Olaf Engestøl

8

KrF står for fremtidens løsninger

I dag fortsatte resolusjonsdebatten på KrF landsmøtet, der ble det bedtatt mye fornuftig politikk.Her kommer noen høydepunkter.

Publisert: 1. mai 2011
Vern om norsk landbruk i WTO

Den 17. januar i år startet forhandlingene i WTO opp igjen etter sammenbruddet sommeren 2008. Målet er at forhandlingene kan sluttføres på et ministermøte til sommeren. Det er nå avgjørende viktig at den norske delegasjonen til WTO -forhandlingene inntar en aktiv holdning for å verne om norske landbruksinteresser, samtidig som utviklingslandenes interesser sikres. Marginene for inntjening i landbruket er så små at produksjon av norsk mat og viktige fellesgoder kan bli sterkt redusert hvis tollvernet bygges kraftig ned.

Like før forhandlingene strandet i 2008, ga Norge sin tilslutning til et sterkt omstridt avtaleutkast. I dette forslaget til avtale ble det blant annet lagt opp til betydelige kutt i tollvernet for alle landbruksvarer. Det legges også opp til strengere regler for bruk av ulike former for landbruksstøtte. Dette vil begrense det handlingsrommet Norge trenger for å føre en aktiv landbrukspolitikk, og norsk produksjon og videreforedling vil tape i konkurransen med importerte varer.

Hvis de nye tollreglene blir vedtatt, kan resultatet bli katastrofalt og uopprettelig for en allerede hardt presset landbruksnæring i Norge. Landbrukets interesseorganisasjoner frykter at så mye som 40 000 årsverk kan gå tapt de neste ti årene som følge av en ny WTO - avtale på landbruk. Totalt vil landbruket kunne få et inntektstap på opp mot 5 milliarder fram mot 2020 hvis de foreslåtte tollreglene trer i kraft.

KrF krever at regjeringen arbeider aktivt for en WTO - avtale på landbruksområdet som vil sikre norsk landbruksproduksjon og opprettholde handlingsrom for en aktiv nasjonal landbrukspolitikk. Norske standpunkter i WTO - forhandlingene må utformes i nært samarbeid med landbrukets interesse - organisasjoner.

Moderne og sikkert vegnett

Norge har i dag et vegnett som innebærer store ulemper for næringsliv og privatpersoner. Stamnettutredningen viser at det er behov for omlag 500 milliarder for at riksvegene skal få god standard. Et riksvegnett med stort forfall og flere veger med rasfare skaper utrygghet og risiko. Det er svært alvorlig at veistandarden flere steder er så dårlig at den kan forårsake drepte og skadde i trafikken.

Stamvegnettet

KrFs landsmøte krever et moderne og trafikksikkert riksvegnett. Spesielt vil KrFs landsmøte fremheve at de gjennomgående riks- og europaveiene som binder landsdelene sammen, og må ha en standard som gjør det forsvarlig med en fartsgrense på minimum 80 km/t.

Fylkesvegnettet

KrF mener det trengs økte midler til fylkene over hele landet for å gi rom for investeringer i tunnelsikring, fergedrift, kollektivsatsing og trafikksikkerhet. Gjennom forvaltningsreformen fikk fylkeskommunene tilført ansvaret for øvrige riksveger uten at det fulgte tilstrekkelig midler med. KrF mener staten må kompensere for manglende vedlikehold på tidligere opparbeidet etterslep på dette vegnettet.

Veg og samferdsel må prioriteres i statsbudsjettet, uttaler landsmøtet til KrF, som går inn for en statlig låneordning for samferdselsformål for rask og effektiv utbyggingstakt.

KrF har igjen bevist at vi er et godt og tydelig parti for distriktene.

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Bra på samferdsel

Publisert over 10 år siden
Olaf Engestøl. Gå til den siterte teksten.

I dag fortsatte resolusjonsdebatten på KrF landsmøtet, der ble det bedtatt mye fornuftig politikk.

Bra samferdselspolitikk. Men det kan hende KrF må slå seg sammen med Frp for å få gjennomført en så ambiøs satsning. En får bare håpe at flere partier følger opp og sammen får flertall i 2013. Med en slik satsning vil det trolig være behov for kutt på andre områder. Hvilke saker er det mest aktuelt for KrF å redusere bevilgningene til?

Når det gjelder landbrukspolitikken, så er resolusjonen en flott invitasjon til bestevennen Sp. Men ut over det, er en proteksjonistisk landbukspolitikk på dette nivået høyst diskutabel. Men man kan jo ikke være enige i alt.

Hva med næringspolitikk (utenom landbruk), og hva med skole, forsvar, utenriks og andre viktige saker. Har dette også vært diskutert under landsmøtet?

Kommentar #2

Olaf Engestøl

8 innlegg  10 kommentarer

Her kan du se alle uttalelsene:

Publisert over 10 år siden

Flott at du liker vår samferdselspolitikk. Nå har jeg alt for lite kunnskap om hvordan stortingsgruppen tenker å finansiere opprustningen, økte avgifter på alkohol og tobakk som vi vært år foreslår er nok langt ifra nok.

Tenker vel at man tar litt her og litt der, for å slik få budsjettet i balanse.

Her finner du de øvrige resolusjonene som landsmøtet vedtok, så er det bare å kose seg:

http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/nyheter

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere