Anders Helge Myhren

275

Jeg, en ekte israelitt?

Publisert: 2. mar 2011
ISRAELS TI TAPTE
STAMMER
Hvor tok de veien?
Hva sier Bibelen om deres «forsvinning»
Vet vi hvor de nå er?

 

Israel har vært og er i en spesiell fokus både i verden og blant kristne. Det er av den grunn naturlig å forundre seg over deres vei i historien. Nesten hele Bibelen handler om dette folket som ut i fra løftet til den hengivne og trofaste Guds tjener Abraham, skulle bli til ett, ja flere store velsignede slekter

I dag er Israel i vår bevissthet redusert til Juda (jødene). Disse er, som vi kan lese i Esra og Nehemjas bøker, en rest av Juda stamme samt noen fra Benjamin og Levi stamme (prestestammen). La oss ganske kort summere opp historien til de andre stammene: Etter kong Salomo ble kongeriket Israel delt i to; ISRAEL (også kalt Efraim og tistammeriket) og JUDA Juda og Benjamin stamme). Disse to rikene eksisterte side om side i flere hundre år inntil Israel ble bortført av Assyrerne i år 719 f.Kr. Tistanimeriket besto av Jakobs øvrige sønner, samt Josefs to; Efraim og Manasse.


Israels konge har kastet seg i støvet for assyrerkongen

Alle løfter gitt til jødene var også gitt til Israel, også alle straffedommer og konsekvenser dersom de ikke fulgte Guds veier.

Likevel var det spesielle velsignelser gitt til hver av stammene både av Jakob før han døde, og det samme av Moses. Disse kan i helhet leses i l.Mos.kap.49 og 5.Mos.kap.33. La oss plukke ut noen eksempler:

Ruben mistet sin spesielle førstefødselsrett. Jakob gav den i stedet til Josefs etterkommere, gjennom hans yngste sønn Efraim.  Da Josef korrigerte Jakob og sa at Manasse var den eldste, svarte Jakob; «Han skal også bli til et stort folk, han skal også bli stor. Men likevel skal hans bror, som er yngre bli større og hans ætt skal bli til en mengde folkeslag (el. nasjoner). "Var disse velsignelser bundet av betingelser? Betingelsen for å følge Gud gjaldt selvfølgelig hvilke konsekvenser deres valg ville føre med seg. Abrahams ætt skulle like vel bli tallrik, det er nok å se på Ismaels ætt (araberne) for å forstå det. Det samme skulle skje med Israel, "de skal bli et mektig folk" (Mika 4,7).

Men Israels etterkommere gjorde mye vondt i Guds øyne. De tok etter folkene som bodde rundt dem og tilba avguder, ofret sine barn, drev hor i stor stil, sabbaten glemte de, også Guds veiledning gjennom sine høytider.

Etter hvert mistet de kontakt med Gud og han nådde ikke lenger deres sinn for å omvende og forbedre deres liv. I både Amos 2,12 og Hosea, kan vi lese om Guds fortviles. Men de stoppet munnen på Gud profeter, nektet de å tale, og ofret videre på fjell og hauger. At det spesielt er Israel (ikke jødene) han er fortvilet over, viser versene 14 og 13; «Selv om du Israel driver hor, så ikke Juda gjøre seg skyldig i slikt... For Israel er som en ustyrlig ku.»

Hosea profeterte deretter, om hva som ville skje dem. De skulle vende tilbake til Egypt (trelldom), ja når de kom til Assur skulle de fleste også forlate helselovene Gud hadde gitt dem (Hos.) Dette beskriver også Esek. kap.4,12-14. Jes. indikerer også at de skulle snakke et nytt språk (les.8, 17).

Hosea er blant de profeter som går sterkest i rette med tistammeriket og han skiller klart mellom Israel og Juda (jødene). De skulle bli spredt rundt i alle land når Gud for en stund forkastet dem «For om kort tid vil jeg hjemsøke Israels blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømmet i Israels hus.» (Hos.1,4): «Kall henne Lo-Ruhama! For jeg vil ikke mer miskunne meg over Israels hus, så jeg skulle tilgi dem. Men over Judas hus vil jeg miskunne meg, v.6.7. Og han sa: Kall ham Lo-Ammi! For dere er ikke mitt folk, og jeg vil ikke tilhøre dere. Men likevel skal tallet på Israels barn (ikke jødene) bli som havets sand, som ikke lar seg måle eller telle. Og det skal skje: Få det stedet hvor det ble sagt til dem: Dere er ikke mitt folk, skal det bli sagt til dem: Den levende Guds barn!  Og Judas barn og Israels barn skal 4fylke seg sammen og la seg en høvding...»

Hvilken høvding skal forene de to adskilte folkene?

La oss se hva Esekiel skriver:  «Jeg vil føre dere  til  folkenes ørken, pg der vil jeg gå i rette med dere ansikt til ansikt. ..Jeg vil la dere gå forbi under HYRDESTAVEN og jeg vil føre dere inn i paktens bånd. Jeg vil skille dere ut fra de gjenstridige og dem som er falt fra meg. Fra deres utlendingsland vil jeg føre dem ut, men til Israels land skal ingen av dem komme, og dere skal  kjenne at jeg er Herren. gå avsted og dyrk deres avskyelige guder, ...men siden skal dere sannelig høre  på meg... (Esek.20.35.)

Når skal de vende om?

Hosea beskriver også at Efraim først skal bli undertrykt, fordi han fant det for godt å følge menneskebud, men i kap.5,15 sier han videre:«Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn.»
Gud sier at de skjelvende vil komme til ham i de siste dager.  Gud sier selv at han lengter til den dagen da de skal rope som bruden; min mann, og de skal ikke mere nevne Baal i sin munn (Hos.2, 16-17).

Jeremias beskriver også Guds lengsel etter Efraim og de ti stammer (31,20-21) og kaller ham sin dyrebare sønn og kjæreste barn. Hans hjerte røres av medynk. «Hvordan skal jeg kunne oppgi deg, Efraim!» (Hos.1l,10)

Hvor skal de være i den siste tid når de vender om til den sanne Gud?

«Og bevende skal hans barn komme fra havet » (Hos.11,10) «jeg vil la ham (Efraim) legge sin hånd på havet og sin høyre hånd på elvene...(båtnasjoner) ja, jeg vil gjøre ham til den førstefødte.» Men hvilket hav? «Gå avsted og rop ut disse ord mot nord og Si: Vend tilbake Israel, du frafalne.» (Jer.3, 11-12) Og «Se, jeg fører dem fra landet i nord, og samler dem fra jordens ytterste kyster (Jer.31.8) «Hør Herrens ord I folk (Efraim og Manasse) og forkynn det på øyene langt borte.» «Ti og hør på meg I øyer (eller kystland) (Es.49).


En fotsoldat fra den assyriske hær. «Se de kommer langt borte ifra, noen fra nord og noen fra vest og noen fra Sinims land (angis i Vulgata for å være Australia?)

Gud henvender seg til de ti stam mer i Havet, øyene langt borte, ytterste kyster i Nord, event. også Australia. Så vidt skulle de bre seg ut over, at de skal sitte «ved alle porter». Noen har tolket det til de store kanaler mellom havene (Gibraltar, Suez, Singapore, Panama osv). Det kan også bety at de har en slags rettsinstans overordnet de andre folkene. Portene i oldtidsbyer, var stedet de eldste samles for viktige avgjørelser. Men hevder du kanskje, mange mener at dette er profetier som gjelder jødene? Det er mange profetier også om jødene i Bibelen. Bare det at de eksisterer i dag er oppfyllelse av profetiene. Men slå opp i din egen Bibel, og se selv at det forklares når det er Juda (jødene) det snakkes om og når det er Israel (og Efraim).

Vil Gud stadfeste sitt løfte i den nye pakt?

«Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. » (Jer 31,31).«Så sier Herren, som satte solen til å lyse om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som opprører havet så dets bølger bruser. Herren herskarenes Gud er Hans navn. Dersom disse 1over ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt opphøre å være ett folk for mitt åsyn alle dager»(v 35)

I Jer. kap. 33, finner vi en interessant profeti: Se dager kommer sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus. I de dager og på den tiden vil jeg la spire frem for David en rettferdig spire (Jesus) og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn han skal kalles ved: Herren, vår rettferdighet.» Det går tydelig fram at Kristus kommer først til Judas hus, men at velsignelsene også til sist vil nå Israels hus. Det kan også se ut til at de vil spille en spesiell rolle i utbredelsen av evangeliet. Men det skal vi komme tilbake til.

La oss først ta for oss hvor historien viser at Israels barn tok veien:

"Reis deg varder, sett deg merkesteiner langs veien du gikk." (Jer 31,21)

Hva sier historikerne om veien de gikk?

De eldste uttalelsene vi finner, sporer oss til noen av Dans stamme fra tiden før bortførelsen til Assyria. Diodonus Siculus, en romersk historiker, skrev i år 50 fKr. et sitat han hadde hentet fra Hecatæus ab Abdera, som levde på 600 tallet før Kristus, følgende: "De mest fremtredende av de fremmede som ble drevet ut av Egypt, fulgte Danaus og Kadmos til Hellas, men størsteparten ble av Moses ført til Judea."

Aishylos som også levde i det 6. århundre f.Kr. skrev: Danaene var av Guddommelig ætt, kommet som landflyktige fra Egypt.  I Dommernes bok 5,17 står en interessant uttalelse om Dans ætt, "Dan,- hvorfor dvelte han ved skipene?"

Homer, som skrev Iliaden m.m. nevner i dette storverk Danai og Dardanai 147 ganger. De var blant folkene som kjempet om Troja. I følge forfatteren Homer bodde de i Argolis.

Dans stamme gjorde seg kanskje gjeldende blant grekere langt tidligere enn bortførelsen av de ti stammer. Vi vet også at deler av Dans stamme holdt til ved kysten av middelhavet i Israel, mens resten av Dan, lå lengst mot nord. Kanskje stakk de derfra til sjøs, også før fangenskapet.

Hvor ble de bortført?

Etter bortførelsen til Assyria, ble de ti stammene først plassert i Halah (ukjent sted),og ved Habor, en elv i Gosan, og i Medias byer (2.Kong.17,6). Habor elven, heter i dag Khabur, og er en sideelv til Eufrat. Gosan er identisk med Guzanu, en plass i nordre del av Khabur, (på grensen mellom Tyrkia og Syrta). Media er området nordøst for Assyrta (omtrent vest-Iran i dag).


Israels barn blir bortført fra Samaria. Kalksteinsrelieff fra Khorsab.

4.Eras bok

4.Esra er et apokryfisk skrift, skrevet i store deler på hebraisk og datert til ca.100 år f.Kr.og senere. Sitatet vi finner interessant her, er fra den hebraiske delen som også er blitt funnet blant dødehavsrullene. Her leser vi: "Dette er de 10 stammer som ble ført bort som fanger fra sitt eget land i kong Hoseas dager, disse stammene som Salmanassar, assyrer kongen, førte bort og drev til den andre siden av Eufrat. Derfra ble de ført til et annet land. For de hadde rådslatt med hverandre og blitt enige om, at de ville vekk fra hedningene og fare til et land langt borte, der mennesker ikke hadde vært før, for at de kunne holde de lovene som de ikke hadde holdt i sitt eget land. Og de dro inn i den trange dalen der Eufrat-elva går. For Den Høyeste gjorde under for dem: han holdt tilbake alle elvekilder til de alle var kommet over. (Fulgte de elven nord over?) Og gjennom det landet var det en lang vei å gå, en ferd på halvannet år (!). Og strøket kalte de Arsareth (i den syriske utgaven står det: Arsaph)."

Josephus, jødisk historieskriver fra første århundre etter Kristus skrev; "de ti stammene har til nå vært bortenfor Eufrat, og er et enormt menneskehav som ikke kan telles (Bok XI kap.5,2 om Antiquitates Judiea). Altså er det på denne tid de aller fleste begynt å bevege seg, men mange var trolig dratt herfra for lenge siden. Området Josephus her identifiserer, må romme en masse mennesker og være bortenfor elva. De er trolig ikke blitt igjen i det persiske riket (jmf.Esters bok).Landene som da gjenstår er Tyikia og Armeniaområdet. Men ifølge Esras bok gikk de i 1,5 år, så noen må ha nådd lengre enn det.

Hva vet vi om folkene som levde her på denne tid?

Flere århundre f.Kr. blir et folke slag nå sitert som Gotoner. Grekeren Poseidonios (1.århundre f.Kr.) kalte dem for keltoskyter. Senere grekere kalte dem for Galater eller Kelter. Skyterne var et folk som bodde nord og øst for Svartehavet og var et kjent folk i grekernes og persernes tid, da de stadig lå i konflikt med disse, men skyterne var et samlebegrep på mange folkeslag.  De kalte seg ikke selv skytere. Store grupper blant dem kalte seg for Gotæ.
Gotene eller "Getæ" var monotheister, forteller Herodot. De trodde på en eneste sann Gud, og det var utenkelig for dem å lage noe slags bilde av ham.
Skyterne ble av semittene kalt Iskuza eller Asguza. Var de egentlig fra Guzana? (Gosan) hvor en stor del av Israelittene utvandret fra?  Folket Sakazuna er nevnt av Plinius. Det er kjent i dag at Saxernes hjemland lå i disse strøk. Noen har hevdet å trekke navnet Isak ut av Saxons-Sacceerne, hvilket ikke er helt usannsynlig. Perserne kalte skyterne for Sakæere. Plinius nevner det samme, og Ptolemaios nevner et skytisk folk kalt saxoner. Gud sa til Abraham:"I Isak skal det nevnes deg en ætt." Dr W.Holt Yates ved Yale-universitetet er ikke i tvil:"Ordet Saxons er utledet av "sønner av Isak" ved at for bokstaven I er falt bort".

Osserne levde også i dette område, flere historieskrivere har opp gjennom tidene beskrevet dette folket (Osser, Asser, Jossi osv). Noen kjennetegn på disse er at de ofret dyr og smørte blod på alteret. De hadde en tordengud ved navn ELIas. Øynene var blå eller brune. De hadde alle slags hårfarge, også brygget de øl.

Historieskriveren Snorre og "Svartehavsfolket"

Samme område blir beskrevet av Snorre. Han går langt tilbake i tid og siterer tidlige islandske og norske historiefortellere for å beskrive Odin og hans folks reise fra sitt hjemland til bl.a. Skandinavia. Hjemstedet til Odin lå i Åsaland-Åsheim (Ås kan også være As). Landet lå østenfor elva Tanakvisl (Tanais=Don) i Asia. Hovedborgen der het Åsgård og var Odins eiendom. Æserne eller azerfolket bodde i landet. I dag heter landet Aserbajdsjan som betyr; landet til Aser. Aser var en av de ti stammer.

Odin hadde også eiendommer sønnenfor den store fjellgarden i Tyrkland (som det het på Snorres tid). På den tiden for romerske høvdinger vidt omkring og la under seg alle folk. (Nord-Tyrkia ble tatt fra gallerne og ble romersk provins i det siste århundret før Kristus).

Odin dro da avsted mot nord og hadde blant sitt store følge også med seg 12 hofguter. En av disse het Njård og da han skapte seg et hjem i Sverige kalte han det for Noatun. Først dro Odin til Gardarike, så til Saxland, så til Odinse (Fyn) og deretter til Sigtuna i Sverige hvor han til sist døde. Så langt Snorre.

I Beovulfskvadet leser vi at Odin og folkene hans var på vandring i Geata (Getæ eller Gotaland).  En av etterkommerne til Njård (barnebarnet Sveigde, konge etter Frøy) reiste tilbake bl.a. til Tyrkland (Galatia) og Kaukasus og traff familien der. Kom senere hjem til Sverige og reiste deretter for godt til Svartehavsområdet, til kone og barn der nede, (Snorre). Hvor mange folk som fulgte med slike konger, vet vi ikke.

Fritjof Nansens oppdagelser

Fritjof Nansen reiste ikke bare rundt i Russland for å avhjelpe nød og sult, han var også levende interessert i folket som levde i Kaukasus området. I sin Bok "Gjennom Kaukasus til Volga" beskriver han de nesten merkelige berøringspunktene mellom våre nordiske forfedre og jødedom. Noen eksempler; slagsmål og feider, spise og drikkeskikker bl.a. spiste de ikke svinekjøtt (noen av folkene der). Søndag ble feiret, men også lørdag holdes hellig. Et fjell i Ossernes land het Sion. Her fant han også mennesker med blå og brune øyne om hverandre, og blonde og rødhårede blant mørkere hoder. Folkegrupper som i dag lever i disse områdene, har store islett av lyst hår og blå øyne, Laz-folket, Armenere, Azeri er noen av dem. Så kalles vi i Norden da også for den kaukasiske rase.

Tidlige engelske innvandrere

Allerede så tidlig som ca. år. 800 f.Kr. og fremover, ble England, Skotland og Irland innvandret av store flokker av nye folk som kalte seg kelter, briter og iberier. Etter dette ble øyene mot norden kalt Britanja, Hebridene (hebreerne), Iberia (Irland), Albion (Skotland), Gallia (Frankrike) og det Iberiske land (Spania) (Albert Q Maisel).

Greske forfatteres navn på disse var Hyper-Boræer (Hebreer?)   I Storbritania er det skrevet en mengde bøker om britenes trolige avstamming fra Efraim.

Irland

Fra riktig gamle irske kilder får vi vite at det ved 700-tallet f.Kr. ankom en sterk folkegruppe, kalt "Tuatha de Danaan" (betyr Dans stamme) med skip, jaget vekk andre og bosatte seg der. Ca. år 569 f Kr. ankom det en hvithåret "hellig" gammel mann til Irland fra østen. Han hadde med seg en ledsager ved navn "Simon Brach, stavet henholdsvis "Breck", "Berech" eller "Berack" (Baruk?)i de forskjellige historiske opptegnelser. De hadde med seg en kongedatter fra østen ved navn Tephi (hebraisk navn). Det påstås også at en sten disse hadde med seg, kalt Jakobs minnesten, i dag er i Westinster Abbey i London. Den er plassert under stolen hvor konger og dronninger er blitt kronet i hundrevis av år. Stenen bærer hebraisk inskripsjon.

Dan stamme la fra seg mange merkestener i Irland. Navn som Dans-Laugh, Dundalk, Dansower. Dunsmore mm. Ordet Dunn på Irsk betyr dommer akkurat som Dan på hebraisk.

Jødiske musikkskapere (bl.a. gjenbyggere av Davidsharpen), har også vist til den enorme likheten mellom irsk og jødisk folkemusikk.

Skottland

Av engelske og skotske kilder, gamle krøniker og folkesagn, får en vite at skottene er identiske med et folk som ble kalt "wanderers" dvs. vandrerfolk. Navnet skotter eller skytter fikk de fordi de kom fra Skythia.

Skandinavia

Tacitus, den kjente romerske historieskriveren fra ca. år 100 e.Kr. skriver mye om folket der nord. Dessverre betegnet han alt nord for romerrikets grenser som germanere. Men av folkegrupper spesielt merker vi oss navn som ELIVEonerne og LEVlonerne. Dette kan være de samme som det danske ellefolket, elfen i Tyskland og alvefolket i Norge. I Norge nevner Tacitus også aserne.

Fra den norrønske litteraturen nr.1 1961 leser vi på side 229; "æsene tok seg koner der i landa og desse ættane vart mangmeinte, og i heile Saksland og derifrå i Norderlanda breidde dei seg så ut at tungemålet til desse Asiamennene var det same i alle desse landa ... og at æsene lyt ha ført det med seg hit i heimen, til Noreg og Svitjod, Danmark og Saxland.~'

Snorre sier at Odin fòr nord til des han kom til den sjøen som dei trudde låg rundt alle land, og han sette son sin til å rå i det riket som nå heiter Noreg.

Er gotere, heruler og daner forløperne til Vikingene?

Fra Odin stammet jarlene i Norge.

Et gammelt kvad sier;"Odin har jarlenes ætt, Tor har trellenes ætt." Jarlene het egentlig Eruler. Senere på den historiske arena dukker Herulene opp i Europa og identifiseres som normenn. Normannen Hrodulf var Herulene høvding, sa Jordanes, goternes forfatter. (Var de av asernes høvdingeætt?)

Sidonius Appollinaris (romersk dikter) sa om Herulene, "at de kom fra Oceanets ytterste avkrok, nær dets iskolde dyp". Hva som mere kan nevnes om Herulenes aktiviteter utenfor sitt hjemland, er at de ved 300-tallet var pirater ved Svartehavet sammen med goterne, de plyndret Grekenland år 267 og tok syd- Frankrike og Spania sammen med vestgoterne i år 460.

Etter nederlag rundt 50-tallet, fikk de tillatelse av den nye maktfaktor i Europa (den romersk katolske kirke) til å bosette seg i Jugoslavia, men flere dro hjem mot nord, via Danernes land til Thule (Skandinavia). I mellomtiden hadde de lært kristendommen å kjenne, men de hadde også måttet bøye sin arianske tro under katolsk makt, sammen med sine frender østgoterne.

Er det flere navn hvor vi kan gjenkjenne de  ti stammer?

Dan skulle være som en slange ved veien og har også satt de fleste spor etter seg langs veien. Elver som Danaper (Dnjpr), Don, Ardon, Donau og land som Dacia, Danzig, Gdansk og Danmark. Langs Donau finner vi også navn som Ismael, Isaccea, Sinai og Seret (Arsaret?). Aser har også satt sitt preg. Vi har alle rede nevnt Aserbajdsjan, landet til Aser. Det Asovske hav ligger like ved. Aserne kalte Odins folk seg. Azerfolket i Kaukasus er vel kjent.

Engelske språkgranskere har funnet ca. 8000 hebraiske rotord i det oldbritiske og Gælic-språket, som de mener må være fra disse hebreerne av "Iaraels bortkomne stammer". Bare ordet British -betyr på hebraisk Berit=pakt iysh (ish)=menneske

Eliveoner, alver og Albion nevner sin høyeste Gud som ELI.   ELIBERIT (pakt med Gud) ble til Iberit (Iberia) = Irland og Spania. ELIVAR er sammensatt av både ELI og VE (Jahve).

Jes.65,15 gir oss enda et kjennetegn å se etter; "Navnet deres skal dere etterlate til en ed for mine utvalgte..., men sine tjenere skal han kalle med et annet navn. "De skulle ikke kjennes igjen ved sitt gamle navn Israel, men et annet navn. Navnet skulle være som en ed, altså beskrive et løfte eller en pakt.

Et annet av navnene vi kan finne hebraisk rot i, er ordet som betyr Herre (LO) Sammenlignet med LO Ammi i Hosea (ikke mitt folk). På gammel norrønsk ble dette til Loride, Loke, Loye etc. Loke var en av de tidligste nevnte navn for den høyeste Gud. Jmf. Loverætta i Edda, oppkalt etter denne Gud. LORdag (gammelnorsk for lørdag) var denne gudens hellige dag. Denne LO-Gud har satt seg mange merker i Norden og i Norge; Lolland, Lofoten, Loe, Loen, Lovin, Løve, Lote, Lore etc. I gammel dansk het lørdag; løverdag. Her er foreslått en sammensetning av LO og VE som navn på den siste ukedagen.

Norges landvætte het Daain=Dovre=Daavre (Dover i England)=Dave=Daavin=David?

Kristen Døssland har skrevet en meget interessant bok; "Norrøna folket i opphav og vandring" som viser alle disse navns egentlige opprinnelse og utbredelse. Noen navn fra boken; "Ilden var bellig. Guds- navnet EL er opphavet til ordet (eld). Med for å lage ild måtte de ha ved - som kommer av Gudsnavnet VE. Loge (flamme) kommer av Gudsnavnet Loke, og en meget stor loge kalte de Baal. Ordet kommer fra Odins sønn Balder som igjen kommer av den fønikiske og (frafalne Israelittiske) guden Baal."

Tordenguden het Elja og Eljon eller iljon (som ble til Lion-Lejon-løve). Ljona kinder = Eljon eller Elohims sønner. Tordenguden i Kaukasus området het ELIas. Gudene Tor og Odin ble dyrket meget senere i Norrønsk historie, og var vel resultat av heltedyrkelse og dyrking av forfedre.

- Et landskap i det galliske Frankrike heter Achivetania som betyr brødre som dyrket guden VE. - Sjonn el.Sjond (norsk) betyr gravøl. Gravøl er helget til Sjond. Ordet kan bety Sion eller Sjaund = syv som er ELJONs hellige tall.

- Et annet hebraisk ord som Kohen (prest) finner vi igjen i kon som på gammelnorske betyr gjev mann, høvding. I Litauen heter Herre, prest=Koninga. Mange flere ord kan det leses mere om i nevnte bok.

Fra mine besteforeldres gård i Sømna, Nordland er det et gårdsnavn av interesse. Semhofud er det gamle navn på stedet og leder tankene mot betydningen av "Sems sted eller hof'"her oppi nord. Stedet er forøvrig et gammelt vikingsted. Funn av vikingskip og gravhauger vitner om det. Små detaljer er også fullstendig fravær av svinekjøtt, levealder på 100 år hos de fleste, og fra lang tid tilbake en blanding av alle øye- og hårfarger. Slik tror jeg mange kan finne egne aner tilbake og se etter kjennetegn i navn og skikker.

Det gotiske språk

Folket her i nord kalte seg med et fellesnavn for Godpjod = Guds folk. Ordet Gud er avledet fra Got. Ord- lyden har variert fra land til land; Gutans eller Gütôs. Den gamle folkelige danske uttale var Gotte eller Gotter (Gothersgade). På svensk ble det helst Gutar (Gotland), gauter eller göter (Göteborg). Gotisk språk taltes, i følge dansk leksikon, opprinnelig fra Kaukasus til Norden og helt til vest-Spanien. De siste rester av opprinnelig gotisk utdødde ifølge ekspertene i det 1700 århundre på krimhalvøya.

Ingjald Bolstad, en pensjonert rektor på Voss, har skrevet en lengre artikkel der han dokumenterer sin forskning, hvor han sammenligner Norsk (gml.vossamål) med Vulfilabibelen (den gotiske Bibel fra 300-tallet e.Kr.). Heftet heter "Tid til undring" og er forbløffende. Aivanggeljo (gotisk) er lik Ævangjiljo (Voss). Fraliusands (g) fraolosnar (V) (mister).Bolstad fant bl.a. ord som ganga, eg gaor, me ganga. På gotisk heter det; gangan-gaggan. Heftet er full av sammenligninger, i ord og hele setninger, for dem som er interessert i å lese mer om dette.

Gotiske kongsnavn som Berik, Athanartk, Ermanrik, kan minne om norske vikingnavn ( Eirik, Henrik)

Arkeologiske funn

Kan vi ut fra arkeologiske funn stadfeste en slik israelittisk vandring eller flere vandringer nordover? Fra arkeologisk hold, får vi vite at folkevandringer generelt er vanskelig å dokumentere ut fra arkeologiske funn. Kontakt mellom folkeslag kan lett tolkes som vandring, men kan også være handelskontakt, Ved siden av funn, er det derfor historiske overleveringer og sagn som danner det viktigste grunnlaget, for å hevde at et folk har vandret. La oss likevel se på noen interessante funn. Odin ble ofte kalt rune mesteren. I en nylig utkommet bok fra Pax forlag som heter "Runer", skriver forfatteren Dr. Philos Kjell Aartun følgende; Nyere funn av runer i flere orientalske (Mesopotamia, Syria, Israel, Egypt, Tyrkia) kultursentra, har åpnet helt nye perspektiver på runenes eldste bruk og historie. Oppdagelsen av runer i orientalske kultanlegg og på orientalske kult-gjenstander, som delvis har vært kjent i bortimot 100 år, er nylig gjort. Etter alt å dømme er funnene bare i sin begynnelse. Gjennom de funn som alt er gjort, viser runene seg å bære en fast bestandel i en kulturtradisjon som er langt eldre enn man tidligere var klar over." Eksempler på likheten mellom runer funnet i Norge og i orienten kan ses i boka.

Gravhauger

I flere gravhauger i Norge, har man funnet en rekke gjenstander med semittiske runeinskrifter og er arv fra samme kulturtradisjon. Funnet av gravrøysene er også i samsvar med kjente semittiske tradisjoner. Samme skikk finnes ennå i Nord- og syd-Arabia og i Etiopia. Man begraver riktignok de døde i jorden, men over graven legger man en haug av stein, som med tiden ikke sjelden kan oppnå en betraktelig størrelse. Praksis er nemlig at forbi passerende legger nye stein, omtrent slik vi legger blomster på graven.

Runer med et budskap

På en gullring funnet i Pitrassa nær Bukarest (Ungarn) har man funnet en interessant
runeinskripsjon med følgende tekst: GUTANIOWIHMLAG som oversatt betyr; Goterne er 
Guds hellige. Inskripsjonen for Gud =IOWI  Sammenlign IHVH =
Runen  heter forøvrig Hagalruna som kan komme av det hebraiske Hekal = tempel (Jahves helligdom). Det er samtidig tegnet for IO eller JO. Dersom tegnet endres til  heter den Alruna (el.Elruna) og er et hellig tegn. IOV (IOVE) eller  var altså det gotiske navn på Gud. På
gresk er  et tegn for Kristus.

Gud som ga loven

Tegnet § kommer fra runen  som betyr lynet - ljon - Eljon. Eljon er som tidligere nevnt tordenguden fra Sinai, Eija hos Kaukasus-aserne. Det var også hos goterne en Gud for lov og rett.

Thor Heyerdals observasjoner

8.juni i år vakte Thor Heyerdahl store overskrifter i "Vårt Land". En artikkel ble skrevet etter et større intervju med Heyerdahl i et Aserbajsjansk tidskrift i USA. Over skriften lød; DU (vi i Norge) stammer fra Aserbajdsjen. Heyerdahl gir følgende begrunnelse i artikkelen;" Det kan ikke være tilfeldig, at tegningene av skip som Azerfolket brukte til å navigere til det kaspiske hav og opp Russlands elver, er identiske med dem som vikingenes for fedre brukte i fjordene langs


En langobard eller annen skandinav tas til fange
av romerne ca. 180 e.Kr.

Norge...senere." Heyerdahl peker også på deres sammenleggbare båter som også norrønske historie fortellere skriver om. Videre sier han; Jeg har alltid lest Snorre som mytologi, men nå har jeg sterk tiltro til at Snorres geografiske angivelser ikke er til å ta feil av. Historien om Odin og asene, stemmer påfallende med den befolkning som kalles azer, som bor i Azerbajdsjan idag. Snorre, helleristninger og det faktum at vitenskapen kaller vår egen folketype kaukasisk, gjør at jeg har tiltro til at våre forfedre innvandret fra Aserbajdsjan."

Tyrens plass

En kanskje interessant observasjon er hva man har trodd er tyrens spesielle plass hos keltere og kimbrere. Mange spekulasjoner har det vært, om de dyrket tyren som en Gud. Forklaringen kan kanskje være at tyren eller oksen var banneret til stammene Efraim og Manasse, helt fra leirene i ørkenvandringen etter utgangen av Egypt. På samme måte var ørnen banneret til Aser, Dan og Naalis stammer.

Hellige offerplasser

Det er ikke uvanlig at man har funnet rester etter hellige offerplasser i Skandinavia fra før-romersk tid. Leirkarfunn i myrer har inneholdt mengder av saueknokler i forbindelse med disse offerplassene. Ofte 2O-30 leirkar på samme sted. Hele "brønner" med knokler av okser er også funnet på typiske offerplasser med altere. Slike funn er alminnelig i Jylland, men kjennes også fra Norge og Sverige.

Som innledningsvis bemerket, så er det umulig annet enn å indikere en retning de 10 stammene har tatt. Dette er også en kort gjennomgang.

Europa har stått sentralt i historie og profetier. De har sittet som Herrer på jorden og ved alle porter. Er dette et resultat av Guds løfter og velsignelser?

Engelske forskere, som har hatt spesiell interesse for forskning omkring de ti stammer, tror vandringen nordover har skjedd i flere omganger, og ihvertfall i to store. En umiddelbart etter bortførelsen til Assyria (hovedsakelig Efraims stamme m.fl.) og en like før begynnelsen av vår tidsalder.

Hvorfor skulle de plutselig på nytt bli velsignet av Gud? Hadde de ikke for det meste forlatt Gud og dyrket andre guder?

La oss se hva profeten Sakarja sier om Juda og Israel på Jesu tid; "Rop med fryd Sions datter (Juda)! Rop høyt Jerusalems datter. Se din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Sak.9, 10;" Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal bort, og Han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender (spredning av evangeliet). For ditt pakts blod skyld, vil jeg fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er noe vann i" Sak.9,13: "For jeg spenner Juda som min bue og legger Efraim på buen. Hans pil skal fare ut som lynet. (Jødene startet evangeliets utbredelse. Skulle de ti stammer få være delaktige i forsettelsen av spredningen ut over verden?).

Det nye testamentet

Men er disse profetier riktige, så skulle vel dette gjenspeiles i noen grad i det nye testamentet? Mye kan ha blitt skjult for våre øyne i glede over at hedningene, på en sterk manifistert måte, fikk del i det samme lys og i de samme velsignelser som Israels barn og jødene, når de tok imot Jesus som sin Frelser. Nå skulle det ikke være forskjell på folk, og slik ble også jøder og hedninger i den første menighet sammensmeltet. Men likevel kan man undres, hadde Jesus de ti stammene i tankene da han sa; "oppsøk først de tapte får av Israels hus?" Hvor dro egentlig de fleste apostlene etter Jesu himmelfart? Ap.gj. omhandler bare 5 av dem, de andre vet vi lite om. I Jakobs brev 1.1 ser vi at han hilser til alle de 12 stammer som er spredt rundt i landene. Noen tok dette brev med til dem.  Josephus som levde kort tid etter, visste hvor en stor del oppholdt seg. Da visste apostlene det også.

1.Peters brev er også svært bemerkelsesverdig. I innledningen av sitt brev hilser han de som er utlendinger (parapidemoi=lever i eksil,away from home) i Diaspora (som er et kjent ord brukt også senere av jøder i landllyktighet). Han adresserer brevet deretter til de spredte i Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia og Bitunia.

I vers 17 nevner han igjen deres utlendighetstid og i vers 18 sier han at de er kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Er det jøder spredt omkring han henvender seg til? Andre vers tyder ikke på det. Vi leser i 2,10; "dere som før ikke var et folk men nå er Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn." Dette er den samme beskrivelsen som i Hosea 1 kap. om de ti stammers framtid.

I kap.2 vers 25 sier han at de var jo villfarne får, men har nå omvendt seg til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.

Peter formaner at deres ferd blant hedningene må være god og at de som fremmede og utlendinger må avstå fra de kjødelige lyster. De har tydeligvis levd på samme vis som hedningene (kap.4,3), hvilket dessverre også er en oppfylt profeti.

I England finnes det hva de kaller et gammelt sagn om at Josef av Aritmatea kom dit allerede like etter Jesu himmelfart. Flere ble kristne, b.la. en lokal konge der som sammen med sin familie ble ført som fanger til Rom. Hans datter Klaudia ble gift med en romersk senator, Linus, som også ble kristen. Paulus nevner dem i brev skrevet fra Rom(2.Tim 4,21)

Hva betyr Esekiels profeti?

Esekiel gir i kap.37 en vidunderlig profeti som peker mot endetiden;(Esek. 37:16:) "Og du menneskesønn! Ta deg en stav og skriv på den: For Juda og for Israels barn, hans medbrødre (Benjamins stamme og noen fra Levis). Og ta deg en annen stav og skriv på den: For Josef - en stav for Efraim og hele Israels hus; hans med- brødre (resten av de ti stammene). Og sett dem sammen, den ene til den andre, så de blir ett i din hånd. Og når ditt folks barn sier til deg: Vil du ikke la oss få vite hva du mener med dette? - da skal du si til dem: Se jeg tar Josefs stav, som er i Efraims hånd og Israels stammer hans medbrødre, og jeg legger dem til Judas stav og gjør dem til én stav, så de blir til ett i min hånd." Og så beskriver Herren for Esekiel gjeforeningen av de to folk. Han beskriver at begge folkene skal renses. De skal være Hans folk. Som felles tro skal de ha David som konge (Messias). En hyrde skal være over dem alle. De skal følge Guds lover og Hans bud skal de holde og leve etter. At det er snakk om endens tid og videre den nye jord, forstår vi ved slutt versene, 26-28 som er sterke paralleller til de siste kapitler i Åpenbaringsboken.

Er denne profeti riktig utfra denne artikkelens innhold, kunne det bety at en rest av jødene like før Jesu gjenkomst, vil omvende seg og ta imot Jesus som sin Frelser. Men også Israel, hvis etterkommere kan være spredt rundt i Europa og landene europeerne emigrerte til og som i dag stort sett dominerer den kristne forkynnelse, vil reformeres og igjen finne Guds lover og bud, i stedet for å holde seg til menneskebud, slik mange kristne gjør idag. Tenker spesielt på 2. og 4. bud, Ikon-, helgen og søndagsdyrkelse. Således vet vi at f.eks. sabbaten, igjen vil bli oppdaget av de oppriktige i endetiden og få sin rette plass. Da vil de være et folk, (sammen med hedningene som er podet inn), som holder Guds bud og har Jesu tro. (Åp.14,12).

Hvordan passer disse tankene med beskrivelsen av de 144000 fra alle Israels 12 stammer? (se Åp.kap.1).

La oss avslutte med noen sitater fra en inspirert og mye sitert forfatter i vårt blad, E.G.White:

Det lå både visdom og barmhjertighet bak Herrens beslutning om å straffe de ti stammene så hardt. Ved å spre dem blant hedningene, ville han prøve å oppnå den hensikt med dem som ikke lenger var mulig i deres fedreland. Han ville gjennomføre sin plan om å frelse alle som vil ta imot benådning ved troen på menneskehetens frelser. Gjennom de lidelser Israel måtte gjennomgå, gjorde han det mulig å åpenbare sin herlighet blant alle folkene på jorden...Domsprofetiene fra Amos og Hosea ble fulgt av forutsigelser om en herlig fremtid. De ti stammene som så lenge hadde vært opprørske og ubotferdige, fikk ikke noe løfte om at de skulle få tilbake sin tidligere maktposisjon i Palestina. I all fremtid skulle de være hjemløse blant folkene. Men gjennom Hosea fikk de en løfterik profeti, om at de skulle få del i den endelige gjenreisningen av Guds folk ved slutten av jordens historie når Kristus kommer som kongenes konge og Herrenes Herre....I de siste dager av jordens historie vil Gud fornye sin pakt med sitt folk som retter seg etter Hans lov." (Alfa og Omega s.134,137-8)

Det er ikke et frelsesspørsmål å vite hvor og hvem som er Israels ti tapte stammer, men profetier kan mistolkes og misforstås. Kun Gud vet i dag hvem som er kjødelige etter kommere av Efraim, Manasse, Aser, Dan, Ruben, Simeon og alle de andre. Men alle som er podet inn i vintreet er Guds barn. "Og alle de som tok imot Ham, gav han rett til å bli Guds barn.". Men kanskje vil Gud åpenbare sine profetier og løfter fullstendig før sin gjenkomst?

EHB

Kilder: Kjell Aartun:Runer
Snorre: Ynglinge sagaen
Døssvik: Norrønafolket i opphav og vandring.
SDA Bible commentary
Minstrong: USA og Storbritania i profetiene.
Steinsvik: St.Peters himmetnøkler.
Dansk korversasjons leksikon m.m.
Bolstad: Tid til undring

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Myhren tror kanskje på tusser og troll også?

Publisert rundt 10 år siden

Myhren bør ta til takke med å være arendalitt og ikke israelitt, da blir perspektivet litt mer jordnært og på plass. Kildene for den eventyrhistorien Myhren her bringer til torgs, er mildt sagt tvilsomme alle sammen. Den mest seriøse av dem Myhren nevner er faktisk statsstipendiat Kjell Aartun, som hevdet at norske runer er semittiske og kom hit til oss i Norden gjennom semittisk folkevandring. Så kan man ta en titt her og diverse andre steder og se hva Aartuns vitenskapelige renommé er i dag. Sørgelige greier.

Sørgelig er også æren som er blitt konspiranoikere som Døssland og Marta Steinsvik til del.

Men, bevares, vi lever i et fritt land, det er lov til å tro på tusser og troll også.

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Dans stamme

Publisert rundt 10 år siden

Har du gjort deg noen tanker om hvorfor Dans stamme er utelatt blant opplistingen av Israels 12 stammer i Åpenbaringsboken, broder Myhren?

 

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ja, takk begge deler!

Publisert rundt 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Myhren bør ta til takke med å være arendalitt og ikke israelitt.

Hyggelig var det hvertfall, at Bastrup fra den Katolske Kirke, tok seg tid til et gløtt innom min verden! Men vi begynner å bli ganske mange nå, ja, vi som tror/håper at vi er etterkommere av Israels 10 stammer.  Du henviste til vitenskapen, og jeg siterer:

– Samtlige innskrifter Aartun har undersøkt handler ifølge ham kun om fruktbarhet, sier professor James E. Knirk, leder for Runearkivet ved Universitetets oldsaksamling i Oslo.

– Aartun tolker dette som omtale av samleie. Videre hevder han at nordmenn først rundt 900 begynner å skrive skandinavisk med runer og at semittene blir mer eller mindre sporløst borte. Dette er mildt sagt utrolig og ligner mer på science fiction enn vitenskap. Sitat slutt.

Hva slags vitenskap, kan man spørre om.  Folk som betviler dette, at vi stammer fra Israels 10 stammer, er folk som ikke selv tror på noen Gud, og som ser på The Big Bang, som selve skapelsen.  Nei, slike folk som professor James E. Knirk, er ikke mye å høre på, for hos han og andre er hele bibelen noe som betviles og benektes, helt i tråd med det gode selskap! Det er hverfall godt, at ikke du, en tidligere arendalitt, er i DET selskapet, Bastrup!

Kommentar #4

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Dream on....

mange andre folk har klart å manipulere historien dithen at det er akkurat dem som er de 10 tapte stammene.

Det er her mine veier skilles fra såkalte "Israel venner"...

er det slike spekulasjoner som gjør folk til Israelvenner? Da er det jo ikke så mye kjærlighet til Guds pakts folk... men heller til seg selv :P

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Joda, den som...

Publisert rundt 10 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Det er her mine veier skilles fra såkalte "Israel venner"...

er det slike spekulasjoner som gjør folk til Israelvenner? Da er det jo ikke så mye kjærlighet til Guds pakts folk... men heller til seg selv :P

ikke elsker seg selv, kan heller ikke elske andre!  Hva hadde vel vært bedre enn å vite, at jødene er våre EKTE BRØDRE, VI SOM ER AV DEN GERMANSKE RASE!

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg tar sjansen...

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Har du gjort deg noen tanker om hvorfor Dans stamme er utelatt blant opplistingen av Israels 12 stammer i Åpenbaringsboken, broder Myhren?

men det er sikkert noe lureri du har i tankene nå, Gullberg! Men jeg får sitere det historiske fakta:

Dan var den bibliske patriarken Jakobs første sønn med medhustruen Bilha. Jakobs hustru Rakel gav ham Bilha til kone da hun selv ikke fikk barn.

Dans stamme fikk et område ved kysten, nordvest for Juda stamme. Noen medlemmer av stammen bosatte seg senere nord i landet og inntok byen Lajisj, som skiftet navn til Dan.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er sikker på at jeg nedstammer fra minst en israelsk stamme. Det jeg er sikker på er at jeg nedstammer fra sogneprest Lyster i Nordfjord for noen sekler siden. Alt ser ut til å ha gått på skinner på farsiden, men på morsiden tuklet det seg mer til. Det dukker opp et individ som på folkemunne ble omtalt som Svin-Sivert som i følge myten skal ha vært far til 4 barn i ekteskap og 28 utenfor, hvorav ett av de utenfor var med jordmoren som hadde tatt i mot et barn i heimen, og måtte roes hjem etterpå. Sic. Han levde for ca 150 år siden. Med normal formeringstakt i de kommende ledd, vil jeg tro at jeg er i slekt med hele hjemkommunen til salig SvinSivert.

Sånn sier sagaen at det er med den saken. Så kom Njåls Saga.

Kommentar #8

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Island

Publisert rundt 10 år siden

Dette er på linje med en bok en kompis fikk i posten for noen år siden der et av argumentene var at Is-rael og Is-land var så likt at en av stammene helt sikkert hadde havnet der... Selv heter jeg Arnt, og stammer nok derfor fra Aron.

Hvordan forklarer du at alle folkeslag rundt dagens Israel har mørkt hår og brun hud, mens vi "sanne israelitter" har lyst hår og hud? Det blir vanskelig å forklare dette uten å bruke de samme argumentene som meget tvilsomme personer i historien.

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Du kjører på videre med ditt oppkok av britisk israelisme forstår jeg? Forøvrig har jeg alltid lurt på hvilken stamme "Magnus" kommer fra. Kan det være Manasse? Jeg ser jo at både "M", "A". "N" og "S" er representert... ;)

Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Magnus Lagabøter,

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Du kjører på videre med ditt oppkok av britisk israelisme forstår jeg? Forøvrig har jeg alltid lurt på hvilken stamme "Magnus"

stammer du nok fra, og det er intet mindre enn fra en konge!  Gratulerer!

Kommentar #11

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Her spørres det i hytt og vær,

Publisert rundt 10 år siden

og da får jeg like godt si, som en debattant sa det i formiddag: "Det er under min verdighet å svare på disse spørsmålene"!

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Brødre og brødre...

Publisert rundt 10 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

ikke elsker seg selv, kan heller ikke elske andre!  Hva hadde vel vært bedre enn å vite, at jødene er våre EKTE BRØDRE, VI SOM ER AV DEN GERMANSKE RASE!

Jesus kalte da vitterlig noen jøder for ormeyngel, kalkede graver og satans barn. Da er de vel ikke ekte brødre??

 

Kommentar #13

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

stammer du nok fra, og det er intet mindre enn fra en konge!  Gratulerer!

Jo takk. Magnus Lagabøte er vel ikke den verste avstamninga man kan ha, men jeg er redd for at han bare var min navnebror. Men fra spøk til side "broder Myhren" (som enkelte andre "brodere" kaller deg), hvor sterkt tror du egentlig selv på de teoriene som du serverer her?

Kommentar #14

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Et godt spørsmål...

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Jo takk. Magnus Lagabøte er vel ikke den verste avstamninga man kan ha, men jeg er redd for at han bare var min navnebror. Men fra spøk til side

fordrer et klart svar.  Jeg har hele tiden en sak for øye og det er,  hvor forsvant de 10 israelske stammer?  Bibelen, som er 100 prosent sann, sier at denne ætten skal bli så tallrike som sanden på stranden, eller om du vil, som stjernene på himmelen!  Så da må de jo være et sted!  Vi vet, utfra andre sammenhenger, at familier og landsmenn holder sammen.  Det har sikkert de 10 stammer også gjort. Dette kildematrialet stemmer meget godt, og det er blitt mange som mener det. For meg synes det også og virke meget troverdig, all den tid vi har bibelen som rettesnor.  Les om profetene, og hva de sa, det står i stykket jeg la ut!  Så, for meg så er det nok 100 prosent sikkert at jeg kommer fra de 10  Israels stammer. Hvor skulle jeg ellers komme fra?  Da stemmer kartet med terrenget, for å si det slik, at det bør det jo alltid gjøre!  Det er også alltid vi hvite mennesker som har vært ivrigst i å evangelisere, og velsigne jødene og holde Jesus for Guds sønn.  Slik sett, så stemmer også kartet med terrenget!

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Du sa det, Gullberg,

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Jesus kalte da vitterlig noen jøder for ormeyngel, kalkede graver og satans barn. Da er de vel ikke ekte brødre??

men det er jo ikke alle som er like rettferdige som oss!

Kommentar #16

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

- Og jeg takker for det klare svaret. Jeg er usikker på om det fører til noe ny viten eller forståelse å diskutere denne tematikken videre, for jeg forstår jo at du er hellig overbevist om det. Jeg håper at du ikke blir skuffa ved dine teorier, men jeg er redd for at det vil skje før eller siden. I mellomtida håper jeg at du og vi alle kan bruke mer tid på den evangeliseringa som du nevner nederst i ovenstående kommentar. Det er nok mer frukt å hente gjennom det enn gjennom "endeløse ættetavler" osv (1Tim 1:4, Tit 3:9).

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Anders Helge

Publisert rundt 10 år siden

ISRAELS TI TAPTE
STAMMER
Hvor tok de veien?
Hva sier Bibelen om deres «forsvinning»
Vet vi hvor de nå er?

______________________

Er det bare 2 stammer igjen? 

Kommentar #18

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Her er svaret...

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Er det bare 2 stammer igjen? 

I dag er Israel i vår bevissthet redusert til Juda (jødene). Disse er, som vi kan lese i Esra og Nehemjas bøker, en rest av Juda stamme samt noen fra Benjamin og Levi stamme (prestestammen).

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

I dag er Israel i vår bevissthet redusert til Juda (jødene). Disse er, som vi kan lese i Esra og Nehemjas bøker, en rest av Juda stamme samt noen fra Benjamin og Levi stamme (prestestammen).

Det stemmer vel ikke? At hele verden bare består av disse?

Kommentar #20

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg har godt tid jeg,

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Det stemmer vel ikke? At hele verden bare består av disse?

så bare kveruler videre du!

kverulere -te; -ing stadig klage og lage bråk; krangle: er du kommet hit for å kverulere? Etym.: mlat. avl. av queri klage Synonymer: bry seg, bråke, kjekle, klage, kritisere, si imot
Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Etterkommere

Publisert rundt 10 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

så bare kveruler videre du!

kverulere -te; -ing stadig klage og lage bråk; krangle: er du kommet hit for å kverulere? Etym.: mlat. avl. av queri klage Synonymer: bry seg, bråke, kjekle, klage, kritisere, si imot

Neida, Anders Helge, jeg kverulerer ikke, jeg tar deg og andre i dypeste alvor. Alle stammene hadde plenty etterkommere, bare les selv:

1.    Reubén (Ruben)                                           - Etterkommerne 4.Mos.20

2.    Šim‘ón (Simeon, Simon)                               - Etterkommerne 4.Mos.22

3.    Juda (Yehudá)                                              - Etterkommerne 4.Mos.26

4.    Dan                                                               - Etterkommerne 4.Mos.38

5.    Naftalí                                                           - Etterkommerne 4.Mos.42

6.    Gad                                                               - Etterkommerne 4.Mos.24

7.    Aser (Asjer, Asser)                                        - Etterkommerne 4.Mos.40

8.    Issakar – (Yissakhár) (Jissakar)                    - Etterkommerne 4.Mos.28

9.    Sebulon  (Zebulún)                                        - Etterkommerne 4.Mos.30

10. Menasse, (Menaššé Manasse) (Yoséf:)        - Etterkommerne 4.Mos.34

11. Josef (Yoséf:) Efràyim (Efraim, Ephraim)      - Etterkommerne 4.Mos.32

12. Benjamin (Binyamín)                                      - Etterkommerne 4.Mos.36

 

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Av hver stamme ut av trengselen

Publisert rundt 10 år siden

I tillegg opplyser Åp.7. om 12 000 beseglede av hver stamme, som kommer ut fra den store trengselen sammen med en stor skare som ingen kunne telle - hvor skulle disse dukke opp fra om ti stammer allerede savnes?

Kommentar #23

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 10 år siden

 Det er interessanne tankar , Myhren.

Det me veit med sikkerhet er det bibelen skriv om etterkomarane til Noah og kor dei reiste og busette seg.

I Mosebok 5 står det.

Folkeslaga på jorda


Dette er dei ættene som har kome frå sønene til Noah, Sem, Kam og Jafet. Dei fekk søner etter storflaumen.

Sønene til Jafet var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3 Sønene til Gomer var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4 Sønene til Javan var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5 Frå dei har folka på kystane breitt seg ut i landa sine, kvart med sitt språk, ætt for ætt, folkeslag for folkeslag.


Sønene til Kam var Kusj, Misrajim (EGYPT), Put og Kanaan. 7 Sønene til Kusj var Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Sønene til Rama var Saba og Dedan.
Kusj fekk sonen Nimrod. Han var den fyrste som fekk stort velde på jorda. 9 Han vart ein veldig jeger for Herrens åsyn. Difor seier folk: «Som Nimrod, ein veldig jeger for Herrens åsyn.» Fyrst rådde han over Babel, Erek, Akkad og Kalne i Sinear-landet. 11 Frå det landet fór han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah 12 og Resen mellom Ninive og Kalah; det er den store byen.


13 Misrajim (EGYPT)vart far til ludarane, anamarane, lehabarane, naftukarane, 14 patrusarane og kaslukarane, dei som filistarane har kome frå, og kaftorarane.
15 Kanaan vart far til Sidon – det var den fyrste sonen hans – og til Het. 16 Frå han er jebusittane òg ætta, og amorittane og girgasjittane, 17 hevittane, arkittane, sinittane, 18 arvadittane, semarittane og hamatittane. Sidan breidde kanaanearættene seg vidare ut. 19 Landegrensa åt kanaanearane gjekk frå Sidon til Gasa, når ein tek leia bort imot Gerar, og til Lesja, når ein tek leia bort imot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim. 20 Dette var sønene til Kam, ætt for ætt og språk for språk, kvar i sitt land og sitt folkeslag

Sem, eldste bror til Jafet, fekk òg born. Han vart ættefar til alle Eber-sønene. 22 Sønene til Sem var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23 Sønene til Aram var Us, Hul, Geter og Masj. 24 Arpaksjad fekk sonen Sjelah, og Sjelah fekk sonen Eber. 25 Eber fekk to søner. Den eine heitte Peleg; for i hans dagar vart menneska spreidde ut over jorda. Og bror hans heitte Joktan. 26 Joktan vart far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerak, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila og Jobab. Alle desse var sønene til Joktan. 30 Dei hadde bustadene sine frå Mesja bort imot Sefar, i fjella mot aust.
31 Dette var sønene til Sem, ætt for ætt og språk for språk, kvar i sitt land og sitt folkeslag. 32 Og dette er dei ættene som har kome frå Noah-sønene, nemnde etter sine ættleder og folkeslag. Frå dei har folkeslaga breitt seg ut på jorda etter storflaumen.

 Ved å fylgja desse linjene lærer ein mykje.

 

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-1.htm

CHAPTER 6.

HOW EVERY NATION WAS DENOMINATED FROM THEIR

 

Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tansis, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names. For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians. Now as to Javan and Madai, the sons of Japhet; from Madai came the Madeans, who are called Medes, by the Greeks; but from Javan, Ionia, and all the Grecians, are derived. Thobel founded the Thobelites, who are now called Iberes; and the Mosocheni were founded by Mosoch; now they are Cappadocians. There is also a mark of their ancient denomination still to be shown; for there is even now among them a city called Mazaca, which may inform those that are able to understand, that so was the entire nation once called. Thiras also called those whom he ruled over Thirasians; but the Greeks changed the name into Thracians. And so many were the countries that had the children of Japhet for their inhabitants. Of the three sons of Gomer, Aschanax founded the Aschanaxians, who are now called by the Greeks Rheginians. So did Riphath found the Ripheans, now called Paphlagonians; and Thrugramma the Thrugrammeans, who, as the Greeks resolved, were named Phrygians. Of the three sons of Javan also, the son of Japhet, Elisa gave name to the Eliseans, who were his subjects; they are now the Aeolians. Tharsus to the Tharsians, for so was Cilicia of old called; the sign of which is this, that the noblest city they have, and a metropolis also, is Tarsus, the tau being by change put for the theta. Cethimus possessed the island Cethima: it is now called Cyprus; and from that it is that all islands, and the greatest part of the sea-coasts, are named Cethim by the Hebrews: and one city there is in Cyprus that has been able to preserve its denomination; it has been called Citius by those who use the language of the Greeks, and has not, by the use of that dialect, escaped the name of Cethim. And so many nations have the children and grandchildren of Japhet possessed. Now when I have premised somewhat, which perhaps the Greeks do not know, I will return and explain what I have omitted; for such names are pronounced here after the manner of the Greeks, to please my readers; for our own country language does not so pronounce them: but the names in all cases are of one and the same ending; for the name we here pronounce Noeas, is there Noah, and in every case retains the same termination. ”

 

Berosus går i detaljer om desse tinga.

 

 

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

Titles of Noah

Noah was called Ogyges Saga, which means Scythian, Great Patriarch, Sovereign Priest, and Mighty Sacrificer. Berosus affirms it saying "Primium itaque dixerunt Ogygam Sagam, id est, illustrem sacrorum pontificem Noam".

The Scythians and Armenians called him Olybarma and Arsa which means Heaven and the Sun.

He built many cities and named them after himself and his wife Titea.

He is also called Ianus which in Scythian means "giver of wine". He was first to find out the use of it, and was not able to endure its strength. He invited many of his friends and became drunk.

FIRST INHABITANTS.
Kommentar #24

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

For en herlig provokatør.

Publisert rundt 10 år siden

Du er en herlig provokatør Myhren. Av og til kan man undres på om du produserer innlegg kun for moro skyld. Men ærlig talt det du presenterer holder nok ikke. Som jeg tidligere har skrevet, assyrernes praksis var å "stokke " de forskjellige forviste folkeslagene slik at de ikke skulle bli en stat i staten, og dermed en trussel mot den assyriske staten. Så de ti stammene dine ble nok ganske så fort oppblandet med andre forviste folk i det assyriske riket.

Men for all del, hva du legger ut er god underholdning, og morsomt er det jo å se at enkelte lar seg indignere over dine spilopper.

At det har foregått en folkevandring i sin tid, ca 1500 før Kristus mot Europa, og  også mot Iran og India er de fleste enige om, det var de såkalte indo-europeiske vandringene. Og russiske arkeologer har vel endelig bevist akkurat en teorien gjennom funn av "indo-europeiske stridsvogner" i området. Man har også funnet mumifiserte lik i nord - vest Kina, med både rødt og lyst hår, og "tartanmønstrede" tepper.

 Men det var de indo-europeiske vandringene, og har ingen ting med de ti stammene dine å gjøre. Så her blander du nok kortene litt, eller mistolker noen av kildene.

PS ! Er det ikke mormonerne som påstår at de ti stammene endte opp i Nord - Amerika ? Har du sett nærmere på den påstanden ? Du finner den i Mormons bok, " en herlig røverhistorie".

Men historien som fag er jo spennende nok i seg selv, så hvorfor lage røverhistorier ut av den ?

Kommentar #25

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for innleggene så langt...

Publisert rundt 10 år siden

det er litt vanskelig for meg å svare ett for ett, men jeg liker best når vi har bibelsk skriftelig grunnlag for våre påstander.  Langesæters innlegg var mer i min retning, men når dere andre avfeier godt dokumenterte deler i innlegget, uten å lese det?  så blir det for lettvint.  Hvorfor ikke være litt spørrende og søkende? Men det er  nok ikke noe annet svar enn det jeg kommer med, fordi bibelen sier klart og tydelig, at de 10 stammene skal bli så tallrike og synlige som sanden på stranden. Dersom dere påstår at jeg har feil om dette, så har bibelen også skrevet feil, vanskeligere er det ikke! Men det mener dere vel ikke, at bibelen har skrevet feil om de 10 stammer?

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Danittene

Publisert rundt 10 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Men det er  nok ikke noe annet svar enn det jeg kommer med, fordi bibelen sier klart og tydelig, at de 10 stammene skal bli så tallrike og synlige som sanden på stranden. Dersom dere påstår at jeg har feil om dette, så har bibelen også skrevet feil, vanskeligere er det ikke! Men det mener dere vel ikke, at bibelen har skrevet feil om de 10 stammer?

Hvem er danittene i Dom.18.1: I de dager var det ingen konge i Israel; og i de samme dager søkte danittenes stamme sig en arvelodd til å bo i, for det var ikke til den dag tilfalt dem nogen arv blandt Israels stammer. /  2 Og Dans barn sendte ut fem menn av hele sin ætt, djerve menn fra Sora og Estaol, for å speide og utforske landet, og de sa til dem: Dra avsted og utforsk landet! Og de kom til Efra'im-fjellet, til Mikas hus, og blev der om natten.

Dom.18. viser til Josva 19.40: For Dans barns stamme efter deres ætter kom det syvende lodd ut. 41 I det land de fikk til arvelodd, lå Sora og Estaol og Ir-Semes 42 og Sa'alabbin og Ajalon og Jitla 43 og Elon og Timnata og Ekron 44 og Elteke og Gibbeton og Ba'alat 45 og Jehud og Bene-Berak og Gat-Rimmon 46 og Me-Hajarkon og Harakkon med bygdene bortimot Joppe. 47 Men Dans barns land blev for trangt for dem, og Dans barn drog op og førte krig mot Lesem; de inntok det og slo det med sverdets egg og tok det i eie og bodde der, og de kalte Lesem Dan efter sin stamfar Dan. 48 Dette var den arvelodd som Dans barns stamme fikk efter sine ætter, disse byer med tilhørende landsbyer. 49 Så var de da ferdig med å skifte ut landet efter dets grenser. Og Israels barn gav Josva, Nuns sønn, en arvelodd mellem sig; 50 efter Herrens befaling gav de ham den by han bad om, Timnat-Serah på Efra'im-fjellet, og han bygget op byen og bosatte sig der. 51 Dette var de arvelodder som Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn, og overhodene for familiene i Israels barns stammer skiftet ut ved loddkasting i Silo for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt. Således var de ferdig med å skifte ut landet.

Dom.17.6 kan fortelle:  I de dager var det ingen konge i Israel; hver mann gjorde hvad rett var i hans øine.  7 Der var en ung mann fra Betlehem i Juda; han var en levitt av dem som hørte til i Juda stamme, og der bodde han som fremmed.

Levi er etterkommer av Simeon, 1.Mos.29.33:Så kalte hun ham Simeon. / 34 Og hun blev atter fruktsommelig og fødte en sønn og sa: Nu må vel endelig min mann holde sig til mig, for jeg har født ham tre sønner. Derfor kalte de ham Levi.

Kommentar #27

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 10 år siden

Eg  heller vel meir til denne forståinga sjølv om eg ikkje er 100% sikker.

http://www.youtube.com/watch?v=lZkuejY9oYo

 

 

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

SDA og bibeltolkninger

Publisert rundt 10 år siden

I et forsøk på å beskrive Israels 12 stammer som blir redusert til 10 stammer som er blitt søkk borte, svarte Anders Helge Myhren meg på et spørsmål til ham om det nå bare var 2 stammer igjen i den hele verden - kommentar #17-19    – svarer han meg med disse linjer:

”dag er Israel i vår bevissthet redusert til Juda (jødene). Disse er, som vi kan lese i Esra og Nehemjas bøker, en rest av Juda stamme samt noen fra Benjamin og Levi stamme (prestestammen).”

Når Anders Helge nevner denne rest av Israel (Jakob), så tar han utgangspunkt fra enkeltvers – og glemmer å undersøke hele teorien omkring Israels rest i resten av Bibelen, og skriver også i kommentar #25:

bibelen sier klart og tydelig, at de 10 stammene skal bli så tallrike og synlige som sanden på stranden. Dersom dere påstår at jeg har feil om dette, så har bibelen også skrevet feil, vanskeligere er det ikke! Men det mener dere vel ikke, at bibelen har skrevet feil om de 10 stammer?”

Det Anders Helge gjør er å svare meg ut fra et avsnitt i åpningsinnlegget sitt, som er en kopi fra en internettside http://www.mensviventer.no/mvv12/tistammer.htm andre avsnitt, han har altså ikke svart ut fra sin egen mening og forholder seg til hva SDA skriver i ”Mens vi venter”

Vi skal heller se på hva Bibelen sier om forholdet mellom stammen som skal bli like tallrike som stjernene på himmelen og på Israels rest: ”Og Jesaja roper ut over Israel: Om Israels barn var så tallrike som havets sand, skal bare en rest bli frelst.”

Som vi ser ut fra Rom.9.27 så er det Ikke Israels rest som skal bli så mange som havets sand, men havets sand (så mange folk) som skal bli til en rest!

Det er altså ikke Bibelen som tar feil, men bibeltolkninger av SDA som Anders Helge forholder seg til som er feil.

Denne rest er beskrevet som en førstegrøde av folket (Kristus) i Jer.2.3: Israel var hellig for Herren,  førstegrøden av hans avling. Alle som ville sluke folket, måtte bøte; ulykke rammet dem, lyder ordet fra Herren. (Førstegrøden er beskrevet som Kristus i 1.Kor.15.20-23 som de 144 000 i Åp.14.3-4)

Så var altså alt sammen en ulykke, at alle som ville sluke folket måtte bøte? Kanskje beskriver Esek.21.25 bedre denne ulykken?

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

"Tallrikheten og resten"

Publisert rundt 10 år siden

For å sitere meg selv så ropte Jesaja ut over Israel: ”Om Israels barn var så tallrike som havets sand, skal bare en rest bli frelst.”

Nytt emne: ”Israels barn

4.Mos.9.2 (1930) : Israels barn skal holde påske på den fastsatte tid.

Nytt emne: ”Den fastsatte tid”

Dan.8.19: Nå vil jeg kunngjøre deg hva som skal skje i vredens siste tid; for synet sikter til den for enden fastsatte tid.

Som dere kan se så sikter historien ikke bakover i tid, men mot endetiden og stammene er nok enda intakte.

Kommentar #30

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

God kveld

Publisert rundt 10 år siden

Syntes Myhren dokumenterer såpass bra at det i det minste burde stimulere evnen både til å ressonere og til å tenke selv. Har ikke lest alt her. Men noe av dette har jeg satt meg inn i. Det har ikke noe for seg at jeg tilføyer noe når en ser hvilke midler motstandere(Faktisk voksne folk!!) av det Myhren skriver bruker.

Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva dere mener om dagens "Jøder". Er det de som er de rette etterkommere av Israel? I såfall ber jeg om kilder og solid dokumentasjon før jeg tar dere seriøst  og som kan matche det Myhren til dels  dokumenterer

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Dokumentere?

Publisert rundt 10 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Syntes Myhren dokumenterer såpass bra at det i det minste burde stimulere evnen både til å ressonere og til å tenke selv.

Det kommer selvfølgelig an på hva du ressonemerer mot.

Hva en syns om dagens jøder? Kan vel svare ut fra bibeltekstene om dem, de er jo profetier vel?

Paulus:

nå taler jeg i vanvidd. 22 Er de hebreere? Også jeg. Er de israelitter? Også jeg. Er de Abrahams etterkommere? Det er også jeg. 23 Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd – jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer enn de, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. 24 Av jødene har jeg fem ganger fått de trettini slagene. 25 Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. 26 Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske brødre, 27 i arbeid og slit, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. 28 I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. 29 Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg?
    30 Skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet. 31 Jeg lyver ikke, det vet Gud, vår Herre Jesu Far, som er lovet i evighet! 32 I Damaskus satte landshøvdingen til kong Aretas ut vakter i byen for å gripe meg. 33 Men jeg ble firt ned i en kurv fra en luke i bymuren og slapp ut av hendene hans.

Kommentar #32

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva dere mener om dagens "Jøder". Er det de som er de rette etterkommere av Israel? I såfall ber jeg om kilder og solid dokumentasjon før jeg tar dere seriøst  og som kan matche det Myhren til dels  dokumente

Jødene er vel i dag en fellesbetegnelse på Israelitter uansett hvilken stamme de tilhører.

Men opprinnelig så var jo Jødene av Juda stamme,slik som Jesus selv.

Det er andre også som mener de er de bortkomne stammene og har bevis:

http://no.wikipedia.org/wiki/Beta_Israel

 

Allerede i Apostlenes gjerninger så står det at jødene var av alle folkeslag under himmelen: Apostl. kap.2:5

Det er jo intressant å se på dagens Israel hvor mange Jødiske folkeslag som er samlet der, bl. a i fra Afrika og Russland.

(Lurer på hvordan Israel forholder seg til alle folkeslagene, klarer de integreringen mon tro?)

Så at man nå spekulerer i at "den hvite rase" skulle være de 10 tapte stammen blir jo helt merkelig.

Kommentar #33

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Mai og Kjell

Publisert rundt 10 år siden

Jeg tror ikke dere forsto helt hva jeg vil fram til.

Forenklet: Hvordan kan de som kaller seg jøder BEVISE at de er sanne etterkommere av Juda?  Bibelen skiller faktisk mellom ekte jøder og falske jøder og advarer mot disse.

Hvis jeg fant ut at jeg skulle bli jøde, hvordan skulle jeg bli det når jeg ikke er av samme blod? Er det nok å skjære av noe nedentil og kle seg i sorte klær og så var jeg en jøde?

Kommentar #34

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Forenklet: Hvordan kan de som kaller seg jøder BEVISE at de er sanne etterkommere av Juda?  Bibelen skiller faktisk mellom ekte jøder og falske jøder og advarer mot disse.

Hvis jeg fant ut at jeg skulle bli jøde, hvordan skulle jeg bli det når jeg ikke er av samme blod? Er det nok å skjære av noe nedentil og kle seg i sorte klær og så var jeg en jøde?

Gud er vel  den eneste som kan skille mellom falsk og ekte... men vi mnsk kan bare bevise noe gjennom DNA test.

Ellers så var det jo regler for ekteskapsinngåelser og slike ting inntill ganske nylig, så man kan nok til en viss grad regne med at mennesker som er i fra jødisk slekt med jødiske skikker og ritualer også har genene i orden.

Det var slik at det var kvinnene som avgjorde om barna var jødisk eller ikke,men dette har etterhvert blitt forandret på.Dvs; dersom kun mor var jødisk så var barna det automatisk ,men dersom kun far var jødisk så var ikke barna automatisk jøder.

Her er en link:

http://translate.google.no/translate?hl=no&langpair=en%7Cno&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Who_is_a_Jew%253F

 

 

Jeg har lest at det er funnet jødisk dna hos Kurdere i Irak bl.a, ganske intressant.

Kommentar #35

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

men det er jo ikke alle som er like rettferdige som oss!

Jeg har litt problemer med å skjønne hva du mener med hvem vi avstammer fra. Du er i et nytt kongedømme Anders. Den fysiske avstamningen har ingenting med det nye kongedømme å gjøre.

Det som er av kjød er kjød, men det som er av ånd er ånd. Og det finnes bare to kongedømmer, det er lyse og mørke. Og du er frelst, så du er i det nye kongedømme. Hvorfor all den interessen for avstamning - den har ingen ting med Guds rike å gjøre. Jøder er det folket som ble utvalgt av Gud, - men de har ingen særstilling i forhold til Herren, Fordi Herren gjør ikke forskjell på folk. Hans folk som skal råde i 1000 års riket er de som er født på ny – de er Guds barn. En ikke frelst jøde har samme status som en ikke frelst Iraker. Fordi Gud ser til hjerte/ånden og ikke til legeme – det er hjertes kvaliteter som avgjør. Alle som ikke er født på ny er fortapt.

Kommentar #36

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

 

Jeg har lest at det er funnet jødisk dna hos Kurdere i Irak bl.a, ganske intressant.

Jeg synes denne tråden på kristenblogg.no var så bra:

 

http://www.kristenblogg.no/?p=3886

 

Er det ikke intressant at mange palestinere faktisk har Jødisk avstamning?

Kommentar #37

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Gammelt nytt

Publisert rundt 10 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Er det ikke intressant at mange palestinere faktisk har Jødisk avstamning?

Dette er noe vi har visst lenge, Mai. Antagelig er også dagens palestinere de ENESTE som muligens stammer fra jødefolkets stammer. Noen kan ihvertfall føre sine slektstavler helt tilbake til de første kristne.

Men disse fakta stemmer dårlig med kristensionistenes tro på at dagens israelske jøder er etterkommere etter Israels 12 stammer, og derfor passer også disse opplysninger dårlig med deres teologi, og følgelig også lite kjent.

 

Kommentar #38

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Jeg har lest at det er funnet jødisk dna hos Kurdere i Irak bl.a, ganske intressant.

Kina hadde en jødisk minister for noen få år siden.

Kommentar #39

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Dette er noe vi har visst lenge, Mai. Antagelig er også dagens palestinere de ENESTE som muligens stammer fra jødefolkets stammer. Noen kan ihvertfall føre sine slektstavler helt tilbake til de første kristne.

Iallefall så er de slektninger, med tanke på Isak & Esau ( Esau/edom= edomittene)

Kan godt hende det er endel ting som ikke er helt klart for alle oss Kristne her i vesten...

Dersom palestinerne , araberne er søskenbarn med jødene så kan man kanskje forstå konfliktene og misunnelsen som herjer der nede ang. landet Israel.

Og man kan også bedre forstå hvorfor araberne sier at både Jødene , de Kristne og muslimene er av " bøkenes folk" , da vi har litt av de samme skriftene i fra gamle testamentet.

Jeg leste forresten et sted at Allah betyr Elohim, og det er vel et navn på Gud som står i gamle testamentet, bare at det uttales Allah på arabisk

Noen som vet om det stemmer?

Kommentar #40

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke et frelsesspørsmål å vite hvor og hvem som er Israels ti tapte stammer, men profetier kan mistolkes og misforstås. Kun Gud vet i dag hvem som er kjødelige etter kommere av Efraim, Manasse, Aser, Dan, Ruben, Simeon og alle de andre. Men alle som er podet inn i vintreet er Guds barn. "Og alle de som tok imot Ham, gav han rett til å bli Guds barn.". Men kanskje vil Gud åpenbare sine profetier og løfter fullstendig før sin gjenkomst?

Ja, Anders Helge. En ekte Israelitt er en som tror på Jesus og den som tror på Jesus har møtt Ham som Jakob møtte Herren Gud ved elvebredden.

Her er kanskje de eneste som er direkte etterkommere av Israels stammer, når Jesus kommer igjen. Disse tror på forhånd, før Hans andre komme at Jesus er Messias.

Åp 7,4 Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet: hundre og fire og firti tusen beseglede av alle Israels barns stammer:
Åp 14,1 Og jeg så, og se, Lammet stod på Sions berg, og med det hundre og fire og firti tusen, som hadde dets navn og dets Faders navn skrevet på sine panner.

Det betyr ikke at de alene er sanne israelitter. :-) Ha en velsignet Sabbat!

Kommentar #41

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Nesten riktig

Publisert rundt 10 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Jeg leste forresten et sted at Allah betyr Elohim, og det er vel et navn på Gud som står i gamle testamentet, bare at det uttales Allah på arabisk

Det er nesten riktig, bortsett fra at Elohim er et flertallsord, mens Allah er et entallsord.

Jesus brukte det arameiske ordet for Allah når han omtalte Gud Fader.

Ellers så er det jo svært mange kristne som bruker ordet Allah. Disse forstår heller ikke den debatten vi har på våre lengde- og breddegrader om hvorvidt jødenes Gud og muslimenes Allah er den samme.

 

Kommentar #42

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Det er nesten riktig, bortsett fra at Elohim er et flertallsord, mens Allah er et entallsord.

Jesus brukte det arameiske ordet for Allah når han omtalte Gud Fader.

Ellers så er det jo svært mange kristne som bruker ordet Allah. Disse forstår heller ikke den debatten vi har på våre lengde- og breddegrader om hvorvidt jødenes Gud og muslimenes Allah er den samme.

Du har nok rett i at svært mange Kristne bruker Allah om Gud.

Bjørnar Heimstad har et svært bra innlegg på Jesus online sine sider om akkurat det med Guds navn, og der sier han at den Arabiske bibelen omtaler Gud som Allah.

Så mye uvitenhet vi har her i vesten. Mange diskuterer mye som de vet lite om,så har vi så utrolig sterke meninger :P

Har sett og hørt diskusjoner om navnet Allah og Kristne har nesten spottet Allah og sagt at det ikke er Gud...også brukes det altså i Arabiske bibler!!

 

Her er forresten linken til Jesus online:

http://www.jesusonline.no/nettavis/publish/Andakter/Gud_Jumalla_Mungo_-_Allah.shtml

Kommentar #43

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Sitater av først Mai, så Leif:

"Jeg leste forresten et sted at Allah betyr Elohim, og det er vel et navn på Gud som står i gamle testamentet, bare at det uttales Allah på arabisk"

"Det er nesten riktig, bortsett fra at Elohim er et flertallsord, mens Allah er et entallsord.

Jesus brukte det arameiske ordet for Allah når han omtalte Gud Fader."

I NT finner vi Gud Fader og Gud er Gud, altså El(ohim) den eneste. Fader er pater, vår Far/ forelder.

Elohim er ett flertallsord ja og Skaperen er Den Ene Elohim som eksisterer, Hans navn er Jahve (Jeg Er) . Alle kulturer snakker om Gud, altså Elohim, alle falske guder er elohimer. Baal, Allah, IHS (Isis, Set og Horus) er elohimer, bare Javhe er Jeg Er og Jahve er Jesus Kristus

 

 

 

Kommentar #44

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ja for all del la oss spekulere Myhren.

Publisert rundt 10 år siden

Spekulasjoner og ønsketenkning hele veien min godeste Myhren, intet annet og det vet du. Du har både arkeologien og historieforskningen i mot deg. Men i likhet med mormons bok er det herlige røverhistorier.

Jeg har også en røverhistorie og en luftig teori som kansje kan provosere deg. Du kjenner sikkert til historiene om Peters opphold i Roma, selv om de ikke er kanon, skrevet ned en gang i sen-antikken. Der påtreffer Peter en  fyr som samler folk omkring seg for de at han kan fly i lufta. Han fremstilles vel som en slags demon og Peter utfordrer, denne som virker å være en indisk yogi,til en flyve konkurranse. Historien om Peter og yogien er egentlig hentet fra indisk kultur ser du , der man etter sigende skulle ha flyvekonkurranser mellom yogier. Men dette er kun et eksempel. Man har også den hinduistiske forestillingen om Bhraman, den høyeste guddom, den som står over alle de andre gudene. Vel det samme finner du hos gnostikerne, som kun betraktet Jhave som et lavere skapervesen, en demiurg som hadde skapt menneskene mot den øverte guddoms vilje, og veien til frelse gikk kun gjennom innsikt, gnosis, minner mye om både hinduisme og buddhisme det der Myhren. Og vi har skipskontakten mellom oldtidens Berenike i Egypt og Muziris i India, historien om tamilske bosettinger i Berenike og romerske i Muziris, ja et romersk kvarter med Augustustempel og visst nok en liten garnison. Så her har nok ideene og filosofien vandret, som hindu yogier og buddhistmunker nok også gjorde. Og vi har beretningene om håndtverkere fra det romerske riket som tidvis arbeidet i India, i motsetning til dine fantasier, med en noe sterk betoning av hva vi kan kalle den hvite rase, snakker vi for det meste her om historisk empiri.

Og fra Berenike ved Rødehavet var ikke veien lang til Alexandrea, Roma og Jerusalem. Hmm, min godeste Myhren, kristendommen skulle vel i sin opprinnelse ikke være en utgave av en indisk visdomslære vel ?

Kommentar #45

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

Heritage Of Israel

Publisert rundt 10 år siden

"Tradition holds that those who are born of the sons of Abraham can receive salvation by this merit alone. There are many people who claim to be from the tribes of Israel.  This DVD examines this belief  in the light of Scripture. What was the purpose of Israel? Does salvation comes from the Jewish nation?  Is salvation even possible through birthright? The meaning of the Jewish feasts is also examined, along with the question of the name of Jesus." Professor Walter J. Veith (Rekindling Reformation)

http://amazingdiscoveries.tv/media/605/HeritageOfIsrael/

 

Kommentar #46

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Falske og ekte

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Elohim er ett flertallsord ja og Skaperen er Den Ene Elohim som eksisterer, Hans navn er Jahve (Jeg Er) . Alle kulturer snakker om Gud, altså Elohim, alle falske guder er elohimer. Baal, Allah, IHS (Isis, Set og Horus) er elohimer, bare Javhe er Jeg Er og Jahve er Jesus Kristus

Ja, det er nettopp dette Luk.12.10 skriver om: Og hver den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som spotter Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse.

Det er dette som er forskjellen på navnene, som menneske /sønn er det lov og spotte dem fordi de ikke er egentlige guder (men menneskelige) når navnet/ene så antar åndelighet, er der ikke tilgivelse da menneskesønnen er blitt opphøyet - som Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli løftet opp. (Joh.3.14) Da skal en vende bort fra barnelærdommen om Jesus og tro på Gud. (Heb.6.1) Forskjellen mellom det falske og det ekte ligger i det jordiske og det himmelske, verre er det ikke.

Kommentar #47

Åse Bendiksen

0 innlegg  84 kommentarer

Heritage Of Israel

Publisert rundt 10 år siden
Åse Bendiksen. Gå til den siterte teksten.

"Tradition holds that those who are born of the sons of Abraham can receive salvation by this merit alone. There are many people who claim to be from the tribes of Israel.  This DVD examines this belief  in the light of Scripture. What was the purpose of Israel? Does salvation comes from the Jewish nation?  Is salvation even possible through birthright? The meaning of the Jewish feasts is also examined, along with the question of the name of Jesus." Professor Walter J. Veith (Rekindling Reformation)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere