Astri Hognestad

1

Taler regjeringen med to tunger?

Regjeringen synes å være opptatt av psykisk helse og har satt i gang viktige tiltak i den forbindelse. Samtidig undergraver den en stor og viktig ressurs i dette arbeidet. Psykoterapeuter tilsluttet Norsk Forbund for Psykoterapi blir, i følge statsbudsjettet, pålagt 25% moms fra nyttår. Dette er en undergraving av en viktig gruppe i arbeidet med psykisk helse fordi det er så lange ventelister hos psykologer. Denne undergravingen skjer fordi denne gruppen går under betegnelsen "alternative behandlere", som alle blir ilagt 25% moms. Samfunnsøkonomisk er dette ikke lønnsomt. I tillegg blir mange fratatt hjelp.

Publisert: 29. okt 2020

Taler regjeringen med to tunger?

Av Astri Hognestad

Forfatter, jungiansk analytiker og leder for Norsk Forening for Analytisk Psykologi

I en tale på landsmøtet i Mental helse i 2018 understreket statsminister Erna Solberg at regjeringen har satset målrettet på feltet psykisk helse fra starten av og at de vil fortsette å gjøre det. Dette har hun gjentatt i flere sammenhenger, også i offentlige debatter. Mye gjøres, men hvorfor i all verden stenger regjeringen da for en opplagt og tilgjengelig ressurs? Hvorfor undergraver den en stor gruppe psykoterapeuter med mye kompetanse?

«Satsingen på forebygging og lett tilgjengelige tjenester i kommunene er viktig og riktig. Det er jo her vi lever livet» sa Solberg i samme tale. Ja, det er lyspunkter. Det blir mer oppmerksomhet rundt psykisk helse. Og så: i statsbudsjettet for 2021 er det forslag om å innføre merverdiavgift på alternativ behandling. Blant dem som er «alternative behandlere» finnes en stor gruppe psykoterapeuter som har bidratt og fortsatt er klare for å bidra med sin kunnskap og sine ferdigheter for å hjelpe mennesker som sliter psykisk. Noen av dem arbeider innenfor psykiatriske institusjoner i andre typer stillinger, og mange driver selvstendig praksis, slik undertegnede har gjort i over 30 år.

Vi, som er organisert i Norsk Forbund for Psykoterapi, består av psykoterapeuter som kommer fra ulike tradisjoner og bruker ulike metoder, sånn som psykodrama, jungiansk psykologi, gestaltterapi, integral terapi, kunst- og uttrykksterapi, danse- og bevegelsesterapi.

I følge NFPs hjemmeside har alle medlemmene «minst fireårig utdanning i psykoterapi – ved anerkjente utdanningsinstitusjoner, som tilfredsstiller de faglige krav fastsatt av det Europeiske Forbund for Psykoterapi, EAP. Opptakskrav til disse utdanningene er bachelorgrad eller tilsvarende.

Felles for terapiretningene i NFP, er et helhetlig syn på mennesket, vi går ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet. Vi er ressurs- og mestringsorienterte. Vi møter klientene slik de opplever seg og sin situasjon her og nå. Utgangspunktet for terapien er at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre sine egne liv. Vi arbeider bevisst med å mobilisere den enkeltes ressurser og skaperkraft for å få til endring.»

Vi som arbeider som selvstendig næringsdrivende får ikke noe tilskudd fra det offentlige. Klientene betaler fullt for hver time over mange år. Det kan utgjøre flere tusen kroner hver måned. Jeg har mange ganger opplevd mennesker som har prioritert sin psykiske helse i den grad at andre behov har måttet vike. Motivasjonen har vært sterk. Mennesker er villige til å ta ansvar for sitt liv. Det har berørt meg dypt.

Det handler ikke om å være lykkelig, men å forstå hvorfor man reagerer som man gjør, hvorfor man faller ned i «sorte hull» og få hjelp til å endre inngrodde og uhensiktsmessige eller destruktive måter å se seg selv og andre på. Livet er krevende for oss alle, og det er ikke noe galt i det, og de fleste av oss trenger hjelp i kortere eller lengre perioder i livet. Det handler om å mestre – eller lære å akseptere at man ikke mestrer. Å kunne føle at man mestrer de utfordringene som alle har i livet, bør vel være en menneskerett? Vi må ofte lære det i voksen alder.

Mange av oss psykoterapeuter har vært gjennom en lang periode med moms tidligere, fra 2000 – 2006. Vi vet hvilken økonomisk belastning det er for dem som søker hjelp, for det første ved å måtte betale hele behandlingen selv og i tillegg måtte ut med 25% til staten. Det tærer på motivasjonen. Og noen må slutte eller kan ikke søke den type hjelp. Dessuten får mange psykoterapeuter sine arbeidsplasser undergravd fordi klienter da ikke lenger har råd til å betale sine timer. 25% mer for timen er mye!

Vi vet at det er lange ventelister hos psykologer som har avtale og får tilskudd fra det offentlige. Det kan bety at mennesker i nød ikke får hjelp og fortsetter i sine destruktive tankebaner. Det fører ofte til at de må være sykmeldt i lange perioder og får sin livskvalitet ødelagt. I beste fall. Vi vet også at mange ikke holder ut og tar sitt eget liv.

Er det slik at regjeringen satser mye på psykisk helse og ytrer mange lovord til foreninger som arbeider for psykisk helse, og samtidig trekker vekk teppet for en stor gruppe behandlere med en solid kompetanse. Taler den med to tunger? Det er i alle fall ikke lønnsomt, samfunnsøkonomisk sett. Arbeidsplasser går tapt. Mennesker får ikke hjelp.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Astri Hognestad (f. 1946) er utdannet som analytiker/psykoterapeut ved C.G. Jung-instituttet i Sveits, og har i tillegg cand. philol-grad med kristendomskunnskap hovedfag, ped.sem. og sosionomutdanning. Hun har drevet privat praksis som psykoterapeut siden 1990 i Oslo, og har dessuten drevet utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet i tilknytning til jungiansk psykologi og -symbolforståelse. Hun har utgitt flere bøker og artikler om eksistensielle temaer ved siden av bøker der forståelsen av symboler i drømmer, eventyr og myter står i sentrum. Se for øvrig: www.astrihognestad.no

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere