Asbjørn E. Lund

38

Mot Sisyfos-debatter

Det er ikke alltid verken synspunkter eller debatter tjener på å bli tværet ut. Empiri viser vel at oftest i debatter blir det synet den enkelte hadde på forhånd, kåret til vinner. Om transpersoner ikke møter alle kjennetegn på gnostisisme, så møter de hovedkravet, om at ånd trumfer materie, at oppfatningen om virkeligheten trumfer den samme virkeligheten. Likesom gresk filosofi og New-Age blir 'ny lære' i forhold til den judeisk/kristne, innebærer den skeive teologien nytt ståsted, i forhold til Bibelen. Et eks. på det kan være at: "vi kan ikke bruke Rom 1,26-27 til å avvise likekjønnet samliv, fordi det som står der handler om noe annet." Om jeg forsøker se det fra et skeivt utgangspunkt, der seksualitet er noe flytende, i form av en sosial konstruksjon og subjektive oppfatninger hos dem det gjelder, så burde det prinsipielt ikke være umulig at det kunne skje en endring i denne oppfatningen. Noen mener at det er umulig å finne objektive svar ut fra Bibelen, og problematiserer dette. Det er jeg uenig i, og henviser til tidlige kilder for NT.

Publisert: 8. okt 2020

Svar til Jørn Maurstad -her, og kommentar til andre innlegg om saken i VD.

En må velge sine kamper, og jeg ser ikke at det tjener saken i forhold til Bibelens sannhet, om  jeg ytterligere holder på å sette meg inn i et skeivt utgangspunkt. Et eks. på at slikt kan virke mot sin hensikt, fikk jeg ved å lese Maurstads oppsummering om gnostisisme i forhold til trans-problematikken -her. Selv om transpersoner (selvsagt) ikke møter alle kjennetegn på gnostisisme, oppfyller de hovedkravet, om at 'ånd trumfer materie', at oppfatningen om virkeligheten trumfer virkeligheten selv. Maurstad hadde en god gjennomgang av New-Age, basert på antikkens filosofi, i så måte. Men den (opprinnelig) jødiske og det greske virkelighetssyn, går dårlig sammen, jfr. makabeeropprøret (167-164 f.Kr).     I kristent menneskesyn utgjør legeme, sjel og ånd en helhet, der det biologiske livet er menneskenes lys (Joh.1,3-4) og ikke noe mindreverdig, som en kan heve seg over.

Likesom gresk filosofi og New-Age blir en 'ny lære' i forhold til den judeisk/kristne, har den skeive teologien nytt ståsted, i forhold til Bibelen, fordi den anlegger et annet menneskesyn. Det er for så vidt ikke noe nytt, at folk ser Bibelen ut fra sitt ståsted. Det har skjedd i forhold til frigjøringsteologi og feministisk teologi de senere tiårene. Men fordi utgangspunktet har vært subjektivt, og talsmennene gjerne inhabile - i så måte at de har  tjent egen agenda, så er mitt inntrykk ut fra den korte visitten jeg gjorde i 'The Reformation Project', at de ender opp med en konklusjon, som delvis ligger innebakt i premissene. Om jeg fortsatte å kritisere den for dens skjevhet, ville jeg samtidig bidra til å gjøre det kjent, og det synes jeg ikke den fortjener, ut fra min lille visitt. Mens frigjøringsteologi ensidig fokuserte på sosial rettferdighet, fremmet de gjerne væpnet kamp og slagordet "all eiendom er tyveri". Feministisk teologi var gjerne ensidig var opptatt av kvinner og deres rettigheter. En ikke-uvanlig konsekvens av den, var kravet om fri abort, selv om det går like mye utover jenter. På samme vis, når skeiv ideologi/teologi starter med at oppfatningen om virkeligheten, trumfer den, så  ender skeiv teologi opp med oppfatningen at det Bibelen lærer, ikke passer for alle -underforstått slik de oppfatter det.

Jeg kan heller ikke se at Maurstads svar ang. 1.Kor 6,9 bringer noe vesentlig nytt. Han hevder: "Ordet arsenokoitai er satt sammen av ordene arsen som betyr hannkjønn og koite som betyr seng." Det er ikke noe som støtter oppunder Luthers oversettelse, i forbindelse med 'gutteskjendere' ell.likn. Når han spør, i overskriften, hvorfor Bibelen er blitt endret, så har det vært flere grunner til det. Fra vår egen tid, kjenner vi til at det kom en ny oversettelse fordi språket endret seg, og ungdommen rett og slett hadde problemer med mange ord i den gamle oversettelsen. Oversetterne har som kjent ulike utgangspunkt, noen vil vektlegge det bokstavelige, mens andre mener underliggende mening er viktigere å få fram Den siste oversettelsen DNB-11, er en mer bokstavelig oversettelse i forhold til den forrige som var mer menings/innholds-orientert. Luthers oversettelse var ment å kunne leses av den jevne mann og kvinne, og dermed tilpasset datidens utdanningsnivå. Når det så kommer inn 'nye' ord de siste hundreårene, som f.eks. homoseksualitet, og det finnes å være mer saklig dekkende, så benyttet oversetterne det ordet. Det er også rimelig å formode at kravet til presisjon økte, ettersom utdanningsnivået på området økte. At det er større grunn til å tvile på nyere oversettelser, enn f.eks. den fra reformasjonen, kan jeg ikke se er blitt dokumentert.

Når det hevdes at Öjebrandt "påpeker at det var først på slutten av 300 tallet at noen teologer begynte å koble sammen likekjønnet sex med Sodoma", synes jeg det faller på egen urimelighet. Om ikke teologene kunne lese rett fram fra 1 Mos 19,5: De ropte på Lot og sa til ham: "Hvor er de mennene som kom til deg i natt? Før dem ut til oss! Vi vil ha vår vilje med dem!" Om de får det til noe annet enn likekjønnet sex, må de være gode til å (bort)fortolke. At det trekkes inn en tekst som omtaler og går på et dypere nivå om Sodoma (Esek. 16,49-50) tjener som en stråmann, for den bokstavelige betydning av den opprinnelige historien. Når samme person hevder: "vi kan ikke bruke Rom 1,26-27 til å avvise likekjønnet samliv, fordi det som står der handler om noe annet", så overlater jeg til leserne å bedømme selv: Rom 1,26-27 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. Det er mulig jeg svitsjet om 'en dag med en annen', men jeg mener forfatteren 'svitsjer betydning ut fra egne forutsetninger' her.

Jeg ser dilemmaet til transpersoner, og jeg vil benytte anledningen mens det ennå er tillatt, å peke på folk som har fått endret livskurs. Fra et skeivt utgangspunkt, der seksualitet er noe flytende, i form av en sosial konstruksjon og subjektive oppfatninger hos dem det gjelder, så burde det prinsipielt ikke være umulig at det kunne skje en endring her. Om det kan skje fra fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge (Jak 1,17), så er det håp om en varig endring. Når vi også vet at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid (Hebr 13,8), så er det den samme som skapte livet som menneskenes lys (Joh.1,3-4). Han er fortsatt i stand til å skape varig indre forandring, f.eks. for disse ex. trans/gay folkene -her.  For øvrig går forskningen stadig framover, -se evt. positivt på at noen vinker til deg -her.

Jeg ser at andre innlegg i Verdidebatt, har problematisert hvorvidt vi kan finne en objektiv sannhet i Bibelen, og lager et problem av at vi mangler original-utgaven av skriftene. Men ved nærmere ettertanke: OM vi beviselig hadde den opprinnelige utgaven, hvordan kunne vi vite at den ikke var forfalsket? Står vi ikke i en sikrere stilling til å rekonstruere originalene, med alle de tusener av avskrifter, som varierer i små detaljer? Om vi i tillegg legger til kirkefedrenes gjengivelser av skriftene i NT, så har vi ca. 99% av NT dekket, som vi kjenner til, før ca. år 300. I tillegg sto muntlig tradisjon sterkt, og NT inneholder flere tidlige 'trosbekjennelser' (Fil 2,6-11, 1Kor 15,3-8). NT står i en enestående særstilling i antikken, ved at det har mange og tidlige avskrifter, hvorav noen er kommet til syne i våre dager (P45 og P46 m.fl). De som er interessert i spørsmålet kan lese gjennomgangen til Leif Egil Reve -her.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere