Knut Refsdal

3

Familier og barn med spesielle behov må ha tilgang på god hjelp!

I går stemte regjeringen over en ny bioteknologilov. Loven er omfattende, og omfavner mange spørsmål som er etisk vanskelige. Eksempler på disse vanskelige spørsmålene er eggdonasjon, barns rett til å kjenne biologisk opphav og retten til to foreldre.

Publisert: 27. mai 2020

På grunn av bioteknologens kompleksitet, har Norges Kristne Råd hatt en egen innsatsgruppe som har arbeidet med spørsmålene som ny teknologi og kunnskap bringer med seg. Resultatet av denne gruppens arbeid kan du finne her.

Det emnet som har fått mest oppmerksomhet, er spørsmålet om tidlig fosterdiagnostikk. Frykten for et samfunn hvor noen mennesker ikke lenger har plass, engasjerer mange. Særlig en dyster fremtid der foster med Downs syndrom systematisk blir funnet tidlig og valgt bort har engasjert mange.  

Metodistkirkens sosiale prinsipper er tydelige når det kommer til at abort aldri skal benyttes som et prevensjonsmiddel, til å velge/velge bort kjønn, eller til å fremelske noen biologiske trekk fremfor andre. Man er generelt motvillige til å godta abort. Likevel anerkjennes det at må kunne holde to tanker i hodet på en gang; man må kunne være kritisk til utstrakt bruk av abort, og samtidig se at det i enkelte tilfeller kan være nødvendig. Det klassiske eksemplet er dersom mors liv vil settes i alvorlig fare dersom graviditeten gjennomføres. Men det finnes også andre vanskelige problemstillinger, som graviditeter som resultat av voldtekt, incest, eller hvor foreldres liv vil bli alvorlig begrenset av å gjennomføre graviditeten.

I en polarisert debatt blir en side ofte veldig svartmalende, mens den andre veldig rosenrød.  Sannheten er nok heller et sted imellom. Et barn med Downs syndrom vil gi med masse glede, latter og kjærlighet. Men et barn med Downs Syndrom er også et barn med spesielle behov. Graden av fungering er vanskelig å forutse. For en forelder kan dette bety tettere oppfølging, flere møter med det offentlige med søknader om støtte og avlastning. Systemet omkring et barn med spesielle behov kan være stort, tungrodd og uoversiktlig.

Debatten om tidlig fosterdiagnostikk bygger på en antagelse om at de fleste gravide vil velge bort et foster som de tidlig vet har Downs syndrom. Kanskje er det på tide å stille seg spørsmålet om hvorfor det er slik? Storsamfunnet og kirkene har en minst like stor rolle som enkeltmennesket til å tilrettelegge for at barn med spesielle behov skal ha en plass i våre fellesskap. Ikke nødvendigvis ved å utsette identifiseringen av enkelte syndromer, men heller med å sørge for gode, brukervennlige ordninger, veiledning, økonomisk støtte og avlastning. Metodistkirken ønsker et større fokus på og innsats for å gjøre det å bringe frem barn, med og uten et ekstra kromosom, til et mer naturlig og velkomment alternativ.

Engasjementet omkring menneskeverdet kan ikke ta slutt den dagen barnet er født. Vi må ikke miste fokuset på livet etter fødsel. 


Ingull Grefslie, tilsynsprest i Metodistkirken.

Knut Refsdal, tilsynsprest i Metodistkirken.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere