Per Steinar Runde

229

Tek vi i mot for få flyktningar og innvandrarar?

Då Venstre kom inn i regjeringa, fekk partiet auka talet på FN-flyktningar med 50%, frå to til tre tusen, men det er tydelegvis ikkje nok for Vårt Land.

Publisert: 13. nov 2018

Under overskrifta "FNs råd bør følges" skriv Vårt Land i dag på leiarplass at vi bør ta i mot minst 5000 kvoteflyktningar (FN-flyktningar) neste år. Avisa rår også partia som no forhandlar om ei regjeringsplattform til å høyre på KrFU og Unge Venstre, som vil at Noreg skal ta i mot 5000 FN-flyktningar kvart einaste år. Leiarskribenten siterer også Redd Barna og Norsk Folkehjelp, som karakteriserer sjølv siste forslaget frå regjeringa som "puslete" og "langt unna der vi bør være". 

Vårt Land legg vekt på at FNs Høgkommissær for flyktningar (UNHCR) bad Noreg busetje 5000 FN-flyktningar i fjor og nemner at Justisdepartementet ventar nedgang i talet på både asylsøkjarar og familieinnvandrarar. Redd Barna blir sitert på at "68,5 millioner mennesker er på flukt verden over". Derfor meiner avisa at det er "vårt moralske ansvar å ta imot vår andel".

Grunngjevinga er tynn, bakgrunnsfakta ikkje sjekka og konsekvensanalysar manglar heilt. Først nokre grunnleggjande fakta: Befolkninga i Noreg var i midten av 2018 på 5312300 personar. Av desse har 3,9 millionar fire norske besteforeldre og om lag éin million har ingen. Raust rekna har såleis det norske folket på 4,2 millionar alt teke i mot 1,1 millionar utlendingar. SSB opplyser at 30% av innvandrarane har flyktningbakgrunn. Berre i 2017 tok vi i mot 2829 FN-flyktningar, 3833 konvensjonsflyktningar, 921 andre asylantar, 5399 arbeidsinnvandrarar og 14432 familieinnvandrarar, til saman 27414 utlendingar. Nettoinnvandringa frå ikkje-vestlege land var i fjor på heile 20555 personar.

UNHCR reknar ikkje med 68,5 millionar flyktningar, men med 25,4 mill pluss 3,1 mill asylsøkjarar, som har kryssa ei landegrense og derfor per definisjon er flyktningar. Resten, ca 40 mill, er internt fordrivne (Internally Displaced People). Men heller ikkje det er korrekt, for i dette talet på 25,4 mill er inkludert 5,4 mill palestinarar, der dei aller fleste er fødde i landa dei no bur i og såleis slett ikkje er flyktningar. Ser ein bort frå dei som alt har søkt asyl, er det såleis berre 20 millionar som eventuelt treng omplassering. Men dei aller fleste av desse har alt fått vern mot krigen eller katastrofen dei har rømt frå. Det dei først og fremst treng er difor ikkje å flytte til eit land endå lenger heimanfrå, men hjelp til eit betre liv i nabolanda dei har reist til, dvs helsehjelp, mat og meiningsfylt arbeid og skulegang for barna og dei yngre.

Omplassering av folk til rikare land er den dårlegaste hjelpa for mest alle partar. Våre kroner, dollar og euro har langt større kjøpekraft der flyktningane er, men må brukast slik at også vertslanda tener på det, viss ein skal unngå ytterlegare konfliktar. Ved innvandring frå muslimske land, enten det er snakk om flyktningar, arbeidsinnvandrarar eller slektningar, risikerer vi også å ruinere vårt eige, for slike innvandrarar arbeider mindre og gjev oss større kostnader til m.a. sosialstønad, pensjonar og justissektoren (politi, domstolar og fengsel) enn dei fleste andre.  Så seint som i går fekk vi vite at innvandring generelt har gitt Noreg ei årleg nettoutgift på nivå med uttaket frå oljefondet, og at dette har samfunnsøkonomane i SSB visst i 4-5 år.

Det norske folket, som høgt rekna er på 4,2 millionar, representerer 0,055% av Jorda si befolkning på 7626 millionar menneske. "Vår del" av dei 20 mill flyktningane blir då 11000. Men så kan vi trekkje i frå dei meir enn 228000 flyktningane vi alt har teke i mot, etterkomarane ikkje medrekna. Då blir konklusjonen at vi har teke ansvar for 217000 fleire enn vår rimelege del. Vi har m.a.o. alt teke i mot 21 gonger så mange som folketalet vårt tilseier, og minst fem gonger meir enn vi burde, viss vi tek omsyn til andre faktorar, som økonomisk evne, geografisk plassering, sjølvforsyning av mat, dyrka areal, kulturskilnader og ikkje minst økologi og klimaeffekt.


12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Retorikk og realitetar

Publisert over 2 år siden

Når Vårt Land først gjev seg inn på realitetar, som å talfeste kor mange kvoteflyktningar Noreg bør ta i mot, burde ikkje avisa grunngje sitt syn med tvilsam retorikk. I det minste bør lesarane her på VD få kjennskap til realitetane bak. Men i staden let debattredaktøren dette innlegget raskt gå i gløymeboka, og tilrår heller Sultans farlege retorikk.

12 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
I det minste bør lesarane her på VD få kjennskap til realitetane bak.

En merkelig argumentasjon Runde, all den stund begge er offentliggjort samme formiddag og sjåarane ikke har hatt særlig anledning til å respondere. Dessuten har jeg forklart deg hva som skjer i et land som ikke har migrasjon. Du vet at urbefolkningen desimeres når det ikke tilføres nok fornyelse. Denne prosessen bør pågå på flere plan. 

Jeg har nevnt Hylland-Eriksens teorier for deg, og du har ikke glemt dem, vil jeg tro. Ingen vet eksakt om det er 3000 eller 4000 som er et riktig antall. Det kan like gjerne være 10' fordi vi er håpløst på hælene mht å fornye vår befolkning. Det som stopper oss her er kapasiteten til å sluse fremmede inn. Her burde vi oppøve langt større ferdigheter. 

Vi har heller ingen beredskap på å hjelpe verden med å ta imot klimaflyktninger når dette blir et mer påtagelig problem. 

For å si det kort Runde. Hele retorikken din er "yesterdays news". Du er blitt fraløpt av realitetene og sitter tilbake åpenbart låst i din posisjon. 

PS; Informasjonen om overgrepene i Storbritannia hvor en hel by var plaget av et innvandrermiljø som begikk overgrep er like gamle som Tysfjord, men kanskje Tysfjord er enda større. For ikke å nevne Alvdal og Sandefjord og andre steder befengt med grove overgrepshistorier. Det er intet behov for å lete utenfor fylkesgrensene for å finne skandaler. 

3 liker  
Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Publisert over 2 år siden

En takk til Steinar Runde som hever oss over føleri og svermeri til en saklig oversikt.

Det er vel fordi du er lege at du ser mer helhetlig fremover og setter en diagnose på situasjonen innvandring og forordner medisinering.

I det siste er det fremkommer flere forhold som dummer oss litt ut. Musad Gharahkhani har fått oss til å tenke over at det er pengefolket i fjerne land som kan finansiere en asylreise hit. Folket på det jevne må selvfølgelig pent bli der de er, eller ty til flyktningeleirene.Så vår bestandighet på å" hjelpe de som trenger det mest" har fått en knekk.  Du har også argumenter  om kvoteflyktninger ,og du har jo rett i at de som sitter i gode leire er vel forsørget.Rimeligvis blir det fred i hjemlandet engang ,og hvis leiren har skolegang,så er det vel enklere å leve der,enn å komme hit til fremmedspråklig. Din opplysning om at innvandringe årlig koster på nivå med uttak fra oljefondet,mens det i media daglig klages på nedskjæringer til de aller svakeste etniske nordmenn,vitner om unnlatelsessynd eller religiøst svermeri.

I det siste har også Landbruksdirektoratet satt en kjepp i hjulet for innvandringen ved å vise til at Norge ikke er selvforsynt på matvarer.Nationen 02.03.2018.Videre fra Nationen.Selvforsyningsgraden er rundt 41%,medregnet import av ingredienser i kraftfor,som brukes i oppdrettsnæringen,og for husdyr og fjærkre.Ellers årlig rundt 50%. Halvparten av det vi spiste i fjor var importert og kostet 63,7 milliarder kr.                                                                                                                                                   Vi er altså avhengig av åpne transportveier for å overleve.Og er tørkesomre kommet for å bli, er det ikke sikkert at landene vi importerer fra har overskudd å selge.

Steinar Runde,jeg har tatt en stor dose av din medisin,som kommer til å arbeide imeg videre.Takk.

7 liker  
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

En takk til Steinar Runde som hever oss over føleri og svermeri til en saklig oversikt.

Det er vel fordi du er lege at du ser mer helhetlig fremover og setter en diagnose på situasjonen innvandring og forordner medisinering.

Godt sagt. Støttes fullt ut.

6 liker  
Kommentar #5

Greta Aune Jotun

199 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
For å si det kort Runde. Hele retorikken din er "yesterdays news". Du er blitt fraløpt av realitetene og sitter tilbake åpenbart låst i din posisjon. 

Min erfaring med hva jeg har lest av Runde, er at han grunngir sine meninger - og jeg har stor sans for hans vettuge innlegg. Han er en av de få her på forumet jeg stort sett alltid leser. Flere gode debattanter har forlatt Vd - de ble nok lei av usaklige kommentarer - og i den senere tid - redaksjonens refuseringer. 

5 liker  
Kommentar #6

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Innavl?

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du vet at urbefolkningen desimeres når det ikke tilføres nok fornyelse.

Viss det er innavl du er redd for, så hjelper det fint lite med dei 0,25 millionar muslimar vi har fått til landet, for få av dei vil gifte seg med oss innfødde. Men med 0,75 millionar andre innvandrarar har vi vel fått tilført så pass mykje nytt genmateriale i vår levetid at det held for ei stund. Dei fleste som kjem frå Filippinane og Thailand gjer det nettopp pga ekteskap med ein nordmann.

6 liker  
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

23 innlegg  932 kommentarer

Trøst.

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi har heller ingen beredskap på å hjelpe verden med å ta imot klimaflyktninger når dette blir et mer påtagelig problem. 

Til  trøst for Kristiansen: FN har nettopp lagt frem en intensjonsavtale til underskrivning hvor all migrasjon skal erklæres lovlig hvor migrantene skal få innfridd alle rettigheter ved ankomst til sitt nye land. Jeg regner med at klimaflyktninger er inkludert. Avtalen er såkalt ikke-juridisk bindende som det så fint heter. Så her er det gode muligheter til rikelig påfyll og utskiftning av den opprinnelige befolkning som du ser ut til ønske hjertelig velkommen. Erna og regjeringen har ytret ønske om å skrive under avtalen som er rikelig omtalt i alternative medier, og også  kledelig nevnt i rikspressen. 

3 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
I det siste har også Landbruksdirektoratet satt en kjepp i hjulet for innvandringen ved å vise til at Norge ikke er selvforsynt på matvarer.Nationen 02.03.2018.Videre fra Nationen.Selvforsyningsgraden er rundt 41%,medregnet import av ingredienser i kraftfor,som brukes i oppdrettsnæringen,og for husdyr og fjærkre.Ellers årlig rundt 50%. Halvparten av det vi spiste i fjor var importert og kostet 63,7 milliarder kr.                                                                                                                                                   Vi er altså avhengig av åpne transportveier for å overleve.Og er tørkesomre kommet for å bli, er det ikke sikkert at landene vi importerer fra har overskudd å selge.

Det som er så vakkert og riktig i resonnementet ditt fru Sonefeldt, er at om du får det som du ønsker vil selvforsyningsgraden for en periode gå opp. Der skjer gjennom at ingen nye borgere kommer til riket mens vi som bor her allerede blir færre. Dette er et veldig enkelt regnestykke. Siden norske kvinner føder bare 1,84 barn mot et ønskelig minimum på 2,1 vil urbefolkningen over en generasjons tid desimeres til ca 70-75% av dagens. Da vil du faktisk få det som du vil. Vi blir færre, og så lenge mange nok er i stand til å produsere mat her vil selvforsyningsgraden gå til himmels. 

En gang i en fjern fremtid vil det komme til et skjæringspunkt. Det blir når det ikke lenger er mange nok til å produsere, og hvor de som er produsenter blir for gamle til å slippe rullatoren og karre seg opp i traktoren for å ta en runde med settepoteten. Vi blir en liten eksklusiv befolkning med relativt god råd inntil tilbakeslaget kommer ved at økonomien som ikke lenger produserer realverdier går til grunne. I den utstrekning vi da har penger vil selvforsyningsgraden gå ned, fordi vi vil importere det som ingen lenger produserer innenlands. 

Det er derfor du og Runde i et lengre perspektiv likevel blir en ulykke for landet. Uten tilsig av nye mennesker kan ingen kraft i verden hindre at urbefolkningen går tilbake. Det spørres ikke om jøde eller hellener her, men om det blir noen igjen til å gjøre jobben om vi ikke skaffer dem tilveie før en krise inntrer. Tomheten i dine argumenter kan du se ved at 1% av Norges befolkning utgjør 53000 mennesker i dag. Du kan selv regne ut hvor stor betydning dette vil ha for selvforsyningsgraden. Immigrasjon er derfor ikke et argument for at selvforsyningsgraden ødelegges, men snarere et argument for at den økes gjennom produktive borgere. Siden folketallet minsker mens antall oppgaver øker vil det bli stadig lettere å konvertere nye borgere til produksjonskapasitet og bidragsytere. 

Jeg har lagt merke til at du taler varmt for Senterpartiet. Det kan glede deg å vite at det allerede er tusenvis av immigranter ansatt i landbruksnæringen for å bidra til den vesle selvforsyningsgraden vi har. Det er så man kan våge å spørre om enda flere migranter ville gi større selvforsyningsgrad allerede i dag. Den minst immigrasjonsvennlige næringen og politiske gruppen er en av de som har profittert mest på det de egentlig er politisk imot. 

2 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Viss det er innavl du er redd for, så hjelper det fint lite med dei 0,25 millionar muslimar vi har fått til landet, for få av dei vil gifte seg med oss innfødde. Men med 0,75 millionar andre innvandrarar har vi vel fått tilført så pass mykje nytt genmateriale i vår levetid at det held for ei stund. Dei fleste som kjem frå Filippinane og Thailand gjer det nettopp pga ekteskap med ein nordmann.

Nei, jeg bekymrer meg ikke for innavl. I min bygd er det sjelden man formerer seg internt i familien. Ja, sant og si kjenner jeg ikke et eneste eksempel. 

Derimot kan jeg jo undre meg over at du fremmer denne tråden når du vet bedre om migrasjon enn det du skriver. Hva er feil i den sammenhengen jeg har forklart deg? Hva er feil i logikken her? 

2 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Min erfaring med hva jeg har lest av Runde, er at han grunngir sine meninger - og jeg har stor sans for hans vettuge innlegg.

Jeg er helt enig med deg. Han grunngir sine meninger. Problemet med dem er at de er gått ut på dato og ikke lenger er anvendelige, og det er dette jeg henviser til i min første kommentar her som peker tilbake på de to siste gangene han har postet tilsvarende tråd. Han ser ikke ut til å kunne bevege seg ut av denne fastlåste retorikken som har store huller og ikke kan operasjonaliseres inn i fremtiden. Se forøvrig svar til fru Sonefeldt. 

2 liker  
Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Fertilitet er ikkje statisk, men let seg påverke

Publisert over 2 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Siden norske kvinner føder bare 1,84 barn mot et ønskelig minimum på 2,1 vil urbefolkningen over en generasjons tid desimeres til ca 70-75% av dagens.

Eg er heilt einig i at låg fertilitet er eit stort problem for eikvar folkegruppe som vil overleve. Men fordi folk lever lenger enn éin generasjon, går desimeringa av befolkninga litt saktare enn du skisserer. Her er lekkje til Folkehelseinstituttets side om fertilitet etc: 

https://www.fhi.no/hn/statistikk/statistikk3/fruktbarhet-fodealder-og-helse---fa/

Og her til historisk fertilitet for kvar femårsperiode frå 1845 til 1990: 

https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/3-3-16t.txt (merk, høgreklikk og opne!)

Men merker du og opnar lekkja under (i ny fane eller nytt vindauga), vil du sjå at talet på fødde har variert svært mykje siste hundre åra, frå ein topp på 69 tusen kring 1920, til eit lågmål på 42 tusen i 1936, til ny topp på 71 tusen i 1946, fall frå knapt 68 tusen i 1968 til 51 tusen i 1977, igjen stigning sist på 1980-talet, og fall på nytt siste åtte åra til ca 56 tusen, som er rekordlågt i høve til folketalet, med TFR på 1,61.

https://www.ssb.no/statbank/table/05803/chartViewLine/

Prevensjon finst og vil finnast, og abortlova let seg ikkje forandre i vår generasjon. Men når det gjeld stimuleringstiltak, har vi mykje å gå på. Omsorga for EMA under 15 år kostar to millionar kroner per år; for dei over 15 år, knapt 700000 i året. Kor mange norske kvinner ville ikkje med glede fødd både 2,3 eller 4 barn, viss dei fekk slik belønning for kvart av dei per år. 

Norske styresmakter ter seg noko likt småfuglane som har fått besøk av gauken. Dei før opp andre sine ungar, til dels i staden for sine eigne. Men det er ein stor skilnad. Småfuglane blir lurte, medan leiarane våre gjer dette med vitande og vilje. Dei greier framleis å lure mange og får 'god' hjelp av media til å kneble alle som opponerer. Men før eller seinare vil sanninga kome for ein dag. Sjølv mastodonten Sovjetsamveldet fall, takka vere Solsjenitsyns og andre dissidentars mot og forfattarskap.

4 liker  
Kommentar #12

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Lekkjer

Publisert over 2 år siden

Dei to siste lekkjene fungerer ikkje, for ein må lage tabellane/grafane sjølv i SSB sin Statistikkbank. Det er ikkje mogleg å lage lekkje til ein ferdig graf. Men teksta mi forklarar hovudpoenget.

2 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men merker du og opnar lekkja under (i ny fane eller nytt vindauga), vil du sjå at talet på fødde har variert svært mykje siste hundre åra, frå ein topp på 69 tusen kring 1920, til eit lågmål på 42 tusen i 1936, til ny topp på 71 tusen i 1946, fall frå knapt 68 tusen i 1968 til 51 tusen i 1977, igjen stigning sist på 1980-talet, og fall på nytt siste åtte åra til ca 56 tusen, som er rekordlågt i høve til folketalet, med TFR på 1,61.

Jeg tror at det du viser til her er det fenomenet som Eilert Sundt påpekte i sine befolkningskurver allerede på attenhundretallet. Essensen i disse er at økningen i befolkningen vil svinge, i like kurver hele tiden, men hver gang på et lavere nivå enn den foregående. Jeg tror det formelle navnet er De Eilert Sundtske befolkningskurver. Jeg lærte om dem for snart 40 år siden så jeg er litt usikker på navnet. Så langt vil jeg derfor gi deg rett. Da er vi også på sett og vis enige om utviklingen igjen, og spørsmålet er hva som kan gjøres for å heve etnisk norsk formering. 

Det finnes tiltak som kan settes inn, og enkelte markante familiepolitikere som Kåre Willoch har vært inne på at tiltak som vil gjøre det praktisk talt gratis for unge å bli foreldre er å foretrekke. Samtidig snakker han om tilrettelegging av studier og arbeidsforhold slik at denne fasen går lettere enn vi kjenner den i dag. Jeg støtter Willochs syn, og mener at en slik politikk er mulig. MEN det er ikke en slik politikk vi fører, og vi vil heller ikke komme til å føre den i overskuelig fremtid. 

Så da er vi tilbake til utgangspunktet vi har diskutert i et par tråder også tidligere; bedre å tilrettelegge for en kontrollert og styrt innvandring av noen tusen hvert år slik at vi kan opprettholde befolkningen og velferdsnivået. Dette kommer ikke av seg selv. Det trengs ledige hender for å arbeide og skape velferden. 

Og til sist har vi da poenget om antall. Jeg holder det for sannsynlig at kvoteflyktninger i antall av 3-4000/år altså ikke rekker men at man må gå mer drastisk til verks. Jeg tror ikke noen kan motbevise påstanden. Man kan argumentere mot den fordi man ikke liker den eller er uenig, men jeg tror påstanden står seg, og at konsekvensene ved å ignorere det faktum den er basert på er en befolkning i tilbakegang. Mer er det egentlig ikke å si om den saken. 

Lykken må være om vi kan klare å fange opp innvandrerne og utdanne dem til vårt formål. Utgangspunktet de har med seg når de kommer til Norge varierer, og vi må derfor være forberedt på at vi må satse på utdannelse og tilpassing. Vi kan ikke forvente at Sverige og Polen skal sende oss sine beste hele tiden. Vi må nok være forberedt på at det blir en tildels sammensatt masse som kommer over årtiene vi har foran oss. 

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Sjølv mastodonten Sovjetsamveldet fall, takka vere Solsjenitsyns og andre dissidentars mot og forfattarskap.

Mastodonten falt ikke pga litteraturens utvikling men fordi den ikke lenger klarte å brødfø sin befolkning, slik Egypt falt for noen år siden, og av samme grunn som det utkjempes en krig i Syria. Mange andre land kunne vært nevnt i samme forbindelse. 

Kommentar #15

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Eilert Sundts lov

Publisert over 2 år siden

Du er inne på Eilert Sundt. 

Her kan vi lese om "Eilert Sundts lov" i Store norske leksikon: 

https://snl.no/Eilert_Sundts_lov

Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Du er inne på Eilert Sundt. 

Her kan vi lese om "Eilert Sundts lov" i Store norske leksikon: 

https://snl.no/Eilert_Sundts_lov

Takk. Slik det beskrives her peker det ikke i en så omfattende retning som det jeg engang lærte, hvor altså svingningene skal ha fortsatt inntil vår tid på samme vis. 

Kommentar #17

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Presten Eilert Sundt mente vel å påvise disse svingningene opp til sin egen tid, dvs til midt på 1800-tallet. Og det indikerer vel en fortsettelse (etter hans mening) ... Interessant er det uansett.  

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Presten Eilert Sundt mente vel å påvise disse svingningene opp til sin egen tid, dvs til midt på 1800-tallet. Og det indikerer vel en fortsettelse (etter hans mening) ... Interessant er det uansett.  

På sitt mest groteske kan dette gi situasjoner hvor små bygder ute i distriktene ikke har mannskap til å begrave sine egne fordi de arbeidsføre er ute og forsvarer grensene med våpen i hånd. 

Men samtidig, mennesker er egentlig ikke problemet. Det er ressursfordelingen som er skjev. Befolkningsekspertene er relativt enige om at verdens befolkning vil stagnere på mellom 14-15 mia, ut fra at den generelle velstandsutviklingen brer seg til stadig fler. Ingen av oss vil leve lenge nok til å oppleve akkurat dette, men det er likevel et faktum at til tross for større sprik mellom topp og bunn blir det færre fattige i verden. Nå er vi nede på ca 12%. Dette gir håp om at stadig flere av skjevhetene vil jevne seg ut og at folk vil finne leveveier der de er. 

Rike områder som Norge og Europa vil naturligvis være ettertraktet for bosetning, og vi vil få klimaflyktningene. På moderne norsk kalles slikt et logistikkproblem. Det handler om å ordne flyten. Vi vil derfor i tider oppleve press for å ta inn flere, mens i andre perioder vil de bli savnet. Over tid klarer nok verden å håndtere dette. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere