Asbjørn E. Lund

35

La alle få høre om Jesus

Bakgrunnen til at Grønvik og Nordhaug skriver en artikkel 'La alle få høre om Jesus', er etter mitt syn at budskapet til Nordhaug tigger spørsmålet hvorvidt folk ville være bedre tjent med ikke å ha blitt døpt/konfirmert, 'hørt evangeliet' i det hele? Hvorfor holder en på med å døpe og lære folk, om Gud kan fikse den saken greit etter døden?Om det hadde vært noen mulighet for mennesker å bli frelst uten Jesus, hadde da Gud latt ham dø for våre synder? Paulus, hedningenes apostel, synes ikke å mene dette i Gal 1,7 men det finnes ikke noe annet (evangelium), det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Publisert: 14. jun 2020

I og for seg er det gledelig at biskop og prest går i lag, under overskriften 'La alle få høre om Jesus', av Grønvik og Nordhaug (GN) -slik det skjedde i papirutgaven av Vårt Land 12.6.2020. Det skulle det vært mer av, ikke minst i Dnk, slik det har vært fremhevet på Verdidebatt - her. Nå var vel ikke DnK den primære målgruppen for artikkelen, men etter logikken til underskriverne så bør 'alle' også gjelde dem. Det kunne bli en interessant diskusjon innad i DnK, som jeg ikke lenger er medlem av.

I starten av artikkelen spør de: Misjon gir mennesker håp og tro. Blir dette mindre viktig hvis .. Gud skulle frelse flere enn de troende? Det er rimelig at de ut fra kritikken av sitt syn trekker fram 'misjon' som det som gir håp og tro. Men teologisk sett er de formodentlig enig i at det er evangeliet som bringes til mennesker, via misjon, som gir mennesker håp og tro (Rom 1,16). Så til spørsmålet deres: Blir dette mindre viktig hvis .. Gud skulle frelse flere enn de troende? Jeg  vil si det viktigste er hva som er sant i sammenhengen. Det er sannheten vi er kalt til å være tro mot i kjærlighet (Ef.4,15). Til denne sannhetene hører at Gud er den som skal dømme det skjulte hos menneskene (Rom 2,16) ved evangeliet om Jesus Kristus. Uten noe evangelium, blir det en dom etter gjerninger (Åp.bar.20,12-13).

Hvis vi holder oss til at evangeliet er det som kan frelse mennesker ved troen på Jesus Kristus (Rom 5,8; Ef.2,8-9..) Blir så evangeliet mindre viktig hvis .. Gud skulle frelse flere enn de troende? I første omgang kan vi vel slå fast at det eksklusive ved evangeliet i så fall forsvinner, slik Nordhaug har vært inne på. Jeg har tidligere svart på hans innlegg, der jeg har påpekt at Gud vil forholde seg til mennesker som ikke har hørt evangeliet, ut fra deres gjerninger (Rom 2,13-15). Imidlertid gir ikke hedningenes apostel, Paulus, dem noe håp om frelse, enten det var jøder eller hedninger som ikke hadde hørt (Rom 2,12). Så spørsmålet er altså hvorvidt det er et berettiget håp, eller ikke som GN presenterer.

Når de henviser til mindre klare ord fra Paulus, som bør tolkes i lys av majoriteten av klare ord, så forutsetter Paulus fortapelsens mulighet, også for 'troende', dersom Kristus ikke var stått opp (1Kor15,18). Deretter snakker han om Kristus som førstegrøden av de hensovede, og at de som hører Kristus til, skal levendegjøres ved hans komme (15,23). Det er snakk om noen som er Kristi fiender (15,25) som først underlegges Kristus ved dommen ved Kristi gjenkomst (15,26). Når det i denne sammenheng tales om alle, synes det for meg som det er 'alle som hører Kritus til' som omtales.

Nå er ikke hele saksinnholdet dekket med hvorvidt det 'blir mindre viktig med evangeliet/misjon', dersom "Gud skulle frelse flere enn de troende?" GN synes å tale i strid med Jesu ord i Joh 14,6: At ingen kommer til Gud, uten ved Jesus, er de tilsynelatende ikke opptatt av i artikkelen. GN henviser til hvordan mennesker tenker om Guds fullkommenhet. Problemet er bare at menneskets tanker i forhold til Gud, er fordervet fra syndefallet av ('bli liksom Gud' -1Mos 3,5). At Gud er større enn menneskets tanker om Ham, er også et bibelsk faktum (Jes 55,9). Men Guds ord er sannhet, og han ville ikke åpenbare noe som ikke er sant gjennom sitt ord (Sal 119,160; Joh 14,26).

Om det er helt fjernt for GN "å tenke at håpet om en frelse for alle skulle svekke misjonens nødvendighet", så burde de kanskje derfor tenke over hvorvidt det for noen kunne være slik? Kunne det svekke motivasjonen hos dem som står på valg hvorvidt de skulle gi avkall på et liv i velstand og overflod, og i beste fall komme hjem som tilnærmet minstepensjonister? Kanskje særlig skulle de tenke over hvorvidt folk som står på valg hvorvidt de skal gi avkall på et liv med å leve etter egne lyster, skulle vende om og gå den smale veien Jesus forespeiler dem som tror på ham (Matt 7,14)? For å sette det på spissen, i dagens situasjon der bare 1 av 3 hevder å tro på Gud, og ca. halvparten av det igjen, regner som personlige kristne: Ville folk være bedre tjent med ikke å ha blitt døpt/konfirmert, 'hørt evangeliet' i det hele? Det tigger i så fall spørsmålet om hvorfor en holder på med å døpe og lære folk, om Gud kan fikse den saken greit etter døden?

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere