Geir Jørgen Bekkevold

21

Endelig regulert

Fosterreduksjon var ingen aktuell problemstilling da abortloven ble til. Med det nye forslaget blir fosterreduksjon endelig regulert på en eksplisitt og logisk måte.

Publisert: 5. jun 2019

Regjeringen har foreslått en lovendring som gjør at alle fosterreduksjoner – i likhet med andre aborter etter 12. svangerskaps­uke – må nemndbehandles. Dette­ innebærer ingen endring av noe grunnprinsipp i abort­loven. Snarere er det en nødvendig opprydning. I lys av dette har den høye temperaturen i den ­offentlige ­debatten vært overraskende.

På høy tid

Fosterreduksjon var ingen aktuell problemstilling da abortloven ble til. Med det nye forslaget blir foster­reduksjon endelig regulert på en eksplisitt og logisk måte. Det er på høy tid, det synes også det fagmiljøet som utfører alle fosterreduksjoner i Norge og som tok initiativ til lovendringen, nemlig Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hospital.

I debatten har det vært strid om det medisinske faktagrunnlaget. Den amerikanske eksperten Mark Evans har stått for mye forskning på fosterreduksjon, og noen av kritikerne av regjeringens forslag har lagt hans tallmateriale til grunn. Men her er det viktig å ha klart for seg at Evans praktiserer ganske annerledes enn de norske kollegene. De norske legene mener at det er viktige medisinske grunner til at inngrepet bør skje etter 12. uke, altså etter grensen for selvbestemt abort.

Videre finnes annen forskning, blant annet fra Nederland, med helt andre tall, blant annet med høyere anslag for risiko. Det norske fagmiljøet mener at denne er vel så representativ for den praksisen de selv driver, som det Evans’ tall er.

Tre argumenter

Derfor er det særlig tre viktige argumenter for at fosterreduksjoner skal nemndbehandles. For det første, fosterreduksjon utføres etter grensen for selvbestemt abort. Dette er alene et tilstrekkelig argument for den nye regelen. Men det finnes også andre argu­menter:

For det andre, beslutningen om fosterreduksjon er spesiell ved at den ikke bare berører den gravide­
og fosteret som aborteres. Det eller de gjenværende fostrene utsettes for risiko ved inngrepet. Hvor stor risiko er det altså faglig uenighet om. Men fagmiljøet ved St. Olav mener at det er grunn til å tro at gjenværende fostre løper risiko for død i mors liv, og for tidlig fødsel, noe som igjen kan føre til komplikasjoner og varig funksjonsnedsettelse. Dette gjør fosterreduksjon til noe annet enn «vanlig» selvbestemt abort.

For det tredje, fosterreduksjon­ er et høyspesialisert, teknisk krevende inngrep der medisinsk fagkunnskap er viktig for vurderingen i hvert tilfelle. En avveining av risiko mot mulige gevinster i lys av den gravides situasjon er nødvendig og krever dialog med faglig ekspertise. Dette gjør at den gravide ikke bør kunne ta beslutningen helt på egen hånd. Legg merke til at selvbestemt abort har en unik status i helselovgivningen: Det er det eneste helsetilbudet som pasienten har en uinnskrenket rett til, og kan «bestille» uten at helsepersonell kan overprøve beslutningen av faglige grunner. Fosterreduksjon, som et så faglig komplisert spørsmål, bør ikke havne i samme kategori. Nemndsbehandling er en måte å sikre at alle relevante medisinske og menneskelige momenter kommer fram på, før beslutningen tas.

Nemnd til støtte for kvinnen

Fosterreduksjon handler om mer enn kvinners valg, en abortnemnd er en støtte i dette vanskelige valget. Etisk refleksjon kan ikke gjøres i et vakuum. Det er viktig for KrF at møtene i nemnda er av høy kvalitet, vi vil derfor være fokusert på det som kan gjøres for å styrke ivaretakelsen av kvinnen underveis i nemndbehandlingen. Vi vil at kvinnens integritet og psykiske helse skal ivaretas hele veien.

Menneskeverdet er en grunnleggende verdi for hele vårt samfunn og innebærer at menneskelivet må vernes i alle livets faser. Med denne lovendringen mener vi at både kvinnen og fostrene får et styrket vern.

Geir Jørgen Bekkevold

Leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (KrF)

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere