Aase Marie Holmberg

38

Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"

Braut skriver hvis det skal være noen vits i å tro, må Bibelen og troen tas på alvor; videre at Gud både er venn, frelser, helbreder og dommer. Jeg refererer til C.S Lewis som beskriver Gud som en vill løve. Hun sier også at bildet av Gud er bredt og sammensatt. Alt dette tror jeg alle kristne kan si seg enig i. Har lyst til å føye til: hans nåde er endeløs, og hans kjærlighet til skapningen uten grenser.

Publisert: 16. nov 2018

Jeg skjønner IKKE at Braut kan bli provosert av biskop Veiteberg fordi hun på Kirkemøtet i Trondheim tok replikk og ba om en forklaring på hva et delegat mente med uttrykket "klassisk kristendom», Det er da et helt relevant spørsmål, mens Braut tydeligvis mente det bare betydde en ting, nemlig at biskopen ville sette delegaten til veggs. Loven nevnte innlegg nevnte hun også 4 åpne brev mellom dem om bibeltolkning og tro, hvor hun blant annet sa hun opplevde spørsmålet om klassisk tro som tabloid. Videre at Veiteberg ville stille de med samme syn som Braut til veggs. Å tillegge biskopen slike tanker blir for dumt, og når hun i samme brev håpet Veiteberg ville fortsette med å stille seg selv fremst i køen for å kreve «slagordprega» svar på grunnleggende og vesentlige spørsmål, synes jeg det er på tide å ta biskopen i forsvar. Med slike utsagn synes jeg Braut går over streken. Vi bør alle lytte til Thomas a’ Kempis: «vi må som kristne aldri kjenne oss sannere og bedre, men alltid ha gode og høye tanker om andre. Det er den store visdom og fullkommenhet». 

Braut nevnte også vigsel av likekjønnede. Jeg har full forståelse for at vedtaket om denne vigselen møtte motstand hos Braut og mange andre av kirkens medlemmer, selv om jeg mener at biskopene kom fram til rette standpunkt.

Jeg tror det er viktig å samtale om bibelens innhold både idet åpne rom, og over en kaffekopp. Det er nødvendig å respektere hverandres synspunkter der ingen har monopol på sannheten. Verken bibelforfatterne eller den enkelte bibelleser er fullkomne. Selv Luther stilte seg kritisk til flere bibeltekster. Han godtok ikke Bibelensom Guds ufeilbarlige ord, og var kritisk til både Jakobs brev, Hebreerbrevet og Johannes åpenbaring. Nyttige tanker jeg mener en bør ha i hodet i denne typen diskusjoner.

 

1 liker  
Kommentar #1

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Åse Mari Holmberg:" Det er nødvendig å respektere hverandres synspunkter der ingen har monopol på sannheten".

Det står skrevet at Den Hellige Ånd skal føre troende til hele sannheten. Om det er sant, - og det tror vel kristne flest ? -, så eksisterer en sann forståelse av Skriften for vår tid, uansett om ikke alt i  Skriften er absolutt korrekt, og uansett Luthers betenkeligheter overfor noen tekster.  

Fint om utvekslingen av synspunkter mellom Braut og Veiteberg kunne ha fortsatt

1 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Tolking unødig når du ser svaret.

Publisert nesten 3 år siden
Aase Marie Holmberg. Gå til den siterte teksten.
Braut nevnte også vigsel av likekjønnede.

Tror ikke på alle Ord i Bibelen?

Sex mellom likekjønnede krever ingen tolking - det er umulig, naturen lyver ikke.  Befruktning krever kvinne / mann.

Begjær på avveier kalles «kjødets gjerninger».  Men det Bibelordet er vel også strøket ut?  

«Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet,»
‭‭Galaterne‬ ‭5:19‬ ‭

1 liker  
Kommentar #3

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

"DEN STORE SAMMENHENGEN"

Publisert nesten 3 år siden

"Det står skrevet at Den Hellige Ånd skal føre troendetil hele sannheten. Om det er sant, - og det tror vel kristne flest ? - såeksisterer en sann forståelse av Skriften for vår tid, uansett om ikke alt iSkriften er absolutt korrekt , og uansett Luthers betenkeligheter ovenfor noen tekster".

Svar:

Jeg er enig i at de fleste kristne tror Den Hellige Ånd, talsmannen som Jesus har sendt oss, vil minne oss om hva Jesus har sagt og veilede oss til den fulle sannhet som vi får ved å lese i Bibelen. Bibelens forfattere var også inspirerte av ånden. 

Vanskelighetene ligger i at bibel leserne oppfatter innholdet forskjellig. Vi kommer ikke bort fra at Bibelen ofte trenger en forklaring eller presisering,  ord og setninger må derfor tolkes. De viktigste stedene må aldri forandres, som f. eks. Kristi soningsdød, rettferdiggjørelsen, synd og nåde. En del av Bibelen må også tolkes metaforisk, Bibelens sannhet ligger i dens Kristusforkynnelse. "Det er Bibelens frelsesbudskap som er dens sanne ufeilbarlighet" (formulert på det 2 .Vatikankonsil), som f. eks. vigsling av likekjønnede.

Både de som er for, og de som er imot, denne vigsel, er jo ledet av Den Hellige Ånd. Jeg tror vi må leve med ulike Bibelsyn på teologiske spørsmål, f. eks. vigsel av likekjønnede . 

HVA MENER DU?

Kommentar #4

Aase Marie Holmberg

38 innlegg  17 kommentarer

TOLKNING UNØDVENDIG NÅR DU SER SVARET

Publisert nesten 3 år siden

Tror ikke på alle ord i Bibelen. Sex mellom likekjønnedekrever ingen tolkning - det er umulig, naturen lyver ikke. Befruktning krevermann - kvinne. Begjær på avveier kalles" kjødets gjerninger", men detBibelordet er vel også strøket ut?

 

"Men kjødets gjerninger er åpenbare, så som :utukt,urenhet, skamløshet."

Galaterne: 5-19

 

Etter flere tiår med debatter om homofiles plass i dennorske kirke, kunne Kirkemøtet i februar 2017 sette et endelig punktum for enstrid som har splittet kirken.

Jeg respekterer at vedtaket har møtt motstand i kirken. Jeger enig med hva noen av våre fremste teologer som alle har gått tilbake tilgrunntekstene på gresk og hebraisk, mener. Professor Jervel sier det ikke stårnoe om homofili i Bibelen. Heller ikke blir det sagt noe om lesbisk kjærligheteller partnerskap. Det eneste Bibelen taler om er homoseksuelle handlingerbegått av heteroseksuelle. Det som forekommer i 1.kor.6-9 synes væregutteskjending.

Kjernen i uenigheten på Kirkemøtet, hvor man skulle tastilling til likekjønnet vigsel, var ulike tolkninger av Bibelen. 

Alle som stemte hadde sikkert bedt om Den Helliges Åndveiledning. Flertallet vant, mens mindretallet av prester og andre ansatte ikirken fikk reservasjonsrett fra å vie lesbiske og homofile.

Nyttige tanker jeg mener en bør ha i hodet i dissediskusjoner!

Hva mener du ?

Kommentar #5

Magne Kongshaug

45 innlegg  241 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror ikke at begge parter i ekteskapsdebatten hører Åndens vilje. Guds løfter og ordninger er ikke både ja og nei!

Ulike tolknnger av Bibelen skyldes nok først og fremst menneskelig skrøpelighet. Den har vi felles. 

Analogt tolker filosofer hverandres skrifter. Hvor mange ulike forståelser finnes eksemplevis av Søren Kierkegaard? Mange, alt etter eget fundamentale ståsted,  tar en filosofen til inntekt for egen agenda! Ofte!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere