Tor Bruheim

9

Og mennesket skapte (en ny) gud i sitt eget bilde

I Norge har mange skapt sin egen gud i sitt bilde. De har formet han, og gitt han egenskaper som de trives godt med. De har skapt en gud som de selv liker, og en gud som liker alt det de liker. Når bibelens Gud ble for utfordrende for de, ja da skapte de like godt sin egen gud akkurat slik de ønsket, ja langt vekk fra skriftens beskrivelse av den virkelige Gud.

Publisert: 15. sep 2020

Mange har lagt sin egen gud
Du tror kanskje at ingressen var litt overdrevent? Nei slett ikke, det har hendt nå i moderne tid, og det har såvisst hendt tidligere:
Rom 1,22-24 Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige,* 23 og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. 24 Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet, slik at de vanærer sine legemer seg imellom.

Sodoma og Gomorra er beskrevet i bibelen som et sted der man hyllet sexuell urenhet. Det var galt da, men det er plutselig blitt greit i dag for mange, ja også hos noen av de som sier de er troende. Hvorfor? Fordi man har skapt sin egen gud i sitt bilde, og altfor mange følger denne veien.

Bibelen advarer de som lever urent:
Jud 1,12-13 Disse er skamflekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester sammen med dere, tjener de bare seg selv. De er skyer uten vann, som blir drevet omkring* av vindene, sene høsttrær uten frukt, to ganger døde, revet opp med røttene. 13 De er som brusende bølger på havet, som skummer av sin egen skam, de er som flakkende stjerner, som til evig tid bare har det dypeste mørke i vente.

Hva skal man da gjøre?
Jeg vil peke på frelsens vei. Ingen blir frelst av å omvende seg fra urene synder. De blir frelst ved tro:
Tit 3,4-7 Men da Guds, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene* ble åpenbart, 5 frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd, 6 som Han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, 7 for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv.

Skal man omvende seg før frelsen, eller etter frelsen?
Svaret er egentlig begge deler. Omvendelsen før frelsen er å omvende seg til Jesus ved tro, mens etter frelsen sier man ja til å etterligne Jesus i ord og gjerning etter som man får lys, innsikt og DHÅ sin kraft.
Fil 3,16 Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor* og har det samme sinnelag.

Omvendelsen før frelsen:
Joh 8,24 Derfor sa Jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at Jeg er Den Jeg er*, skal dere dø i deres synder."

Apg 16,30-31 Og han tok dem med ut og sa: "Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst?" 31 De svarte: "Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk."

Omvendelsen etter frelsen:
Rom 6,17 Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform* som dere ble overgitt til.

1 Joh 3,3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren.

2 Tim 2,20-21 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til ære og noen til vanære. 21 Om noen da renser seg fra disse sistnevnte kar, skal han selv være et kar til ære, helliget* og nyttig for Mesteren**, gjort i stand til all god gjerning.


2 Pet 1,5-8 Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i et ærbart liv, og det ærbare liv i kunnskap, 6 kunnskapen i avhold, og avholdenheten i utholdenhet,* og utholdenheten i gudsfrykt, 7 og gudsfrykten i broderomsorg og broderomsorgen i kjærlighet. 8 For om alt dette er rikelig hos dere og stadig flyter over, da skal dere verken være uvirksomme eller ufruktbare i erkjennelsen av vår Herre Jesus Kristus.

Blir troende som lever i grov urenhet frelst?
Jesus kan fornektes igjennom gjerninger, og gjennom bekjennelse:
Tit 1,16 De sier* at de kjenner Gud, men i gjerninger fornekter de Ham. De er avskyelige, ulydige og uskikket til all god gjerning.

2 Tim 2,12b Hvis vi fornekter Ham, vil Han også fornekte oss.

Derfor velger vi å ikke gå vekk fra bibelen, og vi holder fast på troen:
Kol 1,23 hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hørt, det som ble forkynt for hver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, ble tjener for.

Er du født på ny vil også DHÅ hjelp deg
Er du en ekte troende, ja en som er født på ny, ja da vil Den Hellige Ånd i deg gjøre motstand mot synden. Ja det kan hende du faller av og til, men du vil ikke leve i et totalt skjødesløst liv:
Gal 5,17 For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet. Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil.


Hva med mannen i Korint-menigheten?
En mann i Korint-menigheten hadde samliv med sin fars hustru. Mannen kom under menighets tukt og ble overgitt til satan til kjødets ødeleggelse slik at hans ånd kunne blir frelst på Herrens dag:
1 Kor 5,5 overgi da den det gjelder, til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på Herren Jesu* dag.

Tukt kommer kun hvis du er et ekte Guds barn:
Da kan man jo spørre seg følgende; kan man egentlig gå fortapt om man lever urent etter frelsen? Sannheten er at en del tåler ikke tukten som kommer fordi de er ekte barn, og de velger å forlate Gud i sinne og raseri.
Hebr 12,7-8 Når dere må holde ut tukt, så er det Gud som behandler* dere som sønner. For hvilken sønn er det som en far ikke tukter? 8 Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner.

Derfor står det at vi må ta ansvar og gi et positivt gjensvar på tukten:
Hebr 12,5 Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner: Min sønn, forakt ikke Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du refses av Ham.
Hebr 12,11-13 Nå er det slik at ingen tukt synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den. 12 Derfor, styrk de slappe hender og de matte knær, 13 og gjør stiene rette for føttene deres, slik at det halte ikke skal gå ut av ledd, men heller bli legt.


Noen vil leve på verdens vis, og samtidig ha Gud
Jak 4,4 Dere horkarer og* horkvinner! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende.

Oppsummert:
Hvis de bekjenner Herren Jesus, ja selv om de skulle leve urent etter frelsen, ja da forblir de i frelsen, men tukt vil komme. Dette skjedde med mannen i Korint:
1 Kor 5,5 overgi da den det gjelder, til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på Herren Jesu* dag.

Stopp aldri å bekjenne Jesus til tross for feil du måtte gjøre:
1 Joh 4,15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn – Gud blir i ham og han i Gud.

Gå til en bror eller søster, og bekjenn dine overtredelser:
Jak 5,16 Bekjenn overtredelsene* for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft.

Er du fanget inn i urenheter som en født på ny kristen?
Husk å løpe til Gud, ikke fra Ham. Han vil hjelpe deg.
Hebr 10,39 Men vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til sjelens frelse.

Påkall Ham, og vit at han vil hjelpe deg. Her er hvorfor:
Hebr 7,25 Derfor har Han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved Ham, ettersom Han alltid lever for å gå i forbønn for dem.

Gjør som Jesus gjorde, befal de urene åndene og dra vekk fra deg, og de vil fly fra deg:
Mark 1,27 Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa: «Hva er dette? Hva slags ny lære er dette? For med myndighet* byr Han til og med de urene åndene, og de lyder Ham.»

Mark 16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger,

Jak 4,7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.


Bruk din bekjennelse på rett måte for å få kontroll over kroppen din:
Bekjenn at du er rettferdig, og bekjenne at du er satt fri:
Jes 54,14 I rettferdighet skal du bli grunnfestet. Undertrykkelse skal være langt fra deg, for du skal ikke frykte for noe, og redsel skal ikke komme nær deg.

Ordsp 18,21 Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal ete frukten av den.

Her er hvorfor du ikke skal la deg fordømme:
Matt 12,37 For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt."

Som troende skal vi ikke leve urent. Da gir vi djevelen unødvendig mye makt. Har vi vært uheldige og vandret i kjøttet  og ikke Ånden, ja da er veien ut å bekjenne hvem du er ut fra bildet av deg selv i skriften:
2 Kor 3,18 Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Er du ikke frelst? Alle kan bli frelst, ja samme hvor stor syndene måtte være
Jes 1,18 Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren: Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull.

Ikke gjør dette vanskelig. Her er frelsens vei beskrevet:
Rom 10,9-10 For dersom du bekjenner Herren Jesus* med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere