Kjell Riise

Sokneprest
3

Kirkens kulturkraft

Kirkens kulturkraft er fortsatt stor, og vi vil være med på å realisere de gode intensjonene som ligger i kulturmeldingen.

Publisert: 12. mar 2019

Kulturminister Trine Skei Grande har levert en kulturmelding til Stortinget: Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida. Den skal være overordnet, og det bebudes at det vil kommer flere meldinger for deler av kunst- og kulturlivet. Det er Norske kirkeakademier (NKA) glade for, og det er mye å glede seg over i meldingen.


Ssamfunnsbyggende kraft

NKA er særlig glad for sammenkoblingen mellom kunst og kultur og ytringspolitikken. NKA har som en av sine grunnpilarer at kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og er nødvendig for å bygge et samfunn basert på ytringsfrihet og toleranse. Gjennom et bredt kulturliv skjer dannelse på bred front.

Dessuten er kunsten med på å bringe samfunnet videre. Mye kunst sørger for et nødvendig brudd med tradisjonen, med det behagelige, med det konforme. Kunstnere sørger for fornyelse og regelbrudd. Derfor er det ikke mulig – heller ikke i kirken – å ha en instrumentell holdning til kunsten. Den må raust og respektfullt ønskes velkommen på egne premisser.

NKA har i mange år vært en pådriver for økt satsing på kunst i kirken, og vi fikk i 2004 et oppdrag fra Den norske kirke: å utforme en kulturmelding for kirken. Kunsten å være kirke, som meldingen het, har dannet grunnlaget for den omfattende satsing på kunst som har skjedd i Den norske kirke de siste 10-15 årene. Kunsten å være kirke er mer enn et arbeidsredskap for Den norske kirke. Den er et bidrag til en allmenn, bred forståelse av kunst, kultur og samfunn, og inneholder refleksjoner og perspektiver som hører hjemme i kulturdebatten.


Den kulturelle grunnmuren

Også andre kirkesamfunn i Norge arbeider systematisk med kunst og kultur, særlig gjelder det Den katolske kirke og ortodokse kirker. Kunsten har vært sentral i store deler av kristendommen og kirkens historie. Fjerner man den kunsten som er blitt til innen en kristen referanseramme fra kunsthistorien, faller store deler av den kulturelle grunnmuren vår bort. Fjerner man dagens utøvelse av kunst og kultur, vil samfunnet stå fattigere igjen. Dette er noe av grunnen til at Kulturutredningen 2014 (Enger-utvalget) definerte kirken som en del av den kulturelle grunnmuren i samfunnet. I nyere tid ser vi hvordan flere tros- og livssynssamfunn bidrar inn i dette.

NKA mener at kirken – i bred forstand – er en viktig alliert og samarbeidspartner for kulturlivets aktører. Nettopp derfor reagerer vi på at kirkens betydningsfulle bidrag til kulturlivet er så lite synlig i meldingen. For eksempel er det påfallende at kirken ikke nevnes blant andre aktører i avsnittet om å ta vare på og formidle kulturarv. Kirken er en helt avgjørende del av den kulturelle grunnmuren. Forsøk tankeeksperimentet å fjerne kirkelige bidrag fra kulturlivet rundt om i landet. Om man tok bort kirkebygg, barnekor, utstillinger, konserter og så videre: Mye ville blitt borte. Bare det faktum at Den norske kirke gjennom kirkemusikerne har tilsatt kunstnere i svært mange lokalsamfunn, tilsier at denne ressursen ikke må overses av andre kulturaktører. Kirken er den nest største kulturarenaen i Norge – og den som øker mest.


Samfunnsbyggende kraft

Norske kirkeakademier har siden starten i 1956 basert arbeidet på erkjennelsen av at kunst og kultur har samfunnsbyggende kraft, og derfor systematisk basert arbeidet på nødvendigheten av dialog og meningsbrytning. NKA har – særlig gjennom 73 akademier spredt over hele landet – bidratt til å bygge nettopp ytringskultur. Ved å ta opp store aktuelle spørsmål, og slik bidra til en levende og kritisk offentlighet, bidrar vi til levende og åpne lokalsamfunn. Vi mener selv at vi på denne måten også bidrar til å bygge tillit til demokratiet og den åpne samhandlingen som skal prege dette.

Dette kommer vi til å fortsette med. Vi ønsker å prege lokalsamfunn og storsamfunn med arbeidet vårt. Vi vil fortsatt bidra til ytringskultur og demokrati. Vi vil løfte fram kunstens nødvendighet i kirke og samfunn. Vi vil dele ut Brobyggerpris og gjøre vårt for å bidra til åpenhet og respekt i debattklimaet. Vi vil bidra til at kirken fortsatt skal være en kraft i kulturlivet, og slik være med på å realisere Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida. Vi er med!

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere