Marianne Tønnessen

16

Blindspor om muslimer

Fremskrittspartiet kjører debatten om arbeidsdeltakelse inn på et blindspor.

Publisert: 24. mai 2011


– Innvandrere fra den muslimske verden har dårligst arbeidsdeltakelse, sier Frps Per-Willy Amundsen. Men når han bruker religion som en forklaring, står han i fare for forsterke problemene.

Noen av de som ikke er i arbeid i Norge i dag, kunne hatt en jobb og bidratt i arbeidslivet. Det er helt sentralt for velferdsstaten at ikke for mange står utenfor, og derfor er det viktig å analysere og diskutere hva som kan øke arbeidsdeltakelsen. Det kan være mange ting – fra individuelle kvalifikasjoner som språkkunnskap, yrkeskompetanse og utdanningsbakgrunn til mer sosiale faktorer som holdninger til arbeidslivet og opplevelse av å tilhøre fellesskapet. Det er også viktig å se på hvordan det offentlige apparatet, ikke minst Nav, fungerer.

Noen av disse faktorene kan ha en kobling til kultur og religion. Men å trekke fram muslimsk bakgrunn som den sentrale forklaringen på dårlig arbeidsdeltakelse, er like forenklende som å hevde at jøder generelt er mer opptatt av å tjene penger enn andre. Det er mange grunner til at folk står utenfor arbeidsmarkedet. Religion er en av de minst relevante.

Og man kan spørre Frp: På hvilken måte skal slike generaliseringer hjelpe oss videre? Hva skal konklusjonen bli, dersom muslimer gjør det dårligere på arbeidsmarkedet enn andre? At vi må bekjempe islam?

Nei, det er andre ting som trengs for å folk i arbeid. Økt skepsis til islam vil gjøre det vanskeligere, ikke enklere, for norske muslimer å komme seg i jobb.

 

Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Innvandrere fra den muslimske verden har dårligst arbeidsdeltakelse, sier Frps Per-Willy Amundsen. Men når han bruker religion som en forklaring, står han i fare for forsterke problemene

Det kan neppe kalles et blindspor at en ansvarlig politiker fastslår hvordan virkeligheten i samfunnet ser ut!? Eller er det kanskje bare når en fra Frp gjør det at det blir det?

Skal man bekjempe Islam, spør du? Vel, det spørs hva du legger i bekjempe og ikke minst hva som synes å være hovedårsakene til at muslimer har dårligst arbeidsdeltakelse. Er det f.eks. grunn til å diskutere instillingen til bruken av hodeplagg, problematikken rundt håndhilsing, eller andre religiøse oppfatninger som er spesielle for Islam - slike helt praktiske ting som kan være en dørstenger for muslimer i arbeidslivet? Dette må da muslimer ansvarliggjøres på, for de er tross alt ikke borgere av et muslimsk land når de bor i Norge. Også et krav om tilstrekkelig språkopplæring bør foreligge i langt større grad enn det som så langt har vært tilfelle. Mange som er vokst opp i Norge, snakker faktisk ikke godt norsk! Disse får gratis språkopplæring - noe en rekke andre innvandrere ikke får. Likevel ser man ofte at de som selv må ta initiativ og betale, har en langt mer pliktoppfyllende innstilling til å lære seg norsk. Det er et stort tankekors. Jeg snakket nylig med en fra Estland som uttalte: det skulle da bare mangle at jeg ikke skulle selv ta initiativet til å lære meg språket i det landet jeg selv har valgt å bosette meg i!

Det er nødvendig å stikke fingeren i jorda også når det gjelder problematikken rundt muslimer - slik ansvarlige politikere gjør i forhold til andre borgere som ikke deltar i arbeidslivet! Andelen muslimske borgere er tross alt en raskt voksende minoritet og i et bærekraftig samfunn, bør disse ha sin naturlige plass som bidragsytere på arbeidsmarkedet.

Kommentar #2

Marianne Tønnessen

16 innlegg  10 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Ja, der tror jeg vi er inne på noe. Det handler om å lokalisere problemene på en bedre måte enn jeg mener Amundsen gjør. Er for eksempel språk et hovedproblem, slik du påpeker, bør vi heller gjøre noe med akkurat den utfordringen, snarere enn å stemple en hel gruppe.

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

bør vi heller gjøre noe med akkurat den utfordringen, snarere enn å stemple en hel gruppe.

Jeg er vel ganske enkelt uenig med deg i at han som politiker stempler ved å komme med en slik opplysning.

Da vil jeg si det er en minst like stor grad av stempling av f.eks. gruppen "uføre", men veldig få kaller dette å stemple. Det er blitt en slags fritt frem for å tenke slik nettopp i forhold til gruppen muslimer. Det er bare ødeleggende - og skaper tapere som slett ikke trenger å være nettopp det.

For å få muslimer til å slutte å se på seg selv som en trakassert gruppe, må¨samfunnet slutte å gjøre dem til det! Vi må slutte å sy puter under armene på spes. denne gruppen innvandrere, men heller ansvarliggjøre dem på lik linje med andre borgere! Da må det settes ord på fakta - slik Amundsen her gjør.

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

litt mer om FrP

Publisert over 10 år siden

Les også denne linken

Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Dårleg underbygde konklusjonar

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Og man kan spørre Frp: På hvilken måte skal slike generaliseringer hjelpe oss videre? Hva skal konklusjonen bli, dersom muslimer gjør det dårligere på arbeidsmarkedet enn andre? At vi må bekjempe islam?

Nei, det er andre ting som trengs for å folk i arbeid. Økt skepsis til islam vil gjøre det vanskeligere, ikke enklere, for norske muslimer å komme seg i jobb.

Innvandrarar frå Bosnia, dei fleste truleg muslimar, er omlag like yrkesaktive som nordmenn. Men mange kjem frå storbyen Sarajevo i det tidlegare Jugoslavia, som var nokså sekulært. Derimot er både pakistanske, tyrkiske og marokkanske menn mindre yrkesaktive enn nordmenn i tilsvarande alder og yrke, sjølv om ingen av desse gruppene kom som asylsøkjarar, men nettopp som arbeidsinnvandrarar. Samanliknar ein kvinner frå desse tre landa med norske kvinner, så finn ein endå større skilnad i yrkesaktivitet. Iallfall det siste kan ha med kulturen deira å gjere, ikkje minst kvinnesynet, slik det er på landsbygda der folk tradisjonelt har levd av jordbruk. Også konservativ islam, som krev at kvinner skal vere tildekte og i liten grad ha omgang med menn utanom familien, spelar nok ei rolle. Innvandrarane frå desse landa er komne hit av økonomiske grunnar. Dei får også fleire barn enn nordmenn flest. Når dei så ser at nettoen difor blir større med uførepensjon enn ved å vere i arbeid, blir terskelen for å søkje slik pensjon lågare enn den er for etniske nordmenn. Sett litt på spissen kan kven som helst få uførepensjon ved å klage sterkt nok. Både legar og NAV er nok også meir imøtekomande overfor innvandrar enn andre, for elles får ein raskt både media, Likestillings- og diskrimineringsombodet, Antirasistisk senter og NOAS på nakken.

Kva konklusjonen bør bli, skulle ikkje vere så vanskeleg å finne ut, viss vi vil unngå å øydeleggje velferdsstaten. Det må vere å redusere innvandring frå slike land til eit minimum. Forslaget til Marianne Tønnessen over, "å bekjempe islam", er sjølvsagt tåpeleg. Det er derfor ho kjem med det, for slik også å gjere narr av det Amundsen og FrP her held fram. Ein annan konklusjon bør vere at samla barnetillegg ved uførepensjon ikkje blir så stort at pensjonsutbetalinga blir større enn ei gjennomsnittleg inntekt. Her har SV og KrF skote seg sjølv i foten, når dei ikkje tek dette poenget, men insisterer på å halde på ei ordning som undergrev velferdsstaten dei vil ha.

Siste avsnitt i sitatet over skal skape inntrykk av at det er diskriminering og islamskepsis blant norske arbeidsgjevarar som hindrar muslimar i å få jobb. Samstundes seier Trine Skei Grande at ovannemnde grupper blir så tidleg uføre fordi har har slite seg ut ved å ha 2-3 jobbar samtidig. Begge delar kan ikkje vere sant. Dei kan ikkje både ha vanskar med å få seg arbeid og likevel ha fått fleire stillingar kvar. Sanninga er at i Noreg har det stort sett vore godt tilbod på arbeid siste 40 åra, bortsett frå sist på 80-talet. Og status som innvandrarar har verken hindra tamilar (med lange, vanskelege namn) eller vietnamesarar i å få seg arbeid og stå i det mykje lenger enn marokkanarar, tyrkarar og pakistanarar. Det som er mest avgjerande for yrkesdeltaking, er motivasjonen til den einskilde arbeidstakar, ikkje haldningane til arbeidsgjevarane. I Noreg er dessutan offentlege instansar suverent største arbeidsgjevar, og nåde den som her diskriminerer på etnisk eller religiøst grunnlag. Og på arbeidsplassen er det ikkje spørsmål om religion, men om språklege og faglege kvalifikasjonar og innsatsen til den tilsette. Men særkrav, som bønepausar og -rom, kan sjølvsagt slå ut negativt for oppfatninga av muslimar.

Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Blindspor?

Publisert over 10 år siden

Jeg tror ikke at det er et blindspor, men det er påstander som kan undersøkes om de stemmer.

 

Støtter Johansen her. Offertenkningen må opphøre - den fører ingen steder.

Kommentar #7

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Økt skepsis

Publisert over 10 år siden

Den økte skepsisen mange Nordmenn har til islam tror jeg en skal rette mot islamisten og ikke nordmannen.

Hvis det å fortelle sannheten er et blindspor da tror jeg vi har kommet litt vel langt i feil retning...

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Realisme som utgangspunkt for benvening

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

– Innvandrere fra den muslimske verden har dårligst arbeidsdeltakelse, sier Frps Per-Willy Amundsen. Men når han bruker religion som en forklaring, står han i fare for forsterke problemene.

Støtter Sissel Johansen og de andre her.

Det er ren fatalisme å kalle realisme for blindspor. Hva skal Frp og andre kalle dem? "Ikke-vestlige" innvandrere er også brukt. Det blir egentlig feil da f.eks. vietnameser og andre fra den Fjerne Østen ofte har en imponerende arbeidsmoral og -disiplin.

Jeg oppfatter ikke "den muslimske verden" i dette tilfellet som benevning av religionen, men som et kulturelt opphav og langt på vei også en identisk etnisitet der arbeidsmoralen ofte er annerledes enn hos oss og i en del andre kulturer. Det er mer presist og nok også mer treffende enn f.eks. "Ikke-vestlig."

Jeg må medgi at jeg har sett mer velfunderte innlegg om dette temaet. Per Steinar Runde tar opp en del av de tingene som jeg oppfatter som løst fundert.

Kommentar #9

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jeg er ikke uten videre enig, men

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Men å trekke fram muslimsk bakgrunn som den sentrale forklaringen på dårlig arbeidsdeltakelse, er like forenklende som å hevde at jøder generelt er mer opptatt av å tjene penger enn andre. Det er mange grunner til at folk står utenfor arbeidsmarkedet. Religion er en av de minst relevante.

i utgangspunktet er det du skriver veldig logisk. Når man begynner å grave er jeg redd man finner enkelte ting ikke er spesielt ønskelig.

Ser man på de tidligere arbeidsinnvandrerne som nå er uføre, er det klart at mange hadde lange dager i fysisk harde yrker, så da er det slett ikke urimelig at de får uførepensjon. Det som er urimelig, er at mange muslimer forsvarer det å ha barn som en grunn til å leve på nav. "Har en kvinne flere barn kan hun ikke jobbe, hun må ta seg av barna." Dette er en religiøs begrunnelse. En muslimsk troende kvinne som tar seg av mann og barn har rett på å bli forsørget i følge Islam. Det er en fin tanke. Det som ikke er fint er at dette blir en sosialt akseptert grunn til å få arbeidsavklaringspenger i nærmiljøet uten å være aktiv arbeidssøker. Det er vanskelig for nav å fange opp "arbeidssøkerne" som reelt ikke forsøker å komme ut i jobb. Det blir fort en passiv motstand. Dårlig språk, dårlig oppmøte på kurs...

Dette gjelder selvfølgelig ikke alle! Bare så synd noen ødelegger for alle.

Muslimske jenter ligger på topp på skoleresultater om jeg har fått med meg statistikken riktig. Likevel er ikke så mange ute i jobb. Enten er det en generasjonsforskjell, da vil i så fall problemet løse seg selv om noen år eller så har vi ett holdningsproblem.

Kommentar #10

Marianne Tønnessen

16 innlegg  10 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hei igjen!

Jeg tror ikke Amundsen tar feil i at innvandrere fra den muslimske verden har dårligere arbeidsdeltakelse. Men jeg tror det er et blindspor at han peker på islam, og ikke alle de andre faktorene som opplagt påvirker om folk er i jobb eller ikke. Det er kommet fram mange bare i denne debatten, som språkkunnskaper, holdninger til likestilling eller at støtteordningene gir gale incentiver.

For å få flest mulig ut i jobb, tror jeg vi må forsøke å finne en mest mulig presis lokalisering av hva som hindrer folk, også de som har røtter i muslimske land, i å jobbe. Å peke på islam er ingen slik presis lokalisering.

Hilsen Marianne

Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Fakta

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke Amundsen tar feil i at innvandrere fra den muslimske verden har dårligere arbeidsdeltakelse. Men jeg tror det er et blindspor at han peker på islam, og ikke alle de andre faktorene som opplagt påvirker om folk er i jobb eller ikke. Det er kommet fram mange bare i denne debatten, som språkkunnskaper, holdninger til likestilling eller at støtteordningene gir gale incentiver.

Det er ikkje nødvendig å tru noko som helst om klare fakta. Det einaste reale er å vedgå at slik er det, som til dømes når det gjeld yrkesdeltaking blant innvandrarar frå muslimske land, jfr artikkel i VG, der det står:

"Amundsen får støtte fra Statistisk sentralbyrå. Ifølge SSB har innvandrere fra Somalia en arbeidsdeltakelse på 31,9 prosent. Det vil si at nesten sju av ti somaliere ikke jobber i Norge. På plassene etter følger Irak, Afghanistan, Pakistan, Marokko, Tyrkia, Kosovo og Iran.

- De åtte landene som ligger dårligst an på listen over arbeidsdeltakelse er muslimske land. Det taler for seg, sier Amundsen.


Islams kvinnesyn er en bremsekloss for å få flere ut i jobb, mener han."

Likestilling, som Tønnessen også nemner, har med islam å gjere, og islam er difor ikkje eit blindspor. Men sjølvsagt kan slike haldningar endrast, slik det skjedde i Bosnia, og slik det har skjedd også i vårt samfunn etter overgang til pengehushaldning, med urbaniseringa og offentleg ansvar for eldreomsorga. Men kulturelle endringar tek tid, og stadig familieinnvandring frå rurale område (i muslimske land) med tradisjonelle kjønnsroller vil vere eit stort hinder for slike endringar.

 

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Gjør han det da?

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror ikke Amundsen tar feil i at innvandrere fra den muslimske verden har dårligere arbeidsdeltakelse. Men jeg tror det er et blindspor at han peker på islam,

Peker Amundsen på Islam?

Han refererer i utgangspunktet til "folk fra den muslimske verden". Det er en angivelse som representerer en ofte lik kultur og geografi og i stor grad lik etnisitet. Det er vanskelig å finne andre begreper som dekker denne befolkningsgruppen på en god eller bedre måte.

At Amundsen også peker på Islams kvinneundertrykkende syn og praksis - det nesten ultimate patriarkalske samfunnet, er et forhold som er vanskelig å bestride. Kvinnesynet i Islamsk kultur og tradisjomn hindrer deltakelse for svært mange kvinner i arbeidslivet og er noe som jeg har vanskelig for å tro at Tønnessen kan applaudere.

Og, dersom Tønnessen er enig i det forannevnte, er det da feil å drøfte dette som én av flere viktige faktorer i innvandrings- og integreringsdebatten?

Kommentar #13

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Presisering er vesentlig

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Å peke på islam er ingen slik presis lokalisering.

Ensidig å peke på Islam er ingen presis lokalisering. Dog er "Islams holdning" til å arbeide i det sekulære, ikke segregerte Norge mildt sagt problematisk for en dypt troende muslim, både for menn og kvinner. Dette er ikke noe vi skal kimse av. I følge Islam skal ikke menn og kvinner håndhilse eller se hverandre inn i øynene, kvinner skal dekke til håret og ikke være alene med menn som ikke er i familie, muslimer skal ikke selge alkohol eller ta imot penger som er tjent av alkoholsalg, de skal ikke berøre griser og hunder, de trenger mulighet til å dusje og be 5 ganger om dagen. Om dette er feil eller om jeg har glemt noe korriger meg gjerne!

Jeg skriver ikke dette for å være ekkel.Jeg bare påpeker at i det norske arbeidsmarkedet er det en soleklar utfordring å finne en jobb som en muslim, som tar alle reglene veldig alvorlig, kan være stolt av. Å da blir kanskje ikke lysten så stor?

Muslimske kvinner blir provosert av å bli kalt undertrykte. Det er det godt mulig de har god grunn til å bli, dog i det øyeblikket de tar det valget å følge Islams segregeringsprinsipp utelukker de ganske mange arbeidsplasser.

Ellers kan jeg godt nevne det soleklare faktum at å forvente at flyktninger med solid traume-bagasje fra krig og annen elendighet skal være produktive medlemmer av samfunnet etter ett norskkurs er usedvanlig naivt… Uavhengig religion.

 

Kommentar #14

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Marianne Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

Det er helt sentralt for velferdsstaten at ikke for mange står utenfor, og derfor er det viktig å analysere og diskutere hva som kan øke arbeidsdeltakelsen.

Jeg kan ikke annet enn å stusse over at du faktisk skriver dette siterte, men samtidig gir klart uttrykk for at du synes det er et blindspor at det er noen som peker i retning muslimsk bakgrunn - en konklusjon de faktisk har kommet til ved hjelp av nettopp analyser!?

Spørsmålet blir jo da: er det bare analyser som man selv liker og som samsvarer med egen mening som kan diskuteres? Det er jo dette inntrykket mange av dem som ikke har vært regnet med i den politisk korrekte elite, gir klart uttrykk for å føle veldig sterkt. Mye tyder vel på at de kan ha rett.

 

Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

"Traumer" og andre goder

Publisert over 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Ellers kan jeg godt nevne det soleklare faktum at å forvente at flyktninger med solid traume-bagasje fra krig og annen elendighet skal være produktive medlemmer av samfunnet etter ett norskkurs er usedvanlig naivt… Uavhengig religion.

Aspheim skriver:

Ellers kan jeg godt nevne det soleklare faktum at å forvente at flyktninger med solid traume-bagasje fra krig og annen elendighet skal være produktive medlemmer av samfunnet etter ett norskkurs er usedvanlig naivt… Uavhengig religion.

-----

Er enig i mye av det du skriver i din kommentar, også det siterte. Problemet er bare det at en svært liten andel av de som kommer til Norge som er traumatiserte av krig og elendighet. FN's kvoteflyktinger utgjør ca. 1500 personer pr. år. Ut over dette er det sikkert også en del andre som har traumatiske opplevelser i bagasjen, mens det absolutt store flertallet er det vi kan kalle "lykkejegere” – og da ikke nedsettende ment.

Vi kan gå ut fra at de mest traumatiserte og elendige ikke har krefter, initiativ eller økonomi til å reise 2000-3000 km. for å komme seg til. f.eks. Norge. De langt fleste som kommer hit er friske unge menn som nettopp har krefter, initiativ og økonomi nok til å komme seg hit og å forsøke å skape seg et godt liv i verdens beste velferdsstat – der det bl.a. holder med å ha hatt lønnsinntekt i to dager før de får tilgang til hele honningkrukka med alle rettigheter. Ikke rart at de er villig til å reise langt, vente lenge og ofre mye for å oppnå denne gevinsten. Men traumatiserte…?

 


Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere