Asbjørn E. Lund

37

Grunnlaget for moral

Det er greit å få oppklart enkelte ting i diskusjon, derfor mener jeg at 'Respons på verdidebatt' gruppen fortjener sin plass, selv om den sjelden benyttes. Med fare for å ha misforstått, kan jeg uttrykke glede over at andre vil ta eierskap til dobbeltmoral. Jeg tviler på om det eierskapet er en kamp, verdt å kjempe for. Men jeg peker, lenger ned, på at andre forklaringer er mulige. Jeg forsøker også å vise at om ateismen var sann, kunne man ikke stole på noe den hevdet. Eksistensen av absolutte moralske verdier, er i praksis ikke mulig å benekte. Selv en person som benekter dem, verdsetter sin egen rett til fritt å ytre seg helt fritt om saken.

Publisert: 8. sep 2020

Svar til Jarl Giskes motinnlegg -her

Jeg forsøker med et svar til Giske, selv om han bare valgte å  kommentere det han så som misforståelser, sist. Så vedstår han seg, på sin side, at  grunnlaget han på sin side, trekker fram for moral, i beste fall synes  å være 'på sandgrunn' (splinten og bjelken). Dermed vil det ikke være i stand til å bære større påkjenninger. Giske synes å mene, at menneskehetens kultur og historie er det som gir grunnlag for moralen. Men det er altså en tvetydig moral, i følge ham. Min holdning er mer at en oppfatning av rett og galt, opprinnelig er lagt ned i menneskeheten (Rom 2,14), men at den kan gi seg ulike utslag gjennom historie og kultur.

Til Giske: Grunnen til at jeg svarte på ditt innlegg, var særlig påstanden du gjentok i sist innlegg: "det er ikke slik at uten en gudstro så finnes det ikke noe grunnlag for en moral." At jeg vurderte det evt. grunnlaget til evolusjonsteorien, skyldes nok at jeg koblet deg opp mot tidligere diskusjon(er) om denne, og at du også refererte til evolusjonsteorien i ditt innlegg. Det var ikke uten videre klart for meg, hva og hvor du ville med din referanse til den. Mulig at jeg forholdt meg mer til person, enn til hva personen faktisk skrev der. Så opplever jeg vel at jeg også tillegges oppfatninger, som jeg ikke har ment å gi uttrykk for. Personlig kjenner jeg ingen ateister, som ikke tror på evolusjonsteorien. Men jeg kjenner jo til at minst 10% av norsk befolkning ikke gjør det.

Jeg registrerer at Giske fortsetter med å få sitt narrativ (fortelling) til å passe med virkeligheten, i ettertid. Beretningen om 'splinten og bjelken' ble fortalt for 2000 år siden, før noen moderne versjon av nevnte teori. Det kan være flere grunner til at vi ikke har "moralsk perfekte individer" enn "den moralen evolusjonen frembringer, mest av alt kan kalles en dobbeltmoral". Bibelen nevner en syndefallsberetning. Logisk kan også nevnes at man har lettere for å unnskylde dårlig oppførsel hos personer man har et godt forhold til, forhåpentlig seg selv. Jeg kunne ikke finne annet grunnlag for moral i det forrige innlegget ditt, enn empirisk forskning på dyr. Så er det ingen grunn til å benekte at det kan finnes mange prisverdige egenskaper hos dyr, sett med menneskelige øyne. At disse kan styrkes ved sosial belønning, er kjent. Men i forhold til moralteori, får man da mest en situasjons- og konsekvensetikk, der en vurderer handlingen ut fra kontekst og konsekvenser.

Da blir det mer snakk om følger av handlinger, enn om grunnlag for å handle rett. Mitt hovedanliggende i forhold til ateisme og moral, er at det må være logisk inkonsekvent å forsøke bygge en lære for rett handling ut fra at alt som finnes er molekyler, i lovbestemte baner -evt. men noen uforutsette/tilfeldige (?) kvantesprang. Et slikt virkelighetssyn kan jeg ikke se gir noe grunnlag, verken for rasjonell tanke eller for moral: For det første vil en knapt kunne begrunne fri vilje, som er nødvendig når det er tale om (moralsk) valg mellom alternativer. For det andre vil moralen følge den ufrie viljen, og handle slik en føler seg presset til. Det som særlig presser en i en ateistisk setting, vil være sosiale konvensjoner. Og her kan 'sosial seleksjon', hva omgivelsene opplever som tjenlig,  være medvirkende i hva som på sikt overlever.

Men det kan være flere grunner til at normer endrer seg. F.eks. kan det være snakk om en gradvis åpenbaring i eks. som Giske trekker fram med Abraham. En kan se det kunne være problematisk å få ham til totalt å endre oppførsel i ett nå. Kampen mot slavehold i England ble utholdende, gjennom mange tiår, kjempet av W. Wilberforce, som var drevet av sin kristne overbevisning, ut fra likeverdstanken i NT. Når det nevnes at slavehold ikke er rett, er jeg selvsagt enig i det. Men skal man fremheve noe som rett, eller galt, må en ha en mal eller norm å gå etter. Sosiale normer kan være gode eller dårlige, men for å vurdere dem som sanne eller feilaktige, trenger man som nevnt å ha en forestilling om noe rett å vurdere dem opp i mot. Det trenger ikke være noe galt i at en art forbedrer en teori om moral. Jesus gjorde selv det, i forhold til GT ("Dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere".)  Spørsmålet er hvorvidt det nåværende kultur endrer, er en forbedring, eller forverring. For å vurdere det, må en igjen ha en rettesnor å vurdere opp mot. Det er dessverre ikke alltid slik at kulturen går fremover. Mer om det her.

Det er mulig at jeg var upresis, om jeg ga inntrykk av at en fiks ferdig perfekt moralteori, alltid har kunnet hentes ut av en hellig bok. Det var en oppdragerjobb å gjøre i forhold til Abram i en enkel, og opprinnelig hedensk, gjeterkultur. Men at mennesker i praksis regner med en fast moral, kan en best se når de selv føler seg urettferdig behandlet. I våre dager kan det imidlertid være et poeng å få fram at det ikke er noen menneskerett, aldri å føle seg krenket av noens meninger. Om man vil bruke lovverket til å forby det, så "utvider man ikke vår oppfatning av hva rettferdighet betyr", man snevrer den i stedet inn. En allmenn rett, for alle til å uttale seg, er noe de da benekter gyldigheten av, og i noen tilfeller nekter dem de er uenige med, å utøve. Det siste ville nok være en naturlig følge om man i stor grad er " styrt av emosjoner." Om Giske er det, finner han sikkert nye misforståelser å gripe fatt i, ut fra dette.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere