Jørn Maurstad

98

Svar til Asbjørn Lund. Det er den samme Bibelen, så hvorfor har den blitt endret?

Jeg skal ta opp spørsmålene som Asbjørn E. Lund stiller meg, som er mest relevante for Bibeloversettelser. Høsten 2019 ble det på The Reformation Project's Reconcile and Reform conference , lagt frem materiale som viser at amerikanske Bibler har blitt feil oversatt i flere tiår. Diskusjonen om homofilt samliv, bør basere seg på en mest mulig korrekt oversettelse. Legges Luther sin oversettelse til grunn, så kan man ikke avvise homofilt samliv ut ifra 1.Kor 6,9. Ordlyden i norske, svenske og amerikanske oversettelser er alle av nyere dato. Hvilke holdepunkter har man for endringen? Her går jeg nærmere inn på problemet.

Publisert: 5. okt 2020

Jeg skal svare på de spørsmålene, som er mest relevant for Bibeloversettelser.

Konklusjonen til nemnda er delt, når det gjelder synet på om Paulus kjente til homofili og bifili i sin samtid. På Dag 6 i forelesningsserien nevnes at Bibelforskeren Richard Hays sier at seksuell legning er en moderne ide, som det ikke fantes noen spor av i jødiske eller kristne skrifter fra antikken. Hva man tenkte i antikken angående det ‘medfødte’, så er også det drøftet på Dag 6. ‘Halve lærenemnda’ er ikke nok til å avvise dette. Dessuten drøfter lærenemnda de aktuelle Bibeltekster i et annet avsnitt en hvor det sitatet du viser til kommer ifra.

Når det gjelder det Jesus har sagt, så er det allmenn enighet om at han ikke uttalte seg om homofilt samliv. Det er ingen som tolker dette som tillatelse. 3. Mos 18,22 og 3.Mos 20,13 er omtalt på Dag 16, 17. Jeg foreslår at du ser på de engang til. Det er helt i orden for homofile å leve i sølibat, for de som har kommet til at dette er et riktig valg. Spørsmålet er om sølibat må gjøres obligatorisk for alle homofile. På Dag 11, går Öjebrandt igjennom hvorfor dette er et problem.

Nå skal jeg ta opp 1.Kor 6,9. Ordet arsenokoitai er satt sammen av ordene arsen som betyr hannkjønn og koite som betyr seng.

En viktig sak angående oversettelsen er nettopp at dette har blitt feil oversatt i amerikanske Bibler i flere tiår. En som har undersøkt dette er Kathy Baldock. Hun har gått igjennom en mengde oversettelser av 1.Kor 6,9. Hun påpeker at første gang ordet ‘homosexuals’ ble tatt i bruk i en Bibeloversettelse skjedde i 1946. Det kom inn i Revised Standard Version (RSV) sin Bibeloversettelse. Hun og Ed Oxford har gått igjennom arkivmaterialet til oversettelseskommisjonen som sto bak denne oversettelsen. De har funnet en brevveksling mellom lederen for kommisjonen, og en ung teologistudent som viser at dette ordvalget var feil. Oversettelseslederen skriver ‘that there was likely a better word or expression choice than ‘homosexuals’’. Sammen diskuterer de seg frem til en bedre løsning. I dag oversettes 1.Kor 6,9 i RSV med ‘nor male prostitutes, nor sodomites’. Men Bibeloversettelsen fra 1946 fikk så mange klager, at forlaget satte en stopp etter ti år, før nye rettelser kunne tas inn. Denne brevvekslingen fant sted like etter at forlaget hadde satt strek. Derfor ble ikke dette rettet opp før på begynnelsen av 1970 tallet.

I tiåret som gikk forut, gjennomførte flere amerikanske Bibelselskaper en revisjon av sine Bibler, og de baserte seg på RSV sin 1946 oversettelse. På den måten kom ordet homoseksuell til å prege amerikanske Bibeloversettelser. Et bokprosjekt om dette ventes ferdig i 2021. Det lages også en dokumentarfilm om dette prosjektet.  Trailer kan ses her. Denne informasjonen er ikke godt kjent i Norge enda.

Når ordet ‘homoseksuell’ sto i 1.Kor 6,9 og dette kombineres med vers 11, så ble det seende ut som om det sto i Bibelen at homoseksuelle kunne bli heteroseksuelle, ved å komme til tro på Jesus. Dette har særlig vært et problem i Exodus- bevegelsen.

Jeg tok med en kommentar i fra den katolske kirkes Bibel i USA, for å vise at forståelsen av 1.Kor 6,9 ikke behøver å henge sammen med standpunkt angående homofilt samliv. I deres forklaring er det tydelig at dette handlet om voksne menn og gutter.

Jeg vil påpeke at oversettelser som lager en mening av ordene malakoi og arsenokoitai er av nyere dato. I 2011 utgaven av bibelselskapets oversettelse står det: ‘verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med’. Her har man laget en sammenhengende setning av de to greske ordene, i tillegg til å snu om på rekkefølgen. Dette er nytt. I 1930 utgaven blir dette oversatt som ‘eller bløtaktige eller synder mot naturen’.

Var eldre Bibeloversettelser riktigere? spør du. Det er jo den samme Bibelen, så hvorfor har man endret på ordlyden? Foreligger det ny kunnskap som rettferdiggjør en endring? I følge Baldock så kan ingen av de amerikanske Bibeloversettelsene komme opp med noen nye historiske eller bibelsk kunnskap, som kan godtgjøre endringen.

Jeg håper flest mulig Bibeltroende kristne er seg sitt ansvar bevist, og er villige til å gå inn i denne problematikken, og ta på alvor det som her har blitt avdekket.

Når det gjelder Sodoma, så har Öjebrandt gått igjennom dette på Dag 13 og Dag 14. Viktig her er at man baserer seg på en tekst ifra Esekiel 16,49-50, samt at han påpeker at det var først på slutten av 300 tallet at noen teologer begynte å koble sammen likekjønnet sex med Sodoma.

På Dag 21, gir Öjebrandt uttrykk for slik jeg forstår han, at dette ikke automatisk betyr at vi kan si at Paulus aktivt godkjente likekjønnet samliv så lenge de er kjærlighetsfulle og omtenksomme. Men vi kan ikke bruke Rom 1,26-27 til å avvise likekjønnet samliv, fordi det som står der handler om noe annet. Dag 21 er rettet mot de på nei- siden som mener at Rom 1,26-27, er en avgjørende tekst i denne sammenheng. Man må også se på Dag 22, hvor han tar opp flere sider ved Rom 1,26-27.

Du skriver om Dag 28, men mente du en annen dag? Finner ikke at innholdet samsvarer med det du tok opp. Se i starten av innlegget mitt for 3.Mosebok og sølibat.   

Du kommer med et sitat fra Sandvei: «Jesus som ikke fordømmer, kan ikke brukes som argument for å flytte de grenser Bibelen som helhet opererer med for rett og galt». Men det gjøres heller ikke i Öjebrandts forelesning. Se Dag 30, hvor de går igjennom dette. Det er helt tydelig der at de ikke flytter noen grenser. Tvert imot følger de Jesu eksempel med utgangspunkt i hvordan han forholder seg til budet om sabbaten.

Jeg er enig om at seksuell omgang mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet faller inn under hor. Men så handler ikke Öjebrandts forelesningsserie om ekteskapet mellom mann og kvinne. Den handler om de menneskene som denne ordningen (ekteskapet for mann og kvinne) ikke passer for.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere