Sigurd Eikaas

31

Forskjell og likhet mlm kreasjonisme, naturalisme og intelligent design

Mange beskylder intelligent design for å være fordekt kreasjonisme. Men da har man ikke forstått forskjellen.

Publisert: 18. nov 2019

Kristen kreasjonisme er at man tolker de vitenskapelige funn i lys av Bibelens ord om skapelsen, og at man dermed lar Bibelen være rammen for den vitenskapelige forståelsen. Tolkningen av Bibelen kan variere, feks av skapelsesberetningens seks skapelsesdager, men fellesnevnerne er at det var Gud som skapte og at man forstår skapelsesberetningen som reelle, historiske hendelser, og ikke bare som myter og symbolikk. Kreasjonisme kan også ta utgangspunkt i andre religiøse verdensbilder, og forstå vitenskapen innenfor rammene av disse.

På samme måte tar ateistene (og andre) utgangspunkt i det materialistiske/naturalistiske verdensbildet, og forutsetter at alle vitenskapelige funn skal tolkes innenfor dette verdensbildet. Det betyr at rent prinsipielt, så kan ingen ting forklares med årsaker som ligger utenfor denne verden av tid og rom. Dvs med Gud eller med noe annet overnaturlig. Alt fra psykologi til verdens og livets opphav, må per definisjon, forklares naturalistisk. Dermed blir også en darwinistisk modell, dvs troen på at alt liv har utviklet seg fra en første levende celle, per definisjon den eneste mulige forklaring på livets kompleksitet og mangfold. 

«Intelligent design» betegner en bevegelse som har avvist alle slike religiøse og ideologisk forutinntatte posisjoner, men som mener at de vitenskapelige funn best forklares med en intelligent designer. De mener altså, at hvis man vurderer evidensene uten å være bundet av noen livssynsmessige eller ideologiske paradigmer, - og anvender de samme vitenskapelig kriterier og logikk som man bruker innen andre vitenskaper, feks arkeologi, rettsvitenskap og språkvitenskapene (herunder også SETI-prosjektet), - så peker evidensene klart mot en intelligent designer. Betegnelsen «intelligent design» gjør at mange beskylder dem for at denne posisjonen er forutinntatt, men det er feil. Betegnelsen er kun et resultat av deres vitenskapelige konklusjoner, og henviser derfor bare til at deres konklusjoner skiller seg fra darwinistenes.

Vi ser dermed at det både er likheter og forskjeller mellom disse tre posisjonene. Både kreasjonismen og naturalismen er bundet av sine forutinntatte livssynsmessige og ideologiske paradigmer. Deres vitenskapelige tolkninger og konklusjoner tilpasses derfor aktivt disse paradigmene. Kreasjonismen og intelligent design har på sin side det til felles, at de begge peker på en intelligent designer. Men der kreasjonistene tar utgangspunkt i sin religiøse tro på en bestemt Designer og identifiserer denne ut fra sine religiøse skrifter, så tar intelligent design kun utgangspunkt i de faktiske vitenskapelige funn. De mener altså at naturen gir klare evidenser for at det må stå en intelligent designer bak livet og vår fysiske verden, men forholder seg til at vitenskapen ikke kan uttale seg om det som finnes utenfor den. Intelligent design gjør derfor ingen forsøk på å identifisere denne designeren, men overlater til religion og filosofi å forsøke og si noe om hvem det er. 

Det er det naturalistiske paradigmet som er det rådende innenfor dagens vitenskap, samfunn og utdanning. Jeg poengterer dette spesielt, fordi det er viktig for alle, uansett livssyn, å være seg det bevisstVitenskapen, samt samfunn og skoleverk, er ikke nøytrale i eksistensielle og verdimessige spørsmål, feks om hvem vi er og hvor vi kommer fra. De er dermed heller ikke nøytrale om hva som er godt, rett og sant. For, er vi virkelig bare tilfeldigheter og dyr, eller er vi intelligent designet og Guds spesielle skapninger?

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere