Geir Jørgen Bekkevold

21

Vold mot samiske kvinner

Halvparten av samiske kvinner utsettes for vold. Det er alarmerende tall. Jeg har tatt det opp med helseministeren, og som leder av helsekomiteen på Stortinget vil jeg følge det opp videre.

Publisert: 8. okt 2019

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen orienterte om helsesituasjonen for den samiske befolkningen da helsekomiteen besøkte Sametinget for kort tid siden. En studie fra 2015 viser et stort omfang av vold i samiske samfunn. Hele 49 prosent av samiske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for vold. Det er rystende tall. Også overgrepssakene i Tysfjord har bidratt til å synliggjøre utfordringer med vold og overgrep i samiske områder.

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den vil ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn. Flere departementer deltar i arbeidet med planen og som ledes Justis- og beredskapsdepartementet. Også relevante samiske miljøer vil bli involvert i utarbeidingen.

Den 29. oktober skal det avholdes et innspillsmøte om handlingsplanen i Karasjok. Her vil både kulturministeren og sametingspresidenten delta.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) lanserte i 2017 rapporten "Om du tør å spørre, tør folk å svare" på bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet og Sametinget. Rapporten tar blant annet opp hvilke erfaringer ansatte i hjelpeapparat og politi har fra sitt arbeid med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Manglende samisk språk- og kulturkompetanse i tjenestene trekkes frem som en utfordring.

Helse Nord iverksatte i 2013 et samisk tolkeprosjekt i 2013. Dette har resultert i at det er ansatt tolker i turnus i Helse Nord fra kl. 08.00–22.00 alle dager. Alle fastleger og pasienter kan forhåndsbestille tolk.

Jeg mener vi trenger mer kunnskap og forskning om vold og overgrep i samiske samfunn. Helseministeren gjort det klart for meg at det i Justis- og beredskapsdepartementets budsjett for 2018 ble bevilget 500 000 kroner til et forprosjekt for videre forskning om vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Og at prosjektet gjennomføres av NKVTS.

RVTS Nord og Midt jobber også særskilt med kunnskap om vold og overgrep i samiske områder. RVTS Nord jobber blant annet med å få integrert kunnskapsutvikling om den samiske befolkningen i nasjonale opplæringsprogram og digitale opplæringsressurser slik som «SNAKKE», «Jeg vet» og «Tidlig inn».

Helsetjenestene har en viktig rolle i å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep. Med endringene i helselovgivningen som trådte i kraft i 2018 slås det fast at de ansvarlige for tjenestene har en tydelig plikt til å ha særlig oppmerksomhet på at pasienter og brukere kan være eller stå i fare for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep. Ledelsen har også et ansvar for å legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Ved revidering av nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018 er det et eget kapittel som omhandler vold og overgrep og omsorgssvikt. For å heve kompetansen i helse- og omsorgstjenestene, har det blant annet blitt utviklet en elektronisk veileder om helse- og omsorgstjenestenes arbeid med vold i nære relasjoner. Det bevilges også penger til kompetansehevingstiltak i regi av RVTSene og NKVTS. 

Det er betryggende at vi er i gang med arbeidet mot vold i samiske samfunn. Dette er et viktig arbeid som det må være fullt trykk på fremover.


Av: Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere