Lars Gule

97

Var Muhammed pedofil?

En nylig avsagt dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår fast at Østerrike hadde rett til å dømme en person for uttalelser om at profeten Muhammed var pedofil. Dette er en svært uheldig dom.

Publisert: 27. okt 2018  /  1648 visninger.

Bør man straffefritt kunne si at profeten Muhammed var pedofil? Ja, det bør man. Er det sant at Muhammed var pedofil? Nei, det er det ikke.

Påstanden om Muhammeds pedofili bygger på hans ekteskap med det vi i dag kaller en mindreårig. Ekteskap med mindreårige var og er fortsatt – dessverre – alt for vanlig omkring i verden. Men ekteskap med mindreårige er ikke det samme som pedofili. Pedofil og pedofili har blitt skjellsord for mange, som gjerne brukes av islamofobe mot profeten Muhammed som uttrykk for forakt for denne personen. Men skjellsordbruken er bare uttrykk for mangel på kunnskap og/eller en systematisk bruk av depresiserende språk.

Pedofili vs. barneekteskap

En pedofil person har en seksuell dragning mot barn, fortrinnsvis barn før de har kommet i puberteten, når vi legger den medisinske definisjonen av pedofili til grunn. Ekteskap med mindreårige eller barneekteskap har en rekke andre grunner – sosiale, økonomiske, politiske osv. I Europas historie har det blitt inngått mange barneekteskap for å bygge politiske allianser, sikre vennskap mellom familier, kongehus og nasjoner. I dag er barneekteskap særlig utbredt i Latin-Amerika, Afrika sør for Sahara og i en del muslimske land (Child Marriage Around the World).

Det er også verdt å merke seg at den seksuelle lavalderen varier i stor grad, også i Europa – det er bare tre år siden Spania hevet den fra 13 til 16 år.

Muhammed var ellers gift med en rekke kvinner og hadde flere konkubiner som slett ikke var mindreårige – tvert imot. Og vi vet at han kunne «ordne seg» de ektefeller og konkubiner han måtte ønske. Derfor er påstanden om Muhammeds pedofili – i presis medisinsk forstand – bare tåpelig.

Men han begikk vel et overgrep mot Aisha da han giftet seg med henne siden hun var mindreårig? Ja, dersom hun faktisk var mindreårig, og selv om ekteskapet først ble såkalt fullbyrdet etter at hun kom i puberteten. Og at Aisha var mindreårig er noe svært mange muslimske lærde og legfolk legger til grunn som historisk sannhet. Dette angivelige faktum blir også av en del lærde brukt til å legitimere barneekteskap i dag. Det er selvsagt mer enn forkastelig. Det skal fordømmes!

Det har likevel fra en del muslimsk hold kommet innvendinger mot påstandene om at Aisha var mindreårig. Da vises det til årstall, kronologier, alder på slektninger m.m., hvilket indikerer at Aisha slett ikke var så ung som en del kilder hevder, da ekteskapet ble inngått. Det er imidlertid irrelevant for spørsmålet om det faller inn under ytringsfriheten å hevde at Muhammed var pedofil.

Ytringsfrihet?

For det er det saken E.S. v. Østerrike i Den europeiske menneskerettighets-domstolen (EMD) handler om. Dette handler om ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser. E.S. ble i østerriksk rett funnet skyldig i å ha framsatt påstander om profeten Muhammed som er usanne, injurierende og egnet til å forstyrre de fredelige relasjonene mellom religionene i Østerrike. (Se side 3-4 i EMDs kjennelse: E.S. v. Austria).

Mange vil si at krasse, provoserende og støtende påstander om religiøse dogmer, praksiser og personligheter er beskyttet av ytringsfriheten. I artikkel 10 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som også er norsk lov, heter det:

«1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.»

Det er punkt 2 som er avgjørende her. Spørsmålet EMD har tatt stilling til er:

1) Har Østerrike en lov som forbyr provoserende og hatefulle – eller blasfemiske – ytringer?
2) Hadde domstolen et legitimt formål da de dømte E.S.?
3) Er straffebestemmelsene i østerriksk lov og straffeforfølgelsen i den aktuelle saken nødvendig i et demokratisk samfunn?

1) Partene er enige om at Østerrike har den type lovgivning som er nevnt, § 188 i straffeloven (s. 15 i kjennelsen).

2) EMD mener østerriksk domstol hadde et legitimt formål med domfellelsen – nemlig “preventing disorder by safeguarding religious peace, as well as protecting religious feelings, which corresponds to protecting the rights of others within the meaning of Article 10 2 of the Convention.” (s. 15 i kjennelsen).

3) Så drøfter EMD om domfellelsen av E.S. var nødvendig i et demokratisk samfunn. Her er domstolen ganske grundig, men viser til at medlemsstatene har en vid skjønnsmargin i slike saker. Det er også den nasjonale domstolen som er best egnet til å avgjøre hva som var (er) nødvendig i en gitt situasjon. EMD mener altså at de ikke – eller i svært liten grad – skal overprøve a) nasjonal lovgivning, og b) nasjonale domstolers konkrete vurderinger. EMD skal føre tilsyn med at rettslige avgjørelser i medlemslandene hovedsakelig ligger innenfor konvensjonsforpliktelsene, gitt statenes vide skjønnsmarging:

“In exercising its supervisory function it is not the Court’s task to take the place of the national authorities, but rather to review under Article 10, in the light of the case as a whole, the decisions they have taken pursuant to their power of appreciation, particularly whether they based their decisions on an acceptable assessment of the relevant facts… Where the balancing exercise has been undertaken by the national authorities in conformity with the criteria laid down in the Court’s case-law, the Court would require strong reasons to substitute its view for that of the domestic courts …”

For vid skjønnsmargin

I lys av ovenstående konkluderer retten med at de østerrikske myndighetene hadde en vid skjønnsmargin i den aktuelle saken fordi de var bedre stillet til å vurdere faren for uro i samfunnet mellom religiøse grupper, enn det EMD er.

Dommen er altså ganske grundig og godt begrunnet. Men er den godt nok begrunnet? Nei. Blant annet fordi EMD tillegger religiøse følelser en plass de ikke bør ha. Det er liten grunn til å skille religiøse følelser fra andre følelser, og vi såres, støtes og provoseres av mye. EMD burde selvsagt ha forholdt seg langt mer spesifikt til KRENKELSER – av menneskeverdet. En slik krenkelse har ikke funnet sted i dette tilfellet. Grove karakteristikker av (for lengst) avdøde personer er ikke en krenkelse av noens menneskeverd i dag, verken individuelt eller som (religiøs) gruppe.

EMD kunne også ha vektlagt rekken av anbefalinger om å oppheve blasfemi-paragrafer fra både Europarådet, EU-parlamentet og FNs menneskerettighetskomité.

Dermed kunne EMD også i større grad ha vektlagt forskjellen på sårende, støtende og provoserende ytringer på den ene siden, og hets, hat og voldsoppfordringer på den andre siden. Selv om en slik distinksjon ikke alltid er lett å trekke, er det mulig. Særlig er det mulig når man vurderer konkrete saker. I det aktuelle tilfellet – et mindre seminar og med noen få ytringer i en videre kontekst – er det på ingen måte rimelig å se uttalelsene som oppfordring til vold eller hat mot alle muslimer. Ytringene representerte (feilaktige) påstander om profetene Muhammed og en implisitt kritikk av sex med barn. Dette burde vært beskyttet av ytringsfriheten slik den er nedfelt i EMK artikkel 10.

Sammenfattet

A) Nei, Muhammed var ikke pedofil – men det skal ikke være straffbart å si det!

B) Østerrike er «skurken» her ved å ha en straffelovgivning som kriminaliserer blasfemi. § 188 i den østerrikske straffeloven må bort.

C) Selv om de østerrikske myndighetene hadde et legitimt formål med å straffeforfølge E.S. for å bevare ro mellom religiøse grupper, er dette et alt for inngripende virkemiddel i den aktuelle saken.

D) Det var heller ikke nødvendig i et demokratisk samfunn å innskrenke E.S.’ ytringsfrihet gjennom straffeforfølgelsen.

E) EMDs avgjørelse er således urimelig og uheldig fordi den setter presedens, om enn denne presedensen er av begrenset gyldighet.

Det er ingen fare for at denne avgjørelsen vil få konsekvenser for norsk rettspraksis. Norsk straffelov og rettspraksis er annerledes enn i Østerrike. Dermed vil også rammene for ytringsfriheten være annerledes.

Og det er noe av det uheldige. EMD bør bidra til en felles europeisk rettspraksis på de områdene som dekkes av konvensjonsbestemmelsene. Det er grunn til å frykte at EMD beveger seg bort fra en slik normgivende rolle som følge av kritikken fra mange hold om at EMD i for stor grad har blandet seg inn i nasjonal lovgivning og rettspraksis.

Mange vil kommentere denne avgjørelsen i tiden som kommer. Da er det greit i det minste å ha lest den.

Lars Gule

Tidligere publisert på Religioner.no 

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hvem er egentlig skurken?

Publisert over 2 år siden

Er Østerrike skurken? De bruker blasfemiloven slik at de kan roe ned en religiøs gruppe som har tendens til å skape voldeligheter over hele verden om deres hellige mann (Mohammed) blir krenket. Istedet for å krenke en slik gruppe som tyr til vold for å skremme mennesker og myndigheter verden over, se karikatur striden, så velger Østerrike å bukke under før de i det hele tatt blir presset fra en slik mobb. De velger heller den lettere løsningen det er å krenke rettighetene til en person, samme gjør EU, istedet for å stå opp mot den virkelige skurken, den muslimske mobben som er full av uvitenhet.

MVH

Rolf Larsen

10 liker  
Kommentar #2

Ywe Cærlyn

4 innlegg  5 kommentarer

Lærdhetsnivå.

Publisert over 2 år siden

Så var det lærdhetsnivå. Han heter Muhammad. Ikke Muhammed.

Og Koranen kan umulig være fra en pedofil. Men jihad-sekter, kan kanskje ha noe med slikt å gjøre, f.eks jeg ser pedofilimisbrukte, er opptatt av jihad her i Norge.

Kommentar #3

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Om "Depresiserende språk"

Publisert over 2 år siden

Skimte det samme i bruk av ordet "islamofobi"   ....

2 liker  
Kommentar #4

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Neppe

Publisert over 2 år siden
Daniel Hehir. Gå til den siterte teksten.
Skimte det samme i bruk av ordet "islamofobi"

Det stemmer ikke Hehir, for islamofobi har  alle fall hos meg en presis definisjon og representerer derfor en presis språkbruk. 

Lars Gule

1 liker  
Kommentar #5

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

om en fobi

Publisert over 2 år siden

En "fobi" en sykelig frykt for noe ..  et psykologisk begrep / ord for en irrasjonell og ubegrunnet frykt for noe.  En overdreven frykt. 

Det vil da si at homofile har en vel begrunnet frykt.  Frafallen har en vel begrunnet frykt. De som har en Kristen tro har en vel begrunnet frykt. Ateister. Jøder. Kvinner (ikke minst utro kvinner). Vanntro. De som kritiserer Islam eller Mohammad har i høyeste grad en vel begrunnet frykt. Journalister eller kunstner som tegner satiriske tegninger.           

... Har jeg glemt noen?  

Ja, så er det er de såkalte "blasfemer" da.

Det å kalle profeten M. for en pedofil er muligens å gå for langt. Om han virkelig hadde noe drifter for unge jenter vet vi vel ingenting om.  Selv om du påstår det motsatt. Det er utrolig mange gamle menn som lever i et forhold med sin egen kone som allikevel tenner på unge jenter og barn, dessverre.  Slaver og konkubiner var også innafor det "normale" i M. dager.  Det var openlyst  praktisert i denne tiden, det sier seg selv. Det var vel "kultur" eller "ukultur" sett fra dagens perspektiv.  Uansett, det sier litt om hva slags person M. egentlig var å kunne i det hele tatt ha et så ung jente til "bruk" for sin egen seksuel nytelse.  Kalle det misbruk om du vil.  Det var uten tvil ikke noe "likeverdig" forhold. Langt ifra.  En mann med opp imot 11 koner var tydeligvis opptatt av seksuel nytelse. Ikke for å nevne de 72 jomfruer som venter man i himmelen om man er en god muslim.  (en mannlig god muslim).  

Jeg lurer på hva blir det neste.  Forbud å si at M. var en palygamist? Forbud å si at han var en drapsmann? Tyv? Analfabet? En falsk profet? 

.....Har jeg glemt noe?

Ytringsfrihet er er blitt tråkket på. Det har fått seg en alvorlig knekk. Sannsynlig begrunnet i "en redsel" for hvilken reaksjon som kunne komme fra verdens tilhengere av "the religion of peace" Islam.  

Kan vi kalle det pga en fobi ...?

5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere