Lars-Kåre Katla

5

BEREDSKAP ER OGSÅ NOK MAT

Å ha ein god beredskap er nødvendig for tryggheten og sikkerheten til innbyggerne. Nå me nevner beredskap er det ofte Forsvaret som me tenkjer på. Ein annen sak som også er viktig, er matvareberedskapen. Mat er viktig, og nok mat er nødvendig.

Publisert: 30. apr 2021

Her handler det om langsiktig tenkning og god planlegging. La oss ikkje gløyme 2. Verdenskrig; den må me ta lærdom av. Det har me dessverre ikkje gjort, og Norge ligg dårlig an når det gjelder sjølvforsyningsgraden av mat.

Når krigen braut ut i 1940, var det korn i produksjon for ca 6 mnd, og korn på lager for 6 mnd. Videre var det innkjøpt 100 000 tonn med korn. Dette kom vel med, fordi krigen kom overraskende.

I dag er me ca 38% selvforsynte, og det synes eg er bekymringsfullt. Og det er til å bli bekymra over når me veit at antall munner som skal mettes aukar, samtidig som jordbruksareal blir omdisponert til andre formål i reguleringssaker.

Som folkevalgt i PDK har eg heile tida hatt fokus på dette. Det er dessverre veldig vanskelig å få tilslutning på forslag om bevaring av matjord, og jorbruksareal, når nye vegtraseer, bolig – og industrifelt skal bygges. Ja, me har bruk for dette, men må det gå på bekostning av dei stakkars 3 % av Norge som er å rekne som jordbruksareal? Mitt svar er nei!

Infrastruktur er viktig, og den skal me forbedre. Mi tilnerming her er at det skal gå på minst mulig bekostning av areala me skal dyrka maten vår på. Det er vel ein nasjonal bestemmelse at max 4000 da skal (kan) omdisponeres pr. år. Det er veldig mykje! Her har eg som folkevalgt et mål om nullvisjonen. Det betyr at minst mulig skal omdisponeres.

Begrunnelsen er denne: Alvoret ligg i at grensene kan bli stengde. Import av korn, mat, kraftfor osv. blir då også stoppa. Kva skal me metta oss med når sjølvforsyningsgraden bare er 38%?  Folketalet aukar, samtidig som jordbruksareal bli omdisponert i stort tempo. Fleire parti vil ha ein liberal innvandringspolitikk. Dette er med på å gjere dette gapet enno større.

PDK tenkjer og planlegg langsiktig, og vil derfor være restriktive med å gi medhald i søknader som går på regulering der jorbruksareal blir råka. Har me for lite mat, går det utover det meste.

Jordvern er veldig viktig for PDK. Matvareberedskap likeså. Derfor vil PDK ha regionale kornlager. Bøndene må få gode rammebetingelser, og kunne legge opp drifta etter det som er mest lønnsomt og effektivt på garden. Bonden vil få ei enno viktigere rolle framover, og bondens arbeid må verdsettes høgare.

Eg er bekymra for framtida når det gjelder politikken som blir ført på dette området. Som folkevalgt vil eg fortsatt drive ein politikk for vern av matjord og jorbruksareal.

Lars-Kåre Katla

Folkevalgt PDK

2. plass på stortingslista frå Hordaland

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere