Roald Øye

Pensjonist
410

Lytt til dr. Paul Wilkinsons powerpointforedrag!

«Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der og glemme!» Arnulf Øverlands advarende rop fra 1936 gjelder fremdeles i følge nobelprisvinner Elie Wiesels utsagn i 1986, 50 år senere: Likegyldighet er kjærlighetens verste fiende». I Elie Wiesels utsagn om likegyldighet overfor jøder generelt, og i våre dager overfor Israel og israelere spesielt, hevder han at likegyldighet er kjærlighetens verste fiende og den største synd man kan begå. Synd kan riktignok ikke graderes. Enten det er en grov «skivebom», eller et skudd utenfor «innertieren», er det pr. definisjon synd.

Publisert: 3. jun 2021

  


Om det var likegyldighet overfor jødene som var årsak til kirkefedrene Augustin og Luther sine utrolige negative holdninger overfor jødene i deres samtid, eller andre forklaringer, så var det de sa og skrev uten tvil synd.

Uviljen, grensende til hat mot jøder, må stikke dypt, for det var ikke bare «skivebom» fra kirkefedrenes side: De traff ikke veggen der «målskiva» hang. Fravær av åndelig klarsyn i et bibelsk tema, som peker seg ut som helt sentralt i vår kristne tro, er en mer sannsynlig forklaring på Kirkens grove skivebom gjennom tidene. Kan det være Gud som har forblindet og forherdet Kirkens øverste ledere, slik at de ikke kunne se «skauen for bare trær»?

Mange av dagens kristne, beklager Den norske kirkes holdning til Israel og israelerne. Spriket i kristnes syn på Israel og israelerne fikk jeg anskueliggjort etter å ha hørt to ulike personlige opplevelser om dette temaet av to personer som jeg hadde et nært forhold til. Begge var oppegående mennesker. Den ene er nå død. 

Han var en norsk parlamentarisk leder for et borgerlig parti på Stortinget, som jeg hadde gitt min stemme til i flere valg. Den andre er en fremdeles meget oppegående teologisk professor ved et universitet i Storbritannia. De to kristne personlighetenes  ulike opplevelse i forbindelse med besøk av PLO-lederen Yasser Arafat noen år før han døde i 2005, viser deres diametralt forskjellige ståsted i et sentralt politisk og teologisk problemkompleks.

Den sistnevnte har i et powerpointforedrag fortalt om et møte han hadde med PLO-lederen på et møte i anledning et jubileum for «Sabeel International» i Jerusalem kort tid før terroristen døde. Han hadde store kvaler fordi han nærmest ble presset av omgivelsene til å håndhilse på Arafat, hvilket han eventuelt ville ha sett på som et grovt svik overfor alt han sto for. Gleden ved å oppleve å slippe håndtrykket fra PLO-lederen, så han på som et Guds inngrep og et stort under. Se videoen nedenunder!

Den norske politikeren som i Stortinget skulle ta imot PLO-lederen da han kom for å motta fredsprisen i 1994, fortalte meg at han aldri kunne glemme det varme håndtrykket han fikk av Arafat ved den anledning. Mange toppolitikere i Europa fikk i 1930-årene varme håndtrykk av rikskansler Adolf Hitler, blant annet statsminister Neville Chamberlain. Hva var det han og de andre håndhilsende politikere manglet? Politisk dømmekraft?  Eller likegyldighet og manglende vilje til å stå opp mot trusler mot et annet folks lidelser, henholdsvis det tsjekkiske og jødiske folk.

Uansett hvilken forklaring man måtte finne for deres svik, er likegyldighet overfor andres lidelse og smerte en menneskelig tilbøyelighet, som kan få uante og farlige følger. Det tyske folks likegyldighet overfor jødenes grusomme skjebne under nazismen i 1930- og 40-årene er et grelt eksempel.

Det blir hevdet at historien ikke gjentar seg. Når det gjelder likegyldighet overfor jødene som folk, eller som individer, ser virkeligheten ut til å være den stikk motsatte: For dette folket gjentar historien seg stadig og har gjort det i 3000 år. Det er smertelig å erkjenne at også i vår opplyste og «humane» tid fortsetter likegyldigheten hvis jøders eller israeleres lidelser er involvert. Dobbelt smertelig er det hvis den kristne kirke også befinner seg blant de likegyldige.

Det gjør deler av den verdensvide Kirke, representert ved Kirkenes Verdensråd. Fine ord og forsikringer om kjærlighet til det jødiske folk, og ønske om fred og forsoning mellom partene, holder ikke når det kommer til holdninger, som inkluderer boikott av israelske varer, og krav om fjerning av «muren». De vi er glad i, taler vi vel om og unnskylder,  i hvert fall inntil et problems årsakssammenheng er avklart. Noen ganger er kritikk av dem vi er glad i på sin plass, også når det gjelder jøder og israelere. De skal vurderes på lik linje med andre, men balanse i kritikken synes å svikte, når kristenledere returnerer fra besøk i Det hellige land. De har bare sett «muren» og frustrerte palestina-arabere.

På en konferanse på Bethlehem Bible College i «Palestina» var dr. Paul Wilkinson fra Stockport i England til stede som observatør i 2010, og på nytt som observatør ved «Christ at the Checkpoint Conference» i mars 2012. 600 deltakere var samlet fra hele verden, tilknyttet Kirkenes Verdensråd, også mange fra norske menigheter. På grunnlag av det han opplevde de to gangene han var sammen med skarpskodde teologer fra hele verden skrev han en kritisk rapport, som undertegnede, sammen med to pensjonerte prester,  for 9 år siden sendte til alle norske kirkesamfunns ledere, som er tilknyttet Norges Kristne Råd, og til ca. 200 pastorer og prester i de samme kirkesamfunnene. Begge samarbeidspartnerne mine har nå gått hjem til Gud. Jeg fortsetter opplysningsarbeidet alene fordi det fremdeles er viktig å få rapporten ut. Den foreligger i et powerpointforedrag i slutten av dette dokument.

Dr. Paul Wilkinson har tatt teologisk doktorgrad på palestinske kirkelederes teologiske og politiske ståsted, som han kaller «Christian Palestinianism». Talernes budskap på disse konferansene var så pro-palestinsk og anti-Israel at dr. Paul Wilkinson karakteriserte konferansene ved å navngi dem som: «The Church at Christ's Checkpoint». Websiden CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America) har gitt ut en vurdering av konferansen i 2012 og av dens budskap og mange talere. Den foreligger i dr. Paul Wilkinson's powerpointforedrag, http://www.youtube.com/watchv=osIx3tmvioY, og viser det anti-israelske budskapet som norske kristenledere stilltiende har gitt og gir sin tilslutning til ved å delta på konferanser, som de har blitt advart mot i mange år.

Powerpointforedraget gir et skremmende budskap om palestinsk kristendom. Det er sett 32 915 ganger siden 20. jan. 2012, men lite eller ingenting har forandret seg i Norges Kristne Råd eller i bispekollegiet på disse 9 årene. Senest i mai d.å. gikk biskop i Oslo, Kari Veiteberg, på vegne av biskopene, ut i mediene og oppmuntret til boikott av israelske varer produsert i «de ulovlig okkuperte områdene» på «Vestbredden», dvs. i de bibelske landområdene Judea og Samaria.

Foredraget «Christian Palestinianism’s» høydepunkter er, sett i et tidsperspektiv på en time og 6 minutter: ca. kl. 42.30, 46.30 og 49.30. Seansene han beskriver på disse tidspunktene i foredraget har mye til felles med seansen som Martin Luther stod i foran riksforsamlingen i Worms i 1521 - for 500 år siden. Selv om deres teologiske anliggender var forskjellig, stod de begge opp for bibelske sannheter som den teologiske elite i deres samtid kalte for vranglære.

Keiser Carl sa på vegne av den tids kristenhet: "Det er sikkert at en enkelt broder tar feil når han setter seg opp mot hele kristenhetens mening, for ellers må kristenheten ha tatt feil i tusen år eller mer. Det ville være en skam for oss og for dere, dere lemmer på den edle tyske nasjon, hvis det på grunn av vår forsømmelse i vår tid skulle snike seg inn bare et skjær av heresi i menneskenes hjerter, til skade for den kristne religion. Etter at vi i går hørte Luthers tale, sier jeg dere at jeg beklager at jeg så lenge har nølt med å ta forholdsregler mot ham. Han har sitt frie leide! Men heretter vil jeg betrakte ham som en notorisk kjetter, og håper at dere som gode kristne vil gjøre det samme".

Måtte dr. Paul Wilkinsons skjebne bli bedre enn den dr. Martin Luther opplevde for 500 år siden! «Wilkinson fortjener stor takk for ikke å være likegyldig. «Lytt til powerpointforedraget hans!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere