Kristin Gunleiksrud Raaum

30

KOM I KIRKEN, SYLVI LISTHAUG!

Sylvi Listhaug kommer i sin bok med harde angrep på Den norske kirke. Hun hevder at den «råtner på rot», er en «oppbevaringsplass for gamle travere fra bistandsbransjen og venstresiden» og «mer en arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro». Hun stempler og karikerer, og det blir dessverre nødvendig å ta til motmæle.

Publisert: 24. okt 2018


For det er ikke sant, det Listhaug hevder. Så kom i kirken og se selv, Sylvi Listhaug. Der lyder forkynnelsen hver eneste dag, fra kirker over hele landet. Evangeliet forkynnes i musikk, handlinger og ord. Kom og hør, Sylvi Listhaug. På konfirmantundervisning, søndagsskole, eldretreff, babysang, gudstjeneste, konserter. Listen er lang. Men det er jo ingen nyhet at kirken tror på Gud. Dette når sjelden førstesiden på avisene. Men det er helt sant.

Folkekirkens ideal og forpliktelse er Jesu åpenhet mot mennesker. Vi inspireres som kirke av Jesu programtale i Nasaret ved begynnelsen av sitt virke: «Herrens ånd har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren». Dette budskapet forplikter kirken til å være diakonal, til å ha omsorg for mennesker i nød. Samtidig er det en tale som går rett inn i motsetningene i samfunnet, med de kreftene som skaper fattigdom og undertrykkelse. Og her står kirken i en lang og forpliktende tradisjon. Det er mye kritikk av makt i bibelen. Profetene i Det gamle testamente roper ut sin vrede over de rike og mektige, som profeten Amos som med sterke ord refser dem som »undertrykker småkårsfolk og knuser de fattige». Og Jesus har harde ord mot de mektige. Han for alltid forpliktet kirken til å stå opp for den svake. Jesu ord lyder igjen og igjen og forplikter kirken og troende mennesker: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg

Men kirken har også en annen side ved sin historie, at den i perioder har gått maktens ærend og vært maktens redskap. Kirken har flere ganger vist underdanighet overfor makthavere og vært en del av maktens undertrykkende apparat. Hvis vi skal kritiseres for noe, er det når vi ikke ropte ut evangeliets frigjørende kraft i handling og ord. Eller når vi rammes av Jesu ord: «For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.»

Så kom i kirken, Sylvi Listhaug, og hør selv!

4 liker  
Kommentar #1

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kristin Gunleiksrud Raaum. Gå til den siterte teksten.
Og Jesus har harde ord mot de mektige. Han for alltid forpliktet kirken til å stå opp for den svake. Jesu ord lyder igjen og igjen og forplikter kirken og troende mennesker: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg

Hva med det ufødte liv? Rammer ikke Jesu ord også de som vil ta livet av fosteret i mors mage? (Taushet.) Dette selektive folkekirketøvet om de svake og syke er helt verdiløst. Hvor er Den norske kirke i striden om dødshjelp? Hvor er Den norske kirke i debatten om eugenisk indikasjon? Hvor er Den norske kirkes representanter når organisasjonen Menneskeverd inviterer til debattaften?

16 liker  
Kommentar #2

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Hva har vi gjort mot Jesus?

Publisert over 3 år siden
Kristin Gunleiksrud Raaum. Gå til den siterte teksten.
Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg

Mye skrik og lite ull fra Kristin Gunnleiksrud Raaum.

8 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Gunleiksrud Raaum med selvrefererende inkonsistens

Publisert over 3 år siden

Ja, det er mye kritikk av makt i bibelen, men det ser ut til at enkelte har behov for å minnes om at meget av kritikken faktisk er rettet mot religiøse ledere og administratorer. Noen ganger får man unektelig den opplevelse at flere teologer i DnK har endret kirkens vesen og tro til ren ideologi. Tragikomisk nok insisterer Kristin Gunleiksrud Raaum tydelig nok på at hun, qua representant for DnK, selv skal legge premissene (!) for undersøkelser og studiet av DnKs teologiske livssyn og praksis. (Ref. "Hvis vi skal kritiseres for noe...") Dermed blir det bare én innfallsvinkel: Autoritetenes og ledernes egen. Dvs det finnes ingen andre gyldige posisjoner å kritisere DnK ifra; og det er selvsagt like utilstrekkelig som uakseptabelt. Raaum tror naivt nok at kritikk skyldes mangel på innsikt og erfaringer. Man skal m.a.o. "ikke komme her og komme her",... Og identifiseres din kritikk med Frp, så anses den som ugyldig allerede før den er ferdig formulert. Kristin Gunleiksrud Raaum ville faktisk vinne betydelig på å ikke fremtre så suffisant.

Der bibelen er redusert til instrument til fordel for en ideologi, der er man på avveie uansett kirkelige referanser og forkledning. Gunleiksrud Raaum illustrerer altså på fornøyelig vis det hun mener på opponere mot: Hun hever fanene for en rekke appeller og fordringer fra bibelens profeter og Kristus; men både legitimerer og identifiserer seg med en kirke som på visse områder samtidig ikke handler i tråd med dette. Ref. f.eks. Steenhoff sitt innlegg over. Og det er faktisk den prestelige dobbeltheten ad hoc som profetene og Kristus reagerer på. IKKE fordringene og appellene fra fariseere og de skriftlærde: Gjør som de sier, ikke som de gjør. Listhaug og en rekke andre kan for all del komme i kirken og høre. Men om det man gjør kan ha en slem tendens til å overdøve det man sier, så er det det siste som overbeviser.

Raaum kunne også ha benyttet andre bibelske referanser, men muligens er tro og ideologi så sammenvevet at hun tilfreds kun ser det hun vil se... -og ikke det hun ikke vil se. Og apropos det å se, så har gamle Amos et hint: «Se, dager kommer, sier Herren Gud, da jeg sender hunger i landet: Ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord». 

12 liker  
Kommentar #4

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Desverre (?) er KGR sitt innleg og preses Helga Haugland Byfuglien sitt innlegg på DNK sine Facebooksider krystallklare indikasjoner på hvor politisk DNK har blitt. 

Her blir det - top down - klart definert hva som er tidens "kristelige utfordringer" og det er ikke mindre tydlelig i fra kirkeoverhodet hva som er de rette "kristelige" handlinger/holdninger i de samme sakene. 

Et annet problem er vektleggelse på "gjerninger" noe som avslører en forunderlig forståelse av evangeliets budskap om frelse av nåde. 

Når det er sagt er det forstemmende at en preses i DNK ikke har et mer perspektivrikt syn på hvordan de nevnte utfordringene kan løses - jf. debatten rundt Terje Tveds nye bok. 

KGR og Byfuglien presser det hele inn i godhetstyrraniet og Max Webers verdirasjonalisme - det er ikke så nøye om det virker bare gjerningen oppfattes som god og edel.

10 liker  
Kommentar #5

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Denne nesten harmdirrende indignasjonen

Publisert over 3 år siden

over en konkurrende kirkes moralske tilkortkommenheter blir noe hul og verdiløs når man samtidig går den katolske kirkes moral og etikk litt etter i sømmene. Jeg betviler ikke unge Steenhoffs personlige moralske integritet eller rettskaffenhet, man hans kirkes håndtering av skandalene den har vært igjennom de siste årene gir ikke akkurat kirken berettigelse til å gjøre seg til dommere over andre kirkesamfunns gjøren og laden.

Når det gjelder dette havet, og det er virkelig et hav, av saker om seksuell mishandling av barn og ungdom kommer den katolske kirkes menn moralsk og etisk til kort i forhold til det meste av resten av verden. Jeg kan bare vise til denne BBC nyhetssiden for de som vil følge litt med hva som skjer: https://www.bbc.com/news/topics/c9z6w6n469et/catholic-church-sexual-abuse-cases Det mest bemerkelsesverdige i veldig mange av disse sakene er kirkens menns uvilje til å håndtere dette på en lovmessig måte. I jussen har vi Bonus pater familias, eller hva ville en rettskaffen vanlig person gjort i gitte tilfeller, et prinsipp som møter hard motstand i den katolske kirke.

Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Jebsens krav ang. berettigelse og ytringsrett

Publisert over 3 år siden

Om en person ikke kan kritisere et bestemt kirkesamfiunn fordi det egne sådanne har flere eksempler på grov svikt, så innebærer det at kritikk utenfra aldri kan ytres. Og dermed mister man verdifulle blikk med tilhørende ytringer utenfra. Kritikk forutsetter nemlig evne til kritisk distanse og det å erkjenne egen subjektivitet, bias og habitus m.m.. Ingen kommer unna det siste her, selvsagt. Men man kan bevisstgjøre seg deres pregende effekter på blikk og tolkninger. Fisken vet som kjent først hva vann er først den dagen den tar et hopp over vannflaten. At den ene og andre kritiserer et bestemt kirkesamfunn betyr selvsagt ikke at vedkommende IKKE kritiserer det egne kirkesamfunnets overtramp etc. når det skjer.

Man bør selvsagt ta sak for sak; den ene gangen er det det egne kirkesamfunnet som er i fokus, det neste et annet. Nettopp fordi man tar for seg sak for sak. Og selvsagt inkludere enhver som har bidrag i diskursen.

De fleste evner altså å sortere. og det før man puerilt og triumferende sier sitt evige: "Jammen, du da?!" 

6 liker  
Kommentar #7

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Gode Nyhagen,

Publisert over 3 år siden

jeg våger påstanden at utsagn som "Dette selektive folkekirketøvet om de svake og syke er helt verdiløst.",  ikke faller inn under begrepet kritikk. Verken saklig eller berettiget. Meg minner det mest om dirrende moralsk pekefinger, dog med liten moralsk tyngde. Og nettopp i denne sammenheng er det greit å huske Jesu ord  “He that is without sin among you, let him cast the first stone at her.” 

Jeg er samtidig klar over at nettopp abort og det ufødte barn er et av de viktigste moralske/etiske spørsmål i DKK, og således sikkert ligger unge Steenhoff nært. Hans første kommentar vikrer derfor kanskje mest som en ren ryggmargsrefleks enn et gjennomtenkt saklig kritisk argument mot DNK behandling av sakene han nevner.

Kommentar #8

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Men da ser vi forskjellig på dette. Jeg mener positivt at Eirik A. Steenhoff har legitim rett til å ytre seg slik han gjør ut fra hans erfaring av Jesus Kristus; altså når man leser hans kommentar ut fra de sitater han forholder seg til. Steenhoff stiller seg her f.eks. på de svakeste og ordløse sin side; de uten ytringsmuligheter. Og det er ikke bare entydig bra, men et kategorisk imperativ for enhver kirke og troende ut fra Kristi evangelium: Nettopp i et samfunn hvor de siste fremdeles er de siste, og de svakeste ennå de svakeste. Og i motsatt ende de første, fremdeles de første - de sterkeste fortsatt de sterkeste. Og slik kan de sistnevnte påberope seg definisjonsrett og makt. Og bruke den. Om et kirkesamfunn legitimerer dette, eventuelt gir opp og følger med på lasset og heller sørger for at takten med makten ikke provoserer nevneverdig, så har den forlatt sin identitet qua Jesu Kristi kirke. 

At du like vel anser at han har liten moralsk tyngde og kun uttrykker seg på ryggmargsrefleks er faktisk noe fornøyelig. Din bibelske henvisning rammer m.a.o. bredt her. Steenhoffs ryggmargsrefleks kan dog sies å fungere på beste måte, når han dog har Jesus Kristus i hjertet.

6 liker  
Kommentar #9

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
over en konkurrende kirkes moralske tilkortkommenheter blir noe hul og verdiløs når man samtidig går den katolske kirkes moral og etikk litt etter i sømmene. Jeg betviler ikke unge Steenhoffs personlige moralske integritet eller rettskaffenhet, man hans kirkes håndtering av skandalene den har vært igjennom de siste årene gir ikke akkurat kirken berettigelse til å gjøre seg til dommere over andre kirkesamfunns gjøren og laden.

Tre ting:

1. Det er ikke spesielt «fair»/moralsk riktig å diskvalifisere en meningsmotstander (?) gjennom dennes tilhørighet til en kirke, e.l. Hvem andre enn katolikker får den typen anklager?

2. Min «personlige moralske karakter» har ditto ingen betydning for det jeg sier. Dette handler ikke om meg, men om hvordan en annen kirkelig organisasjon opererer etter noen premisser jeg er fundamentalt uenig i.

3. Den norske kirke er ingen «konkurrerende kirke,» men et kirkesamfunn som deler den kristne tro og tradisjon med DKK på mange vis. Utviklingen i Den norske kirke er så beklagelig nettopp fordi dette er troende søsken. Man kan diskutere utviklingen i andre kirker opp og ned, også Den katolske. Men det var ikke poenget her. Derfor er også håndteringen av overgrep helt på siden av debatten. Dette handler om hvilke prinsipper man har i teologi og praksis—og ethvert overgrep bryter eklatant med kristen tro. Det burde det være overflødig å nevne

4 liker  
Kommentar #10

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er samtidig klar over at nettopp abort og det ufødte barn er et av de viktigste moralske/etiske spørsmål i DKK, og således sikkert ligger unge Steenhoff nært. Hans første kommentar vikrer derfor kanskje mest som en ren ryggmargsrefleks enn et gjennomtenkt saklig kritisk argument mot DNK behandling av sakene han nevner.

Saklig kritisk argument? Nei. Jeg kom med en påstand, et utsagn. Synd at du ikke ser forskjellen. Hva med dine egne hersketeknikker – jeg synes ikke at de kvalifiserer til noe som helst?

5 liker  
Kommentar #11

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Her var det lite skrik og mye ull fra flere kommentatorer.

Kristin Gunleiksrud Raaums innlegg er både relevant og god.  

Kommentar #12

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kristin Gunleiksrud Raaum. Gå til den siterte teksten.
Kirken har flere ganger vist underdanighet overfor makthavere

Har.  

Den norske kirke viser også underdanighet i dag overfor de som lager lover som ikke harmonerer med Guds Ord/Kristi lære. For eksempel abortloven, loven om kjønnsnøytralt samliv, skilsmisse/gjengifte osv. Hvis Kirken hadde vært tro mot Kristus, hadde de ledet  mennesker rett og likevel vist disse nestekjærlighet. Nestekjærlighet er ikke å frata seg selv retten til å tro på Guds Ord, men hva Paulus sier i Rom. 13:8-9.

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere