig uten mellommenn/ presteskap eller himmeldronnnig/ jomfru Maria, så det vil og ønsker å holde Guds bud, ja faktisk også holde Hans bud. Den personlige og individuelle forsoning foregår i det hellige liv som beskrevet, det er bare en vei inn og det er igjennom Jesu offer/ blod. Følg den veien!

Skjærsilden eksisterer ikke, det er en grov løgn som er avhengig og bygd på av løgnens far, "Du skal slettes ikke dø". Men det er en annen diskusjon som IKKE tilhører her. Les mer om skjærsilden mm. her:

Utdrag: "

8. Hva med sjelene som roper ut under alteret i Åp 6,9.10? Viser ikke dette at sjeler ikke dør?

Nei. Dette ropet var billedlig, på samme måte som ropet fra Abels blod (1 Mos 4,10). Ordet “sjel” betyr her mennesker (eller levende skapninger) som hadde blitt drept for sin tro. Sant og visst er det sikkert at ingen tror at sjeler som dør, bokstavelig talt ligger under alteret, ei heller tror folk at de rettferdige trygler Gud om å straffe deres fiender. Derimot ber de rettferdige om nåde for sine fiender, slik Kristus gjorde på korset (Luk 23,34).

Fra <https://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/7171/f/6/t/er-de-d%C3%B8de-virkelig-d%C3%B8de-

Til slutt siterer jeg deg: "Jeg vil også si at Bibelen og troen generelt er sterkere hos de som lever eller ærlig prøver å leve etter De 10 bud og Den gyldne regel. Med syndene så har jeg grunn til å tro at Bibelen bare fjerner seg mer og mer fra den som synder og som synker dypere og dypere ned i den slags liv!"

Dette er egne gjerninger i egen kraft kjære deg, intensjonene er bra men det er i egen kraft. På den veien som beskrives igjennom frelsen i Guds ord er det Gud som gjør det mulig her og nå i oss å holde Hans bud. Du nevner den gylne regel, det er å tillate gå med kjødets vilje og kraft inn i det hellige, vi kan ikke det. Gud viser oss hvordan disse egne klær ikke holder mål/ blir godtatt.

Så til det siste du skriver, ja det er helt rett men det er ikke Guds ord som fjerner seg. Det er oss selv som fjerner oss fra Guds lam og blod, det ved å gå i egen kraft for å forsøke å komme frem for Gud. Det slik Kain prøvde. 

1 liker  
Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Gud skriver loven i vårt hjerte og sinn

Publisert rundt 4 år siden

Hei Kvangarsnes


Hvis vi ser etter og kjenner etter så vet vi at Guds ti bud er rammene Guds kjærlighetsvesen er innenfor, Hans natur er innenfor. De ti bud er yttergrensene til Hans rike. Enten er man i tråd med riket eller så lever man på tvers av Hans Guddommelige natur med sin egen falne, da syndige (synd er lovbrudd) natur.

Husk at som jeg skriver så er det pga de ti bud at vi oppdager Gud, kan se Ham og komme til omvendelse, altså før vi går inn i det hellige liv som da er i henhold til Hans natur, karakter, og tilsynegjort i budene. Vi erkjenner og kommer til tro på ham, går inn og lar oss endre/ forme og lære av Ham. Vi er dermed frelst, ja reddet fra syndig (lovbrytende) liv. Forskjellen er altså fra det å tro på og han Jesu tro, har man følger man Ham mens tror man bare på gjør man ikke annet enn hva man Selv vil gjør. Vi vet jo at den onde også tror på, og det holder ikke.


Les igjen innlegget, Han er vår skolemester i forsoningen, At One Ment! Les igjen, det er ikke loven men Jesus er loven, Han er vår vilje og vår frelse. La Han lære oss ikke budene der inne i det hellige.

 

Du har helt rett, det er ingen krav lenger til egne gjerninger men det er en ting og det er at vi erkjenner at vi er syndere og trenger Guds nåde for å bli frelst, det har noen følger og følgene er en overgivelse til Ham. Altså dø fra hva Jeg vil.

Den antikristelige lære fornekter Jesus i kjød som deg og meg, at Han døde for våre synder utført i dette kjød. All annen lære er falsk og urettferdig. :)

  

Leif

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere