Aase Marie Holmberg

38

https://youtu.be/hg9RdzZXfSc

To likeverdige syn på viktige spørsmål i troslæren:De mange innlegg i Vårt Land om temaene kvinnelige prester, homofile og likekjønnet ekteskap har økt betraktelig. Det viser de mange daglige innlegg i avisen om kirkens sentrale og perifere læresetninger. I motsetning til et mindretall konservative prester har biskopene, som har det øverste ansvar for Den norske kirkes lære, lagt skråsikkerheten til side. De skjønner at liberale og konservative kristne er like sannhetssøkende når det gjelder å finne svar på de dyptgående kirkelige splittelser om bibelsyn og kirkesyn i kirken vår. Biskopene har også tolket Bibelen ulikt, men har gjort et kompromiss og kommet frem til at kirken skal ha to ulike, men likeverdige syn på en del punkter i troslæren.

Publisert: 5. okt 2020

Kirkens presteembete:

Dette embetet har helt opp til våre dager vært forbeholdt menn pga kirkelæren og tradisjonen.

I 1938 fikk kvinner adgang til presteembetet, men loven sa at de ikke burde utnevnes dersom menighetene av prinsipielle grunner var imot denne prestetjenesten.

I 1956 vedtok stortinget å fjerne menighetenes reservasjonsrett. Dermed fikk kvinner på lik linje med menn tilgang til presteembetet. Presteforeningen har hatt noen egne kjøreregler fra 1978 om reservasjonsrett hvor prester av samvittighetsgrunner enkelte ganger har sluppet å medvirke for eksempel i vielse av homofile. Disse ble opphevet i 2004, men prester har av samvittighetsgrunner også etter 2004 fått reservere seg.

Nå vil preses og biskopene ha slutt på denne retten. Spørsmålet skal diskuteres på nytt på bispemøtet i oktober.


Homofili/likekjønnet ekteskap:

Homofili og likekjønnet vigsel er også et stridsspørsmål som stadig er oppe til debatt i kirken. Tidligere har den akseptert homofil legning samtidig som homofil praksis har vært betraktet som synd.

Professor Jervell som har forsket på Bibelen i flere ti-år på grunnspråkene sier at det ikke står noe der om homofili, ei heller om lesbisk kjærlighet og partnerskap. Det eneste Bibelen taler om er homoseksuell handling begått av heteroseksuelle. Det som forekommer i Korinterne 6.9 synes å være gutteskjending. Han har fått medhold av kjente teologer, biskop Rosemarie Køhn, og biskop Gunnar Stålsett. Disse er enige i at det ikke står noe i Bibelen om homofili.

Kirkemøtet besluttet i 2016 at personer av samme kjønn kunne gifte seg i kirken, og i 2017 fikk Kirkemøtet en liturgi for likekjønnet ekteskap. Begge syn skal gis rom og komme til rom i kirkens liturgiske ordning.


Ingen har monopol på sannheten:

Bibelen må tolkes fordi den har blitt til i en tid som er annerledes enn vår. Det er viktig å skille mellom det som er tidsbetinget, og det som gjelder til alle tider. Læresetninger er tidsbundne forsøk på å formulere omstridte punkter i den kristne tro. Mange av gårsdagens sannheter er heldigvis å forstå som billedlige fremstillinger. Bibelske tekster må forstås ut fra samtiden sin og leses i lys av tradisjon og overlevering gjennom 2000 år.


Begrepene toleranse og respekt er viktige - biskopene har vist vei:

To prester i kirkens konservative mindretalls fløy, Bruun og Gustad, er blitt talerør for et lite mindretall av presters motvilje mot å samarbeide med sine kvinnelige kollegaer. Mindretallet mener prestetjenesten ifølge Bibelen er forbeholdt menn og sier Guds ord er uforanderlig og derfor ikke kan endres. Videre at de av samvittighets grunner heller ikke kan delta i Gudstjenester eller nattverds selskap med kvinnelige prester. Bruun og Gustad har i konfirmantsamtaler fordømt homofili, abort og likekjønnet kjærlighet fordi de mener dette er imot Guds skaperverk. Abortloven er ifølge dem ugudelig. Disse krasse uttalelsene betyr at de har satt strek over kirkens to likeverdige syn. Slik jeg ser det så er det lov å snakke for sitt syn, men ikke sette seg til doms over andres. Da viser de hverken toleranse eller respekt.


En farbar vei å gå:

Nå må de kristne legge skråsikkerheten til side og respektere Den norske kirkes offisielle syn som er at det finnes to likeverdige tolkninger. Det går fint an å leve i uenighetens felleskap. Jesus soningsdød på korset og oppstandelse for våre synder er Bibelens ufeilbarlighet.


Vi får be Gud om visdom slik at herrens bønn; «at de alle må bli ett» kan bli oppfylt i kirken vår.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere