Lederartikkel Vårt Land

Ja til Det gamle testamentet

Hele kristendommen er bygget ved hjelp av jødedom. Dermed står kirken i takknemlighetsgjeld til jødedommen.

Publisert: 24. okt 2018

Tekster fra Det gamle testamentet hører ikke hjemme i en kristen gudstjeneste, mener den pensjonerte danske teologiprofessoren Mogens Müller.

LES OGSÅ: Det problematiske testamentet 

Hovedargumentet er sympatisk: «I dag kan vi selvfølgelig ikke arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter», skriver han på debattplass i Vårt Land. Han mener at den tradisjonelle kristne måten å lese Det gamle testamentet på, der man tolker teksten i lys av åpenbaringen om Kristus, er et uttrykk for «bibelimperialisme».

Dette argumentet trekker Müller så videre til sin ytterste konsekvens: Det gamle testamentet, lest på sine egne betingelser, er ikke kristendom, men jødedom, mener han. Dette gjør tekstene til en «fremmed røst» i kirken. Dermed har den danske professoren resonnert seg fram til et brudd mellom kirken og dens jødiske røtter.

Vi er enige i at respekt for andre mennesker og ­tradisjoner er en kristen dyd. Det er likevel ikke selve premisset som forkynnelsen i en kristen kirke skal måles mot. En kirke skal forkynne det kristne evangelium, som handler om Jesu forkynnelse og gjerninger, død og oppstandelse. Jesu egen forkynnelse var utlegning og fortolkning av Det gamle testamentet. Han understreket at Toraen og profetene ikke kan settes til side. Å bryte kirkens bånd til GT og jødedommen vil dermed være et brudd med både historien og med Jesu egen forkynnelse.

Dessuten må ikke bare tekstlesningen fjernes dersom vi skal bryte båndene til jødisk tradisjon. Også liturgien, bønnene, og salmene er en videreføring av tradisjonen fra synagogen. For ikke å nevne nattverden, som er en videreføring av påskemåltidet som jøder har feiret i uminnelige tider. Og noe vil unektelig mangle hvis menigheten skal forlate kirken uten å ha mottatt velsignelsen.

LES OGSÅ: NT-forsker: Går vekk fra den billige nåden.

Vi vil velge en helt annen tilnærming til problemstillingen: Hele kristendommen er bygget ved hjelp av jødedom. Dermed står kirken i takknemlighetsgjeld til jødedommen. Vi yter gjerne samme tjeneste videre. Om noen kan bli inspirert av Jesus – vær vår gjest! Vi blir ikke truet av at noen bruker vår rikdom på en annen måte enn oss selv. Ingen gruppe eier en hellig tekst – det er i så fall det som ville vært bibelimperialisme.

2 liker  
Kommentar #1

Sigmund Svarstad

57 innlegg  123 kommentarer

Bibeltolkingens forutsetning

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
«I dag kan vi selvfølgelig ikke arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter», skriver han på debattplass i Vårt Land. Han mener at den tradisjonelle kristne måten å lese Det gamle testamentet på, der man tolker teksten i lys av åpenbaringen om Kristus, er et uttrykk for «bibelimperialisme».

Hvorfor kan ikke kristne arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter, når det faktisk var det Jesus  i sin tid gjorde???

For Jesus fortoner ikke Gud seg som en universell singularitet, men som en kosmologisk treenighet. Slik også i den bibelske kosmogoniens grunnsetning i 1 Mos. 1:1: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden." 

I Jesu tolkning av Bibelens grunnsetning fremstår den ikke som en konstatering av et historisk faktum, men som et hel(het)lig verdensbilde til tidløs forståelse av forholdet mellom ånd og materie. Til tidløs livs-, menneske- og kausalitets-forståelse m.a.o.

Slik forstått representerer Jesus et udiskutabelt brudd med tradisjonell jødisk tolking av Toraen.

1 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Vi vil velge en helt annen tilnærming til problemstillingen: Hele kristendommen er bygget ved hjelp av jødedom. Dermed står kirken i takknemlighetsgjeld til jødedommen. Vi yter gjerne samme tjeneste videre. Om noen kan bli inspirert av Jesus – vær vår gjest! Vi blir ikke truet av at noen bruker vår rikdom på en annen måte enn oss selv. Ingen gruppe eier en hellig tekst – det er i så fall det som ville vært bibelimperialisme.

Antagelig er det fellesgodset som ligger i GT den største felles arv vi bygger våre liv på, enten man er hindu eller kristen. Selv i tribale samfunn har man fra opprinnelsen gods som passer inn i tankene om menneskeverd og plikter. Det blir absurd å sette de ulike retninger opp mot hverandre der hvor vi har noe felles, og det blir like absurd å utelate gammel kunnskap vi har erfart stemmer med nyere tanker. Alt er deler av en helhet fra gammelt av som skal bringes videre i ny drakt inn i en ny tid ved ny forståelse. Hvordan skulle vi trekke grensene? Skal vi tilbringe vår tid med å sette en strek ved tanker som er gamle når de er med oss i det nye? Samtalen og dybden vil forsvinne i det rene vanvidd om vi skal file på forskjeller mellom gammelt og nytt eller innføre et *biiip* hver gang man krysser en grense mellom gammelt og nytt.... hele tankegangen er så absurd at den faller igjennom. Vi står på skuldrene til de som gikk forut og det er langt ned til de første, men en del av deres tanker har vi med oss i ulike former den dag i dag. Budene er slike gamle tanker. Jeg ønsker ikke å se en verden uten budene. Jeg tror ikke noen ville trives der. 

3 liker  
Kommentar #3

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Hovedargumentet er sympatisk: «I dag kan vi selvfølgelig ikke arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter», skriver han på debattplass i Vårt Land. Han mener at den tradisjonelle kristne måten å lese Det gamle testamentet på, der man tolker teksten i lys av åpenbaringen om Kristus, er et uttrykk for «bibelimperialisme».

Forstår jødene GT riktig da de ikke finner Jesus i skriftene? Hva med hva Jesus sier her om GT.

Luk. 24:     25
Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt!26
Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?»27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

32 De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»

Det er vel først og fremst kristne som forstår GT riktig da vi ser Jesus i GT?

4 liker  
Kommentar #4

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Brudd eller ikke brudd med jødedommen er ikke poenget

Publisert nesten 3 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
En kirke skal forkynne det kristne evangelium, som handler om Jesu forkynnelse og gjerninger, død og oppstandelse. Jesu egen forkynnelse var utlegning og fortolkning av Det gamle testamentet. Han understreket at Toraen og profetene ikke kan settes til side. Å bryte kirkens bånd til GT og jødedommen vil dermed være et brudd med både historien og med Jesu egen forkynnelse.

"Så kjenner vi FRA NÅ AV ikke noen ETTER KJØDET. Har vi og kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå IKKE lenger slik." 2. Kor. 5, 16.

Dette går selvsagt på at ved Kristi død er alle som tror på ham også blitt en "NY SKAPNING, det gamle er forbi, se, ALT er blitt nytt." v. 17. 

MEN, etter mitt syn, gjaldt "ALT er blitt nytt" gjaldt den første jødiske menighet under Peter og de jødiske apostlene som ble til ved pinsedag og den påfølgende tid. De fikk DHÅ på en særlig stek måte, talte i tunger, fikk syner og talte profetisk, og de holdt loven, slik Jesus under loven forkynte loven. Dette bekrefter etter mitt syn,Peter i Apg. 3 ved å vise til profeten Joel 3, 1 ff. En slik utgytelsen av DHÅ har ikke vi troende i vår tid, etter mitt syn.

Det var også i denne jødiske tradisjonen Paulus var i helt frem til avslutningen av apostelgjerningenes tid, hvor han selv og hans medarbeidere hadde en særlig sterk kraft i Ånden, men også andre hadde det.. 

Og i hele denne tiden var det forholdet til loven, som ikke var opphevet, Paulus la mye ut om, og at de ved Jesu død nå ikke skulle la seg omskjære, verken "jøde eller greker".

Gud hadde gitt Paulus oppdraget å gjøre jødene "nidkjære"/misunnelige så de kunne omvende seg  ved å forkynne evangeliet til "grekere" ("jøde først, så greker")  som skulle slippe å omskjære seg, men følge loven.  Grekere var hedninger, og omtales også som det og som "greker". Paulus sto i denne jødiske tradisjonen, hvor han på linje med Jesus og de jødiske apostlene forkynte løftene jødene fikk under GT etter Skriftene, "riket for Israel" og "fedrenes arv". 

Dette varte ved helt ut Apostelgjerningstiden (ca år 60-61), som Paulus avslutter og lukker etter å ha gitt opp håpet om at jødene som nasjon ville omvende seg (og viser til profeten Jesaja i kap, 28, 25-27) og avslutter med å si:

 "Så skal dere  da vite at denne frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre."

Dermed bli Apostelgjerningenes tid avsluttet og lukket.

Til da hadde Paulus hele tiden stått i den jødiske tradisjonen og vært "grekernes" (som også var hedninger") apostel.

HEMMELIGHETEN:

I vers 28, 28 er "hedningene" oss troende i dag. Vi står ikke i den jødiske tradisjonen. At vi blir frelst sammen med jøder og blir del i Jesu kropp=menigheten (se Ef 2) omtaler Paulus som "EN HEMMELIGHET ikke gjort kjent fra menneskene i tidligere tidsaldre slik den NÅ (skrevet år 62-63) er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden" Ef. 3, 5. …."og opplyse alle om hvordan husholdningen (frelst av bare nåde) er med denne hemmelighet FRA EVIGE TIDERR AV." vers 9...."Dette var hans forsett FRA EVIGE TIDER AV, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre.", 

Dette er hemmeligheten om oss troende i dag, ikke gjort kjent under tidligere tidsaldre (heller ikke under jødenes historie), fra evige tider av. Da er det etter mitt syn ikke jødedommen vi er knyttet til, men Kristus, som også var en del av den treenige Gud fra evige tider av. Hemmeligheten med oss troende i dag var forut bestemt før skapelsen av i Kristus som del i treenigheten, og som Gud sa:
"La OSS gjøre menneskene i vårt bilde."

Vi er selvsagt "bygd opp av apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinene er Kristus Jesus selv" sier Paulus i Ef. 2, 20. Han er den Kristus som skulle oppstå av Davids ætt, slik sette er vi knyttet til jødedommen, ved at han er vår frelser, men ikke ved alt han forkynte. Mye av det var bare til jødene, senere "jøde og greker", som også Paulus forkynte i årene fram til han skrev Efeserbrevet og ved det hadde fått åpenbaringen om "hemmeligheten "med oss hedninger (ikke grekere som skulle gjøre jødene nidkjære" så "riket for Israel" kunne ha blitt opprettet) forut bestemt fra evige tider av. 

Under hele apostelgjerningstiden ble "gjenopprettelsen av riket for Israel", "riket" og "gjenoppbyggelsen av Davids falne hytte" forkynt "etter løftene fra fedrene". Dette kommer klart fram i Apostelgjerningene. Og denne jødiske tradisjonen mener jeg også kommer frem i Paulus sine brever i denne tiden. Etter mitt syn messiansk jødedom med sikte på 1000-årsriket, helt etter "Skriftene" og i jødedommens lære "til jøde først, så greker(også hedning)".

Ved Efeserbrevet får Paulus en ny åpenbarelse, og vi er "satt (allerede) i himmelen med ham" (Ef. 2, 6) og ER (allerede) frelst av nåde, v. 8, ikke etter lovgjerninger (i motsetning til Jesu forkynning da han levde), vi hendinger som var en hemmelighet fra evige tider av. (Se også Kolosserbrevet).


Etter mitt syn er ikke problemet "JA til Det gamle testamentet", men at vi ser at GT har et spesielt løfte til Israel om å bli "et kongerike av prester for meg, og et hellig folk" og "Da skal Herren bli konge over hele jorden". Dette er ennå ikke oppfylt. Og dette forkynnes etter mitt syn også av Kristus og de 12 jødiske apostlene pluss Paulus en tid. "Komme ditt" rike venter de fortsatt på. Det er ikke et løfte til oss troende, vi er satt i himmelen, og det uten loven. Og vår tid er "INNTIL eiendomsfolkets (Israels) forløsning", Ef. 1, 14, og vi har får DHÅ som "pant og innsegl" i det vi kom til TROEN (ikke ved dåp), se v. 12 og 13.

Så vil man bruke GT og NT samtidig, så må man skille på dette jeg her har skrevet om løftene til Israel og deres utvelgelse av Gud som hans redskap i hans frelsesplan.  Hvis ikke gjør man jødenes løfter og tradisjon gjeldende for oss alle, noe jeg bestemt tror er galt. Men skiller man på dette, er det nettopp viktig å vende seg til GT og vise det til oss troende, så DERFOR sier jeg også JA til GT, men ikke under innleggets premisser .Da blir det lett jødedom for oss alle, og vi pålegger andre troende en unødvendig og tung bør. Det mener jeg er feil.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere