|Hans Petter Skoug

15

Er "Guds folk" jødene?

Publisert: 13. jun 2011

I GT står det at Gud valgte jødene som sitt folk (og mye kan sikkert sies om DET valget) men er jødene fremdeles Guds folk, altså om kristne fremdeles anser jøder som Guds folk?

Slik jeg har forstått det så har Gud hoppet av jødene som "sitt folk", fordi de ikke trodde/tror på historien om Jesus som Guds sønn, og satset på et nytt "folk", nemlig de kristne. Men enda ser jeg at en del kristne fremdeles ser på jødene som Guds utvalgte folk og jeg lurer på om det er slik'?

Hvem er nå Guds "utvalgte" folk? Jøder eller kristne? Eller begge deler? (I det minste tror jødene på en halv del av historien ihvertfall....)

Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Alle guds skapnigar

Publisert rundt 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Hvem er nå Guds "utvalgte" folk? Jøder eller kristne? Eller begge deler? (I det minste tror jødene på en halv del av historien ihvertfall....)

Alle menneskje er guds "utvalgde" folk. Berre på det grunnlaget vert det rot og fot i desse "for det meste sjuke" teoriane

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

I GT står det at Gud valgte jødene som sitt folk (og mye kan sikkert sies om DET valget) men er jødene fremdeles Guds folk, altså om kristne fremdeles anser jøder som Guds folk?

Dette er sjølve kjernen i historien i GT.

Gud bestemte seg for å velgja seg ut eit folk gjennom Abraham,Isak og Jakob. Han gav dei eit spesielt landområde som Han kallar Sitt Land.

Jerusalem er midtpunktet i dette landet og vert kalla Guds by.

Denne byen er sentrum i frelsesplanen. Der låg Edens hage. Her synda Adam og Eva. Templet vart sett på Moria-fjellet .Det er same plassen som Abraham "ofra" Isak.

Til Jerusalem kom Jesus og forsonte menneska med Gud.

Og til Jerusalem (Oljeberget) kjem Jesus igjen no etter 6000 år. (år 2028)

Då skal Han styra frå Jerusalem og vera Konge over heile jorda. Alle folkeslagmå læra seg å leva i fred og fylgja Guds lov.

"Då skal Herren min Gud KOMA OG ALLE HEILAGE MED HAN.
     6 Den dagen skal det henda at ljoset kverv, og dei herlege himmelljosa sloknar.  7 Så skal det vera ein einaste dag – Herren kjenner han – og ikkje dag som skifter med natt; om kvelden skal det vera ljost.  8 Den dagen skal det henda at det renn levande vatn ut frå Jerusalem, den eine halvparten til havet i aust og den andre halvparten til havet i vest. Såleis skal det vera både sommar og vinter.
     9 DÅ SKAL HERREN VERA KONGE OVER HEILE JORD. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans det einaste....Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga.17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne.18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga.19 Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei folkeslag som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga."Sakarja 14.

Før Jesus vert Konge over heile jorda ,vil alle folkeslaga under Antikrist samla seg mot nasjonen Israel og nesten øydeleggja jødane fullstendig .Dette kallast Harmageddon. 


   

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Før Jesus vert Konge over heile jorda ,vil alle folkeslaga under Antikrist

Hvis kriteriene er at jødene skal ødelegges, hvorfor er da så mange kristne jøde vennlige? Henger liksom ikke på greip hvis det er slik du sier, da burde de vel heller gjøre alt som sto i deres makt for å ødelegge jødene da?

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg har forstått det så har Gud hoppet av jødene som "sitt folk", fordi de ikke trodde/tror på historien om Jesus som Guds sønn, og satset på et nytt "folk", nemlig de kristne. Men enda ser jeg at en del kristne fremdeles ser på jødene som Guds utvalgte folk og jeg lurer på om det er slik'?

Gud hoppet ikke av men jødene bar frem frelsen ved å korsfeste Kristus, de gjorde det de skulle ironisk nok.

Det hele er profetert og beviselig også det i Daniel 9:24-27 hvor ved deres avviselse av Jesus frembragte den nye pakt og enden på den gamle pakt. Derfor forbaner også jødenes lærere alle som tyder Daniel 9:24-27 for ved oppriktig, ansvarlig, ærlig og sannhetssøkende lesning vil man se at jødedommen ikke har livets rett lengre. Her er forbannelsen fra jødedommen:

 

“May the bones of the hands and the bones of the fingers decay and decompose, of him who turns the pages of the book of Daniel, to find out the time of Daniel 9:24-27, and may his memory rot from off the face of the earth forever.”

— Talmudic Law. p.978, Section 2, Line 28.

Her er teksten og poenget jødene ble ett "selvgitt" offer for:

Dan 9,24-27 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligst.
 25 Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet*, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.
 26 Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet.
 27 Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre**, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

 

a) innelukke frafallet
b) forsegle synder
c) dekke over misgjerning
d) føre frem en evig rettferdighet
e) besegle syn og profet
f) salve et Aller-helligste.

Dette klarte de (uten å ville skjønne/ innrømme det selv) og den nye pakt kom. De som erkjente og skjønte ble kristne og Guds folk (åndelige jøder og israelitter), de kjødelige israelitter og jøder, samt "israelvenner" (kristne) står fremdeles bommende fast i sine forståelser/ åpenbaringer.

Kommentar #5

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Israel

Publisert rundt 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Hvem er nå Guds "utvalgte" folk? Jøder eller kristne? Eller begge deler? (I det minste tror jødene på en halv del av historien ihvertfall....)

I Bibelen kalles Guds folk for Israel. Israel var opprinnelig en ætt med Jakob som stamfar. Jødene, Juda, var bare en av Jakobs (Israels) 12 sønner. Jødene var og er ikke Israel, men har en mulighet for å være en del av Israel, ikke kollektivt men basert på individuell tro. 

Sal 135,4 For Herren har utvalgt sig Jakob, Israel til sin eiendom.

I NT gis det en definisjon på Israel som er en konsekvens av den nye pakt, en pakt som skulle omfatte alle troende. Guds folk kalles fortsatt Israel, men tilregnes de troende inkludert troende jøder. 

Rom 4,16-17 Derfor fikk han løftet ved troen, forat det kunde være som en nåde, så løftet kunde stå fast for hele ætten, ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle 17 - som skrevet er: Til mange folks far har jeg satt dig - for Guds åsyn, hvem han trodde, han som gjør de døde levende og nevner det som ikke er til, som om det var til.

Israel fikk mange betegner:

husfolk / hus (Ef 2,19)

hellig folk (2 Mos 19,5)

hellig presteskap (2 Mos 19,5)

Eiendomsfolk (5 Mos 7,6)

Ef 2,19 Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

Rom 11,25-26 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, 26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob,

1 Pet 2,7-10 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt. 9 Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, 10 I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.

Det er altså ikke snakk om at noen et utelukket eller erstattet, men at noen er inkludert, basert på tro. Det er ingen som vinner frelse basert på tilhørighet til ætt.

Kommentar #6

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Guds folk ?

Publisert rundt 10 år siden

Du stiller et viktig spørsmål som krever litt undersøkelser.

For meg går turen til www.bibelen.no hvor jeg kan prøve å søke på ordet jøde. Da kommer dette svaret fram i første mosebok kap.32

28 Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. /

??? Israel er beskrevet i entall og ikke flertall. Her holder jeg opp det for øyet, at Israel er bygget på arven etter Abraham, Isak og Jakob. Jakob fikk altså et nytt navn når han hadde utkjempet kampen med Gud og vunnet? Kan man av det utlede, at de som har utkjempet sine prøvelser og kommer seg gjennom med et nytt sinn, har fått dette nye navnet "Israel"? Som i henhold til min kunnskap betyr noe som "Guds høyeste lys"?

Det sto altså ikke noe om "jøde" men om Israel? - Jeg må søke på "Israel", og se om jeg får bedre napp. Hmmmm... I andre mosebok kap.32 finner jeg følgende:

Men Israels barn var fruktbare og tok sterkt til og blev mange og overmåte tallrike, og landet blev fullt av dem.  8 Da kom det en ny konge over Egypten, som ikke visste noget om Josef.  9 Og han sa til sitt folk: Se, israelittenes folk er større og tallrikere enn vi. 10 Nu vel, la oss gå klokt til verks mot dem, forat de ikke skal ta mere til, og forat de ikke, om det kommer krig, skal slå sig i lag med våre fiender og føre krig mot oss og dra ut av landet.

Er ikke dette en beskrivelse av hvordan "lyset" fra de opplyste bredte seg? "De uopplyste" vil streve etter å ta makten fra de mer opplyste? Josef var jo den som ble forrådt av sine brødre, men som virkelig ble den seierrike, som reddet sin egen familie? Klart at han må jo virkelig tilhøre denne Israels slekt? Vi ser den styrke de har fått av sin kamp "med Gud" og vunnet. Og hvordan fienden vil bruke list overfor hans folk. Da gjelder det å gå trygt "med Gud"! Hvem er de forrådte?

Men kom jeg noe videre? Jeg må søke på "Guds utvalgte" og se om jeg får napp  ;-) I femte mosebok kap. / finner jeg noe som sier meg noe:

 7 Ikke fordi I var større enn alle andre folk, fant Herren behag i eder, så han utvalgte eder, for I er det minste blandt alle folk;   men fordi Herren elsket eder, og fordi han vilde holde den ed han hadde svoret eders fedre, derfor førte Herren eder ut med sterk hånd og fridde dig ut av trælehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.  9 Så vit da at Herren din Gud han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud, 10 men som gjengjelder dem som hater ham, like op i deres øine, så han lar dem omkomme. Han er ikke sen når det gjelder den som hater ham; like op i hans øine gjengjelder han ham. 11 Så ta da vare på det bud og de lover og de forskrifter som jeg idag byder dig å holde.

De utvalgte ser ikke ut til å være de mektige og sterke, men "de minste blant eder"? Handler ikke dette om hvordan Gud velger sine blant de trofaste overfor hans bud? At det å følge lov og orden er selve premisset for å tilhøre "det utvalgte folket"? - Når vi ser den orden som hersker i universet og naturen, er det klart det trenges orden her blant mennesker også?

Kanskje Jesaja kan hjelpe oss i forståelsen av oppgaven til disse "Guds utvalgte"? I kap 42 står det:

Se min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene. /  2 Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten.  3 Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke; på rette måte skal han føre retten ut til dem.  4 Han skal ikke bli mødig, og hans kraft ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden; og på hans lov venter øene.  5 Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, som gir ånde til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den:  6 Jeg, Herren, har kalt dig i rettferd og tatt dig ved hånden, og jeg vil verne dig og gjøre dig til en pakt for folket, til et lys for hedningene,  7 forat du skal åpne blinde øine, føre de bundne ut av fengslet og føre dem som sitter i mørke, ut av fangehuse

Så hvem er da en jøde med rett til bolig i "Guds rike" Israel? Kanskje må vi bare fortsette å se med våre egne øyne, la oss fyles med visdom fra tidenes morgen, og prøve å dømme rettferdig i denne saken? For det siste her er vel kriteriene vi må skue etter? (med blind menes vel åndelig blind, - med fengsel menes nok egoets fengsel. - Hvis man setter et lys inn i et mørk rom, vil det ikke lenger være mørkt. Mørket har ingen egen eksistens, - slik kan vi føres "ut av fangehusa"

Kriterier å se etter? Kanskje Jesaja kap 69 kan si noe?

 21Og de skal bygge hus og bo i dem og plante vingårder og ete deres frukt; 22 ikke skal de bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en annen ete; nei, som treets dager skal mitt folks dager være, og mine utvalgte skal selv få nyte frukten av sine henders gjerning. 23 De skal ikke gjøre sig møie forgjeves og ikke føde barn til en brå død; for de er en ætt velsignet av Herren, og sitt avkom får de ha hos sig.

PS Det ble litt langt, men syntes dere måtte være med på min egen reise i stoffet ;-)

med vennlig hilsen mette

Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Falskt sitat

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

“May the bones of the hands and the bones of the fingers decay and decompose, of him who turns the pages of the book of Daniel, to find out the time of Daniel 9:24-27, and may his memory rot from off the face of the earth forever.”

— Talmudic Law. p.978, Section 2, Line 28.

Dette sitatet er åpenbart falskt. Bibelen var ennå ikke inndelt i kapittel og vers på denne måten da Talmud ble nedskrevet. Ikke heller er Talmud inndelt på denne måten ("p.978, Section 2, Line 28").

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Ef 2,19 Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

Rom 11,25-26 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn, 26 og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob,

1 Pet 2,7-10 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt. 9 Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, 10 I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.

Dersom du kuttar ut den dønn falske Paulus og breva hans så fell du tilbake til det som er riktig.

Det er nettopp dette som er den falske erstatningsteologien.

Jøde er ikkje lenge jøde.

Omskjering er ikkje lenger fysisk omskjering.

"Omskjeringa er nok til gagn for deg om du held lova. Men bryt du lova, er du som ein uomskoren.26 Men om ein som er uomskoren, held lovboda, skal ikkje han då reknast som omskoren, endå han ikkje er det?27 Den som er uomskoren fysisk, men held lova, skal dømma deg. For endå du er omskoren og har lova i bokstavleg form, så bryt du lova.28 For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje det som er gjort i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjartet, ved Anden, ikkje etter bokstaven. Han får ikkje ros av menneske, men av Gud"

Jerusalem er ikkje lenger Jerusalem.

 "Sei meg, de som vil vera under lova: Høyrer de ikkje på lova?22 Det står skrive at Abraham hadde to søner, ein med slavekvinna og ein med den frie kvinna. 23 Son til slavekvinna er fødd etter naturens orden, medan son til den frie kvinna er fødd etter Guds lovnad. 24 Dette har ei djupare meining. Dei to kvinnene står for to pakter. Den eine, Hagar, er pakta frå Sinaifjellet; ho føder til slaveri. 25 HAGAR STÅR FOR SINAIFJELLET I ARABIA OG SVARAR TIL DET NOVERANDE JERUSALEM, som lever i slaveri med borna sine. 26 Men det Jerusalem som er i det høge, er fritt, og det er vår mor. "

Sion er ikkje lenger Sion.

Guds folk er ikkje lenger Guds folk.

Alt er omdefinert i Pauli gnostiske ånd.

http://www.spazgraphic.com/YHVH_Paul_False_Apostle.html

Av den grunn greier korkje SDA eller kyrkjemøta å lesa tekstane slik dei står i GT.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Et menneske

Publisert rundt 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Hvem er nå Guds "utvalgte" folk?

er en jøde dersom det mottar den spirituelle kommunikasjonen som uavbrutt sendes til han -og de som i neste omgang følger den informasjonen som oppfattes vil retningsstyrt og fokusert gå mot dens ustspring, slike kalles isra-el.

Slike egenskaper (navn) har ingen ting med rase, kjønn el alder å gjøre, tror man det er det en blind tro som praktiseres, men jøder er hverken blinde el religiøse, de tror ikke engang på historiene men skaper den.

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det er umulig

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Alle menneskje er guds "utvalgde" folk.

å utvelges dersom man ikke velger (fritt) å lytte til altenativ informasjon. Den som kun stoler på fysiske bevis oppfattet med sine fem sanser vil ikke ha muligheten til å være utvalgt, sagt på en annen måte; Dersom man tror det man ser foran sine øyne er virkeligheten og ikke et bilde i sin hjerne, vil man ikke forstå hva de utvalgte snakker om.

Men alle har selvsagt muligheten til å bli utvalgt, men da må man innse valget, en må se begge sider, dvs begge muligheter.

Kommentar #11

Anders Winther

0 innlegg  323 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

I GT står det at Gud valgte jødene som sitt folk (og mye kan sikkert sies om DET valget) men er jødene fremdeles Guds folk, altså om kristne fremdeles anser jøder som Guds folk?

Et bra spørsmål - da det er vesenltig i forhold til flere ting.

Ettersom de begivenheter som for tiden finner sted i Midtøsten, fortsetter å fokusere oppmerksomheten på det jødiske folk, blir det nå reist spørsmål som man lenge trodde var avgjort.

Er jødene fortsatt Guds utvalgte folk?
Viser Gud nå jødene spesiell gunst?

For mange hundre år siden sa Gud til israelittene: «Dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg.» (2. Mosebok 19: 5, 6) Alle nasjoner tilhørte Gud, men israelittene kunne bli hans spesielle eiendom og med tiden tjene som prester for hele menneskeheten.

Men var det ikke knyttet noen som helst betingelser til dette spesielle forholdet til Gud? Jo. Gud hadde sagt: «Dersom dere nå vil lytte til mine ord . . . så skal dere være min eiendom.» For å kunne fortsette å være i et slikt spesielt forhold til Gud måtte de altså fortsette å være trofaste mot ham. Det var betingelsen.

Dette ble understreket av begivenheter som fant sted i det åttende århundre før Kristus, på profeten Hoseas tid. Selv om israelittene var blitt spesielt begunstiget som Jehova Guds utvalgte folk, forlot de fleste av dem den sanne tilbedelse av ham. Hvordan reagerte Jehova? «Jeg vil ikke lenger miskunne meg over Israels ætt og ikke tilgi deres synd . . . dere er ikke mitt folk, og jeg er ikke deres Gud.» (Hosea 1: 6, 9)

Disse frafalne israelittene skulle altså ikke fortsette å ha Guds gunst. Bare en trofast rest ville en dag få det privilegium å komme i et slikt forhold til Gud igjen og bli velsignet av ham. — Hosea 1: 10.

I de århundrer som fulgte, ble jødene sterkt påvirket av gresk filosofi — for eksempel den platonske lære om sjelens udødelighet — noe som fikk katastrofale følger for deres tilbedelse. Deres tilbedelse kom aldri igjen til å være basert utelukkende på læren til Moses og til de hebraiske profetene.

Ville Jehova fortsette å betrakte jødene som sitt utvalgte folk? Jesus var klar over at mange igjen hadde falt fra den rene tilbedelse av Jehova, så han sa: «Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter.» (Matteus 21: 43) De fleste ignorerte denne advarselen. De fortsatte å følge en frafallen kurs og forkastet Jesus som Jehovas salvede. Det tok derfor ikke lang tid før Gud tillot at det gjenoppbygde templet ble ødelagt, i år 70 e.Kr. (Matteus 23: 37, 38) Betydde dette at Gud nå forkastet alle jøder?

Paulus, en jøde som var en Kristi apostel, forklarte: «Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent seg. . . . det [er] også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde.» (Romerne 11: 2, 5)

Akkurat som det kan være at mange blir innbudt til et bryllup, mens det kanskje bare er noen som kommer, hadde Gud innbudt hele den jødiske nasjon til å komme i et spesielt forhold til ham, men bare noen av disse bevarte dette spesielle nære forholdet ved sin trofasthet. I virkeligheten var det bare en rest. Guds overbærenhet var virkelig et uttrykk for hans nåde, hans ufortjente godhet.

Gud viser derfor ikke lenger en person spesiell gunst på grunnlag av personens herkomst. Han gir mennesker med enhver nasjonal bakgrunn anledning til å komme i et godt forhold til ham.


Kommentar #12

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Triste greier

Publisert rundt 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Dersom du kuttar ut den dønn falske Paulus og breva hans så fell du tilbake til det som er riktig.

Det er nettopp dette som er den falske erstatningsteologien.

Jøde er ikkje lenge jøde.

Omskjering er ikkje lenger fysisk omskjering.

"Omskjeringa er nok til gagn for deg om du held lova. Men bryt du lova, er du som ein uomskoren.26

Du forstår ikke hva Paulus snakker om. Det er for høyt for deg. Verken Paulus eller Peter snakker om erstatning av noe. De tekstene som jeg kopierte inn viste tvert imot at jødene ikke er erstatet av noen som helst, men at de troende har kommet i tillegg. Du kan bare lese det på nytt og konstatere at det er slik. Hvis du skal kalle Paulus', Peter's og min teologi for noe, så må det være inkluderingsteologi. Det er hva jeg tror på og det er hva alle adventister tror på, alle 16 millioner av dem. 

Det finnes to paktshusholdninger i Bibelen, den gamle og den nye. Disse paktene er 100 prosent identiske, men skrevet på forskjellige tavler. Den første pakten ble inngått på Sinai berg i Arabia (ikke på Sinaihalvøya). Når Paulus sier at dette tilsvarer det nåværende Jerusalem, benytter han Jerusalem som en metafor på en kvinne ("i slaveri med sine barn"), som betyr menighet. De strevde og arbeidet for å etterleve kravene som de selv hadde gitt løfte om å holde, men de feilet gang på gang. Den første pakten ble inngått med det kjødelige israelsfolket (menigheten Israel). Den andre pakten, den nye, ble inngått på bedre løfter, for nå er pakten basert på et bedre offer og en strategisk bedre plassert paktslov. Paulus sammenligner dette med en annen menighet som også kalles Jerusalem, men som i dette tilfellet er Det Nye Jerusalem ("som er vår mor"). Guds løfte er at alle som vil kan få lov til å tilhøre den nye paktens menighet. Betingelsene er fortsatt de samme, tro og lydighet av loven. Det er ikke noen forskjell på hvordan jøder blir frelst og hvordan kristne blir frelst. Det er ingen forskjell på jøde og greker. Derfor er alle som tror og lyder Gud, en og samme menighet, Israel og Jerusalem.

Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Det er for høyt for deg

Ja, det må nok vera svaret -:

Kva er den nye pakt?

Det står om dette i Jeremias 31.

"Den nye pakta
31 Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
        då eg GJER EI NY PAKT med Israels ætt og Judas ætt,
    32 ei pakt som er annleis
        enn den eg gjorde med fedrane deira,
        den gongen eg tok dei i handa
        og førte dei ut or Egypt,
        den pakta med meg som dei braut,
        endå eg var deira rette herre, seier Herren.
    33 Nei, såleis er den pakta eg vil gjera
        med Israels-folket i dagar som kjem,
        lyder ordet frå Herren:
        EG VIL LEGGJA MI LOV I HUGEN DEIRA
        OG SKRIVA HENNE I HJARTA DEIRA.
        Eg vil vera deira Gud,
        og dei skal vera mitt folk.
    34 Då skal ingen lenger
        læra sin neste og sin bror
        og seia: «Kjenn Herren!»
        For DEI SKAL ALLE KJENNA MEG 
        både små og store, seier Herren.
        For eg vil tilgje deira misgjerning
        og aldri meir koma deira synd i hug."

Vidare står det:

"Herren, Allhærs Gud, er hans namn:
    36 Lèt eg denne skipnaden vika,
        lyder ordet frå Herren,
        skal Israels-ætta òg for alltid
        halda opp med å vera mitt folk.
    37 Så seier Herren:
        Kan himmelen der oppe mælast,
        og grunnvollane under jorda der nede granskast,
        då vil eg òg støyta frå meg heile Israels ætt
        for alt dei har gjort, seier Herren"

Det du med fleire ikkje forstår er at denne pakta enno ikkje er komen eller oppfyllt. Det skjer fyrst ved Jesu gjenkomst.

I endtidsperspektiv skriv Jeremias vidare:

"Men no seier Herren, Israels Gud, om denne byen som de seier er gjeven i hendene på BABYLONARKONGEN (antikrist) ved sverd og svolt og pest:37 Sjå, eg samlar dei frå alle dei land eg dreiv dei bort til i min vreide, harme og store uvilje, og fører dei heim att til denne staden og lèt dei bu trygt. 38 Dei skal vera mitt folk, og eg vil vera deira Gud. 39 Eg vil gje dei éin hug og læra dei éin veg, så dei alltid ottast meg, til gagn for dei sjølve og etterkomarane deira. 40 EG GJER EI EVIG PAKT MED DEIi; eg vil ikkje venda meg bort frå dei, men gjera vel mot dei. EG LEGG AGE FOR MEG I HJARTA DEIRA, SÅ DEI ALDRI MEIR VIK BORT FRÅ MEG. 41 Eg vil gleda meg over dei og gjera vel imot dei. Og trufast, av heile mitt hjarta og heile mi sjel, vil eg syta for at dei slår rot her i landet.
    42 For så seier Herren: Liksom eg har late alle desse store ulukkene koma over folket, såleis vil eg òg la dei oppleva alt det gode eg har lova dei."

Problemet mange har er at dei ikkje les kva som står i teksten.

Ved Herrens kome vil Gud leggja si lov i deira hjarta . Dei vil ha age for Gud og aldri meir venda seg bort frå han - ALLE.

Lukas - Lucifer skriv feil om den nye pakta.

"Like eins tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den NYE PAKT i mitt blod, som blir aust ut for dykk."

Dette er løgn.

Matteus skriv riktig.


"Dette er mitt blod, paktblodet, som blir aust ut for mange så syndene blir tilgjevne"

Jesus inngjekk ikkje noko NY PAKT. Han stadfesta den gamle gjennom paktsblodet.

Paulus gjentek så Lukas si løgn.

"Like eins tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakta i mitt blod. Kvar gong de drikk av det, gjer det til minne om meg" 1 Kor  11.

 

Kommentar #14

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det er for høyt for deg

Ja, det må nok vera svaret -:

Herlig, bare herlig, hvordan du parerer slikt Torstein...

Det skal du ha, du legger visst aldri folk for hat, gjør du vel...

Beklager å måtte være den som avsporer min egen tråd, men jeg syntes ikke den skulle få stå usagt... Vi andre har faktisk mye å lære av Torstein her..  :-)

Og takk for svar.... Selv om de ikke akkurat gjorde en ateist særlig klokere så skjønner jeg nå bedre hvor skoen trykker og takker for det  :-)

Kommentar #15

Anders Winther

0 innlegg  323 kommentarer

Enig der ;)

Publisert rundt 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Vi andre har faktisk mye å lære av Torstein her..

Den iveren og det pågangsmotet som Torstein (og noen andre ildsjeler her også gjør) tyder på at man brenner for noe, og det er jo inponerende. Masse mot og inbitt kamp! Men en klok man evaluerer også sine skritt og korrigerer hvis det trengs...

Tenkte bare å ta opp noe her fra Jeremia som Torstein tar opp.

Profeten Jeremia forutsa at det skulle skje en forandring i spørsmålet om innvielse. Han skrev som Torstein reffererte til: «’Se, det kommer dager,’ lyder Jehovas utsagn, ’da jeg vil slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus; ikke som den pakten som jeg sluttet med deres forfedre på den dag da jeg grep deres hånd for å føre dem ut av Egypts land, «den pakten med meg som de brøt, enda jeg som ektemann eide dem,» lyder Jehovas utsagn.’ ’For dette er den pakt som jeg skal slutte med Israels hus etter de dager,’ lyder Jehovas utsagn. ’Jeg vil legge min lov i deres indre, og i deres hjerte skal jeg skrive den. Og jeg vil bli deres Gud, og de skal bli mitt folk.’» — Jeremia 31: 31—33.

Det at de som tilhører Guds Israel, skulle ha Guds lov ’i sitt indre’, at den på en måte skulle være ’skrevet i deres hjerte’, ansporer dem til å leve i samsvar med sin innvielse. De har en sterkere motivasjon enn de kjødelige israelitter som var innviet som en følge av sin fødsel og ikke etter eget valg.

Dette er i tråd med hva Paulus sa: «Den er ikke jøde som er det i det ytre; heller ikke er omskjærelse det som er i det ytre, på kjødet. Men den er jøde som er det i det indre, og hans omskjærelse er hjertets omskjærelse ved ånd og ikke ved en skreven lovsamling.» (Romerne 2: 28, 29)

Hjertet og det indre kan alle mennesker omskjære - uansett om man er jøde, araber, nordmann etc. Vi ser derfor hvordan De hebraiske og greske skrifter henger sammen og ikke er motstridende - også med Paulus sine brev.

Kommentar #16

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Norsk kulturarv

Publisert rundt 10 år siden

På videregående hadde vi en streng og komplisert norsklærer, som skulle ha oss til å forstå historien i lys av den littuære kulturarven. I ettertid har jeg satt stor pris på denne kvinnens innsatts for å gjøre oss til tenkende borgere.

Få gikk vi så vel igjennom som Wergeland og hans kamp for individet. Damen var så pass dyktig at hun klarte å flette inn Hamsuns positive paralleller. Vi lærte hvor lett det var å la seg lede vekk når en ønsker å gjøre rett og gikk inn i Hamsuns fall, med en frykt for å selv falle en gang.

Dette er hva som er skrevet om Wergeland:

Alle mennesker bærer Guds bilde i sitt indre. Menneskene er derfor likeverdige. Selverkjennelsens sannhet, som også innebærer Gudserkjennelse, frigjør mennesket innenfra, og som konsekvens av den indre frihet, kan det bli i stand til å fremme «Borgerfrihed», dvs. politisk frihet. Sannhet og frihet på alle nivå må imidlertid fullbyrdes i kjærlighet. Oppnås dette ideal, er konsekvensen at fysisk og intellektuelt tyranni undergraves, og «Alle» sitter «jevnt» under himmelens «vide Tag». Denne visjon, som innebærer en utopi, angår både det enkelte mennesket og samfunnet, og er betinget av Wergelands kristendomsoppfatning. Denne er basis for hans samlede innsats som dikter og kulturarbeider.

http://no.wikipedia.org/wiki/Skabelsen,_Mennesket_og_Messias#Fra_eksistensiell_krise_til_frigj.C3.B8ring_gjennom_selverkjennelse

Om man lever med dette synet og Kardemommebyloven:

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Dette bør vi som er født inn i denne arven holde på, både den kristne nestekjærlighets arven og den sekulære om å ha respekt for hvert individ som noe unikt!

http://www.youtube.com/watch?v=tS3y9JUESFo

Kommentar #17

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Guds løfte er at alle som vil kan få lov til å tilhøre den nye paktens menighet. Betingelsene er fortsatt de samme, tro og lydighet

Enig med deg her Roger!

Betingelsene for å vinne evig liv er under den nye pakt de samme som under den gamle pakt - fullkommen lydighet. Gjennom den nye og bedre pakt har Kristus oppfyldt loven for overtrederne av loven, hvis de ved troen tar imot ham som deres personlige frelser. Men dette opphever ikke loven som standard, men som metode for frelse er den ikke lenger med under nådepakten.

Igjen er det evangeliets kjerne og stjerne, stedfortredelse, som gjelder!

Kommentar #18

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Apropos Jøder

Publisert rundt 10 år siden

Min kristne søster sier ofte noe jeg sier meg enig i: ”Det er så mye å tenke på”! - Hvor er ”de utvalgte” å finne i dag? Det får vi vel la Gud holde rede på, ville vel min mor ha svart. Men dog; hva med dette?

Svend Holm-Nielsens bok «Historien bag Palestina problemet» kom ut i 1971, da han var professor i teologi ved Københavns Universitet, og hadde gjort en rekke studiereiser til Midt-Østen. Han var medredaktør av «Bibelen i kulturhistorisk lys», og han har skrevet en rekke arbeider om det palestinske problemet. Boken virker svært objektiv, og innholdet er meget godt dokumentert. Om uttrykket ”jøder” slik det benyttes i dag, skriver han:

"Alligevel bruges dette udtryk ofte på national-romantisk vis, og bevidst og med flid bruges det i den pågående debat om Palestina, som om der var tale om en folgeligt-national ened, der engang for et par tusind år siden blev splittet, men som nu er ved at samles igjen. Ja, der er dem der taler om jødisk race og jødisk blod! Men der er ikke noget blod, der er jødisk, sålidt som der er kristent eller muslimsk blod! Der existerer ikke nogen jødisk race, og der er ikke noget, der hedder et jødisk folk".

Her et eksempel på jødedommens spredning som religion: Khazharene hadde skapt et blomstrende kongedømme i området mellom Svarte havet og Kaspihavet og fra Kaukasus til Volga. Området lå mellom de østlige deler av det bysantinske imperiet og landene der tilhengerne av profeten Mohammed levde. Og ettersom verden var polarisert mellom disse to maktene, mellom den vestlige formen for kristendom på den ene siden og et ekspansivt islam på den andre, kunne Khazaria bare opprettholde sin politiske og ideologiske uavhengighet ved å la være å akseptere kristendommen og islam. Og ettersom kongen av khazarene ville være selvstendig, valgte han jødedommen som offisiell statsreligion. Da Khazaria-imperiet falt i grus i det 12. og 13. århundre ble en stor del av befolkningen drevet inn i Øst-Europa, til Russland, Polen og Ungarn. Og en stor del av jødene som senere emigrerte til USA og Palestina var opprinnelig khazar-jøder. 

Robin Tande 

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Du kan selv ta kontakt med det mosaiske samfunn for å spørre dem om forbannelsen angående Daniel 9:24.27.

 

Det har jeg gjort.

Kommentar #20

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Anders Winther. Gå til den siterte teksten.

Tenkte bare å ta opp noe her fra Jeremia som Torstein tar opp.

Jeremias 31.

Det er her den nye pakta vert beskrive.

Orda er og teke inn i hebrearbrevet.

Les i samanheng .

"Og liksom eg vakte over dei for å rykkja opp og riva ned, å bryta ned, øydeleggja og skada, SÅ VIL EG NO VAKA OVER DEI FOR Å BYGGJA OG PLANTA, lyder ordet frå Herren.
    29 PÅ DEN TID skal dei ikkje lenger seia:
        FEDRANE ÅT SURE DRUER,
        og BORNA FEKK RINGE TENNER.
    30 Men kvar skal døy for si eiga synd.
        Den som et sure druer,
        skal sjølv få ringe tenner.

31 Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
        då eg GJER EI NY PAKT
        med Israels ætt og Judas ætt,
    32 ei pakt som er annleis
        enn den eg gjorde med fedrane deira......."

Teksten er ikkje til å ta feil av. Denne nye pakta skal inngås når det vonde er over og Gud igjen har hjelpt Israel til rette.

Då vil alle innbyggjarane i Israel tilbe Gud og Guds lov vil vera naturleg å fylgja. Den vil liggja i deira hjarta.

"Nei, såleis er den pakta eg vil gjera
        med Israels-folket i dagar som kjem,
        lyder ordet frå Herren:
        Eg vil leggja mi lov i hugen deira
        og skriva henne i hjarta deira.
        Eg vil vera deira Gud,
        og dei skal vera mitt folk"

Jeremias snakkar om Guds Folk i denne teksten .

Difor kjem ein heilt ut å køyra når dei tillegg desse orda i erstatningsteologiens mønster.

 "Då skal ingen lenger
        læra sin neste og sin bror
        og seia: «Kjenn Herren!»
        For dei skal alle kjenna meg,
        både små og store, seier Herren.
        For eg vil tilgje deira misgjerning
        og aldri meir koma deira synd i hug"

Når desse orda oppfyllest kjenner ALLE Herren.

"Då skal ingen lenger
        læra sin neste "

Slik er det ikkje no.

"Lèt eg ENNE SKIPNADEN vika,
        lyder ordet frå Herren,
        skal Israels-ætta òg for alltid
        halda opp med å vera mitt folk.
    37 Så seier Herren:
        Kan himmelen der oppe mælast,
        og grunnvollane under jorda der nede granskast,
        då vil eg òg støyta frå meg heile Israels ætt
        for alt dei har gjort, seier Herren.

    38 Dagar skal koma, lyder ordet frå Herren, då byen skal byggjast opp att for Herren, frå Hananel-tårnet til Hjørneporten.......Aldri meir skal byen rivast eller brytast ned"

Samanhengen viser at de er snakk om  det bokstavlege folket og det bokstavlege Jerusalem.

Samtidig er dette ein advarsel til dei som meiner at Gud har forkasta folket SiTT.

Diverre har Paulus(Apollonius) lurt dei kristne trill rundt med sine skrifter.

Ved erstatningsteologien vert fokuset feil.

 

 

 

 

 

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Betingelsen for å vine evig liv i den nye pakt er å tro på Jesu blod og Jesu blod er Hans liv som sant menneske som deg og meg. Han vandret i tro på Faderens kraft i seg og i henhold til det ord som var gitt for ett sant menneske. Kristus vandret syndfri i fallent kjøds likhet og derfor er Hans offer akseptert av Gud istedet for oss selv om vi tror og vandrer med Ham. Jesus i Fallent kjøds likhet er vår Frelser, vår redning men også den vi skal følge der vi nå er. Vi er altså ikke våre egne Frelsere men Jesus er og Ham følger vi der Han gikk/ går og Han holdt Sabbaten og de andre ni bud. Det handler altså ikke om å følge budene men om å følge Ham og Hans standard, det handler om vi i fallent kjød elsker Ham eller ikke.  

Om vi Hellige (I det åndelige Hellige Tempel) tror dette kan vi egenhendig i ånden komme frem for nådens trone/ Gud Faderen som står/ sitter på loven/ de ti bud, i Jesu navn. Jesus er her vår reelle Yppersteprest og Mellommann/ Stedsfortreder men som Yppersteprest vil Han nå snart fullføre det som ble fullbrakt på korset for 2000 år siden. Når det er gjort skal vi bo sammen med Ham på den nye jord.

 

SItat:

"Igjen er det evangeliets kjerne og stjerne, stedfortredelse, som gjelder!"

 

Hvordan kommer denne kjerne og stjerne om stedsfortredelse inn i forkynnelsen av Synd/ Lovbrudd, Forkynnelsen av Lovlydighet/ rett ferd og forkynnelsen av Dommen over de som ikke er lovlydige, inkusive han som hersker over denne verden nå pr. i dag? Hvordan skille på denne verdens hersker (den lovløse) som står frem som om han er Gud (den kristne) og den ene sanne Gud, Jesus Kristus som er lovlydig? Hvilken frelse presenterer disse to, hver for seg?

 

Joh 16,8-11 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 om synd, fordi de ikke tror på mig; 10 om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Kommentar #22

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Bibelen var ennå ikke inndelt i kapittel og vers på denne måten da Talmud ble nedskrevet. Ikke heller er Talmud inndelt på denne måten ("p.978, Section 2, Line 28").

Personlig forstår jeg nada om hva det betyr om man er jøde eller ei for å komme seg videre til neste nivå slik jeg tolker dere. Kanskje pga jeg har for mye å gjøre i hverdagen, eller at jeg føler meg ok som menneske, i hvertfall nok til å ikke gidde å ta innover meg kritikk som jeg opplever som totalt ødeleggende. Er det en himmel regner jeg med å havne der, så ille kan jeg ikke være tenker da jeg : )

Når det gjelder Israel må jeg si at jeg kan lite, og slik er det med resten av folk jeg holder meg med. Vi er prisgitt media sin fremstilling og hva som sies der. Når det gjelder antisemittismen som har økt i Europa nå som vi sliter med økonomisk dårlige tider, politiske endringer i øst-Europa og at folk endelig kan flytte litt på seg igjen, så kom dette gamle trollet med på kjøpet slik jeg ser det.

Jeg har så stor tillitt til den norske regjeringen, og det norske folk at dette skal vi finne en god og ordentlig løsning på.

Men da jeg søkte på nettet fant jeg dette om den forbandelsen til Daniel:http://jesus-kristus.blogspot.com/2009/10/28-oktober-forklaringene-pa-de-70.html

Det blir jo en kjempe sak av dette om Israel skal ønske seg Jerusalem i forhold til ulike religiøse rettninger.

Nå kjenner jeg et menneske som er sekulært som sitter nede i Jerusalem og det er flere på begge sider, han sier til meg: kan du få de til å forstå at det er mitt liv de leker med? Jeg vil ikke være en brikke i et spill.

Nå har jeg sagt det og håper dere vil høre hans smerte og alle de andre menneskene som bor der i dag. Vi trenger ikke flere grunner til å lage denne konflikten større.

I mine øyne er dere viktige norske borgere og jeg synes ingen av dere er bedre enn den andre, om det betyr noe for noen av dere. Ha en fin helg, satse på godt være.

 

 

Kommentar #23

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Lene sier

Publisert rundt 10 år siden

"Personlig forstår jeg nada om hva det betyr om man er jøde eller ei for å komme seg videre til neste nivå.."

Dette har vært menneskets lodd de siste 2000år, og er en ærlig sak, men en "Jøde" forstår, og alle kan bli en jøde ved å innhente kunnskap om veien videre ;-), så det må ikke brukes som en unnskyldning. Man sklir ikke på et bananskall inn i neste nivå. Det nivået vi nå er på kom vi til, oss selv ubevisst, gjennom vannflommen ut av mors livmor, til neste nivå kommer vi gjennom å dras opp av vannet, dvs opp av den ubevisste tilstand der vi forstår nada.

Kommentar #24

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei Lene Bernsen

Du sier:

"Kanskje pga jeg har for mye å gjøre i hverdagen, eller at jeg føler meg ok som menneske, i hvertfall nok til å ikke gidde å ta innover meg kritikk som jeg opplever som totalt ødeleggende. Er det en himmel regner jeg med å havne der, så ille kan jeg ikke være tenker da jeg : )"

 

Mange tenker slik Lene men er det ikke litt sløvt å tenke slik og med det la det være med det, om man tar i betrakning vår nestes situasjon?

Den forbannelsen gitt av Talmud holder jøder nede i den gamle pakt for å skjule nettopp Guds intensjon med frelsen, det er en trussel gitt for å skjule at Jesus er Gud for jødene på grasrota. Forbannelsen holdes uvitende gyldig av godtroende "kristne" som tror de gjør Guds vilje med å støtte Israel som Guds nasjon. Det være seg så å si hele USA`s protestantiske trosretning og de støtter USA`s krigsmakt i midtøsten fordi de tror de tjener Gud. Det er en tragedie og den kristne vesten har en religiøs krig imot den troende muslim, dette ved siden av den politiske og kulturelle krig imellom partene. Hadde de kristne innsett at den gamle pakts Israels tid hadde vært endelig over, hadde krigsmaskineriet i vesten mistet sin religiøse allianse og mere humanitær kristen innsats hadde blitt byttet inn. Det hadde vært til palistinsk, jødisk og muslimsk fordel men slik er det nå ikke og ikke troende forståsegpåere og embedsmenn som har med seg FN og EU med flere forsøker å oppnå fred imellom partene. Det vil gå en vei og det er som bibelen sier "samle seg ved og til Harmageddon".

Videre:

"Når det gjelder Israel må jeg si at jeg kan lite, og slik er det med resten av folk jeg holder meg med. Vi er prisgitt media sin fremstilling og hva som sies der. Når det gjelder antisemittismen som har økt i Europa nå som vi sliter med økonomisk dårlige tider, politiske endringer i øst-Europa og at folk endelig kan flytte litt på seg igjen, så kom dette gamle trollet med på kjøpet slik jeg ser det.

Jeg har så stor tillitt til den norske regjeringen, og det norske folk at dette skal vi finne en god og ordentlig løsning på."

Ja når man setter sin lit til andre er man prisgitt andre og da må man også ta følgene selv. Man kan ikke i etterkant komme å skylde på andre enn seg selv, selv om man inntar en slik stilling. Israel selv gjorde det same, de sendte Moses istedet for selv å ta tak i realitetene, tabbe..

Videre:

"Men da jeg søkte på nettet fant jeg dette om den forbandelsen til Daniel:http://jesus-kristus.blogspot.com/2009/10/28-oktober-forklaringene-pa-de-70.html

Det blir jo en kjempe sak av dette om Israel skal ønske seg Jerusalem i forhold til ulike religiøse rettninger."

 

Ordet gikk ut i året -457, ellers er det vel noenlunde riktig det som står der. Jesu ble døpt i år 27 e. Kr., korsfestet året 30 e. Kr. og ånden falt på jødene året 33/ 34 e. Kr.. Slik ble de 70 uker oppfylt. :-) Og ja det er en KJEMPESAK! Hele den kristne tro har sin rett til eksistens på grunn av disse vers og den er ikke den nye pakt uten disse vers.   

 

Videre:

"Nå kjenner jeg et menneske som er sekulært som sitter nede i Jerusalem og det er flere på begge sider, han sier til meg: kan du få de til å forstå at det er mitt liv de leker med? Jeg vil ikke være en brikke i et spill."

Bra, velg derfor rett så kanskje en dag kan dere to glede dere over valgene som ble tatt.h

 

Mvh

Leif Gunnar

Kommentar #25

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Til Svein og Leif

Publisert rundt 10 år siden

Takk for gode svar fra dere begge. Jeg forstår at dere vil meg vel og det er kjekt.

Nå er bibelen en bok som er komplisert å lese. Min forsåelse av det som gir frelse er:

Døm ikke!

Mt. 7, 1 - 5

   1. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2. For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt. 3. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? 4. Eller hvordan kan du si til din bror: la meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye? 5. Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye! Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye.

Med en så stor oppgave er det et tungt ansvar å være religiøs, og vi alle vil feile. Min oppfattelse er at mange som feiler ønsker å henge seg opp i hva andre er, det gir de en følelse av trygghet og de kan snakke med tyngde. Jeg vet at jeg intet vet og prøver så langt jeg kan å være vennlig og høfflig. Men å se på urett mot levende mennesker det gjør jeg bare ikke. Vi trenger en fredlig løsning i MØ. Den løsningen vil ikke tilfredstille begge siders krav men den må komme slik at de som lider kan få sine menneskerettigheter. 

Det er jeg overbevist om at vi vil klare.

Menneske først så religion!

Kommentar #26

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

:-))

Publisert rundt 10 år siden

"Det er jeg overbevist om at vi vil klare. "

Ja det er vi nok alle (-mer el mindre). Religion vil nok aldri finne løsningen, den avventer utenomjordiske krefters inngripen, mens mennesket, som har løsningen på innsiden vil finne den.

Fred i MØ el andre plasser blir det nok ikke før freden senker seg i menneskets indre, og til den oppgaven behøver vi kunnskap, slik at de som forstår "nada" blir frelst -siden frelsen kommer av forståelsen.

Kommentar #27

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

: ))

Publisert rundt 10 år siden

Du må ikke sove


Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til mig,
fjern som en underjordisk strøm -
og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?


- Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
Igår blev jeg dømt.
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter mig klokken fem imorgen!


Hele kjelleren her er full,
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!


Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?


Ingen får se oss.
Ingen får vite, hvad der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!


Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det - forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!


Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!


Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!


Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!


Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og opglødd av mødrenes fromme svig,
vil verge sitt land og vil gå i krig!


Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære -
du vet, at en helt, det vil barnet være,
du vet, han vil vifte med sabel og flag!


Og så skal han ut i en skur av stål
og henge igjen i en piggtrådsvase
og råtne for Hitlers ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!


Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i en flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!


Jeg roper i mørket - å, kunde du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg dig, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!Jeg skaket av frost. Jeg fikk på mig klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:


Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brand,
steg med en angst så åndeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!


Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. -
Vår tid er forbi - Europa brenner!Arnulf Øverland
-1937-

Kommentar #28

Anders Winther

0 innlegg  323 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Samtidig er dette ein advarsel til dei som meiner at Gud har forkasta folket SiTT

For å oppleve den fullstendige oppfyllelsen av Guds løfte måtte Guds spesielle nasjon (Israel) være trofast. Det var den ikke. Det var riktignok noen israelitter som skilte seg ut ved sin tro, men det hendte ofte at nasjonen vendte seg til hedenske guder i håp om å oppnå materielle fordeler. (Jeremia 34: 8—16; 44: 15—18)

Enkeltpersoner anvendte Loven feil eller rett og slett ignorerte den. (Nehemja 5: 1—5; Jesaja 59: 2—8; Malaki 1: 12—14) Etter Salomos død ble Israel delt i et nordlig og et sørlig rike. Da det nordlige riket ble fullstendig opprørsk, erklærte Jehova: «Fordi du har forkastet kunnskapen, skal også jeg forkaste deg, så du ikke får tjene som prest for meg.» (Hosea 4: 6)

Det sørlige riket ble også hardt straffet fordi det ikke hadde vært tro mot pakten. (Jeremia 5: 29—31) Da jødene forkastet Jesus som Messias, forkastet Gud dem. (Apostlenes gjerninger 3: 13—15; Romerne 9: 31 til 10: 4) Til slutt opprettet en ny ordning for at Abrahamspakten skulle bli fullstendig oppfylt. Denne nye pakten om Guds Israel er det du finner beskrevet i Jeremia 31.

Som du ser så er uansett ikke Israel Guds utvalgte nasjon lengre. En jøde kan på linje med alle andre mennesker bli utvalgt av Gud, men ikke på grunn av nasjonalitet og rase - men på grunn av sitt hjerte, og forhold til Gud. Dette kommer også fram i Jeremia når han viser hva som kjennetegner den nye pakt.

Da Jeremia forutsa at den nye pakt skulle inngås, skrev han: «’Dette er den pakt som jeg skal slutte med Israels hus etter de dager,’ lyder Jehovas utsagn. ’Jeg vil legge min lov i deres indre, og i deres hjerte skal jeg skrive den.’» (Jeremia 31: 33)

Noe som kjennetegner dem som er tatt inn i den nye pakt, er at de tjener Jehova av kjærlighet. Vi skrev jo litt om dette når vi snakket om omskjæring (Johannes 13: 35; Hebreerne 1: 9)

Jehovas lov er skrevet i deres hjerte, og de har et brennende ønske om å gjøre hans vilje. Riktignok noen trofaste enkeltpersoner i det gamle Israel som inderlig elsket Guds lov, men det var mange som ikke gjorde det. Likevel forble de en del av nasjonen. Ingen kan forbli i den nye pakt hvis Guds lov ikke er skrevet i hans hjerte.

Jehova sa videre om dem som skulle bli tatt med i den nye pakt: «Jeg vil bli deres Gud, og de skal bli mitt folk.» (Jeremia 31: 33) I det gamle Israel var det mange som tilbad nasjonenes guder, men de forble israelitter. På grunnlag av den nye pakt skapte Jehova en åndelig nasjon, «Guds Israel», for å erstatte det kjødelige Israel. (Matteus 21: 43) Men det er ingen som fortsetter å være en del av den nye åndelige nasjon hvis han slutter å tilbe Jehova og ham alene.

Ut fra nesten bare skriftsteder i De hebraiske skrifter, ser vi tydelig at Israels nasjon ble forkastet, ettersom de brøt Guds lov - dette er ikke noe Paulus eller Lukas har funnet på. Det ser du også i Matteus som jeg viser til, og som jeg har forstått at du stoler på, viser jo også til hva Jesus sa om dette når han snakket med jødene.

Når ble så denne nye pakt opprettet. Vi ser jo svaret i Lukas og i 1.Korinter, men for å vise at dette ikke er i strid med De hebraiske skrifter - så viser vi heller til det.

I Daniel 9:27 står det: "Og han skal la pakten stå ved makt for de mange i én uke, og halvveis i uken skal han få slaktoffer og offergave til å opphøre." Når var det slaktoffer og offergavene opphørte? - Det var ved Jesus sin død.

Ved å gå med på å oppfylle kravene i Moseloven innviet israelittene seg til Gud. Etterfølgende generasjoner av jøder ble født inn i denne innviede nasjonen. Men dåpen av jøder som ble Jesu Kristi etterfølgere fra pinsedagen i år 33, innebar noe annet enn å framstille seg for Gud som medlemmer av en innviet nasjon.

Den symboliserte deres innvielse til Jehova Gud i et nytt forhold til ham gjennom Jesus Kristus. Hvordan det?

Etter at den hellige ånd var blitt utøst over omkring 120 disipler, som var samlet i et rom ovenpå i et hus i Jerusalem på pinsedagen i år 33, reiste apostelen Peter seg og begynte å tale til en stor mengde jøder og proselytter som hadde samlet seg for å se hva som hadde skjedd.

Etter at han hadde avlagt et grundig vitnesbyrd, sa han til de skyldbetyngede jøder: «Vis anger, og la dere døpe, hver og én av dere, i Jesu Kristi navn til tilgivelse for deres synder.» Som svar på Peters videre formaning ble «de som av hjertet tok imot hans ord, . . . døpt, og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til». — Apostlenes gjerninger 2: 1—41.

Tilhørte ikke de jødene som ble døpt etter at Peter hadde talt, allerede en innviet nasjon? Stod de ikke i et innviet forhold til Gud? Nei, det gjorde de ikke. Apostelen Paulus skrev at ’Gud hadde tatt Loven bort ved å nagle den til torturpælen’. (Kolosserne 2: 14) Ved Kristi død i år 33 opphevet Jehova Gud lovpakten — selve grunnlaget for å føre israelittene inn i et innviet forhold til Ham. Den nasjonen som forkastet Guds Sønn, ble nå forkastet av Gud selv. ’Det som var Israel i kjødelig forstand’, kunne ikke lenger gjøre krav på å være en nasjon innviet til Gud. — 1. Korinter 10: 18; Matteus 21: 43.

Lovpakten ble avskaffet i år 33, men den tid da Gud viste jødene spesiell gunst og oppmerksomhet, utløp ikke da. Denne tidsperioden skulle fortsette fram til år 36, da Peter forkynte for den gudfryktige italieneren Kornelius og hans husstand og andre ikke-jøder. (Apostlenes gjerninger 10: 1—48) Hva var grunnlaget for at tidsperioden for denne gunsten ble forlenget?

«[Messias] skal la pakten stå ved makt for de mange i én uke,» står det i Daniel 9: 27. Den pakten som stod ved makt i sju år, eller «én uke», fra Jesu dåp og begynnelsen på Messias’ offentlige tjeneste i år 29, var Abrahamspakten.

For å stå i dette paktsforholdet måtte man ganske enkelt være en av Abrahams hebraiske etterkommere. Så selv om de jødiske troende som ble døpt etter Peters tale på pinsedagen i år 33, var gjenstand for spesiell oppmerksomhet som kjødelige jøder, kunne de ikke gjøre krav på å stå i et innviet forhold til Gud, når først lovpakten var blitt fjernet. De måtte innvie seg personlig til Gud.

Når de gjorde dette, la de loven i sine hjerter og i sitt indre (Jeremia 31:33) Jehova ble deres Gud, og de ble hans folk ettersom det var til han de inviet seg til ved dåp (Jeremia 31:33)De kunne ta et valg om å invie seg til Gud, ettersom de var opplært. (Jeremia 31:34) Under den nye pakt er det mulig å komme i en rettferdig stilling innfor Gud bare på grunnlag av Jesu offer. (Jeremia 31:34)

Ut fra dette viser Bibelen oss at den nye pakt er innstiftet. Den viser oss at det er full harmoni mellom de hebraiske og greske skrifter.

Virker det ikke ut fra dette som at hva Paulus skriver også derfor er i harmoni med De hebraiske skrifter?
Kommentar #29

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei igjen Lene. Ja, det er vel ment og i min tro står det om livet for enhver. 

Sitat:

"Med en så stor oppgave er det et tungt ansvar å være religiøs, og vi alle vil feile. Min oppfattelse er at mange som feiler ønsker å henge seg opp i hva andre er, det gir de en følelse av trygghet og de kan snakke med tyngde. Jeg vet at jeg intet vet og prøver så langt jeg kan å være vennlig og høfflig. Men å se på urett mot levende mennesker det gjør jeg bare ikke. Vi trenger en fredlig løsning i MØ. Den løsningen vil ikke tilfredstille begge siders krav men den må komme slik at de som lider kan få sine menneskerettigheter.

Det er jeg overbevist om at vi vil klare.

Menneske først så religion!"

 

Å være religiøs eller ikke er ett tungt ansvar om man er ett medmenneske og mennesker feiler om de er religiøse eller ikke. Sann kristendom handler om å se på Jesus og ikke sin neste, det er desverre slik at mange religiøse/ kristne slutter å se på Jesus, for så å se på troende og med det rettferdiggjøre seg selv til å ikke tro mere. Eller kanskje også lage sin egen tro. Det er også slik at dess mere vi vet, dess mere vet vi at vi ikke vet men det er ikke en unnskyldning til å si at alt er tillatt. Det finnes moralske og etiske retningslinjer som er rettferdige i forhold til naturen og dennes holistiske karakter. Vi vet nok til å se forskjellen på rett og galt, politisk, kulturellt og religiøst. 

Det er nå slik at bibelen forteller at mennesker av og for denne verden skal arbeide for fred like før Jesu gjenkomst men at deres formål innerst inne er korrupt (moralsk og etisk). De arbeider og arbeider, samler de troende og sier det er fred men fred er det/ blir det ikke. Bibelen forteller at det skal oppnås "enighet" og at denne enighet vil gi MØ rom i Jerusalem. Israel vil måtte trekke seg tilbake og eller bli fjernet men igjen, dette ser ikke israelvennene (kristne grupperinger, kalt futurister) våre. Disse futuristere er imidlertid mange og hele USA`s "kristne stater" er så å futuristiske. Derfor forteller også bibelen at noe stort vil skje som vil gjøre menneskene svært religiøse og gå på limepinnen, en fredsavtale for hele verden med basis i MØ kommer men den er korrupt og vil bli brutt. De som står imot vil anses for gudsfiendlige og en fare for verden. 

Så det du er overbevist om er jeg også desverre for deg også overbevist om.

Kjærlighet til sannheten først, så menneske.

 

Mvh

Leif Gunnar

Kommentar #30

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Vår tid er forbi - Europa brenner!

Publisert rundt 10 år siden

De som er i stand til å slå ihjel for å få tak i vår pc, klokke og smykkeskrin er bare en times flytur unna, de som er i stand til å jage oss fra gård og grunn har allerede hånd om våre konti og gjeldsbrev, den som er i stand til å frelse verden er på innsiden, han er oss selv -når vi er våknet.

Kommentar #31

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Hei Leif

Publisert rundt 10 år siden

: ) Vi snakker helt ulikt, men jeg tror vi begge ville ha oppført oss likt i situasjoner der mennesker trenger hjelp. Selv støtter jeg meg til andre bøker enn dine når det gjelder kunnskap.

Jeg er nok mer sannhetssøkende enn at jeg våger å tro blindt på kjærligheten, men jeg vet at akkurat den egenskapen frarøver meg selv mange gleder. Så jeg prøver å jobbe mer for å tolke hva mine medmennesker vil formiddle til meg og ikke hva jeg selv tror er sannheten.

Alt handler om balansen om å gi og ta i mot.

Er det en himmel kommer, vi begge dit det tror nå jeg : )

Ønsker deg en fin dag. 

Kommentar #32

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Takk for det Lene, og ja jeg håper det. :-)

Men jeg tror ikke blindt på kjærligheten, jeg har/ er gitt kjærlighet til sannheten, jeg elsker det som er sant selv om det går meg i mot og knekker meg. Det er ikke å tro blindt på Kjærligheten men tro og håpe med åpne ører, øyne og i det kalle en spade for en spade.

Du har imidlertid 100% rett i at å søke sannheten stjeler gleder fra vår (falne naturlige) natur men det er til det gode for vår neste om vi ikke griper etter disse gleder.

 

 

 

Kommentar #33

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Takk Leif

Publisert rundt 10 år siden

Jeg fikk ikke til å lime:

Du har imidlertid 100% rett i at å søke sannheten stjeler gleder fra vår (falne naturlige) natur men det er til det gode for vår neste om vi ikke griper etter disse gleder.

Takk for et hyggelig svar. Jeg har aldri møtt et menneske jeg absolutt ikke kan like, alle har noe godt inni seg som man bare ser umiddelbart. Selvsagt er jeg naiv og bruker mye energi på å prøve å få vedkommende til å se det selv. Jeg har også snakket med DMT og syntes som vanlig at dette er noen supre mennesker. Men det samme syntes jeg om palestinerkomiteen da jeg valset inn på møtet hos de.

Men den værste opplevelsen jeg har hatt i mitt liv var på Fanastadion da vi ble vitne til hvordan palestinerkomiteen oppførte seg mot tilskuererne. Det var landslagkamp mellom Norge og Israel. Det var mange barn tilstede. Selv kjente jeg en ubehagelig følelse over hele arrangementet og var usikker på om det ville bli trøbbel. Men vi hadde snakket om det i Ap og alle mente at det ville det aldri bli. Det var helt grusomt å kjenne på aggresjonen til demostrantene og vite at dette kommer aldri i media. Dette blir det bare tiet om. Når jeg vet at mange barn lever slik i verden så vil jeg gjøre alt for å sette forten ned og kreve et minimum av respekt for norske verdier. Slik gjør man bare ikke i en velferdsstat hvor man har all mulighet til å ytre seg. 

Selv orker jeg ikke å definere meg innen en religion lengre, snakker jeg med jøder, kristne, muslimer eller bahaier mener de alle at jeg hører til hos de. Jeg føler meg bare som et lite menneske som håper det er en god Gud som kan se oss. Men jeg vet at jeg må leve som om at han ikke kan gjøre noe fysisk og ta ansvar for meg og mine.

Men huff hvor jeg kan slite meg ut på mennesker, der må jeg jobbe litt med å slappe av.

Ingen som vil ha meg om jeg bare er trøtt, sliten og sutrete : )  

Kommentar #34

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Sitat Winter:

Som du ser så er uansett ikke Israel Guds utvalgte nasjon lengre. En jøde kan på linje med alle andre mennesker bli utvalgt av Gud, men ikke på grunn av nasjonalitet og rase - men på grunn av sitt hjerte, og forhold til Gud. Dette kommer også fram i Jeremia når han viser hva som kjennetegner den nye pakt.

---------------------

Svar.

Takk for dette innlegget som på ein fin måte oppsummerer den  falske erstatningsteologien.

Diverre er det veldig mange kristne som har gått fem på dette.

-------------------------------------

Sitat:

I Daniel 9:27 står det: "Og han skal la pakten stå ved makt for de mange i én uke, og halvveis i uken skal han få slaktoffer og offergave til å opphøre." Når var det slaktoffer og offergavene opphørte? - Det var ved Jesus sin død.

Svar:

Dersom du samanliknar alt som står om dette i Daniels bok så ser du at dette handlar om Antikrist sine handlingar.

Antikrist skal setja opp den øydeleggjande styggedomen og avskaffa det daglege offeret.

Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar. 12 Sæl er den som ventar og når fram til 1 335 dagar. 13 Så gå du til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp og få din lut når dagane tek ende.»

"Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen.32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning.33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida. For enno er det ei stund att til den fastsette tid.
"

Antikrist skal setja seg i Guds tempel i det bokstavlege Jerusalem og avskaffa dei jødiske ofringane i templet .

Templet til jødane(Guds Folk) vil koma på plass på slutten på tempelhøgda.

Midt i veka (den siste 7 årsperioden) vil Antikrist få full kontroll og sitja i Guds tempel.

Iraeneus skriv slik om dette:

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

Millennium

Irenaeus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when he sits in the temple at Jerusalem, will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at the end of the millennial kingdom.[48][51]

Irenaeus calls those "heretics" who maintain that the saved are immediately glorified in the kingdom to come after death, before their resurrection. He avers that the millennial kingdom and the resurrection are actualities, not allegories, the first resurrection introducing this promised kingdom in which the risen saints are described as ruling over the renewed earth during the millennium, between the two resurrections.[52][53]

Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of creation week were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week."

Me  kjem stadig nærare tida då templet kjem på plass. Det paradokse er at Babylons Konge- Antikrist kjem til å hjepa dei til dette.

Så sviktar han dei seinare.

http://www.youtube.com/watch?v=fUJSjryJSXs

  

  

Kommentar #35

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Lene :-)

Politikk og religion går ikke sammen og hører heller ikke sammen. Religiøse bruker politiske og blir selv politiske for å få sine verdier inn enten kortsiktig eller langsiktig. Det er de langsktige som er farligst totalt sett og embedsmenn/ rådgivere flyr dørene ned i både FN, EU og på og i andre nasjonale land i dag. De store på disse områder er Bahai, katolske og spiritistiske men man har også futurister som nevnt tidligere. Det disse har til felles er å samle verden inn under ett flagg, desverre er dette flagg det samme som vi hadde under den mørke middelalder. Lover blir til for å tvinge mennesket til å tro slik og slik og på den måten vil man presses til å ikke være tro mot bibelens Gud.

Problemet for denne verden er at religiøse bruker følelser til å forsvare sin tro og når følelsene (som bygger på stolthet og egoisme) blir truet blir det bråk. Føleri bygger en forsvarsmur for å beskytte løgner i Jeget, som beskytter stoltheten og i religion er troen forsvaret imot å bli avslørt for hva man egentlig er. Det gjelder individuelt og for hele grupperinger i trosretninger, det oppstår farlige fellesskap. Både katolisme og islamisme er under denne gruppe. Bahai forsøker å samle disse trosretninger. Protestantisme har falt inn under katolismen fordi man har mistet sin tro og ens historiske bakgrunn for eksistens. Ser vi på oss almenne mennesker vet vi at vi ikke er stort annerledes, konflikter oppstår fordi viljen styres av følelser og ikke våre tanker/ forstand fra begynnelsen av. Det er imidlertid verre for de religiøse om de forsøker å presse verden til å enes med de og deres følerier. Da oppstår det religiøse lover som tvinger folk til ett bestemt religiøst liv og den veien sier bibelen at det igjen skal gå og den veien går det (religiøse lover og tvang) men når det skjer vil Jesus komme igjen og avslutte denne verden.

Denne verden er oppspent i mange religiøse motsettende retninger, noen karismatiske, noen ekstremt hissige og noen slue. Når noen fronter seg og truer den andre oppstår frykt og det oppstår forbannelser. I denne verden har vi Islam, jødedom, katolisme og fallen protestantisme hvor katolismen er trådtrekkere. Det er uro i disse rekker men katolismen fremstår liksom som den trygge fredsbevarende. La deg ikke lure av disse, knel aldri for disse for det har verden gjort før. I dag ligger jødedommen og protestantismen under katolismens politiske og religiøse spill. Muslimene er også delvis styrt av katolisme, man kan jo lure på hvorfor Saddam Hussein hadde en katolsk rådgiver. Det protestantiske USA`s høyestesrett dommerstand består av over 60% katolske. Ja, til og med vår protestantiske Bondevik hadde katolsk rådgiver.. Tenk det.

Det som er saken er at denne verden er i en åndelig politisk krig og frontene er mange og hatefulle, det er kaos men det er ett planlagt kaos. SDA har vist og advart til dette i over 150 år nå. Den eneste måte å kunne forsvare menneskerettigheter på er å eie kjærlighet til sannheten, stå for det og dø for det. All andre forsøk vil bare forsvinne inn i svelget til denne forvirrende håpløse verden.

Fortsett å kjemp for ytringsfrihet og ha det i minne at norske verdier er basert på protestantisme som ga ett forbud imot katolisme og jesuitter på dette land. Ja, også jøder men det er sammen med forbudet imot katolikker og jesuitter basert på overgrep imot menneskehetens friheter og ytringer. Om palestinerne og muslimen hadde kjent sann protestantisme ville ikke verden sett slik ut som den gjør i dag. Det krever da også at protestanten vet hva denne tror på og det er jo ikke tilfelle i dag. Vi går en tøff tid i møte Lene og legg merke til det som her er skrevet, ikke glem det, for det kommer en dag.

Jesus sa at vi må være som bar om vi skal kunne se Ham, så fortsett å føl deg som ett barn/ lite menneske. Sett din lit til Gud, for er Han så er Han og da vil Han frelse deg og dine om du setter din lit til Ham alene.

Videre:

 

"Men huff hvor jeg kan slite meg ut på mennesker, der må jeg jobbe litt med å slappe av.

Ingen som vil ha meg om jeg bare er trøtt, sliten og sutrete : )"

 

Jesus vil ha deg, Han vet at kun de som sukker, stønner og er lei seg over denne verden vil til slutt høre Ham og bli frelst/ reddet. Ett råd er at du kan ikke frelse verden, om noen ikke vil høre så må vi slippe de for bare slik kan de lære. Hold deg ren. Bli derfor ikke sliten av de men vend om til andre som kanskje vil høre.., og husk Skaperen om du tror. Han skapte på seks dager hvor den syvende var hviledagen og den er til for at vi ikke glemme Ham, ikke bli utslitt og gå oss vill. 

 Håper du ikke ble skremt.. :-)

Mvh

Leif Gunnar

Kommentar #36

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei, jeg er glad for at du valgte å skrive slik at jeg forstår hva du vil si til meg. Verden er utrolig kompleks, kanskje er jeg bare en del av de som lager kaos, det tør jeg ikke svare på selv. Og jeg tror ikke jeg vil stole på det andre sier på det punktet heller. Jeg er selvopptatt, egoistisk, føle kan jeg gjøre i alle rettninger. Men jeg prøver så godt jeg kan å være sannferdig, ærlig og ta meg sammen når andre er nær meg.

På en måte hadde det jo vært litt kult om noen kom og reddet oss, men siden jeg liker å holde meg til plan A så lenge jeg kan, så velger jeg å sammarbeide med mennesker som kan bære sine egne byrder og ikke la sine følelser gå ut over andre.

Vi er blitt veldig besviste på problemer rundt dette politisk nå. Mobbeprogrammene gir oss en innsikt i menneskers gruppe oppførsel som er uhyggelig å forstå. Men vi er helt avhengig at det enkelte individ vil ta ansvar for sine egen holdninger og tenker selv! Så vi er vist mer enige enn uenige vi to : ) Men jeg blir helt friket ut om det skulle komme noe stort ned fra himmelen ja! Det skremmer meg, jeg tør ikke se ufo filmer, da ville jeg ha løp og gjemt meg, bra noen vil undersøke hva det er om det skulle skje da : )

http://www.youtube.com/watch?v=ggm0SZCWKZo

 

Kommentar #37

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

:-) God morgen.

"Jeg er selvopptatt, egoistisk, føle kan jeg gjøre i alle rettninger. Men jeg prøver så godt jeg kan å være sannferdig, ærlig og ta meg sammen når andre er nær meg."

Synes du er sjeldent flink og årvåken jeg. Hver av oss er jo unike og barn av denne verden, Gud skapte oss med følelser og tanker hvor tankene skulle ha kontroll på våre lyster og apetitter. Slik er det ikke men livet handler altså om å velge det som er rett å gjøre, selv om "kebaben" er enkelt, godt og fristende lettvint. Det er også lett å innta rollespill i det daglige liv for at arbeidsgiveren/ det overordnede skal slå igjennom, ja vi blir jo oppdratt i skolen til innta roller i arbeidslivet slik at vi ikke skal få problemer på grunn av overkjørsler av individuelle mennesker som rammes av det. Det er økonomiens krav til vekst som krever slike avgjørelser i det daglige liv og menneskerettighetene skal legimentere og rettferdiggjøre slik adferd men så lenge menneskets verdier bygger på egoets/ Jegets stolthet (følelser) vil det fortsette slik. En vinner i denne verden er den som vinner prestisje og ære og vi trives ikke uten denne driv. Gud tilbyr via den nye pakt nye tanker og følelser som ikke har prestisje og ære som mål og med det er higet denne verden higer etter borte. Det handler om forstandig disponerte logiske tanker og følelser og ut av de leve i ett med naturen Gud skapte. et er godt det, det er fred det. :-)

 

"På en måte hadde det jo vært litt kult om noen kom og reddet oss, men siden jeg liker å holde meg til plan A så lenge jeg kan, så velger jeg å sammarbeide med mennesker som kan bære sine egne byrder og ikke la sine følelser gå ut over andre.

Vi er blitt veldig besviste på problemer rundt dette politisk nå. Mobbeprogrammene gir oss en innsikt i menneskers gruppe oppførsel som er uhyggelig å forstå. Men vi er helt avhengig at det enkelte individ vil ta ansvar for sine egen holdninger og tenker selv! Så vi er vist mer enige enn uenige vi to : ) Men jeg blir helt friket ut om det skulle komme noe stort ned fra himmelen ja! Det skremmer meg, jeg tør ikke se ufo filmer, da ville jeg ha løp og gjemt meg, bra noen vil undersøke hva det er om det skulle skje da : )"

Alt må prøves ut, bra.

Suggesjon og masser som beveger seg er farlige fordi mennesker i denne situasjon ofte egentlig ikke har noe å tro på, de mangler tro, håp og kjærlighet. Når så man får en sak å tro på, hva enn det er og en masse begynner å tromme på sine trommer (buldre) kan det bli stygt og som du sier uhyggelig utrivelig, det fordi man igjen bygger på føleri (mangel på tro, håp og kjærlighet). Sånt finner man gode bilder på i fotballarenaer men også rockekonserter og karismatiske frelsesmøter, livsfarlig. Ja, vi er overraskende enige.. hehe.

Takk for linken, hvilket samspill og mennesket er utrolig vakkert! :-)

En ting er 100% og det er at du ikke trenger å være redd når Gud/ Jesus kommer for å hente sine men det er slik at om man bygger sitt liv på føleri for å tjene seg selv først foran andre, til egen ære vil man føle frykt for Gud. Gud er kjærlighet og da har vi ikke noe å frykte om vi ikke bygger vårt liv på stolthet fremfor vår neste. Det er snakk om likeverd, medmenneskelighet og i det ikke ødelegge skaperverket for å tjene menneskeheten og seg selv.  

Her er en 44 minutter, delt opp i 7 snutter om hva som skal skje iflg. Guds ord fra i dag av og til den nye jord er skapt. Merk at presentasjonen er beregnet for karismatiskere som tror på futurisme (Stort sett er det amerikanske israelvennelige protestanter) og den er dramatisert (noe som ikke egentlig er nødvendig) men målgruppen priser dramatikk. Så se bort fra det og grip fatt i essensen istedet og bli ikke redd, som politiker er det også kanskje greit å være klar over dette.

http://www.youtube.com/watch?v=JtQmlvS0MsU&playnext=1&list=PL13FC56EC894BB570

Dette er en tro som har stått fast og uendret i over 150 år, den er konsistent og du kan si billedlig at dette er siste 7 deler av 100 som skal skje. De øvrige har skjedd i henhold til skriften og det er svært interressant at Nostradamus er mere troverdig for folk enn dette. Interressant fordi Nostradamus profetier har treft promillevis mens dette over har 100% treff erfaringsmessig. Ha en god søndag! :-)

Kommentar #38

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Hei Leif

Publisert rundt 10 år siden

God morgen til deg også : )

Mennesker er utrolig vakkre, men kompliserte å være med!

Der mistet jeg min frykt for kristene som snakker om dommedag, det har virket som om de er overmennesker og ønsker alle andre til helvete.

Takk og jeg ønsker deg alt vel, det ble en utrolig fin samtale om et tema som har voldet meg mye smerte og onde drømmer. Men du har rett i at det kom fra makt mennesker som hadde egne hensikter med å få makt over meg.

Fykt er noe som lammer en helt!

http://www.youtube.com/watch?v=3khTntOxX-k

Denne hjalp meg mye da jeg var liten og slet med mobbere på skolen : )

 

Kommentar #39

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

"Der mistet jeg min frykt for kristene som snakker om dommedag, det har virket som om de er overmennesker og ønsker alle andre til helvete.

Takk og jeg ønsker deg alt vel, det ble en utrolig fin samtale om et tema som har voldet meg mye smerte og onde drømmer. Men du har rett i at det kom fra makt mennesker som hadde egne hensikter med å få makt over meg.

Fykt er noe som lammer en helt!"

 

Dette ble hyggelig og nært ja. :-) Ja, svært godt å høre at du mistet frykten for de som truer med helvete om man ikke tror, det er jo helt meningsløst. Og ja det er merkelig å høre på "kristne" som tror på dette evige brennende helvete. Det er trist at så mange er fanget av frykt og av den grunn tror. Jesus kom jo for å gjøre oss frie. :-)

Så da er du fri da og det er jo bare godt! :-)

 

Her har du web siden til Amazing Facts. http://www.amazingfacts.org/

 

Lykke til videre!

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere