Torgeir Tønnesen

76

Johannes åpenbaring – boken predikantene unngår og frykter

Jeg må innrømme at jeg selv skjøv boken til side noen år. Jeg ønsket ikke vite om når antikrist og dyrets merke skulle tre frem. Koronaen har ledet meg inn i nye spennende studier siste året. Angsten for antikrist, krig, sult og pest har blitt svekket, og nå ser jeg en enda større Jesus og frelser. Jeg vil i dette innlegget prøve å vise utfra skriften at menigheten ikke er på jorden når seglene brytes, englene blåser i basuner og vredesskålene tømmes ut over jorden.

Publisert: 18. des 2020  /  676 visninger.Tre ting du må forstå - for å få system i Johannes åpenbaring

1. Johannes åpenbaring må forstås og leses med bibelens kodenøkkel:

Nøkkelen er flere ting: Læregrunnlag, Den hellige ånds åpenbaring, innvielse, synoptiske tekster, kronologi, lingvistikk, tekstorden, osv. Men først og fremst må åpenbaringsboken leses og leses, om og om igjen, i hundrevis av timer, før du engang tenker på å prøve deg på noen analyse og såkalt personlig forståelse/åpenbaring av boken.

Og du må være en født på ny kristen, for å kunne forstå Johannes åpenbaring. Jesus sa at hans ord og Faderens ord er skjult for denne verden, men at han har åpenbart Guds rike for de utvalgte. Han sa også - at han talte til sine disipler i gåter og lignelser - ikke rett ut. Disiplene spurte Jesus flere ganger, om ikke Han kunne tale til dem «rett ut/ plain talk», - men Jesus ville ikke det. Guds rikes hemmeligheter må altså betros, - de kan ikke kreves - og er ikke gitt alle.

2. Åpenbaringen skildrer en «tidsalder», - «den store trengsel». Den er kilt inn imellom nådens tidsalder -og tusenårsriket.

Den største feilen mange gjør i sine studier av åpenbaringsboken, er at de prøver å finne en logisk historisk kronologi. La det være klart - åpenbaringsboken er tydelig kronologisk, men samme begivenheter repeteres, slik som i evangeliene. Flere skildringer av samme begivenhet, men med ulik innfallsvinkel. Akkurat som i de fire evangeliene. For eksempel er de syv selg repetert i de syv vredesskåler. Dermed er ikke kapitlene kronologiske, slik vi vanligvis mener. En annen forutsetning for å forstå åpenbaringen er at man må forstå begrepet «tidsalder» (historisk epoke). Hele bibelens kronologi er basert på «tidsaldrene» kortversjonen av ulike tidsaldre er slik:

Skapelsen, Utvelgelsen (Abraham-ætten), Moseloven, kongeperioden, eksilet/okkupasjonen, Jesus komme, nådetiden, Den store trengsel (7 år med kaos, trengsel og dom), tusenårsriket, ny jord (gamle ødelegges, ny jord, himmelens rike kommer ned til jorden).

Kapitlene 4-19 i Joh.åp er en tidsalder vi kaller for «den store trengsel». Disse begivenheten har ikke skjedd, - slik mange tror og lærer. Ikke bare lystelig lesing, verdenskrigene og svartedauden blekner i forhold, men Jesu herlighet og herlige løfter demonstreres mellom skrekkskildringene i boken.

3. Jesus kommer først i skyen - og henter de kristne (opprykkelsen). 7 år senere kommer han igjen og Han innfører Tusenårsriket.

Daniels bok er her en nøkkelen til åpenbaringsboken. Jesus siterte direkte fra Daniel når han snakket om sine to komme. Daniel beskriver antikrists komme og vesen, at han opphøyer seg til Gud over jorden, at Jerusalem omringes, at det vederstyggelige offer settes opp, og at antikrist opptrer som tyrann. Jesus refererer alt dette i Matteus 24 og Lukas 21. Sakariasboken, Joel og flere andre småprofeter peker også på samme endens begivenheter med litt forskjellig vinkling.

Paulus snakker om antikrist ved flere anledninger, og vi finner antikrist også i Johannesevangeliet og Johannes brevene. Paulus sier om bortrykkelsen i 1. Tess. 4,15

«For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; 16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. 18 Trøst da hverandre med disse ord!»

De hensovede er de døde i troen, før Jesus kom - og de som dør i nådens tidsalder (for eksempel Johannes døperen som ble halshugget og Stefanus som ble steinet.  Disse og feks Abraham og David skal oppstå og rykkes opp sammen med den rettroende kristne menighet - før den store trengsel, som begynner i  Joh.åp. 4 og slutter i 19 ) 

Andre gang kommer Jesus som seierherre for å avslutte Harmageddon-krigen, og utøve dom over den fortapte verden, syndere og satan. Misforståelsen hos kristne som prøver å forstå åpenbaringen, er altså at de ikke forstår opprykkelsen, trengselen og deretter Jesu 2. komme:

 Joh.åp. 12.5:

«Og hun fødte et guttebarn, som skal styre alle hedningene med jernstav; og hennes barn blev bortrykket til Gud og til hans trone».  

Hvis man ikke tror på bortrykkelsen, så innebærer det at kristne må gjennom onde farlige byller, et dødt hav og døde elver, hungersnød, pester, bli svidd av solen, tredje verdenskrig, atomvåpen, martyrdød og antikrist. Det er en helt ubibelsk og ulogisk teologi, og av følgende tenkte grunner:

Hva skal de kristne på jorden å gjøre, under antikrist? Har menigheten noen funksjon da? Får menigheten misjonere her da? Nei. Hvorfor skulle menigheten slaktes ned sammen med den ugudelige verden og drepes av antikrist? Hvorfor skulle det ære Gud?

Joda, mange skal bli kristne under antikrist, men det er mennesker som ikke ville la seg frelse under nådetidens tidsalder, altså denne tidsalder. Trengselen driver dem til anger og omvendelse, men de kommer ikke unna antikrists dødsdom over dem. 

Menigheten, slik den var, hører altså ikke hjemme i den 7-årige trengsel. Denne tidsalderen er nemlig gitt satan og antikrist til å styre verden, og å drepe alle troende. Det er deres time i historien. Nådetidens tidsalder og menighetens tidsalder er da passé. Vi går fra en tidsalder, til neste: Vi skal rykkes bort. Dette kan være ditt store øyeblikk i historien. Du er i himmelen – mens verden styres nå av antikrist.

Kronologien i Joh.åp. - og hvorfor menigheten er opprykket:

Kapittel 1-3) Menigheten er fremdeles på jorden. Gud åpenbarer sin herlighet. Trøst og advarsler til de 7 kristne menigheter (i Tyrkia).

Kapittel 4) Bortrykkelsen av menigheten. Fra nå av dreier alt seg om Israel, og om dem som blir frelst under trengselen.

Kapittel 5) Proklamasjon av seieren, Lammet -Løven av Juda

Kapittel 6) De 7 segl brytes. Her ligger en hemmelighet: Dette kapitlet inneholder også de 7 trompetene og 7 vredesskålene. (Det betyr at de kommende kapitlene (trompetene og skålene) er innbakt i budskapet om de 7 seglene. Menigheten er ikke nevnt. Kristne er ikke nevnt.

Kapittel 7) De 144 000 vitnene (jøder) misjonerer verden på mirakuløst vis. (Den store skaren med palmegrener er i himmelen, de opprykte) Menigheten på jorden er ikke nevnt.

Kapittel 8) Det syvende segl brytes. De fire første englebasuner blåses i. (Her er samme regel som for seglene; alt som skjer ved trompetene, gjentas i kommende kapittel om vredesskålene. De samme grusomme ting skjer altså ved trompetene som ved skålene og seglene). Menigheten er ikke nevnt. (Ingen formaninger eller trøst til noen menighet, fordi den er bortrykket)

Kapittel 9) En tredjedel av mennesker dør av krig og plager. Abbadon, avgrunnens engel er forløper for antikrist. Noen kristne nevnes ikke. Ingen kristen misjon eller virksomhet.

Kapittel 10) Johannes ser Jesus står med en fot på land - og en fot på havet. Menigheten er ikke nevnt.

Kapittel 11) De to Guds vitner, særegne profeter som gjør tegn. De blir drept, men oppstår igjen og rykkes til himmelen. Menneskeheten er glad for at vitnene forsvant. Kristne eller menigheten på jorden ikke nevnt.

Kapittel 12) Selvstendig kapittel, resyme av det som har skjedd: Kvinnen= Israel. Barnet = Jesus. Kvinnens barn er menigheten, som ble ble bortrykket til Gud (jmf. kap.4) Siste del er eskatologisk dvs Israels troende under antikrist flyr ut i ørkenen og blir slik beskyttet av Gud. Hedninger som er blitt kristne blir drept.

Kapittel 13) Antikrist kommer på scenen, midt i 70. år-uken (3.5 år) Fører krig mot de hellige(Israel). Omvendte kristne i alle land blir drept. Dyrets merke innføres på alle. Menigheten, misjonærer, pastorer, eller profeter nevnes ikke, men kun ny-omvendte hedning-kristne som blir martyrer, slike som nekter å ta dyrets merke.

Kapittel 14) De 144.000 jøder er blitt drept og flyttet til himmelen. Gud advarer om ikke å ta dyrets merke 666. En mektig engel forkynner evangeliet utover jorden for siste gang. Menigheten er ikke nevnt, kun jødekristne eller nyomvendte hedninger.

Kapittel 15) Viktig sceneskifte. Vi er visuelt i himmelen, og englene med vredesskålene sendes ut. (Mye her er samme begivenheter som kapittel 6 og 8. Gjenfortalt i ulike dimensjoner (synoptisk), slik som de 4 evangeliene også er synoptiske. Guds dom over hedningene og antikrist er på vei i neste kapittel.

Kapittel 16) Vredesskålene tømmes: Farlige byller, havet dør, elvene dør, solen svir menneskene. Eufrat tørker ut, Kina kommer fra Øst og alle land samler seg imot det store slaget ved Harmageddon. Den 6. engel tømmer sin skål utover antikrist og dyrets trone. Den 7. engel kaster sin skål ut i luften og proklamerer Jesus seier. "Det er skjedd" ropes i himmelen (vi kristne). Menigheten på jorden nevnes ikke. Helvetet er løs, ild hagl og fjell løsner fra himmelen. Jordskjelv deler Jerusalem i tre deler.

Kapittel 17) Engelen med vredesskålen viser Johannes dommen over den store horen/skjøgen og horedøtrene (mindre falskmenigheter som springer ut fra de store). Horen er den falske menighet, som har vært falske på jorden fra pinsedag og frem til enden. Alt fra alle sekter, karismatiske, Statskirker, katolikker, pinsevenner, baptister, lutheranerne, absolutt alle falske er regnet med, dvs. slike som har drevet hor, dvs falt fra den rette lære, og som har profitert på og forfalsket evangeliet, og forkynt en feil Jesus. De rettferdige fra disse menighetene har tidligere blitt opprykket (Joh.åp. 4).

Kapitel 18) Dommen over falske menigheter, Jerusalem, Roma, kapitalsystemet og mammon.

Kapittel 19) Lammets bryllup. Den store trengsel avsluttes. De 7 trengselsår er nå forbi. NY TIDSALDER.

Kapittel 20) Tusenårsriket innføres. Martyrene som ble drept under antikrist (ikke de bortrykkede) står opp fra de døde, og de regjerer med Kristus sammen med de tidligere bortrykkede i tusenårsriket. De ugudelige dømmes.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere