Asbjørn E. Lund

35

Om Jehovas vitner og evolusjonsteorien

Er det en grunnleggende motsetning mellom kristen tro og vitenskap? -spørres det i innlegget. Nei, det er det ikke, vitenskap ble startet ut fra et teistisk gudsbilde, av og blant kristne. Dessuten er de opptatt av ulike vinklinger, men der de begge uttaler seg om opprinnelsen, så begrenser vitenskap til hva en kan finne, ut fra naturlige årsaker.Men å hevde at alt skyldes naturlige årsaker, blir en filosofisk antagelse, som leder til vitenskapsovertro (scientisme). Dermed kommer ofte livssynet til vitenskapsfolk inn i bildet, og vi kan få en motsetning mellom god og dårlig vitenskap. Det siste i form av forkledd naturalisme/positivisme, som utgir seg for å være vitenskap. Da blir konflikten, satt på spissen, mellom religion og ateisme. Men det kan også bli konflikt kristne i mellom, dersom en i sin iver etter å unngå banale fremstillinger av kristendom og forene den med vitenskap, endrer kristendommen som sådan.

Publisert: 11. mai 2020

Svar til NRK-artikkel og kommentar til denne av Bjørn Are Davidsen, publisert i papirutgaven av Vårt Land 9.mai.

Så er vi der igjen, at en lite populær religiøs gruppe henges ut, og at 'vitenskapen' fremheves som det store sannheten. En får også det inntrykket at kristendommen går med i samme dragsuget. I hvert fall er det et inntrykk av banal kristendom som Bjørn Are Davidsen er ute etter å korrigere, i sitt innlegg i papiravisen VL 9.mai 2020. Jeg vil i den sammenheng si at det er forskjell på enkel og banal kristendom. Kristendommen kan og skal være så enkel at selv barn kan forstå det. Der sliter de som vil forene den med at naturlig seleksjon virker på tilfeldige variasjoner. For små barn er ikke det enkelt. For ordens skyld: Det var mye banalt i artikkelen om John Petter, og jeg har kommentert den her.

For å ta den religiøse gruppen det er snakk om, så er det Jehovas vitner. Det er en gruppe som av prinsipp ikke diskuterer i aviser og media, så jeg skal også begrense meg i forhold til dem. Det som er positivt, for å ta det først med dem, er at de har sett behovet for at livet er skapt, og gir Gud æren for det. Det som ikke er positivt, igjen etter mitt syn, er at de ikke regner med Jesus som sann Gud, og del av treenigheten. Da kan de heller ikke gi ham ære for skaperverket (Joh 1,3-4), og må overse/omtolke mye i Bibelen som bekrefter at han er Gud. Hvorfor flerret f.eks. Kaifas kappen sin, og sa at Jesus måtte dø (Matt 26,63-65)? Var det ikke fordi Jesus hadde innrømmet at han var Messias, og dermed guddommelig (Jes 9,6). De kan ære Gud for skapelsen, som i Åp.bar 4,11, men hvordan forklarer de at ‘Lammet’ æres på samme måte: Verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk.

For Davidsen ser det ut til å være omvendt, at han mener livet ikke er skapt direkte av Gud, men at Jesus er guddommelig. I likhet med Jehovas vitner mener han, og jeg, at verden er skapt av Gud (1Mos 1,1), men så har Gud, ifølge Davidsen, begrenset seg til å skape via sekundære årsaker (naturlover og andre naturlige prosesser). Det er en problematisk innsnevring av Guds virkemåte, og som fratar Jesus ære for skaperverket (Kol 1,16). Det er vanskelig å forstå annet enn at det skjer for ikke å komme i konflikt med standard vitenskapforståelse.

Nå kunne jeg selvsagt latt artikkelens inntrykk om en generell motsetning mellom gudstro og evolusjon forbli stående. Og det må innrømmes at om f.eks. makroevolusjon og dermed felles avstamning var tilfelle, så kunne likevel Gud finnes og virke gjennom sitt opplegg for liv i universet og ved f.eks. lede gjennom 'gudfeldigheter' i naturen. Det skal ikke nektes at mange kristne det siste hundreåret har trodd dette, men jeg frykter at den kristne kirken hekter seg på et dogme som kan bli vanskelig å komme bort fra, om de stadig økende indisiene mot Standard EvolusjonsTeori (SET) fortsetter. Da kan man komme i samme dilemma som kirken da Galileo viste at sola ikke jorda, var sentrum i melkeveien. Kirken hadde da bundet seg til en ikke-bibelsk (Aristotelisk) filosofi, og klarte dårlig å løsrive seg fra den. Dessuten gjør det vold på hva de Bibelske skriftene forteller om direkte skapelse, ved Guds ord (Sal 33,6; 1Mos 1,27

Noen har reagert på at grønne planter dukker i skapelsesberetningen, dukker opp før sola (1Mos 1,12 og 15), men i tillegg til at sola degraderes fra sin høye posisjon i omkringliggende folks religion, så er ikke ordet for 'laget' det samme (bara) som benyttes om å skape noe helt nytt. Det kan f.eks. være snakk om at lyset fra sola og månen først da syntes, etter mye 'røk og damp' som måtte være der i starten. Likeså polemiseres det fra liberale at rekkefølgen av skapelse mellom mennesker og dyr, er ulik i kap 1 og 2. Men her skiller Bibeloversettelsen lag: Bibelselskapet velger dessverre en oversettelse som opprettholder tradisjonell tolkning om ulike beretninger, uten sammenheng, mens f.eks. Bibelen Guds Ord enkelt løser dilemmaet ved å benytte verbalformen 'hadde skapt' i forhold til dyrene (1Mos 2,19). Da blir rekkefølgen ensartet i de to kapitlene, som beviselig ser skapelsen enten som universelt fenomen (kap.1) eller fra et nærperspektiv (kap. 2).

Videre er det ikke mulig, endog for Gud, å la naturlover alene, som kun reagerer på samme måte hele tiden, å skape innfløkt, foreskrivende informasjon som er inneholdt i livet. Gud kan heller ikke styre ikke-styrte prosesser, slik evolusjonsteorien hevder de er det. Synet Davidsen representerer er, slik jeg har forstått det, svært sparsommelig med undre (mirakler) fra Guds side. Etter å ha skapt verden, som de aksepterer som et under, regnes ikke med store inngrep fra Guds side, før Jesus dør og står opp igjen. Men når vi lever i det største under av dem alle, verden: Skal det noe mer til for at han kunne ha skapt liv, selv om det ikke er 'enkelt'? I følge Bibelen skjedde dette klart, men det strider altså mot 'vitenskapen' som fortsatt, etter nærmere 70 års forskning på det, fremdeles hevder at det bare er et tidsspørsmål før den kan skape liv. Jamvel om den kunne, ville det bare vise at til det trengtes den aller høyeste intelligens tilgjengelig. Å hevde at vitenskapen taler med én tunge her, er å overse viktige uenigheter.

Det å tilordne alt levende som finnes, til at naturlig seleksjon virker på tilfeldige variasjoner, blir i denne sammenheng banalt: Diversiteten av det som finnes må i stedet tilordnes f.eks.: Gen-regulerende nettverk, som ikke kan endres uten store ødeleggende konsekvenser. Ulike stier, der programmert utvikling fra embryoets oppstart, bestemmer hva det blir og hvordan det vokser. 23 epigenetiske koder som styrer hvordan informasjonen uttrykkes. Celle-celle kommunikasjon osv, osv. Da vil jeg hevde at det skal større tro til for å hevde at livet ble til av seg selv, ved naturlige årsaker, enn at Gud skapte det. Det dreier seg ikke en banal kristendom, mot en empirisk vitenskap. Det gjelder en realistisk kristendom mot en ideologisk, dårlig, vitenskap -som hevder at liv kan dannes naturlig av seg selv; Sjekk James Tour her om dette. Han er selv en framtredende vitenskapsmann, syntetisk kjemiker. Det er vitenskapsfolk, ikke vitenskapen i seg selv, som tolker dataene.

Nå er Davidsen opptatt av å 'ta tilbake' disse naturlige årsakene, og naturligvis er vi enige om at naturlovene også er skapt av Gud. Problemet er at det er vanskeligere å få folk flest til å innse det, og det virker heller ikke så intuitivt at noe så upersonlig som naturlover, kunne ha et personlig opphav i Gud. Heller ikke vitenskapsfolk flest synes å være synderlig opptatt av naturlovenes opphav. Hos mange avfeies det bare som et ikke-vitenskapelig spørsmål, eller at 'det bare er slik'. Poenget her er at verken vitenskapen eller folk flest, synes å ha lettere for å forstå eller ta i mot at Gud skapte livet gjennom naturlige prosesser, enn direkte. Er det ikke en naturlig følge av å tro på en direkte skapende Gud, at en må tåle at noen kaller det banalt? Men hva er mest troverdig at ingen sto bak livet og menneskene, eller at noen skapte det?

I og for seg kunne Davidsen mene det han mener om makroevolusjon og felles avstamning, om han ikke samtidig ville forsøke å endre kristendommen, som fikk sin ferdige åpenbaring for to tusen år siden. Det har han da prøvd ved å skrive en bok om en syntese mellom kristendom og evolusjonsteori, som han nå igjen trekker fram i avisartikkelen. For evt. interesserte, kan jeg henvise til en debatt vi hadde om saken her. Det som står igjen for meg etter den, er at kristendommen ville hatt et annet bakteppe, om evolusjonsteorien var sann. Da ville Gud ha skapt livet og menneskene via en lang evolusjonær, prøve-og-feile metode. Det ville uvegerlig ha ført til mye unødig lidelse, og kunne vanskelig ha resultert i noen skapelse, som kunne være svært god (1 Mos 1,31).

I stedet for at Jesus kom for å gjenopprette menneskets brudd med Gud, ville det vært behov for å sone for lidelsen Gud hadde påført menneskeheten via unødig lidelse. Men Jesus kom som et menneske, for å lide og dø for menneskenes skyld. Uansett om folk tror på Gud og/eller evolusjonsteorien, bør man innse det inkonsistente om Jesus måtte dø for noe som var Guds ansvar. Det ville kunne føre til en innebygd motsetning i kristendommen. Det er 'ille nok' at Gud ga menneskene en fri vilje, og visste at den ville misbrukes. Men det gjorde han fordi han ikke ville presse folk til å elske seg. Da ville vi ikke vært mennesker, men roboter uten fri vilje, slik naturalismen forsøker å innbille oss. De er kanskje nødt til det? Mye hadde vært vunnet, i form av konsistens og troverdighet, om kristne kirkesamfunn ikke ukritisk knyttet seg til ikke-bibelske filosofier og doktriner.

I stedet for at kristendommen, via feilende paver -her, eller biskoper -her, skulle gjøre nok en feil å slutte seg til en teori som nettopp nå møter større motsigelse enn noensinne, skulle den forsøke å oversette sitt hellige skrift, Bibelen, slik at det kunne samsvare med både seg selv om vitenskapen. En enkel ting som ville hjelpe, er å få rekkefølgen riktig mellom dyr og mennesker (se ovenfor). I 1.Mos 2,19 kan det like gjerne grammatisk og ut fra nær og fjernere sammenheng stå: Herren Gud HADDE formet alle dyr på marken. Da får man, i likhet med Bibelen Guds ord sin oversettelse, en som samsvarte bedre med både teksten omkring den og vitenskapen.

Nå er det nok et poeng etter å ha lest NRK-innslaget, at det er greit nok at folk skal kjenne til evolusjonsteorien, også i sin religiøse oppvekst. Men da bør foreldre også påpeke at den ikke kan  forklare opprinnelsen til de ulike hovedgruppene av dyr på orden, klasse og Phyla -nivå. Det viser seg at de utvikler seg på ulike måter fra embryo av -her. Det som virket banalt på meg, i artikkel-omtalen av NRK-programmet, var at vedkommende ungdom overhodet ikke hadde vært borti evolusjonsteorien, men så –etter å ha bestilt noen bøker, plutselig trodde alt den hevdet. Det er kanskje evolusjonsteoriens misjonerende virkning, som er artikkelens hovedsak? En får begrunnet mistanke om at også andre grunner, som å leve etter eget ønske, talte for. Men da benytter jeg min kritiske sans, noe vel Jehovas vitner ikke akkurat oppfordrer til overfor egen lære. I skolen derimot skal de nå lære å forholde seg kritisk til lærestoffet. Da er det uforsvarlig om de skal lære benytte kritisk sans, uten at den skal kunne anvendes også i forhold til evolusjonsteorien, uten fare for konsekvenser for lærer eller elev, ikke minst ved teologiske læresteder.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere