Thorbjørn Jagland

Generalsekretær 
i Europarådet
1

Skoleverket som forsvar for demokratiet

Oppslutningen om demokratiets grunnleggende spilleregler er viktigere enn noen gang. Her spiller skoler en uvurderlig og ofte undervurdert rolle.

Publisert: 15. nov 2018

Skrevet av Ana Perona-Fjeldstad, direktør i Det 
Europeiske Wergelandsenteret og Thorbjørn Jagland, Generalsekretær 
i Europarådet.

For ti år siden opprettet Europarådet og Norge Det Europeiske Wergelandsenteret som et
internasjonalt ressurssenter i arbeidet med utdanning for demo­krati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Betydningen av dette arbeidet har knapt vært større enn nå.

Øves press. 

Respekten for demo­krati og menneskerettigheter er under press i Europa. Det fremgår tydelig av rapportene fra Europarådets organer som er satt til å overvåke de forpliktelser som medlemslandene har påtatt seg på disse områdene. Derfor er det ikke overraskende at det øves press mot de multilaterale institusjoner, eller mot de nasjonale institusjonene, som er opprettet for å ivareta disse prinsippene.

Dette presset skriver seg fra et hardere og mer konfliktorientert politisk ordskifte, med hatefulle og nedsettende ytringer. Det er ikke slik at vi skal feie uenighet under teppet, eller bagatellisere
frykt og usikkerhet som folk måtte føle i hverdagen. Men vi må ikke la uenighet og konflikter utvikle seg slik at vi taper av syne de grunnleggende prinsippene om menneskerettigheter, mellommenneskelig forståelse og demokrati.

Essensen. 

Det er nå en viktig oppgave å sikre at de løsninger vi til enhver tid velger må være tuftet på disse grunnleggende prinsippene. Det er dette som er essensen med det multilaterale samarbeid som er bygget opp i Europa etter krigen, og det er slik de nasjonale institusjonene må fungere.

Oppslutningen om demokratiets grunnleggende spilleregler er viktigere enn noen gang. Tillit til demokratiske institusjoner, verdier og holdninger må læres, erfares og praktiseres. Her spiller skoler en uvurderlig og ofte undervurdert rolle. Skoleverket kan sikre kontinuitet i forståelsen for de demokratiske spillereglene i generasjonsvekslingen i våre samfunn.

Derfor lanserer Europarådet nå, i samarbeid med Det Europeiske Wergelandsenteret, en stor europeisk skolekampanje FREE to SPEAK, SAFE to LEARN – Democratic Schools For All. Kampanjen vil løfte fram hvordan skoler – elever, lærere, skole­ledere, foreldre og andre i og rundt skolen – daglig møter og håndterer utfordringer og kontroversielle tema i samfunnet på en demokratisk og menneskerettsbasert måte.

I europeiske klasserom. 

De neste fire årene vil Europarådets kampanje kunne inspirere praktikere og beslutningstakere ved å lære av alle de som lykkes, og som har gode løsninger i praksis. Kampanjen skal vise fram alt det pågangsmot, den kompetanse og innovasjon som finnes i europeiske
klasserom i møte med vår tids store demokratiske samfunnsutfordringer – populisme, diskriminering, utenforskap, ekstremisme, migrasjon og mye mer. Den skal danne nettverk på tvers av utdanningssystemer og nasjonale grenser. Den skal anerkjenne de utfordringene lærere og skole­ledere står i hver dag – og ikke minst hvordan de løser disse.

Kampanjen lanseres i Oslo i dag i anledning Det Europeiske Wergelandsenterets ti-års jubileumskonferanse. Her vil man for eksempel få høre hvordan en skole i Hellas integrerer syriske flyktningbarn gjennom historieprosjekter om migrasjon. Hvordan en skole i Serbia med stor andel Roma-elever har redusert frafallet markant ved systematisk arbeid med demokratisk skolekultur. Hvordan en skole i Ukraina har involvert elever i skoleledelsen og endret sin styringskultur basert på demokratiske prinsipper om åpenhet og transparens i beslutningskjeden. Hvordan 20 skoler i Montenegro har dannet et nettverk som samarbeider om å lære elever og lærere metoder for å forebygge og bekjempe netthets og hatprat.

Hvorfor er det så viktig å løfte fram disse eksemplene fra klasse­rom over hele Europa?

Uten tro og tillit. 

Uansvarlighet og populisme vokser og trives der mennesker har mistet troen på og tilliten til sentrale demokratiske samfunnsinstitusjoner, som myndigheter, parlament og rettsvesen; der kritiske medier og sivilsamfunnets stemme ikke blir hørt; der minoriteter i liten grad er integrert i storsamfunnet. Sagt på en annen måte – enkle og ofte udemokratiske løsninger på reelle samfunnsutfordringer får oppslutning der mange samfunnsborgere føler at de står uten muligheter og håp for framtiden.

Skolen skal skape muligheter og gi håp for framtiden for unge mennesker. Skolen skal utdanne og danne framtidige demokratiske samfunnsborgere som er kvalifisert til både et arbeidsliv og samfunn i rask endring. Det er en enorm oppgave.

Derfor er det så viktig å anerkjenne og lære av den veldige jobben som gjøres i hundre­tusenvis av europeiske skoler hver dag for å få dette til. Derfor er det så viktig å lære av skoleledere og lærere som lykkes med å skape en inkluderende demokratisk kultur og tillit i klasserommet, på skolen, i lokalsamfunnet – og på sikt i storsamfunnet.

I førstelinjen. 

På politisk nivå legges det ofte vekt på at skoler er «i førstelinjen» når det gjelder å forebygge og forhindre anti-demokratiske og ytterliggående,
ekstremistiske holdninger og handlinger. Men skolen skal
naturligvis ikke drive politisk
påvirkning. Det er også langt fra hvordan de fleste lærere ser sin rolle og sitt samfunnsmandat. Lærernes oppgave blir å bidra med kompetanse til demokrati­forståelse. Skoler er og skal være grunnleggende demokratiske institusjoner i samfunnet, og som i sin natur og funksjon er essensielle for å bygge og bevare grunnleggende demokratiske og inkluderende samfunn.

Dette er siktemålet med den nye Europakampanjen. Europarådet og Wergelandsenteret skal være med på å formidle inspirasjon og kunnskap om all den
positive demokratibyggingen som skjer i skoler hver dag over hele Europa.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Jaglands "demokrati"

Publisert over 2 år siden
Thorbjørn Jagland. Gå til den siterte teksten.
De neste fire årene vil Europarådets kampanje kunne inspirere praktikere og beslutningstakere ved å lære av alle de som lykkes, og som har gode løsninger i praksis. Kampanjen skal vise fram alt det pågangsmot, den kompetanse og innovasjon som finnes i europeiske
klasserom i møte med vår tids store demokratiske samfunnsutfordringer – populisme, diskriminering, utenforskap, ekstremisme, migrasjon og mye mer.

Vi skjønner tegningen. Skoleverket( som alle samfunnsetater) er allerede godt rustet til å frisere elevenes og undervisningspersonellets meninger om hvilke oppfatninger de bør ha. Kritisk og selvstendig tenkning utenfor de vedtatte sannheter og det rådende paradigmet ønskes ikke utviklet og belønnes derfor ikke . Så mye for Jaglands demokratiutvikling.    

3 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Politikk i skoleverket?

Publisert over 2 år siden
Thorbjørn Jagland. Gå til den siterte teksten.
Derfor lanserer Europarådet nå, i samarbeid med Det Europeiske Wergelandsenteret, en stor europeisk skolekampanje FREE to SPEAK, SAFE to LEARN – Democratic Schools For All. Kampanjen vil løfte fram hvordan skoler – elever, lærere, skole­ledere, foreldre og andre i og rundt skolen – daglig møter og håndterer utfordringer og kontroversielle tema i samfunnet på en demokratisk og menneskerettsbasert måte.

Ja, nå kommer globalismens fanejunkere på banen fra sine organisasjoner. Mange utspill for tiden , noen har det travelt.

Helt i tråd med FN`s Agenda 21 , så langt jeg kan lese her , hvor man bruker klima-argumentet og menneskerettigheter .. Jagland benytter argumentet "menneskerettigheter" og "demokrati" , men målsettingen ser ut til å være identisk, politisk påvirkning for politisk makt.

Agenda 21 , kapitel 36 , "promoting education, public awareness and training". 

Kryss-sjekk Jaglands innlegg med dette:

  https://governamerica.com/issues/global-issues/un/agenda-21/agenda-21-full-text/719-agenda-21-chapter-36-promoting-education-public-awareness-and-training

Vi ser hvordan kristendommen er fjernet fra skolen uten flertall i befolkningen. Den skal tydeligvis erstattes med noe annet? Hvorfor? Tilfeldigheter opptrer ikke systematisk.

AGENDA 21 - 

"A comprehensive plan of action to be taken globally , nationally and locally  by organizations of the United Nations system, governments and major groups in every area in which human impacts on the environment."

Hvilket betyr politisk kontroll og detaljstyring av alle menneskers liv - hvor undervisningssystemet er politisk viktig - nå som før

 Så langt jeg kan se er det snarere et skrikende behov for  å drive utdanning som forbereder elevene på et meningsfylt arbeidsliv i en  hverdag med knallhard konkurranse. En dynamisk verden med stadig raskere utvikling - mer automatisering og færre arbeidsplasser i en del land - bl.a. Norge. 

Finland har verdens beste utdanningssystem. Bruk det i stedet for å utvanne undervisningen i Norge med ytterligere politiske stunt som ikke fungerer.

Politisk svada i undervisning er det siste noen har bruk for -  det serveres rikelig gjennom media.

Skoleverket bør forsvares mot alskens  politiske ideer som søkes prakket inn i skolen. Det er ille nok som det er.


6 liker  
Kommentar #3

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Skoler for dette århundre

Publisert over 2 år siden

Skolen er dominerende for samfunnsutviklingen, da det har monopol på å kollektivt former de unge sinn for resten av livet. Så blir det avgjørende viktig at skolen faktisk fremmer den vestlige demokratiske moral, etikk og lov. Fundamentet finner man i Grunnloven. Det er basert på internasjonale avtaler - særlig med FN og Europarådet (Menneskerettsloven), så vel som EFTA (EØS loven). Alle fremmer demokrati ved at statsborgerne får valgfrihet og slipper udemokratisk tvang. Kalde-krigs folkeskolen er et eksempel på hva dette århundres barn og ungdom skal slippe for.

Norge er lovfestet til konkurransereglene ved EØS loven. Dermed er Norge lovpliktige til å gi all «statsstøtte av sosial karakter» via forbrukeren og ikke direkte til offentlig eller private virksomheter. Det er med andre ord ulovlig av offentlige ansatte å favorisere offentlige skoler. Den type organisert kriminalitet er fortsatt betydelig i den offentlige sektor. Symptomatisk for en dysfunksjonell rettsstat er at offentlige ansatte sjeldent rettsforfølges.

Grunnloven, Menneskerettsloven og EØS-loven er overordnet alle andre lover på sine områder og kan relateres til Straffeloven. EØS-lovens konkurranseregler forbyr virksomheters misbruk av markedsdominans, ulovlig konkurransevridning og diskriminerende avtaler (art. 53 og 54). Offentlige virksomheter stilles vel så strengere krav som andre (art. 59). Videre er konkurransevridende statsstøtte til virksomheter forbudt (art.61) og Sosial støtte skal ikke gis direkte til noen virksomhet, men via den enkelte statsborger (art.61a). 

Dette betyr at Kontantstøtten er den lovlige form for sosial støtte og gjelder for alle sosiale tjenester. Statsborgerne skal selv kunne velge mellom kvalifiserte leverandører. Ingen kvalifiserte leverandører skal utestenges fra markedet. Regjeringen skal reagere på denslags ulovlig misbruk av statsstøtte for å ikke gjøre seg medskyldig. Juridisksett skulle dette ha vært påbegynt over 20 år siden. Straffeloven burde selvfølgelig anvendes mot korrupte offentlige ansattes omfordelinger.

Med lovlig bruk av loven, vil følgelig innovative virksomheter få utvikle sosiale tjenester som er tilpasset dagens muligheter og behov. Når statsborgerne får valg-mulighetene vil de velge de sosiale tjenester som best tjener formålet. Det handler ikke nødvendigvis om endret eierstruktur, men om å av-monopolisere statsdominante kaldkrigs-kulturer.

Menneskerettsloven. Den europeiske menneskerettskonvensjon
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 
EØS-loven om Bestemmelser for foretak og statsstøtte
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-109#KAPITTEL_1-4-1
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-109#KAPITTEL_1-4-2

 

Til sist - et humoristisk og inspirerende foredrag fra TED Talk:
Ken Robinson: How to escape education's death valley
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley?language=en

1 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Enkelt og opplagt.

Publisert over 2 år siden
Vidar Gander Skrindo. Gå til den siterte teksten.
Til sist - et humoristisk og inspirerende foredrag fra TED Talk:
Ken Robinson: How to escape education's death valley

Jeg har sett den nå.  Knakende god.  Og humoristisk.  

Finland gjør dette i skolen, der faller ingen elever ut av skolen!  De kjenner ikke uttrykket «left behind».

At ikke øvrige Skandinaviske land og USA legger om til Finlands skole-filosofi er ubegripelig.  Se videoen, Ken forklarer hvorfor Finland lykkes.

Takk Skrindo for linken.

1 liker  
Kommentar #5

Vidar Gander Skrindo

5 innlegg  36 kommentarer

Publisert over 2 år siden

God du liker den. Det er flere av han og andre om undervisning på TED Talk.
Man kan faktisk godt velge norske undertekster.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere