Trond Rønning

5

Lekfolket

Jeg leser 150-årsboka til nye Hamar bispedømme. Familien Hille er eneste familie som har hatt en bispestol som går i arv. Men gjennom presentasjon av 3 generasjoner, ser vi også en utvikling. En utvikling som kan være en nyttig bakgrunn.

Publisert: 21. mai 2021

Kvinnelig tjeneste.

Arnoldus, den første på bispestolen, hadde et åpent sinn for kvinnelig tjeneste og engasjement i kirken. Han så hva de kan tilføre. Men prest, nei, det stred mot Guds ord. Hans sønn, Henrik, hadde samme syn på prestetjenesten. Han hadde også samme argumentasjon. Far og sønn var også noe anonyme i forhold til politikk. Kirken skulle være kirke. Presten skulle ikke preke, han skulle forkynne. Han skulle følge det liturgiske språk, om det var på bokmål, riksmål eller landsmål. Men han skulle forkynne på egen dialekt. En prest som var fra området, kjente folkelynne godt, og kunne komme nærmere menigheten.

Samfunnet

Georg, Henriks sønn, og Arnaldos Hilles sønnesønn. Har en annen tilnærming. Han tar gjerne opp hansken fra Kristian Scheldrup og ordinerer kvinner til prestetjeneste. Han ser også at en kvinne følger eter ham i bispestolen. Boken presenterer ingen argumentasjon. Siden bestefar argumenterte mot ut fra Bibelen, må bibelen ha endret seg, eller er ikke bibelen lenger så viktig som lærenorm?

Lekfolket

Arnoldus så gjerne at lekfolket brukte kirker til gudstjenestelige samlinger og møter når de ikke var i bruk. Han tilskyndet også prestene til å delta i vekkelser. Han snakker om aktive kristne som noe positivt. I dag trenger man 5 års utdannelse for å jobbe i kirken. Men for å være i kirkens høyeste organ, Kirkemøtet, trenger en bare å være medlem. I oldkirken valget menigheten ledere som var fylt av ånd og kraft, til å lede menigheten. De trengte hyrder. De trengte noen som kunne ta ansvar. De vurderte den enkeltes lære. Mine får kjenner min røst. Eller; «våkt dere for falske profeter». Vi har brukt mange begreper som skiller aktive og nominelle kirkemedlemmer. Men det er bibelsk at det er menigheten som skal bedømme predikanten om læren er av Gud. Er det slik i dag?

Prestedømmet

Luther børste støv av den bibelske tankegang om at alle døpte var prester. Alle hadde rett til å forkynne Guds ord. Men ikke alle var sokneprester. Det måtte være en orden. Luther var skeptisk til en kirke av bare «troende». Han så på folkekirken som noe godt. Han visste ikke hvor han skulle finne de «rett troende» som kunne danne en menighet. Dommen er ikke vår over andres tro, men vi skal velge våre leder ut fra troskap til Guds ord. Alle døpte er prestevigslet. Luther har definert 7 oppgaver som vi har, forkynne, døpe, forrette nattverd, binde og løse fra synd, ofre vårt liv til Gud, be for andre og dømme om læren.

Hans Nilsen Hauge børstet støvet av dette igjen, og vitaliserte det kristne liv i Norge. Han var ikke mindre samfunnsengasjert enn sine samtidige prester. Dagens kirke er samfunnsengasjert. Men er den engasjert av Kristus? Vi trenger å se hvordan det aktive lekfolk kan aktiveres og gjennom det sørge for at kirken får flere ressurser. At flere kan bli aktive. At flere legger vekt på sin daglige omvendelse. Døden er porten til livet, men det er alltid fare for at en endrer retning og vender seg bort fra livet.

Prestemangel 

Er på tide å ansette lekfolk som prester i større grad enn før? Kan modne kristne, med pedagogisk og relasjonell kompetanse være et bidrag til å løse prestemangelen? Gir det innspill til å se på hvordan ansatte i kirken får en styrket bevissthet om eget kall til tjeneste for Gud, og hvordan de formilder Guds kall til enkeltmennesket om tjeneste for Ham. Apostlene var nøye på hvem de valgte, men det var ikke de akademisk skolerte, men de med åndelig modenhet. En modenhet som vokser frem i et liv der en kjenner seg igjen i barnesangen: «tett ved sida mi går Jesus, alltid vil Han være der.» Vi minnes også profetens refsing. Gud vil ha mennesker som kjenner ham, ikke kan mye om ham. Gode og rette ritualer kan bli døde ritualer, en tom gudsdyrkelse. Kan Gud bruke andre enn teologer ikke bare til å bidra til at oppgaver utføres, men fornyede perspektiv i tråd med Guds ord?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere