Grete Ullestad

52

V: Diktatur, tortur og folkemord i kristendommens historie

Publisert: 8. mar 2011

Europa  og  USA  har  fortsatt  en  tendens  til  å  bagatellisere,  fortie  eller  omskrive  våre  kristne  forfedres  misgjerninger.  Mange  skribenter  på  dette  forum  deltar  i  det  jeg  vil  kalle  en  (kirkelig)  teologisk-dogmatisk  revisjonisme,  som  synes  å  ha  som  formål  å  frita  Kirken  og  kristendommen  for  det  blytunge  ansvar  den  bærer  for  historiens  massive  overgrep  og  undertrykkelse  i  vår  del  av  verden  og  på  andre  kontinenter.  

Det  råder  en  urovekkende  konsensus,  langt  inn  i  akademiske  og  journalistiske  kretser,  om  ikke  å  tematisere  de  autoritære  og  inhumane  aspekter  ved  kristendommens  teologisk-ideologiske  grunnlag.  Men  hvem  har  bestemt  at  kirke-kristendommens  autoritære  teologi  og  antropologi  skal  være  "fredet"  for  kritisk  granskning,  motsatt  de  politiske  totalitære  ideologier?  Hvilke  interesser  er  det  som  styrer  koblingen  mellom  islam  og  de  (europeiske)  totalitære ideologier  i  det  20.  årh.,  mens  den  alt-dominerende  europeiske  religion,  kristendommen,  konsekvent  holdes  utenfor  dette  såkalte  "firkløveret"?

RELIGIØST  OG  POLITISK  DIKTATUR   I  EUROPA

De  kristne  kirker  hadde  utøvet  sitt  religiøst-ideologiske  diktatur   i  Europa  i  hele  1700  år  FØR  de  (beslektede)  totalitære  politiske  ideologier  trådte  frem  i  det  20.  århundre.  Hitler  var  svært  imponert  over  og  inspirert  av  Kirkens  effektive  organisasjon  og  propaganda-apparat.  Ved  ustanselig  å  hamre  inn  enkle  og  korte  slagord,  lyktes  også  nazismens  propagandamaskineri  å  manipulere  store  folkemasser.  Og  ikke  gjennom  årtusener,  men  gjennom  et  meget  (relativt)  kort  tidsrom.  Dette  hadde  ikke  vært  mulig  uten  at  kristendommen  ideologisk  hadde  forberedt  grunnen  gjennom  de  foregående  århundrer. 

Med  andre  ord:  nazismen  og  stalinismen  vokste  frem  av  det  samme  jordsmonn  som  kristendommen.  Ideologisk  ensretting,  indoktrinering,  autoritetsfrykt,  førerdyrkelse  og  straff/tortur  av  den  teologisk-ideologisk  ulydige  var  maktmidler  og  disiplineringstiltak  Kirken  -  i  nær  allianse  med  keiser,  fyrste- og  kongemakt  -  hadde  benyttet  gjennom  hele  sin  historie.  Konsentrasjonsleirene  under  Hitlers  og  Stalins  terrorvelde  kan  forstås  som  en  verdslig  variant  av  den  religiøst-kristne  modellen  (som  enhver  europeer  var  vokst  opp  med):  en  evig  torturanstalt  i  det  hinsidige,  hvor  alle  vantro,  ulydige   og  ugudelige  mennesker  (også  Moses,  Buddha  og  Muhammed)  i  tidens  fylde  skulle  og  skal  dømmes  og  straffes  av  den  himmelske  diktator.   Dette  var  alle  de  europeiske  folkenes  barnelærdom,  overført  gjennom  utallige  generasjoner.    

I  følge  Den  norske  kirkes  (offisielle)  bekjennelse  skal  Guds  dommerfullmektig  ("Faderens  fysisk-genetisk  oppstandne  Sønn"),  Jesus  Kristus,  fra  sitt  nåværende  oppholdssted  "ved  Faderens  høyre  hånd"  komme  igjen  "for  å  dømme  levende  og  døde".  Det  er  selvsagt  ingen  symbolsk  gjenkomst  og  domshandling  det  her  er  snakk  om.  Den  kristne  forestillingen  om  Jesu  gjenkomst  til  dom  er  like  lite  symbolsk  forstått  som  hans  antatte  jomfrufødsel,  oppstandelse  og  himmelfart.  Dette  er  dogmer  som  henger  uløselig  sammen  i  Kirkens  fast  sementerte  teologiske  byggverk.  Fjerner  man  bare  ett  av  elementene,  vakler  hele  byggverket. 

Jesus-apoteosen  er  selve  grunnmuren  i  kristendommens  lære  og  teologi.  Den  som  kan  "tro  på"  en  oppstandelse,  kan  selvsagt  også  "tro  på"  en  jomfrufødsel.  Det  ene  er  like  fysisk-biologisk  umulig  som  det  andre.  Uten  en  guddommelig  (eller  "underfull")  inngang  og  utgang  til  og  fra  verden  -  ved  fødsel  og  død  -   er  Jesus  selvsagt  intet  annet  enn  et  alminnelig  dødelig  og feilbarlig  menneske,  underlagt  de  samme  fundamentale  naturlover  for  menneskelivet  som  alle  oss  andre.  Hvilket  han  i  høy  grad  var!  Man  kan  selvsagt  ikke  symbolisere  et  historisk  menneskes  livsløp.  

Jesus  er  verken  "unik"  eller  "gåtefull",  slik  noen  moderne  teologer  fortsatt  har  så  sterkt  behov  for  å  insistere  på.   Han  er  intet  "Guds  under".  Som  de  mange  jødiske  profeter  og  rabbier  før  ham,  hadde  Jesus  fra  Nazareth  rett  i  noe  og  tok  feil  i  annet.  Profetene  oppfattet  seg  som  Guds  "sendebud"  og  "talerør",  men  jødedommen  har  aldri  guddommeliggjort  eller dyrket  sine  profeter!  Jødene  henfalt  ikke  til  de  mytologiske  fantasier  som  skapte  kristendommen.  Deres  dype  sans  for  historisk  utvikling,  for  kritisk  og  rettslig-etisk  tenkning  har  tvert  i  mot  gjort  jødene  til  religionshistoriens  fremste  humanister.      

Det  er  Kirkens  guddommeliggjøring  av  sin  religionsstifter  gjennom  1700  år,  som  i  dag  skaper  større  og  større  problemer  (historisk,  etisk  og  intellektuelt)  for  den  moderne  teologi.  Teologiprofessor  Notto  Thelles  siste  bok  ("Gåten  Jesus")  er  bare  et  av  mange  eksempler  på  teologiens  dype  og  alvorlige  krise.  Å  redde  Kirkens  Jesus-dyrkelse  (og  Kristus-mytologien)  er  i  vår  opplyste,  rasjonelle  tid  et  temmelig  håpløst  og  hasardiøst  prosjekt.  Men  rent  psykologisk  kan  man  forstå  hvorfor  statskirke-teologene  tviholder  på   sin  "ideal-Jesus". 

Vi  kan  konstatere  at  domskriteriene  i  den  hinsidige  verden  er  like  subjektive  og  vilkårlige  som  i  ethvert  totalitært  samfunnssystem.  Bare  den  som  lydig  og  lojalt  underkaster  seg  Førerens  autoritet,  unnslipper  dommens  og  straffens  pinsler.  I   Kirkens  uhyrlige  voldseskatologi  blir  doms-  og  utvelgelses-kriteriene  ikke  nærmere  definert  eller  presisert.  Her  finnes  altså  ingen  affinitet  til  en  sivilisert  og  human  strafferettstenkning.  

En  av  de  kristne  deltakerne  på  dette  forum  har  på  min  innleggs-serie bekreftet  det  jeg  anser  for  det  mest  kritikkverdige  aspekt  ved  kristendommens  menneskesyn:  den  kristen-troende  anser  seg  som  utvalgt  og  frelst  ikke  i  kraft  av  seg  selv ... En  kristen  blir  tilregnet  rettferdig  fra  Gud  og  kan  IKKE  "arbeide"  seg  opp  til  denne  rettferdighet...  Nettopp!  En  religion  som  hever  seg  over  menneskelige  etiske  og  juridiske  erfaringer,  innsikter,  normer  og  verdier  er  i  sitt  vesen  inhuman  og  autoritær.  Fordi  kristendommen  har  erstattet  den  objektive  loven  med  det  subjektive  begrepet  "tro",  har  den  også  henfalt  til  en  totalt  vilkårlig  straffejustis,  som  den  vi  finner  i  alle  politiske  diktaturer.  Det  er  nettopp  dette  uberegnelige,  vilkårlige  aspektet  som  fremmer  frykt  og  mistro  i  alle  totalitære  systemer  (Kirkens  doms-  og  helvetestrusler  gjennom  historien  har  formet  de  europeiske  folkenes  psyke  i  den  grad  at  de  ennå  ikke  våger  å  protestere  høylydt  mot  dette  barbariet).  Et  rettferdighets-begrep  som  ikke  har  sin  kilde  i  den  menneskelige  rettsoppfatning,  erfaring  og  forståelse,  er fullstendig  meningsløst  og  irrelevant.  "Guds  rettferdighet"  har  ingen  mening  overhodet  hvis  den  ikke  korresponderer  med  vår  menneskelige  erfaring,  rettferdighetssans  og  alminnelig  språkbruk.  

Kristendommen  har  lite  å  tilføre  det  moderne  mennesket,  ganske  enkelt  fordi  dens  statiske  postulater  og  dogmer  om   "Gud",  verden,  mennesket  og  historien  oppsto  i  en for  lengst  forgangen,  autoritær  tidsalder.  Det  er  kristendommens  karakter  av  å  være  en  åpenbaringsreligion  som  (i  likhet  med  islam)  diskvalifiserer  den  som  relevant  for  vår  tid.  Og  derfor  strever  moderne  teologer  voldsomt  med  å  "aktualisere"  Jesus  for  det  moderne  mennesket.   Det  er  ganske  enkelt  ikke  mulig,  uten  å  frata  Jesus  fra  Nazareth  hans  rettmessige  historiske  identitet. 

Det  er  bare  moderne  teologer  og  tekstkritikere  som  fortsatt  driver  og  leter  "mellom  linjene"  etter  en  slags  fiktiv,   fantomlignende  "autentisk"  Jesus.  Vi  som  mener  at  evangelieforfatternes  beskrivelser  av  dommedagsprofeten  Jesus  fra  Galilea  i  det  store  og  hele  virker  historisk  sannsynlig  og  troverdig,  har  ingen  problemer  med  å  konstatere  "motsigelser  i  evangeliene",  som  noen  tekstkritikere  ynder  å  utbrodere  i  de  minste  detaljer  og  meningsløsheter  -  uten  å  vurdere  den  historiske  Jesus  på  bakgrunn  av  hans  idéhistoriske  røtter  i  den  jødiske  religionshistoriske  utvikling.  Mange  kan  nok  la  seg  imponere  over  tekstkritikernes  bibelkunnskaper,  men  man  må  huske  at  deres  fremste  målsetting  er  å  vedlikeholde  et  bestemt  bilde  av  Jesus

I  diskusjonen  om  Marias  jomfrudom  har  vi  sett  hvordan  oversettelsen  av  ett  enkelt  vers  hos  den  jødiske  profeten  Jesaia  kan  få  vidtrekkende  teologisk-dogmatiske  implikasjoner,  ganske  enkelt  fordi  det  er  Kirkens  autoritative  bekjennelser  og  læresetninger som  styrer  alle  kristnes  bibelforståelse  -  og  selvsagt  også  bibeloversetternes  "agenda".        

En  enkel  legmannspredikant  fra  oldtidens  Palestina  kan  selvsagt  ikke  klandres  for  at  han  tok  feil  på  vesentlige  områder  i sitt  mytologiske  verdensbilde  og  dualistiske  menneskesyn.  Historiske  mennesker  må  alltid  bedømmes  ut  fra  sin  samtid,  og  slett  ikke  ut  fra  nåtidens  normer.  Nettopp  derfor  er  det  de  kristne  kirkers  autorisering   av  Jesu  lære  (ham  som  de  har  opphøyet  til  "Gud"  og/eller  til  et  fullkomment  "etisk  ideal")  jeg  kritiserer,  men  det  virker  som  om  mange  deltakere  ikke  forstår  denne  uhyre  vesentlige  distinksjon.  Og  det  til  tross  for  at  jeg  på  min  profil  har  understreket  at  det  er  KIRKENS  teologi  jeg  er  kritisk  til.  Det  er  helt  avgjørende  å  skille  mellom  hvem  Jesus  historisk var  OG  hva  Kirken  har  gjort  ham  til.   Jeg  har  registrert  at  det  på  dette  forum  OG  på  andre  nettsider  opptrer  tekstkritikere  som  fortsatt  henger  fast  i  den  utdaterte  "gammel-liberale"  teologi,  og  som  i  likhet  med  den  amerikanske  bibelforsker  Barth  E.  Ehrman  mener  den  kan  "modernisere"  Jesus.  Enhver  teolog  og  tekstkritiker  må  derfor  fremfor  alt  konfronteres  med  sitt  Jesus-bilde  og  dets  historiske  grunnlag.     

------------------------   

Kirkens  voldshistorie  er  uløselig  knyttet  til  dens  teologisk-ideologiske  grunnlag,  mer  presist  til  dens  usannferdige  og  grenseløst  overdimensjonerte  bilde  av  Jesus  fra  Nazareth. 

Etnisk,  politisk  og  religiøst  motivert  rensing,  tortur  og  rasisme  er  selvsagt  ikke  et  nytt,  avgrenset  eller  "moderne"  fenomen  i  det  kristne  Europa,  slik  noen  kristne  apologeter  og  kristent-oppdratte  historikere  vil  ha  det  til.  Jeg  har  i  min  innleggs-serie  dokumentert  bare  et  lite  utsnitt  av  Kirkens  og  den  kristne  verdens  mer  enn  tusenårige  voldshistorie,  og  mitt  ønske  er  at  noen  historisk  interesserte  lesere  har  fått  et  incitement  til  videre  refleksjoner  og  undersøkelser.  Kirkens  historie  er  vond   å  lese,  men  det  er  helt  nødvendig  å  bringe  den  frem  i  lyset,  med  alle  sine  grufulle  detaljer. 

(For  et  mer  inngående,  konkret  og  detaljert  studium  anbefales  interesserte  lesere  å  konferere  den  tyske  kirkehistorikeren  Karlheinz  Deschners'  bokverk  på  10  bind:  "Kirkens  kriminalhistorie".  På  engelsk  Wikipedia  blir  man  informert  om  dette  og  mange  andre  av  Deschners  kirkekritiske  arbeider  OG  at  ingen  av  dem  er  oversatt  til  engelsk.  To  av  Deschners  tidligere  kirkekritiske  bøker  finnes  i  norsk  oversettelse,  utgitt  av  Pax  Forlag.  Jeg  har  i  et  tidligere  innlegg  presentert  det  ene  av  dem,  "Med  Gud  og  fascistene",  gjennom  Jens  Bjørneboes  forord  i  boken).  

Den  som  ikke  forstår  fortiden,  kan  heller  ikke  rydde  ny  vei  for  fremtiden.  Uten  erkjennelse  og  oppgjør  med  det  autoritære  tankeinnholdet  i  vår  kirkes  bekjennelse  og  teologi,  med  dens  dualistiske  menneskesyn  og voldseskatologi,  vil  vi  ikke  være  gardert  mot  nye  totalitære  strømninger  og  folkeforfølgelser  i  vår  del  av  verden.  Vi  må  snarest  få  denne  "ondartede  svulsten"  ut  av  vårt  lands  statsforfatning!  Det  er  absurd  at  vi  har  en  Grunnlov  som  ved  siden  av  en  demokratisk  og  human  lovgivning  rommer  det  verste  barbari:  selve  demokratiets  antitese. 

 

KIRKENS  OG  KRISTENDOMMENS  DJEVEL-FORESTILLINGER

La  oss  gå  mer  enn  500  år  tilbake  i  tid,  bl.a.  til  katolske  paver,  prester  og  munkers  morbide  forestillinger  om  djevelen  og  hans  demoners  overveldende  makt.  Fra  1200-tallet  ble  kjetterske  sekter,  som  albigenserne/katharene,  valdenserne  og  fraticellerne,  nådeløst  forfulgt  og  utryddet  av  Inkvisisjonens  dominikanske  håndlangere.  Demoniseringen  av  middelalderens  kjettere  har  historikeren  Norman  Cohn  skrevet  grundig  og  detaljert  om  i  boken  "Europas  indre  demoner"  (Humanist  Forlag,  1997).  Men  Kirkens  forfølgelser  av  annerledestenkende  var  heller  ikke  et  nytt  fenomen  i  middelalderen.  Allerede  på  400-tallet  ble  jøder,  hedninger  og  kjettere  utpekt  som  den  romerske  Keiserkirkens  "fiender".  De  ble  forfulgt,  myrdet  og  kjeppjaget  i  hele  det  kristen-romerske  riket.  Flere  tilhengere  av  den  gnostisk  inspirerte  sekten  priscillianerne  ble  brutalt  i  dette  århundret.  Kirkens  allianse  med  keisermakten  gjorde  den  til  den  verste  undertrykkelsesmaskin  verden  har  sett.  Velkjente  straffetiltak  mot  heretikerne  (kirkens  "indre  fiender")  var  ekskommunikasjon,  bannlysing,  eiendomsinndragelse  og  landsforvisning.  Eiendommer  som  ble  konfiskert  tilfalt  Den  katolske  kirke,  som  på  sin  side  forøket  sin  materielle  rikdom. 

I  følge  Kirkens  forskrudde  teologi  sto  jødene  som  folk   i  en  særstilling  som  "Guds  mordere"  og  "Djevelens  sønner".  Kirken  besluttet  at  jødene  ikke  skulle  utryddes,  men  påtvinges  en  tilværelse  i  konstant  fornedring  og  elendighet  -  for  å  vitne  om  sin  kollektive  "blodskyld"  og  "forstokkede  tro"  OG  om  Kirkens  sannhet.  Selve  deres  eksistensform  måtte  vanæres,  som  bevis   på  at  de  sto  under  Guds  vrede  og  dom. Man  kan  vel  knapt  tenke  seg  en  mer  religiøst  forskrudd  villfarelse.  Konsekvensene  ble  da  også  skjebnesvangre.  Jesus  selv  kunne  aldri  ha  forutsett  hvordan  de  europeiske  barbarer  -  i  hans  navn  -   gjennom  årtusener  skulle  forfølge,  myrde  og  straffe  hans  jødiske  landsmenn. 

Det  er  liten  tvil  om  at  de  såkalte  "Israels  venner",  "Kristensionister"   OG  den  luthersk-protestantiske  organisasjonen  "Den  Norske  Israelsmisjonen"  har  håpet  om  jødenes  omvendelse   til  kristendommen  som  forutsetning  for  sin  sympati  for  Israel  og  det  jødiske  folk.  Vår  nåværende  Oslo-biskop  har  vært  misjonsprest  i  denne  misjonsorganisasjonen  (han  har  også  vært  vit. ass.  ved  MF,  bibeloversetter  og  feltprest). 

De  kristne  har  aldri  vært  i  stand  til  å  vurdere  jøder  og  jødedommen  (i  dag:  staten  Israel)  saklig- objektivt,  dvs.  uavhengig  av   kristen  tro  og kirkelig  dogmatikk. 

En  av  Vårt  Lands  tidligere  (kristne)  gjesteskribenter  på  dette  forum,  Olav  Elgvin,  demonstrerte  klart  og  tydelig  hvor  personlig   diskusjonen  om  staten  Israel  er  for  de  kristne.  Vi  fikk  her  høre  at  det  for  Elgvin faktisk  handlet  om  en  personlig  identitetskonflikt.  Tenk  det!  Skal  vi  le  eller  gråte?  Studier  i  rabbinisme  og  i  "judaistikk"  (hva  i  all  verden  er  "judaistikk"?)  har  like  lite  beveget  Oslo-biskopen  som  Olav  Elgvins  oppvekst  i  Israel  som  misjonærbarn.  Elgvins  nye  innsikt  4.  juni  2010  på  dette  forum  (merk  tittelen:  "Fra  jødevenn  til jødefiende")  begrenser  seg  til  følgende: 

 "- Jeg  har  innsett  det.  Jeg  tror  det  er  noe  med  dette  folket.  Noe  som  er  annerledes  enn  andre.  Jeg  tror  de  er  et  vrangt  folkeslag.  De  retter  seg  ikke  etter  noen  FN-resolusjoner!  Det  er  akkurat  som  i  GT;  jødefolket  gjorde  hele  tiden  opprør  og  var  ulydige.  Uff.  VI  KRISTNE  HAR  FAKTISK  ANSVAR  FOR  Å  TALE  DETTE  ULYDIGE  FOLKET  TIL  RETTE" . 

Gjennom  dette  meget  avslørende  sitatet,  står  Elgvin  dypt  plantet  i  den  kirke-kristne  antisemittisme  gjennom  de  foregående  1700  år.  Han  uttrykker  gamle  og  svært  velkjente  teologiske  forestillinger  om  jødene,  som  et  vrangt,  ulydig  og  opprørsk  folkeslag.  Ja,  jødenes  "ulydighet"  har  ALLTID  vært  utålelig  for  de  kristne.  Kirke-kristendommens  hat  til  jødedommen  bunner  i  det  enkle  faktum  at  jødene  (av  fullt  forståelige  og  legitime  grunner)  har  nektet  å  underkaste  seg  Kirkens  dogmer.  At  Elgvin  våger  å  uttale  seg  så  utilslørt  nedlatende  og  paternalistisk  om  sitt  sitt  syn  på  "dette  folket",  er  nesten  ikke  til  å  fatte.  Det  er  slett  ikke  jødenes  heroiske  og  standhaftige  "ulydighet"  som  er  problemet,  slik  Elgvins  kirke  og  menighet  vil  ha  det  til.  Tvert  om  er  det  kirke-kristendommens  hat   og  straffetrusler  mot  enhver  opposisjon som  bør  påkalle  vår  oppmerksomhet.     

Tenk  å  betegne  et  folk  som  "ulydig"!  Det  er  slik  voksne  snakker  om  barn.  Mer  avslørende  kan  det  neppe  bli  for  Olav  Elgvin  og  hans  kirkes  teologi.  Elgvins  utsagn  demonstrerer  bare  hvor  viktig  og  nødvendig  det  er  å  korrigere  denne  type  religiøst-teologiske  villfarelser.  Det  alvorlige  er  at  de  kristne  kirkers  meget  interne,  særegne  og  patologiske  jødeproblem  -  ypperlig  demonstrert  i  Elgvins  sitat  ovenfor  -  har  forpestet  og  forgiftet  nær  sagt  hele  verdens  syn  på  jøder,  ikke  minst  gjennom  de  europeiske  kristne  kirkers  aggressive  og  imperialistiske  misjon  på  alle  kontinenter.  Student  og  journalist  Olav  Elgvin  er  helt  opplagt  en  av  de  mange  kirkelig  indoktrinerte  jødehaterne  i  vårt  land  (han  kan  nok  ikke  gjemme  seg  bak  en  akademisk  grad,  eller  en  mastergrad  i  filosofi).  Han  har  opplyst  at  han  er  aktiv   i  den  kirkelig-teologiske  konservative  Storsalen  menighet  i  Oslo  (Indremisjonen).  Jeg  har  forøvrig  merket  meg  at  både  Dagbladet  og  Fri  Tanke  har  vist  interesse  for  Olav  Elgvins  "Muslimprosjekt"  (som  visstnok  er  ment  å  resultere  i  en  bok).  At  en  Indremisjons-tilhenger  sympatiserer  sterkt  med  islam,  er  ikke  det  minste  overraskende  i  vår  tid.  Mer  alvorlig  er  det  at  journalister  ikke   fremfører  noen  kritiske  innvendinger  til  Olav  Elgvins  framstillinger.  La  meg  også  påpeke  at  Olav  Elgvins  far,  teologen  Torleif  Elgvin,  er  førsteamanuensis  ved  Høgskolen  i  Staffeldtsgate  -  altså  ved  den  samme  konservative  menighet  og  bibelskole  (nå  kalt  "Høgskole").   

Det  er  den  historisk  uholdbare  Jesus-teologien  som  fortsatt  styrer  den  kristnes  antijødiske  skriftsyn  og  bibellesning.  For  de  kristne  er  jødedommen  verken  en  respektabel  eller  selvstendig  religion  -  de  vurderer  den  (uhyre  nedlatende)  bare  som  en  trapp  opp  til  den  kristne  "fullendte"  religion  (jf.  dualismen:  den  gamle  pakt  vs.  den  nye  pakt).  Dette  var  og  er  alle  de  europeiske  folkenes  barnelærdom.   Det  er  dessverre  få  teologer  som  synes  å  ha  interesse  av  å  korrigere  kirke-kristendommens  alvorlige  feiloppfatninger  om  jødedommen.  Kunnskapsmangelen  i  det  norske  folk,  samt  det  påfallende  fravær  av  faglitteratur  om  jødedommen  i  norsk  språkdrakt,  er  i  stor  grad  teologenes  ansvar  (med  sine  professor-titler,  og  med  lett  adgang  til  avisspaltene,  må  man  undre  seg  over  denne  graverende  forsømmelse).  Jeg  oppfordrer  leserne  til  å  styre  unna  all  litteratur  om  jødedommen  som  er  skrevet  av  kristne  teologer  og  apologeter.  De  er  INHABILE  som  religionshistorikere  fordi  deres  fremste  oppgave  er  å  forvalte  og  forsvare  den  kristne  religion,  som  på  sin  side  er  bygget  på  en  forvrengning  av  jødedommen.      

 

INKVISISJONEN     

Tortur,  bestillingsdrap  og  mishandling  var  midler  noen  av  historiens  verste  paver  benyttet  for  å  tilkjempe  seg  -  og  holde  på  -  verdens  mektigste  embete:  pavestolen.   

Det  rettslige  og  teologiske  grunnlaget  for  den  grusomme  (og  uhyggelig  langvarige)  katolske  Inkvisisjon  ble  lagt  av  bl.a.  den  hellige  kirkefader  AUGUSTIN  (354 - 430),  med  hans  åpning  for  maktbruk  og  korporlig  straff  for  teologisk  ulydige.  Også  den  byzantinske  kristne  keiser  JUSTINIANUS'  (483 -  565)  rettsordning  -  Corpus  Juris  Civilis  -  inneholder  omfattende  torturbestemmelser,  bl.a.  brenning   som  straff  for  kjetteri  og  trosavik.  Justinianus  lov  gikk  senere  inn i  de  fleste  europeiske  lovsystemer.  En  rekke  tilleggsbestemmelser  begrenset  jødenes  livs-  og  handlingsrom. 

I  1233  utga  pave  Gregor  IX  en  bulle  kjent  som  "Vox  in  Rama".  Den  omhandler  kjetterne  i  de  tysktalende  land.  I  denne  rapporten  lånte  paven  sin  autoritet  til  de  absurde  demonologiske  forestillinger  som  hjemsøkte  de  kristnes  hjerner  (også  de  lærde)  i  middelalderen,  og  den  bidro  til  å  stimulere  de  grufulle  kjetterforfølgelsene  de  neste  to  hundre  år.  Også  den  etterfølgende  pave,  Johannes  XII,  innarbeidet  den  "sataniske  trusselen"  fra  heretikerne  i  en  egen  bulle.  Å  vise  ulydighet  mot  paven  medførte  ekskommunikasjon  og  fordømmelse  som  "kjettere".  De  som  ikke  ville  avsverge  sin  "kjetterske  tro"  overfor  ortodoksiens  voktere,  ble  brent  på  bålet.  Sektene  ble  anklaget  for  å  praktisere  unevnelige  (incestuøse)  orgier  og  å  dyrke  Djevelen.  Som  antatt  demoniske  (derfor  ikke-menneskelige)  ble  de  heretiske  sektene  oppfattet  som  en  farlig  og  undergravende  kraft  som  truet  Den  katolske  kirkes  ortodoksi,  ensretting  og  organisasjon.    

Det  er  verdt  å  merke  seg  at  ingen  av  reformatorene,  heller  ikke  Martin  Luther,  tok  avstand  fra  Inkvisisjonen.  MARTIN  LUTHERS  forskrudde  demonologiske  forestillinger  på  1500-tallet  nedfelte  seg  i  det  bekjennelsesskrift  som  utgjør  det  viktigste  teologiske  grunnlaget  for  Den  norske  kirke,  og  følgelig  for  vår  "offentlige  religion"  i  dag.  Atter  en  gang  henviser  jeg  leserne  til  Augustana  art.  17.  Som  kjent  blir  den  ikke-kristne  og  udøpte  her  likestilt  med  djevlene,  og  har  følgelig  en  laverestående  og  verdiløs  sjel  som  kvalifiserer  til  tortur  uten  ende.  Ingen  spekulative  omtolkninger  eller  avledende  symboliserings-strategier  er  her  mulig.  Ingen  biskoper  i  Den  norske  kirke,  konservative  eller  liberale,  har  pr.  i  dag  offentlig  tatt  til  orde  for  å  fjerne  dette  heslige  og  mytologisk-barbariske  menneskesynet.  Tvert  om,  alle  ordinerte  teologer  -og  til  dels  de  teologiske  fakultetene  (presteskolene)  -  er  stadig  forpliktet  på  dette  autoritative  bekjennelsesskrift,  som  altså  konstituerer  vårt  lands  protestantiske  kristendomstypeJeg  gjør  oppmerksom  på  at  alle  de  teologiske  læresteder  har  sine  faste  representanter  i  Den  norske  kirkes  lærenemnd,  hvor  formålet  er  å  påse  at  prester  forkynner  i  samsvar  med  "den  rette  lære".   

Men  tilbake  til  middelalderen.  Fra  1311  -  1315  gikk  grev  Fredrik  av  Østerrike,  erkebiskop  av  Salzburg  OG  biskopen  av  Passau  sammen  i  forsøket  på  å  rense  de  østerriske  og  tysktalende  stater  for  kjettere  (bl.a.  valdenserne).  I  historiske  dokumenter,  bl.a.  forfattet  av  katolske  munker,  fortelles  om  heretikere  som  ble  torturert  til  døde  eller  hengt  på  stake  i  Østerrike  og  i  nabostatene. 

Den  spanske  Inkvisisjonens  terrorvelde  fra  siste  halvdel  av  1400-tallet  og  fremover  var  særlig  beryktet  og  fryktet.  Den  rettet  seg  i  første  rekke  mot  JØDER  som  hadde  konvertert  til  kristendommen  (såkalte  "marranos"  =  svin).  Allerede  i  1391  hadde  erkebiskopen  i  Sevilla  erklært   "hellig  krig"  mot  jødene,  hvor  de  ble  stilt  overfor  valget:  tvangsdåp  eller  død.  40 000  jøder  i  Sevilla  ble  myrdet,  andre  ble  tvangsdøpt  eller  solgt  som  slaver.  Kristne  spanjoler  ble  oppfordret  til  å  angi  "jødisk  kjetteri",  dvs.  døpte  jøder  som  i  skjul  ble  mistenkt  for  å  holde  fast  ved  jødedommen  og  de  jødiske  skikker.  De  ble  nøye  overvåket,  og  ved  den  minste  mistanke  om  tilbakefall  til  jødedommen  ble  de  slept  til  den  fryktede  Inkvisisjons-domstolen  og  tvunget  under  tortur  til  å  tilstå  alt  deres  kristne  bødler  ville  høre.  Den  spanske  Inkvisisjonen  fremhevet  det  iberiske  blodets  renhet,   og  tilsvarende  det  jødiske  og  moriske  blodets  mindreverd  (sistnevnte  var  spanske  muslimer  som  var  blitt  tvangsdøpt ).  Man  skulle  hindre  blanding  mellom  spanjoler  og  konvertitter.   

I  Spania  ble  det  i  1492  forfattet  et  utvisningsvedtak  for  de  jøder  som  ikke  hadde  latt  seg  tvangsdøpe.  Ca.  200  000  jøder  ble  utvist  fra  Spania,  og  mer  enn  30 000  jøder  ble  myrdet  og  massakrert  i  denne  prosessen. 

"Inkvisisjonens  historie  er  en  av  de  mørkeste  bladene  i  menneskelighetens  kulturhistorie;  det  eneste  forsonende  lys  man  kan  kaste  over  hele  bedrøveligheten  er  at  disse  mennesker  handlet  i  god  tro,  og  at   de  var  overbevist  om  at  de  gjennom  å  pine  menneskene  her  på  jorden  reddet  dem  fra  helvetes  kval  i  evighetens  evighet.  Og  det  var  ikke  bare  jøder  som  ble  rammet,  men  ALLE  som  ikke  fullstendig  underkastet  seg  Kirken  eller  på  noen  måte  ble  mistrodd  av  myndighetene"   (Hugo  Valentin).  

I  enhver  framstilling  av  TORTURENS  HISTORIE  i  Europa  vil  Kirken  ha  en  meget  fremtredende  plass.  Vi  ser  at  mange  debattanter  på  dette  forum  heller  vil  skrive  om  Sharialovens  praktisering  i  noen  muslimske  stater,  eller  om  den  gammeltestamentlige  gudens  krigerske  handlinger  i  mytisk  tid  enn  om  Kirkens  volds-  og  maktutøvelse  i  historisk  tid  i  vår  kristne  kulturkrets.  Det  er  ikke  måte  på  detaljer  og  dokumentasjon  noen  debattanter mesker  seg  med,  for  å  diskreditere  islam  og  jødedommen.  Når  undertegnede  på  tilsvarende  detaljert  og  konkret  vis  dokumenterer  Kirkens  voldshistorie,  blir  det  besynderlig  taust.  Eller  man  forsvarer,  avleder  og  oppfordrer  til  å  glemme  og  tilgi.     

 

FOLKEMORD  I  NYERE  TID 

I  nyere  tid  har  historikere  dokumentert  massemord   i  forbindelse  med  kriger  i  kolonistatene  Tanzania  (1905  -  06)  og  i  Kenya  så  sent  som  på  1950-tallet.  De  britiske  kolonistenes  medansvar  for  sultkatastrofen  som  i  siste  halvdel  av  1800-tallet  rammet  millioner  av  indere,  er  også  dokumentert  (utsulting  av  lokalbefolkningen  kan  altså  heller  ikke  avgrenses  til  Stalins  terrorvelde).  Moderne  historikere  kan  påvise  fellestrekk  både  når  det  gjelder  ideologisk  legitimering,  rasebevissthet  og  måter  å  føre  krig  på.  Systematisk  utbytting,  vold  og  rasisme  preget  en  stor  del  av  de  kristen-europeiske  koloniherrenes  framferd  i  Asia  og  Afrika.  I  deres  koloniseringsstrategier  inngikk  både  tortur,  tvangsarbeid  og  konsentrasjonsleire. 

Kongo 

Kong  Leopold  II  av  Belgia  (ivrig  katolikk)  annekterte  i  1885  Kongo  som  sin  personlige  eiendom,  et  område  like  stort  som  Europa.  Ca.  10  millioner  mennesker  ble  drept  i  kong  Leopolds  Kongo,  hvor  befolkningen  ble  brukt  som  SLAVER.   Hver  eneste  landsby  ble  omgjort  til  en  slaveleir.  Ved  hjelp  av  undertrykkelse  og  tortur  (bl.a.  pisk,  lenker  og  avhugging  av  legemsdeler)  ble  den  kongolesiske  befolkning  terrorisert  til  taushet  og  lydighet.  Ut  av  Kongo  førte  de  hvite  kolonistene  ufattelige  verdier,  som  gummi  og  elfenben,  mens  skipene  tilbake  til  Kongo  ble  lastet  fulle  av  våpen. 

2-300  nordmnenn  tjenestegjorde  under  kong  Leopold,  som  jurister,  leger,  offiserer  og  sjøfolk.  Noen  norske  misjonærer  rapporterte  om  de  uhyggelige  voldsgjerninger  som  pågikk  i  Kongo,  men  hjemmekontorene  forholdt  seg  fullstendig  taust! 

Henry  Morton  Stanley  var  en  av  de  store  heltene  for  disse  kristent  oppdratte  eventyrlystne  og  naive  nordmenn:  " Oppdageren  Stanley  hadde  skrevet  atskillige  flotte  bøker  med  illustrasjoner  og  ordlister,  utregninger  og  kart;  mye  av  det  var  rene  skrøner,  der  han  overalt  var  den  ubestridte  helt.  De  svarte  var  ville  skapninger  som  måtte  betvinges  for  sin  egen  skyld,  de  hvite  var  edle  mennesker  som  kom  for  å   sivilisere  halvdyrene"

(E. D.  Morel:  Kongelig  slaveleir,  1906,  rev.  utg.  i  1919.  Innledning  og  etterord  av  Syphilia  Morgenstierne,  Forlaget  Fritt  og  vilt,  2002) 

Den  store  Kongo-utstillingen  i  Oslo  i  1950  viste  den  "rehabiliterte"  kong  Leopold,  flankert  av  lister  over  de  50  nordmenn  som  døde  i  hans  tjeneste  i  Kongo  (noen  av  de  norske  "Kongoveteranerne"  ble  nazister  under  krigen  og  siden  ekskludert  fra  den  foreningen  som  var  blitt  dannet  i  1939).  Både  Aftenposten  og  Morgenbladet   ga  stemme  til  formannen  i  Norske  Kongoveteraners  Forening,  J. H. F.  Than  og  hans  hyllest  til  nordmennenes  innsats  i  kong  Leopolds  Kongo.  De  norske  Kongofarerne  stilte  ingen  spørsmål  ved  de  grunnleggende  europeiske  oppfatninger  av  den  hvite  manns  framferd  i  Afrika.  Det  gjorde  heller  ikke  Aftenposten  og  Morgenbladet. 

Etter  Kongos  frigjøring  i  1960  var  Patrice  Lumumba  statsminister  i  noen  få  uker,  før  han  ble  myrdet  av  belgierne  (med  amerikanernes  velsignelse). 

Namibia  

I   tysk   Namibia  i  årene  1903  -  1908  ble  to  folkegrupper  utsatt  for  massakrer  og  etnisk  rensing  ("det  første  tyske  folkemord").   Opp  til  80%  av  hererobefolkningen  mistet  livet  fordi  de  tilhørte  en  distinkt  nasjonal  eller  etnisk  gruppe.  Minst  to  tredeler  av  befolkningen  i  det  sørlige  og  nordlige  Namibia  ble  drept  i  kamp  eller  døde  som  følge  av  sult,  tørst  og  sykdom  etter   at  de  ble  sperret  inne  i  et  ørkenområde,  etterfulgt  av  konsentrasjonsleire  med  høy  dødelighet. 

Krigsforbrytelser,  massakrer  og  etnisk  rensing  var  kolonistrategier  europeerne  benyttet  lenge  før  de  to  katastrofale  verdenskriger.   I  nyere  historieforskning  er  Namibia  blitt  nevnt  for  å  forstå  konsentrasjonsleirens   historie  i  det  20.  århundre.  Ut  fra  de  fange-  og  arbeidsleire  som  ble  opprettet  i  Namibia  (etter  at  kamphandlingene  var  avsluttet)  kom  begrepet  inn  i  det  tyske  språket  ("konzentrationslager" ).   Først  så  sent  som  i  år  1990  fikk  Namibia  sin  selvstendighet. 

Historiker  og  Afrika-forsker,  Tore  Linné  Eriksen,  påpeker  at  et  " et  sentralt  poeng  i  den  voksende  litteraturen  som  anlegger  et  koloniperspektiv,  er  at  folkemord  gjennom  historien  ikke  bare  er  knyttet  til   totalitære   regimer,  men  at  mange  av  dem   foregikk  i  regi  av  europeiske  kolonimakter  som  på  hjemmebane  ofte  er  karakterisert  som  liberal-demokratiske... Hvis  vi  velger  en   inndeling  som   gjør  tidsspennet  1850  -  1950  til  en  egen  epoke,  er  det  kanskje  mer  naturlig  å  oppfatte  RASISME   (og  framvekst  av  den  globale  kapitalisme)  som  et  overordnet  fellestrekk  og  -  med   A.  Dirk  Moses  -  omtale  denne  perioden som  "the  racial  century  of  European  genocide" .  

Den  polske  folkerettsjuristen,  Raphael  Lemkin,  opphavsmann  til  begrepet  "folkemord"  OG  til  FN-konvensjonen  fra  1948,  viet  stor  oppmerksomhet  til  europeisk  kolonialisme  og  "genocide  extermination"  av  urfolk  i  sitt  ufullført  verk  om  folkemord  gjennom  historien  (Lemkin  hevdet  at  de  forbrytelsene  som  dekkes  av  begrepet  var  velkjente  helt  fra  antikkens  tid). 

-----------------------     

Algerie-krigen  er  blitt  omtalt  som  en  av  de  blodigste  konflikter   i  europeisk  kolonihistorie.  30 000  franske  soldater  og  over  1. 5  mill.  algirere  ble  drept  i  den  sju  og  et  halvt  år  lange  frigjøringskrigen.  Algerie  var  fransk  koloni  fra  1830  -  1962. 

Europeernes  kolonihistorie  i  Sør-Afrika  går  ca.  350  år  tilbake  i  tid.  Nederlendernes  erobring  av  det  sørlige  Afrika  var  uhyre  blodig.  Nederlandske  fanatisk  kristne  bønder  (boere)  koloniserte  det  sørlige  Afrika  på  1600- og 1700-tallet.  Som  Bastrup  har  fremhevet  på  en  annen  tråd  betraktet  de  seg  som  Guds  utvalgte  folk   (men  det  gjør  da  alle  kristne..?),  og  etter  hvert  også  som  et  eget  folkeslag:  afrikaander.  Blant  disse  boerne  var  også  tyske  kalvinister  og  franske  hugenotter.  Boerne  behandlet  den  svarte  befolkningen  svært  brutalt.  De  utvidet  sine  bosettingsområder  og  kom  derfor  stadig  i  konflikt  med  lokale  stammer.  Med  britenes  inntog  fra  1870-årene  (i  jakten  på  gull  og  diamanter)  ble  Sør-Afrika  en  kamparena  på  flere  fronter;  britene  kjempet  både  mot  den  svarte  lokalbefolkningen  OG  mot  de  hvite  boerne.  Zulu-krigen  i  1879  og  boerkrigen  1900 - 1902  tør  være  velkjent  for  leserne. 

Svarte  arbeidere  ble  benyttet  som  arbeidskraft  i  gruvene.  De  ble  av  britene  sperret  inne  i  arbeidsleire,  behandlet  som  dyr  og  daglig  utsatt  for  ydmykende  og  systematiske  overgrep  fra  de  hvite  koloniherrene.   Krigen  mellom  engelskmennene  og  boerne  resulterte  i  opprettelse  av  konsentrasjonsleire,  hvor  boernes  kvinner  og  barn  ble  internert  i  egne  leire.  Ca.  20  000  barn  døde  av  sult  og  sykdom  i  britiske  dødsleire.  Disse  interneringsleirene  skulle  hindre  kvinner  og  barn  i  å  støtte  boernes  geriljataktikk.  I  krigens  siste  år  satt  ca.  100  000  kvinner  og  barn  internert  i  45  interneringsleire.  Britene  internerte  også  ca.  100  000  svarte  krigsfanger,  men  deres  skjebne  var  det  få  som  brydde  seg  om  (selv  om  dødsraten  var  minst  like  høy  som  i  boerleirene). 

Etter  2.  verdenskrig  innførte  de  hvite  herskerne  APARTHEID  i  Sør-Afrika,  og  innførte  dermed  en  moderne  slavestat.   Landets  hvite  herskere  fant  opp  et  nytt  begrep,  som  gjennom  lover  og  forordninger  skulle  sikre  et  rasedelt  samfunn.  Loven  delte  landets  befolkning  i  hvite,  svarte  og  fargede.  De  siste  omfattet  fargede  og  asiater  av  blandet  herkomst  (i  tvilstilfelle  bestemte  et  "raseklassifiseringsutvalg"  hvilken  kategori  borgerne  tilhørte).  Loven  bestemte  at  hver  rase  skulle  bo  i  egne  områder.  Nye  lover  sørget  for  at  alle  livets  forhold  ble  regulert  ned  i  minste  detalj  etter  den  enkeltes  rasemessiges  tilhørighet.  Den  hvite  mindretallsbefolkningen  (20%)  skulle  ved  apartheid   temme  og  kontrollere  den  øvrige  befolkningen  OG  redde  den  hvite  herskerrasens  overmakt.   Først  så  sent  som  i  1994  ble  apartheid   formelt  avskaffet.  

Men  raseskille  var  heller  ikke  et  nytt  fenomen  i  den  kristne  verden.  Gjennom  de  foregående  århundrer  var  indianerne  blitt  henvist  til  RESERVATER   og  jøder  til  GHETTOER.  I  USA  måtte  den  svarte  befolkningen  (etterkommerne  av  slavene)  kjempe  for  likeverd  og  elementære  borgerrettigheter  inntil  så  sent  som  på  1960-tallet,  altså  ca.  hundre  år  etter  at  slaveriet  formelt  var  blitt  avskaffet  i  De  forente  stater. 

Etnisk  apartheid  har  som  modell  det  religiøse  apartheid ,  som  de  europeiske  kristne  kirker  har  lært  og  forkynt  i  nær  2000  år.  I  hele  den  europeisk-kristne  voldshistorie  har  etnisk  og  religiøst  fundert  raseskille  gått  hånd  i  hånd.  Både  jøder,  indianere og  svarte  afrikanere  ble  vurdert  som  laverestående  folkegrupper  OG  som  religiøst-sjelelig  og  moralsk  mindreverdige.  De  kunne  bare  oppnå  menneskeverd   ved  å  bli  kristne,  dvs.  ved  å  la  seg  døpe.  Andre  folkegrupper  kan  nevnes,  som  aboriginerne  (Australia),  maoriene  (New-Zealand),  samt  den  stygge  behandlingen  av  taterne,  sigøynerne  og  samene  i  det  kristne  Europa  og  Norden. 

Aboriginerne  i  Australia  ble  nær  utryddet  på  1700-tallet.  De  som  ikke  døde  av  sykdommer,  som  de  engelske  kolonistene  innførte,  ble  skutt  eller  tatt  som  SLAVER.  De  ble  utryddet  fra  den  australske  øya Tasmania  og  mange  andre  steder  i  Australia  på  slutten  av  1800-tallet.  Barn  av  aboriginerne  ble  senere  skilt  fra  sine  foreldre  og  plassert  på  barnehjem  -  angivelig  for  å  gi  dem  en  kristen,  sivilisert  oppdragelse  (jeg  henviser  gjerne  til  Bastrups  utmerkede  bok  om  taternes  skjebne  i  Norge).  Aboriginerne  ble  på  typisk  europeisk-kolonialistisk  vis  fratatt  både  sine  landområder,  sine  barn  OG  elementære  borgerrettigheter.   

Den  norske  kirkes  demonisering  av  samene  fulgte  et  sørgelig  velkjent  mønster.  Misjonsarbeidet  i  Danmark-Norge  blant  samene  startet  på  1600 - 1700 - tallet,  men  de  kristne  misjonærenes  inntog  i  sameland  kan  dateres  helt  tilbake  til  1200-tallet.  På  1600-tallet  ble  åtte  samer  brent  på  bålet  i  Finmark  fordi  de  ikke  ville  omvende  seg  til  kristendommen.  De  første  skrifter  som  ble  utgitt  på  samisk  i  vårt  land  var  selvsagt  bibeloversettelser  OG  den  lutherske  Katekismen  (slik  det  fortsatt  praktiseres  på  mange  "misjonsmarker").  Ja,  slik  det  også  ble  praktisert  på  1700-tallet,  hvor  ALL  undervisning  blant  almuen  i  kongeriket  Danmark-Norge  tok  sikte  på  å  gi  opplæring  i  Bibelen,  Luthers  lille  katekisme,  Salmeboka  og  Pontoppidans  spørsmål  og  svar.  

Hensikten  med  å  lære  seg  det  samiske  språk  var  å  drive  kristen  misjon.  Det  var  kong  Fredrik  IV  som  opprettet  Misjonskollegiet  i  København,  og  gav  det  i  oppdrag  å  begynne  misjon  blant  samene.  Thomas  von  Hesten  var  en  av  pionerene  når  det  gjaldt  kristning  og  omvendelse  av  de  djevelbesatte  samene.  Jfr.  Brita  Pollans  bok:  "For  Djevelen  er  alt  mulig"  (Kunnskapsforlaget  2007),  hvor  flere  autentiske  skrifter  fra  1700-tallet  er  referert  og  nettopp  beskriver  samene  som  djevelbesatte.  Utsagnet  at  "Satan  styrer  disse  forblindede  barbarer  og  hedninger"  er  selvsagt  ingen  overraskelse  for  den  som  har  satt  seg  inn  i  den  øvrige  kirke-  og  misjonshistorie.    

Norges  Samemisjon  ble  stiftet  i  1888,  noen  årtier  etter  det  første  norske  misjonsselskap  OG  Den  norske  Israelsmisjon.  Først  så  sent  som  i  1960-årene  ble  samiske  lærebøker  utarbeidet  til  bruk  i  skolene.  Som  vi  vet  hadde  den  norske  "fornorskningspolitikken"  (eller:  utryddelse  av  den  samiske  kultur)  bl.a.  medført  at  samiske  barn  måtte  bo  på  internatskoler  fra  7-års-alderen  OG  at  det  samiske  språk  (og  joik,  dvs.  tradisjonell  samisk  sang)  var  forbudt.

La  meg  gjenta:  Den  grove,  langvarige  og  systematiske  trakassering,  forfølgelse  og  stigmatisering  av  jødene  i  Europa  finner  vi  ingen  tilsvarende  historiske  eksempler  på.  Det  må  nå  være  på  tide  at  Kirken  bekjenner  sine  historiske  synder.  Å  glemme  eller  tilgi  kan  ingen  gjøre  uten  først  å  erkjenne  og  reflektere  over  hvilke  synder  man  har  begått  OG  hvilken  teologi/ideologi  som  har  legitimert  forbrytelsene. 

Den  "syndfrihet"  eller  "raserenhet"  de  kristen-troende  stadig  påberoper  seg  (født  på  ny... renset  gjennom  lammets  blod)  er  en  grusom  HÅN  mot  all  humanitet,  menneskelig  erfaring,  rettsoppfatning  og  sivilisert  framferd.  Uten  erkjennelse  av  skyld   finnes  ingen  soning,  tilgivelse  eller  rettferdighet.  Å  forskjønne,  fortie  eller  omskrive  kirke- og  misjonshistoriens  overgrep  og  undertrykkelse  kan  aldri  åpne  en  ny  vei  for  kirken  mot  fremtiden.  De  millioner  døde  (stemmeløse  og  navnløse)  -  uskyldige  ofre  for  Kirkens  teologiske  galskap  og  maktbegjær - fortjener  oppreisning  og  rettferdighet,  ikke  flåsete,  lettvinte  og  avsporende  kommentarer. 

 

Rwanda

Under  det  belgiske  kolonistyret  i  Rwanda  (etter  1.  verdenskrig)  ble  TUTSIENE  favorisert.  Tutsiene  ble  av  de  europeiske  koloniherrene  ansett  for  å  være  etterkommere  av  en  overlegen  ARISK  rase.  I  1930-årene  ble  identitetsmarkører   som  viste  etnisk  tilhørighet  innført  i  området.  Tutsiene  ble  "utvalgt"  først  av  tyskerne,  så  av  belgierne,  som  samarbeidspartnere  i  koloniseringsprosjektet  OG  for  å  holde  tutuene  nede.  Tutsiene  ble  av  de  hvite  europeiske  kolonimaktene  vurdert  som  høyere,  lysere  i  huden  og  hadde  smalere,  mer  "euroepiske"  neser  enn  hutuene. 

(Som  vi  vet  hadde  kristne  europeere  en  lang  tradisjon,  helt  fra  middelalderen,  i  å  utstede  identitetsmerker   for  å  klassifisere  og  stigmatisere  LAVERESTÅENDE  FOLKESLAG.  Flere  kirkemøter  gjennom  middelalderen  påla  jødene  å  bære  bestemte  identitetsmerker,  slik  også  de  tyske  nazistene  gjorde  det  for  70  år  siden). 

Det  skarpe  og  kunstige  skillet  mellom  folkegruppene  som  belgierne  innførte  i  Rwanda  forble  inntakt  -  og  kilde  til  konflikt  -  lenge  etter  at  kolonistyret  opphørte  i  1961.  I  en  periode  på  1980-tallet  ble  landets  sterke  økonomi  fremhevet  som  "modell"  for  andre  land  i  Afrika.  Rwanda  ble  også  blitt  betegnet  som  Afrikas  mest  vellykkede  misjonsmark. 

Da  det  grusomme  og  bestialske  folkemordet  startet  i  1994,  var  FN-soldater  tungt  til  stede  i  landet  (også  i  hovedstaden  Kigali).  Hutu-politikere  brukte  både  radio  og  aviser  for  å  oppfordre  til  massedrap.  Gjennom  massiv  propaganda  ble  tutsiene  fremstilt  som  en  alvorlig  fare  og  trussel,  og  hutuene  ble  ustanselig  oppfordret  til  å  "fjerne  kakerlakkene".  Denne  dehumanisering  av  motstanderens  menneskeverd  hadde  kristne  kolonister  og  misjonærer  eksportert   til  det  "kristnede"  Rwanda.  Så  velkjent,  så  velkjent.  Gjennom  mange  århundrer  i  det kristne  Europa  var  jødene  blitt  karikert  og  framstilt  som  svin,  geiter,  slanger,  edderkopper  og  skorpioner. 

Både  fransk  og  amerikansk  etterretning  var  i  forkant  godt  informert  om  planene  for  folkemordet  i  Rwanda.  Men  istedenfor  å  beskytte  befolkningen,  flyktet  FN-soldatene  fra  landet  -  også  belgiske  soldater  -  og  overlot  tutsiene  til  de  verste,  bestialske  massakrer  vi  har  sett  i  nyere  tid.  Nær  1  million  tutsier  ble  i  løpet  av  100  dager  slaktet  av  hutu-militser  og  helt  vanlige  mennesker,  utstyrt  med  macheter  som  våpen  (store  kniver  med  brede  blad),  men  også  med  klubber,  økser  og  jernstenger.  Morderne  ble  rekruttert  fra  alle  samfunnsklasser.  Blant  drapsmennene  var  velutdannete  hutuer,  som  prester,  leger  og  borgermestere.  Den  sivile,  folkelige  deltakelsen  i  folkemordet  på  tutsiene  var  betydelig.  Mange  hutuer  hjalp  sine  tutsi-naboer  med  å  flykte,  eller  å  holde  seg  i  skjul.  Men  få  av  dem  protesterte  åpent,  trolig  av  frykt  for  selv  å  bli  drept  av  militsen  og  mobben.  Ca.  50 000  hutuer  ble  drept.      

FN's  Sikkerhetsråd  har  i  ettertid  innrømmet  at  det  ikke  fantes  politisk  vilje  til  å  stoppe  massakrene  i Rwanda.  Tenk  det!  Franske  toppolitikere  er  blitt  anklaget  for  å  ha  medvirket  til  forberedelsene  til  folkemordet,  noe  franske  myndigheter  ikke  overraskende  har  avvist.  Ingen  ansvarlige  (europeiske)  FN-topper  er  blitt  stilt  strafferettslig  til  ansvar  for  sin  rolle  før  og  under  folkemordet  i  Rwanda. 

------------------- 

Selv  om  jeg  håper  leserne  nå  forstår  hvor  høyst  nødvendig  det  er  å  ha  kjennskap  til  kirkehistoriens  synderegister  overfor  den  ikke-kristne,  "hedenske",  del  av verdens  befolkning,  vil  jeg  i  et  siste  innlegg  belyse  dette  noe  nærmere.  I  tillegg  vil  jeg  oppgi  en  litteraturliste,  for  om  mulig  å  bøte  på  den  informasjonssvikt  som  råder  i  vårt  statskirkeland.  

 

Mvh.  G.  Ullestad      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Kristne?

Publisert nesten 10 år siden

Hvis de du her omtaler har kalt seg for Kristne så har de seilt under falskt flagg.

Å være kristen betyr å følge Jesus ( Kristus), å gjøre det han ba oss å gjøre, hverken mere eller mindre.

Du får lese litt mere om Jesu liv og befalinger å se om du finner noen sammenheng opp i mot dette du her beskriver...

 

 

Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Nok nå?

Publisert nesten 10 år siden

Kanskje det er på tide at du slutter å spre ditt hat mot kristne og kristendommen? All den tid at du ikke gidder å svare på folks kommentarer på dine innlegg anser jeg deg ikke som en seriøs debattant. Det eneste du gjør er å spre et oppkok av fordommer, hat og usannheter om kristne. Du er ikke interessert i å diskutere påstandene dine, men kommer heller med nye påstander og oppgulp av håpløse beskyldninger. Jeg foreslår at du tar for deg kommentarene til dine tidligere innlegg og svarer på disse før du kommer med flere.

Et eksempel på dine håpløse argumenter er at du bruker Olav Elgvin som eksempel. Hans synspunkter er relativt kontroversielle blant kristne, mens du bruker ham som bevis på at kristne visstnok skal være antisemitter. Og hva har det med saken å gjøre at faren hans jobber på Staffeldsgate? Er faren ansvarlig for sønnens meninger når vi lever i 2011? Eller er det slik i din familie at du bestemmer hva dine barn har lov til å mene og si offentlig?

Jeg lurer seriøst på hvor ditt hat mot kristne kommer fra. Kjenner du egentlig noen kristne i det hele tatt? Sånn jeg oppfatter deg er du en rabiat kristendomshater som gir næring til dine egne fordommer med halvsannheter og egne tanker som ikke akkurat stemmer. Du mangler også evnen til nyansert tenking. Alt galt som har skjedd er de kristnes skyld, og det er du som bestemmer hvem som er kristne. Når du presterer å åpne innlegget ditt med å skrive at kristne kirker hadde utøvd diktatur i Europa i 1700 år, ser man jo ca. hvor seriøs du er. Og når du så fortsetter med å kalle nazismen og kommunismen beslektede ideologier med kristendommen viser du for alle din totale mangel på kunnskap og innsikt i dette temaet. Jeg foreslår at du lærer litt om verden, kristendommen og historie før du skader ditt gode (?) navn og rykte ved å publisere mer av dette våset.

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

Hvis de du her omtaler har kalt seg for Kristne så har de seilt under falskt flagg

"Å være kristen betyr å følge Jesus ( Kristus), å gjøre det han ba oss å gjøre, hverken mere eller mindre." Alt dette, og mer til, hadde vi sluppet om den guden hadde klart å få skrevet ned en entydig bok... slik den fremstår nå kan jo alle tolke dette slik de vil og hvem vet, kansje det er du som har tolket dette feil og de andre riktig? Kristendommens spredning var udiskutabelt størst den gangen den kunne spres med trussler, terror og vold i både psykisk og fysisk art...

 Men det viser veldig klart hva som skjer når mennesker tror at påstander er sannhet!

 

@Arnt Thyve:

Du stadfester jo bare det Ullestad sier du jo, at kristne NEKTER plent å se på sin egen historie og virkemåte. Du tror vel at den kristendommen vi ser i dag er slik den har vært hele tiden du kanskje?.... Hva med å se på fakta her. Kristendommen og kirken HAR mye grusomheter å svare for, det er det ingen tvil om og når du her går til person angrep på Ullestad fordi hun belyser disse tingene bommer du stygt, for du slår bare fast det som allerede var et faktum, at kristne ikke klarer å innse at kristendommen slettes ikke er spredt med "kjærlighet og ydmykhet" slik de er så flinke til å hevde, men med vold og terror....

Om ikke annet så viser historien hva som skjer når vi tror at påstander er sannhet!!! Og det blir da enda mer skremmende at 6 av 7 på denne planeten fremdeles er villige til å både dø og drepe for disse forestillingene de tror er sannhet...

 

Flott Ullestad, bare stå på du. Det var mye opplysende informasjon som jeg kan forstå at den vanlige kristenmann ikke liker å høre... For all kritikk av religion er jo hat til kristendom ikke sant....?  :-)

Kommentar #4

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

Forfalskning av sitat

Publisert nesten 10 år siden

Hei,

jeg har ikke sett dette før nå. Skal nøye meg med å kommentere det du skriver om meg. Du skriver:

"Elgvins  nye  innsikt  4.  juni  2010  på  dette  forum  (merk  tittelen:  "Fra  jødevenn  til jødefiende")  begrenser  seg  til  følgende:

"- Jeg  har  innsett  det.  Jeg  tror  det  er  noe  med  dette  folket.  Noe  som  er  annerledes  enn  andre.  Jeg  tror  de  er  et  vrangt  folkeslag.  De  retter  seg  ikke  etter  noen  FN-resolusjoner!  Det  er  akkurat  som  i  GT;  jødefolket  gjorde  hele  tiden  opprør  og  var  ulydige.  Uff.  VI  KRISTNE  HAR  FAKTISK  ANSVAR  FOR  Å  TALE  DETTE  ULYDIGE  FOLKET  TIL  RETTE" ."

Nåvel. At du tillegger MEG dette sitatet betyr en av to ting: Du har ikke lest det opprinnelige innlegget. Alternativt at du bevisst forfalsker hva jeg mener og står for.

Nå ligger jo dette innlegget ute på nett så alle kan gå inn der og lese det:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread61017/

Der går fortsettelsen slik:

"Jeg pratet med en middelaldrende kristen mann. Han fortalte at han alltid hadde regnet som en sterk venn av Israel og av jødene. De var Guds utvalgte folk, og Gud hadde lovet dem Israel."

Det er HAN som sier dette, ikke jeg. I fortsettelsen distanserer jeg meg tydelig fra det han sier:

"Hvis noen skulle være i tvil: Dette er reinspikka antisemittisme."

------------------------

Du må gjerne mene at jeg er antisemittisk og så videre, for all del. Jeg blir stadig vekk anklaget for både det ene og det andre (enten det er å være "muslimapologet", "PST-spion", "kristen korsfarer", og nå også "antisemitt"), så det tar jeg ikke så tungt. Men jeg forventer faktisk at du beklager at du har lagt et sitat i munnen min som jeg ikke bare aldri har sagt, men som jeg faktisk har argumentert mot og aktivt distansert meg fra.

 

Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Det har sine grunnar

Publisert nesten 10 år siden
Grete Ullestad. Gå til den siterte teksten.

Når  undertegnede  på  tilsvarende  detaljert  og  konkret  vis  dokumenterer  Kirkens  voldshistorie,  blir  det  besynderlig  taust. 

Årsaka til at det blir taust kan vere det som Arnt Thyve peikar på, nemleg at du sjølv ikkje gjev særleg respons. Eg skreiv eingong ein kommentar til deg, men fekk aldri noko svar. Då såg eg det som lite nyttig å bruke tid på deg og dine innlegg. Ein dialog krev faktisk to deltakarar.

Du skriv om mangt som eg ikkje har greie på, men der eg veit litt, synest eg du gjev ei ubalansert og forteikna framstilling. Det kan ha med val av kjelder å gjere, men også med korleis du tolkar dei. Di manglande forståing for kva Elgvin faktisk skreiv får meg iallfall til å lure.

Kommentar #6

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Re: Forfalskning av sitat

Publisert nesten 10 år siden

Olav  Elgvin! 

Jeg  vet  ikke  om  en  beklagelse  overfor  Olav  Elgvin  er  på  sin  plass  her.  Han  har  uttalt  seg  så  utydelig  og  tvetydig  at  det  omtalte  "sitatet"  godt  kunne  vært  tillagt  ham  selv.  Det  er  hans  ansvar  å  markere  klart  og  tydelig  hva  som  er  sitat,  og  helst  også  hvem  som  er opphavsmann  til  sitatet.  Det  har  han  ikke  gjort. 

Elgvin  har  uttalt  at  mange  "Israelsvenner"  har  gjennomgått   den  samme  krise  som  ham  selv.   Hvem  som  mener  hva,  blir  ikke  klargjort.   Israelsvennenes  forestillinger  om  Israel  brister,  sier  Elgvin,  og  hevder  at  de  har  havnet  i  antisemittisme,  mens  han  selv  "i  motsetning  til  mange  kristne  (og  jøder  og  muslimer  for  den  saks  skyld)  overhodet  ikke  tenker  på  konflikten  i  religiøse  termer".   Tja,  mon  tro  det.  Jeg  ser  ærlig  talt  ikke  noen  vesentlig  forskjell  mellom  Elgvin  og  dem.  Er  han  bevisst  uklar?

Det  er  mye  surr  og  svada  i  Elgvins  innlegg  om  Israel,  men  han  representerer  klart  den  kristen-konservative  fløyen  innenfor  kirken  som  nå  er  på  gli  bort  fra  sin  tradisjonelle  Israels-støtte  (her  på  forumet  har  den  konservative  biskop  Halvor  Nordhaug  gitt  en  teologisk   begrunnelse  for  denne  såkalt  nye  holdning  og  innsikt). 

Sin  antisemittisme  kamuflerer  Elgvin  dels  i  en  lettvint,  rørete  og  uklar  "politisk  kritikk",  dels  i  et  "komplisert  kjærlighetsforhold"  og  en  "personlig  identitetskonflikt".  Elgvins  selverklærte  schizofrene  splittelse  mellom  hjerte  og  hode  gjør  det  vanskelig  å  feste  lit  til  hans  habilitet  og  troverdighet.  Den  ekle   blandingen  av  det  personlig-emosjonelle,  politiske  og  religiøse  er  helt  enestående  i  tilfellet  Israel.  Det  er  en  farlig  kombinasjon. 

Elgvin  hevder  at  han  fikk  en  slags  ny  innsikt   om  Israels  rolle  i  Midtøsten-konflikten  da  han  var  i  20-årene  (da  han  hørte  og  leste  mye  om  Israel  i  norske  aviser),  men  jeg  får  ikke  helt  grep  om  hva  denne  "nye  innsikten"  besto  i.  Han  leste  bok  etter  bok,  men  oppgir  ingen   referanser.  Men,  sier  han  "Jeg  innså  at  landet  siden  opprettelsen  hadde  basert  seg  på  en  aktiv  diskriminering  mot  den  arabiske  delen  av  befolkningen".  Elgvin  sier  intet  om  kirke-kristendommens  teologiske  antisemittisme,  og  heller  intet  om  Kirkens  historiske  barbari  overfor  jødene  de  foregående  1700 år.  Det  er  denne  FORTIELSE  som  mer  enn  noe  annet  røper  Elgvin.  Hans  innsikt  (delvis  ervervet  gjennom  norske  medier)  synes  mer  eller  mindre  begrenset  til  staten  Israels  opprettelse  i  1948.  Ja,  det  er  mye  som  skurrer  i  Elgvins  innlegg. 

Det  er  ikke  vanskelig  å  forstå  at  Elgvins  oppvekst  som  misjonærbarn   i  Israel  har  satt  dype  spor.  Men  som  godt  voksen  (blogger,  akademiker  og  journalist)  skulle  man  tro  at  han hadde  et  avklart  og  reflektert  syn  på  Den  norske  Israelsmisjon.   Med  sin  oppvekst  som  "misjonærbarn"  ved  Caspari  Senter  i  Jerusalem  -  hvor  hans  far  (teologen  Torleif  Elgvin)  var  rektor  fra  1986 - 1993  -  OG  som  aktivt  medlem  av  Storsalen  menighet  (Indremisjonen)  i dag,  kan  vi  regne  med  at  Olav  Elgvin  står  godt  plantet  i  den  kirke-kristne  antisemittiske  teologi. 

Både  far  og  sønn  Elgvin  uttaler  seg  stadig  vekk  i  våre  medier.  De  er  offentlige  personer  og  bør  derfor  følges  med  stor  årvåkenhet.  Jeg  kan  nevne  at  teologen  Torleif  Elgvin  i  mange  år  har  sittet  i  UTGIVELSESKOMITEEN  for  Dødehavsrullene  i  Norden.  Det  kan  muligvis  forklare  det  påfallende  fravær  av  informasjon  og  debatt om  forskningsresultatene  vedr.  Dødehavsrullene  i  vårt  statskirkeland.  Dette  er  bare  en  av  mange  forsømmelser  som  statskirke- teologene  bærer  ansvar  for. 

Jeg  håper  at  Olav  Elgvins  engasjement  for  muslimer  resulterer  i  at  han  begynner  å  reflektere  over  den  religiøst-teologiske  antisemittisme  som  disse  to  imperialistiske  verdensreligioner,  kristendommen  og  islam,  er  felles  om.  Den  kristen-europeiske  PATERNALISME  overfor  jøder  og  den  israelske  stat  er  bare  ett  utslag  av  antisemittisme,  som  ellers  gir  seg  mange  uttrykk  i  vår  statskirkelige  offentlighet.   I  vårt  land  viser  den  seg  bl.a.  ved  at  jødiske  stemmer  sjelden  får  komme  til  orde  i  det  offentlige  rom.  De  tolereres  bare  som  en  taus  og  usynlig  minoritet.   Helst  skal  de  bøye  nakken  for  den  alltid  bedrevitende   kristne  majoritet,  som  i  årtusener  har  definert  jødenes  status  og  menneskeverd. 

Å  drive  KRISTEN  MISJON  blant  jøder  er  i  seg  selv  en  grov  nedvurdering  av  jøder  og  jødedommen,  et  emne  og  en  virksomhet  som  Elgvin  betegnende  nok  ikke  problematiserer. 

 

Mvh.  G. Ullestad

Kommentar #7

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

Ang. sitering og antisemittisme

Publisert nesten 10 år siden

Grete,

jeg kan selvfølgelig ikke kreve noen beklagelse av deg. Unnskyldninger og beklagelser bør komme når man selv opplever at man har noe å beklage. Men hvis du altså genuint trodde at jeg anså jødene som et "ulydig folk" - på tross av at hele innlegget du siterer fra var et argument mot den type tenkning - så tar jeg deg på ditt ord, og trekker tilbake anklagen om bevisst forfalskning.

Det som står ved lag er at du har misforstått innlegget mitt fullstendig, og i hvert fall ikke har forsøkt å møte det jeg har skrevet med et åpent sinn. For det jeg skriver i dette innlegget er jo faktisk at kristne må slutte å tenke på jøder i religiøse termer. Det er faktisk et brudd med mye av den kristne tradisjonen, både den klassiske teologiske antisemittismen (som det fortsatt finnes mange rester av), og den nyere kristne filosemittismen (der den gamle antisemittismen på mange måter blir snudd på hodet). Jeg registrerer at du er overbevist om at jeg egentlig ikke mener dette, at jeg egentlig står for det motsatte. Vel, det er det jeg mener. Jeg vet ikke om hvordan jeg kan forklare det bedre. Jeg mener at kristne må slutte å tenke på jøder og jødedommen ut fra et religiøst verdensbilde. Det er det jeg mener. Punktum.

Men da er vi i hvert fall enige om at det sitatet ikke er noe jeg har sagt, og at du ikke kan hevde at jeg er antisemitt på grunn av det. I den siste kommentaren din skriver du i stedet at det er det jeg ikke skriver om som viser at jeg er antisemitt:

"Elgvin  sier  intet  om  kirke-kristendommens  teologiske  antisemittisme,  og  heller  intet  om  Kirkens  historiske  barbari  overfor  jødene  de  foregående  1700 år.  Det  er  denne  FORTIELSE  som  mer  enn  noe  annet  røper  Elgvin."

Altså: Fordi jeg ikke skrev noe om dette akkurat i dette innlegget, så er jeg antisemitt? Det er jo mye annet jeg også ikke skrev om her: Jeg skrev ikke om folkemordet til Hitler, for eksempel, om utryddelsesleirene til Stalin og Mao, om den vestlige kolonialismen, eller om osmanernes folkemord på armenerne. Det gjør meg verken til nazist, stalin-kommunist, vestlig kolonialist eller anti-armensk folkemorder.

Derimot har jeg skrevet om antisemittisme mange andre plasser. Et av de første innleggene mine på verdidebatt het for eksempel "Antisemittismen lever", og du kan finne det her:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post29299.zrm

Hvis du hadde kjent meg ville du visst at jeg er svært personlig engasjert i kampen mot antisemittisme. Det gjelder både i muslimske og kristne miljøer - hvis jeg støter på antisemittisme så sier jeg fra, klart og tydelig. For the record så er jeg langt på vei enig i mye av det du skriver om den klassiske teologiske antisemittismen. Den har vært der, det er rester av den fortsatt, og det er en skamplett for oss som kaller oss kristne.

--------------------

Til slutt kommer du inn på kristen misjon:

"Å  drive  KRISTEN  MISJON  blant  jøder  er  i  seg  selv  en  grov  nedvurdering  av  jøder  og  jødedommen,  et  emne  og  en  virksomhet  som  Elgvin  betegnende  nok  ikke  problematiserer."

Jeg velger å svare prinsipielt: Er det nedvurderende i seg selv å misjonere? Mange kristne og muslimer ønsker jo å drive misjon. Innebærer det at man forakter den man ønsker å omvende? Jeg vil si at det kan gjøre det, men at det også er fullt mulig å misjonere med respekt for den andre. Det siste året har jeg opplevd en del misjoneringsforsøk fra muslimer, ettersom jeg har vært såpass mye i muslimske miljøer. Jeg har svært sjelden opplevd at det ligger en nedvurdering av min kristne tro i det. Muslimene mener rett og slett at de har rett! At islam er sannheten! Det har jeg respekt for. Når de mener det, så sterkt, så er det ikke urimelig at de vil at jeg også skal begynne å tro på islam, ettersom de har begynt å sette pris på meg, og vil meg godt.

Et par ganger, dog, har jeg opplevd forsøk på konvertering som har vært preget av forakt for kristendommen: "Dere kristne ass. Dere har jo lov til alt. Ingen grenser. En svak religion. Kom heller til islam!" Og for å være tydelig - den type misjonering likte jeg ikke, fordi det innebar forakt for det jeg trodde på.

Når det gjelder kristnes misjon blant jøder så har man sett begge typer. Lenge var den foraktfulle typen misjon den dominerende. Men jeg vil hevde at det i dag også finnes misjon som tar vare på respekten for de som har en annen tro.

Håper dette var oppklarende!

mvh Olav

Kommentar #8

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Bra og utfyllede svar Olav Elgvn.

Publisert nesten 10 år siden

Og til Grete Ullestad; Det er ingen grunn til å misforstå med vilje eller til å forvrenge andres synspunkter. Heller ikke å tillegge meningsmotstandere meninger de ikke har. Det blir det ingen god debatt av.

Kommentar #9

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

Takk Espen!

Publisert nesten 10 år siden

-

Kommentar #10

Kjetil R. Henriksen

2 innlegg  69 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Grete Ullestad. Gå til den siterte teksten.

Jeg  vet  ikke  om  en  beklagelse  overfor  Olav  Elgvin  er  på  sin  plass  her.  Han  har  uttalt  seg  så  utydelig  og  tvetydig  at  det  omtalte  "sitatet"  godt  kunne  vært  tillagt  ham  selv.  Det  er  hans  ansvar  å  markere  klart  og  tydelig  hva  som  er  sitat,  og  helst  også  hvem  som  er opphavsmann  til  sitatet.  Det  har  han  ikke  gjort. 

"Confirmation bias" er en tendens alle utsettes for når vi aktivt leter etter informasjon som underbygger en hypotese. Det er jo tydelig at du ikke har fått med deg innlegget til Elgvin, og det skal vanskelig la seg misforstå så sant man ikke er forblindet av egen søken etter bevisføring.

Og å videre trekke i tvil Elgvins evne til å formidle en tekst som begrunnelse for å la være å beklage, er mildt sagt et lavmål.

Kommentar #12

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Re: ang. sitering og antisemittisme

Publisert nesten 10 år siden

 

Jeg  mener  at  jeg  ikke  har  misforstått  eller  forvrengt  Olav  Elgvins  uttalelser  og  synspunkter.  Undertegnede  og  Elgvin  er  ikke  enige  om  noe  som  helst.  Han  skriver  følgende:    

"For  det  jeg  skriver  i  dette  innlegget  er  jo  faktisk  at  kristne  må  slutte  å   tenke  på  jøder  i  religiøse  tema.  Det  er  faktisk  et  brudd   med  mye  av   den  kristne  tradisjonen..." 

Jeg  forstår  ikke  hvilket  "brudd"   Olav  Elgvin  her  taler  om.  Hvilken  kristen  tradisjon  snakker  han  om,  og  NÅR  oppsto  dette  "bruddet"?  Han  bør  i  redelighetens  navn  dokumentere  dette  (navn  og  referanser).  Jeg  forstår  heller  ikke  hva  Elgvin  mener  med  "den  nyere  kristne  filosemittismen".  En  kristen  filosemittisme?   Og  Elgvin  sier  at  han  ikke  tenker  i  religiøse  tema?  Såvisst  gjør  han  det!  Det  er  nok  også  slik  at  nye  finurlige  (teologisk)  språklige  og  begrepsmessige  oppfinnelser  aldri  kan  konstrueres  verken  på  toppen  eller  i  ruinene  av  kirkens  fast  sementerte  teologiske  byggverk.  Selve  grunnmuren  må  fjernes!

Elgvin  omtaler  ikke  Den  norske  kirkes  offisielle  bekjennelser,  og  han  tar  ikke  avstand  fra  kristen  misjon  blant  jøder  (han  er  oppvokst  med  Den  norske  Israelsmisjon).  Såvidt  jeg  vet  driver  ikke  muslimer  jødemisjon,  så  han  bør  holde  islam  utenfor  her.  Han  burde  vite  at  kirke-kristendommens  vanvittige  hat  og  forfølgelser  av  jødene  i  hele  1700 år  (som  jeg  har  dokumentert)  skjedde  i  den  guddommeliggjorte  Jesu  navn,  og  at  det  var  fordi  jødene  (med  god  grunn)  avviste  KIRKENS  absurde  Jesus-apoteose  at  de  ble  (og  blir)  demonisert,  dvs.  fratatt  sitt  menneskeverd.  

Mener  Olav  Elgvin  at  det  er  moralsk  forsvarlig  å  omvende  jødene  til  kirke-kristendommens  "Gud",  som  i  1700  år  påla  de  kristne  å  fordømme,  fornedre,  straffe  og  torturere  jødene?  Dessverre,  her  har  vi  å  gjøre  med  en  type  "kortslutning",  en  brist  i  resonnement  og  tankeevne,  som  er  karakteristisk  for  den  kristen-troende.  Diskusjonene  på  mine  tråder  avslører  etter  mitt  syn  kirke-kristendommens  mangel  på  moral!   Det  er  teologi  og  dogmatikk  som  konstituerer  kristendommen  (vår  "statsreligion"),  ikke  ETIKK. 

Ingen  kristne  debattanter  har  så  langt  omtalt  eller  tatt  avstand  fra  det  heslige  luthersk-protestantiske  menneskesynet  i  Augustana  art.  17,  vår  (stats)kirkes  viktigste  bekjennelse  -  som  jeg  gang  på  gang  har  gjort  leserne  oppmerksom på.    

Elgvin  sier  at  de  kristne  har  sluttet  å  tenke  på  jøder  og  jødedom  ut  fra  et  religiøst  verdensbilde,  men  hvorfor  kritiserer  han  ikke  da  Den  norske  kirkes  (autoriserte)  mytologiske  verdensbilde  OG  det  gudsbilde  som  er  avledet  av  dette?  Det  er  jo  nettopp  fordi  de  kristne  vurderer  jøder  og  jødedom  i  en  utelukkende  kirkelig-dogmatisk  kontekst  at  de  driver  jødemisjon!

Jeg  har  i  lang  tid  hatt  fokus  på  kirke-kristendommens  teologi  (gudsbilde)  og  antropologi  (menneskesyn),  og  jeg   har  i  min  siste  innleggs-serie  påvist  og  dokumentert  det  helt  MOTSATTE  av  hva  Olav  Elgvin  uttaler.  Det  foreligger  intet  brudd,  men  historisk  og  teologisk-ideologisk  kontinuitet!  Det  interessante  fra  mitt  synspunkt  er  at  Olav  Elgvin  i sine  innlegg  ikke   berører  Den  norske  kirkes  offisielle,  autoriserte  teologi  og  dogmer  om  Jesus  (majoriteten  av  det  norske  folk  er  døpt  til  denne  teologi). 

Elgvin  sier  at  han  stadig  blir  anklaget  for  både  det  ene  og  det  andre... Det  kan  vel  tyde  på  at  han  ikke  er  tilstrekkelig  klar  og  tydelig  i  sine  uttalelser  og  holdninger. 

Mvh.  G.  Ullestad 

 

Kommentar #13

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

Takk for meg

Publisert nesten 10 år siden

Sorry Grete,

jeg gir opp. Enten vil du ikke, eller så er du ikke i stand til å forstå det jeg skriver og mener. Da er det lite fruktbart å føre debatt. Det virker heldigvis som de fleste andre leserne her kan se at du ikke har gjengitt meg riktig.

Noen av de temaene du tar opp er interessante og relevante, for eksempel om de sentrale lutherske dogmene har fått negative konsekvenser i samfunnet. Men så lenge du ikke gjør det minste forsøk på å forstå hva jeg faktisk står for, og bare plasserer meg i en ferdig kategori du allerede opererer med, så er det ikke meningsfullt å debattere. Derfor kommer jeg ikke til å innlate meg på debatt med deg i fremtiden, med mindre det er for å oppklare åpenbare misforståelser, slik som her.

hilsen

Olav

Kommentar #14

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Re: Takk for meg

Publisert nesten 10 år siden

 

Det  tok  Olav  Elgvin  ca.  6  minutter  å  svare  på  min  kommentar.  Jeg  håper  mine  øvrige motparter  i  denne  debatten  kan  ta  seg  noe  bedre  tid.  De  meget  alvorlige  tema  som  er  oppe  til  debatt  på  denne  tråden  krever  grundige,  gjennomtenkte  og  prinsipielle  refleksjoner.  Olav  Elgvin  har  demonstrert  og  uttalt  at  han  ikke  vil  diskutere  de  "sentrale  lutherske  dogmene",  som  alle  kirkemedlemmer  er  blitt  døpt til.  Det  er  ikke  overaskende, men  dypt  beklagelig.  Vårt  lands  "offentlige  religion"  angår  alle,  og  har  derfor  stor  almen  (offentlig)  interesse. 

Mvh.  G.  Ullestad

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere