Bent Høie

23

Aborttallene har aldri vært lavere

Antallet aborter i Norge har aldri vært lavere. Fordi vi gjør det som virker.

Publisert: 19. nov 2018

I et innlegg på verdidebatt.no 15. november skriver Agenda-topp Marit Lågøyr, sentralstyremedlem Hilde Ekeberg, og kommunalråd Geirmund Lykke at det viktigste vi gjør for å få ned antallet aborter, er å forhindre uønskede svangerskap. Det er jeg helt enig i.

De tre KrF-politikerne peker på et forslag KrF fremmet i Stortinget i 2014, der målet var å redusere aborttallene med en tredel på ti år ved hjelp av ti ulike tiltak.

Under Debatten på NRK 1. november, kvelden før KrFs ekstraordinære landsmøte, lovet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre at KrF kunne få gjennomslag hos dem til å gjennomføre nettopp denne planen. Samtidig som han lukket døren for overhodet å diskutere abortloven i eventuelle regjeringsforhandlinger med partiet.

Men det Støre lokket med er i all hovedsak under gjennomføring eller gjennomført i samarbeidet mellom regjeringspartiene og KrF. Utviklingen viser at vi er i rute med å nå KrFs ønskede mål om en nedgang på en tredel i aborttallene. Se bare her: Det var 14 067 aborter i 2014. En nedgang på en tredel i løpet av ti år skulle derfor tilsi 4 689 færre aborter i 2024. I 2017 var det 1 334 færre aborter enn i 2014. Det er en nesten helt lineær nedgang i tråd med KrFs tiårsmål.

Noen av tiltakene var allerede i gang, og noen har vi blitt enige med KrF om i budsjettarbeidet. Og resultatene har ikke latt vente på seg.

De siste fem årene har vi sett historisk lave aborttall i Norge. Det vil si at tallene aldri har vært lavere siden registreringen startet i 1980.

I forbindelse med den pågående abortdebatten uttalte Knut Arild Hareide følgende i Dagbladet 8. november: "Jeg skulle gjerne fått til en bred debatt om abortloven, for den er jo skrevet på 70-tallet med en helt annen teknologi, og noen av paragrafene er diskriminerende. Men for meg var det viktigere å gjøre noe med realitetene enn symbolene". I saken om nedgang i aborttallene har KrF fått helt konkrete resultater i samarbeid med regjeringspartiene.  Her er en oversikt over de ti tiltakene KrF fremmet i 2014, og dagens status: 

Tiltak 1

"Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å redusere aborttallene med en tredel på ti år."

Status

For perioden 2017-2022 er forebygging av uønskede svangerskap vært en del av oppfølgingen av Snakk om det! Strategi for seksuell helse. Fortsatt reduksjon av uønsket svangerskap og abort er et viktig delmål i strategien. Vi er i rute med målet om en nedgang på en tredel på ti år.

Tiltak 2

"Stortinget ber regjeringen utarbeide en mer målrettet og systematisert seksualundervisning."

Status

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet arbeider med nye læringsmål for undervisning om seksualitet og kjønn. Snart vil en egen faggruppe bestående av forskere, lærere, helsesøstre og elever komme med faglige råd om hvordan seksualundervisningen bør være.

Tiltak 3

"Stortinget ber regjeringen bygge ut informasjons- og veiledningstjenester om prevensjon og uønsket graviditet, som Internett- og telefontjenester, helsestasjoner for ungdom, studenthelsetjenester og veiledningstjenester."

Status

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er den viktigste lavterskeltjenesten for formidling av helsehjelp knyttet til prevensjon og seksuell helse. Regjeringspartiene og KrF har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over 1,1 milliarder kroner siden 2013.

Vi har sørget for lett tilgjengelig kunnskap og muligheter til å stille spørsmål om seksualitet og prevensjon der unge mennesker ferdes. På nettet, på telefonen, på skolen og andre steder. Informasjon knyttet til seksuell helse ble integrert på Ung.no fra 1. januar 2017, og det arbeides nå med utvikling av digitale informasjons- og veiledningstilbud for ungdom som kan gi mer interaktiv støtte.

Tiltak 4

"Stortinget ber regjeringen utarbeide spesielle målrettede tiltak overfor utvalgte grupper der aborthyppigheten er høy."

Status

Vi har sørget for lett tilgjengelige, gratis og subsidierte prevensjonsmidler på steder det er lett å oppsøke, og steder der unge mennesker og sårbare mennesker ferdes.

Vi tilbyr gratis prevensjon rettet mot grupper som er sårbare for uønsket svangerskap, herunder unge kvinner, minoritetsetniske kvinner eller rusavhengige.

Helsedirektoratet arbeider med å lage lett tilgjengelig informasjon om seksuell og reproduktiv helse til mennesker med kort botid i landet. Nettsiden skal etter planen være klar for lansering første halvår 2019, og blir et nyttig digitalt verktøy for informasjon om seksuell helse og rettigheter på morsmål.

Det distribueres hvert år omtrent 8 millioner gratis kondomer til ungdommer og andre med sårbarhet for seksuell uhelse. Det anslås at tilbudet når cirka 400 000 mennesker, hvorav 85 prosent er unge under 30 år.

Tiltak 5

"Stortinget ber regjeringen iverksette kompetansehevende tiltak om langtidsvirkende, reversible prevensjonsmidler (LARC) for fastleger, jordmødre og helsesøstre."

Status

Helsedirektoratet arbeider med å heve kompetansen til jordmødre og helsesøstre som har fått mulighet til å skrive ut langtidsvirkende prevensjonsmidler. Det er bevilget totalt over 9 millioner kroner til faglig kompetanseheving knyttet til seksuell helse i tjenestene. Dette inkluderer LARC-kompetanse ved høyskoler og universiteter, fagdager, hospitering eller informasjon til helsepersonell knyttet til seksuelle minoriteter, vold med mer.

Tiltak 6

"Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med gratis hormonell prevensjon til 16–19-åringer til også å gjelde LARC."

Status

LARC ble inkludert i ordningen fra januar 2015. Utvidelsen har gitt en markant dobling i bruk av LARC i aldersgruppen. Samtidig ser vi et annet gledelig resultat: I samme periode ser vi en økning i bruk av LARC i aldersgruppen 20-24 år som ikke er inkludert i subsidieringsordningen. Det kan bety at de som mottar gratis LARC, også fortsetter med det også når de selv må betale.

Tiltak 7

"Stortinget ber regjeringen gradvis utvide ordningen med gratis prevensjon til å gjelde opp til og med 24 år."

Status

Ordningen med gratis prevensjon ble i 2018 utvidet med ett år, slik at også 20-åringer ble omfattet. Dersom dette gir resultater i form av lavere aborttall, er vi åpne for en ytterligere utvidelse.

Tiltak 8

"Stortinget ber regjeringen utvide jordmødres og helsesøstres forskrivningsrett til prevensjonsmidler."

Status

Jordmødre og helsesøstre fikk utvidet forskrivningsrett fra 1. januar 2016. Endringen innebærer at helsesøstre og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirere samtlige typer prevensjonsmidler til kvinner i alle aldersgrupper over 16 år.

Tiltak 9

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi gravide uten fødselspengerettigheter knyttet til arbeidslivet bedre økonomiske vilkår gjennom en opptrapping av engangsstønaden til 2 G."

Status

Stønaden har gradvis økt fra 35 000 kroner i 2013 til 63 000 kroner i år, gjennom budsjettforhandlingene med KrF. Dette er en økning på 80 % siden de rødgrønne styrte.

Tiltak 10

"Stortinget ber regjeringen øke forskningen på årsakene til variasjoner i abortraten mellom aldersgrupper og over tid, og hvilke tiltak som har effekt på abortraten, herunder forskning for kunnskap om det er forsvarlig at hormonelle prevensjonsmidler kan kjøpes reseptfritt på apotek."

Status

Tilgjengelig kunnskapsgrunnlag tilsier at lett tilgjengelighet er et avgjørende stikkord: Lett tilgjengelighet til helsetjenester og lavterskeltilbud, lett tilgjengelighet til personell som kan gi veiledning og forskrive prevensjon, og lett tilgjengelighet til prevensjonsmidler, både subsidiert/gratis LARC og gratis kondomer. I tillegg har FAFUS-prosjektet på Ullevål gitt erfaringskunnskap knyttet til health literacy og kunnskap om seksuell helse og prevensjon hos etniske minoritetskvinner, etterfulgt av en satsning på lavterskeltilbud og informasjonstiltak som kan nå denne gruppen spesielt.

Hvis målet er å redusere antall aborter med en tredel i løpet av ti år, er vi godt i rute.

Nå skal vi fortsette jobben. Ved å gjøre mer av det som virker. Forhåpentligvis med KrF enda tettere på. For å i arbeidet med å få ned aborttallene, er det på ikke-sosialistisk side KrF finner det sterkeste verdifellesskapet.

Kommentar #1

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Bent Høie. Gå til den siterte teksten.
For å i arbeidet med å få ned aborttallene, er det på ikke-sosialistisk side KrF finner det sterkeste verdifellesskapet.

KrF'erne som Høie her besvarer, skriver at det viktigste vi kan gjøre med abort er "det som virker." Høie istemmer. Ni av de ti tiltakene Høie ramser opp, og som KrF og høyresiden sammen har drevet frem, handler om å øke tilgangen til prevensjonsmidler. Dermed forutsetter man at den reelle årsaken til graviditet – seksuell aktivitet – ikke skal berøres. Det er blitt en hellig ku i samfunnet. Her kan man gjerne føye til noen spørsmål om hvor "kristelig" denne strategien er (også gitt hvordan kunstig prevensjon ble betraktet i kristendommen frem til det forrige århundre). Det er ironisk at det gamle bedehuspartiet KrF implisitt innbyr til regelrett promiskuitet. Hvordan skal man ellers tolke partiets iver etter å dele ut gratis prevensjonsmidler til ungdom? KrF kjøper alle premissene i den avkristnede kulturen. Noe annet ville antagelig være for politisk kostbart – men det ville også vært langt mer tappert.

Det er også interessant hvordan den konservative posisjonen i abortdebatten nå tar utgangspunkt i å "få aborttallene ned." Det tyder på at man aksepterer grunnpremisset, nemlig at abort er selvbestemt og i utgangspunktet en beskyttet og ukrenkelig rettighet. Problemet er at hvis ethvert foster som aborteres, er et liv (biologisk og ontologisk), er situasjonen adskillig mer alvorlig. Dersom man på den annen side sier at fosteret ikke er et liv – eller at det i beste fall er et potensielt liv –  er det ikke helt enkelt å forstå engasjementet for å redusere aborttallene både på venstre- og høyresiden. For da dreier ikke en abort seg om å ta et liv, men i hvilken grad man forverrer eller lindrer den abortsøkende kvinnens situasjon. Det er tross alt bedre å ikke måtte ta en abort. Til slutt blir det klart at abortdebatten nok en gang handler om den selvbestemmende kvinnens rettighet – eller, ifølge KrF'erne, om "kvinner som sliter med vanskelige valg – ikke om et foster får leve eller ikke. Dertil handler den om politisk strategi og om hvilke partier som lettest får oppnå makt eller ikke. Som sagt: "det som virker." Det er en nitrist kommentar til det samfunnet vi har skapt.

1 liker  
Kommentar #2

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Dermed forutsetter man at den reelle årsaken til graviditet – seksuell aktivitet – ikke skal berøres. Det er blitt en hellig ku i samfunnet. Her kan man gjerne føye til noen spørsmål om hvor "kristelig" denne strategien er (også gitt hvordan kunstig prevensjon ble betraktet i kristendommen frem til det forrige århundre)

Da er det å håpe at politikken er helt ukristelig. 

Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Den stengte livsvernsdebatten - når kvinnens rett trumfer det ufødte barnets verdi.

Publisert over 2 år siden
Bent Høie. Gå til den siterte teksten.
Antallet aborter i Norge har aldri vært lavere. Fordi vi gjør det som virker.

Aborttilhengernes prinsipielle tilnærming omfatter også kvinnens rett til å velge tvillingabort og abort på foster med Downs syndrom og/eller andre sykdomstilstander. 

Og det finnes ikke noe rom for diskusjon.

Selv om de fleste har fått med seg tydelige og sterke faglige innvendinger mot tvillingabort, og at veldig mange er av den oppfatning at « nei selvsagt skal ikke ufødte barn med Downs aborteres, vi driver da ikke med sånn sortering av mennesker » - så er debatten så ødelagt at enhver som ikke ønsker sin egen politiske død velkommen , gjør best i å holde munn.         

Det er ingen grunn til å sette seg til doms over andre menneskers tidligere livsvalg, fortid må være fortid og livets komplikasjoner kan være store for den enkelte når beslutningen skal fattes.

Men, det må saklig sett være lov å peke på konsekvensene av abortloven , selv om det gjør vondt.

Og selv om ikke Høie liker det.

Dvs de mer enn 600 000 ufødte liv som ikke har fått livets rett under nåværende abortlovgivning.

De som skulle være nåtidens og fremtidens varme hender.

I dette perspektivet er det derfor enkelt å konstatere at mange kvinner, og mennikke er villige til å ta ansvar for uønskede graviditeter, selv når disse er en følge av gjensidig frivillighet.

Til tross for at livet ikke er enkelt og mange kvinner opplever fortvilelse og usikkerhet knyttet til ufrivillig graviditet , så er det dessverre slik, for mange, at det ufødte livets verdi eller perspektiv  trumfes av det rettighetsorienterte kvinneperspektivet.

Kun det og ikke noe annet.

I farten har mange politikere bare glemt det ufødte barnet.                                                    

I stedet ville det være mer oppløftende om flere hadde valgt å se på hvilke muligheter som ligger i et nasjonalt fellesskap, i verdens rikeste land,som til tross for at vi ikke er forskånet for lidelse og nød, oppfordret til å stille flest mulig av samfunnets ressurser til rådighet for de svake og sårbare ufødte liv, menneskelig og materielt, i stedet for en konklusjon som åpner for tvillingabort og abort på ufødte barn med Downs syndrom og andre.

Det vil styrke og løfte livsvernsdebatten utover et nivå som bare skal ivareta det kvinnelige rettighetsperspektivet - uten å skjelne til det ufødte livets verdi.

 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere