Birger Løvlie

16

Katolsk mistillit

Krisa i Den katolske kirke har vel med sølibatet å gjøre?

Publisert: 18. okt 2018

I Klassekampen 13. september fant jeg en kommentar, som var uvanlig tankevekkende. Med utgangspunkt i nye avsløringer om katolske geistliges overgrep mot mindreårige, beskriver Eivor Oftestad en grunnleggende tillitskrise i denne kirken. Årsaken til krisa er ikke bare at så mange overgrep har funnet sted, men like mye avsløringene av dekkoperasjoner. Oftestad forteller om protester i andre land der det kreves at alle biskoper må gå av. Tillitskrisa gjelder helt til topps, og forholdet mellom geistlige og lekfolk kan nå sammenliknes med utroskap i et parforhold. Oftestad mener krisa bare kan overvinnes med systemendringer der lekfolket får medinnflytelse på alt fra økonomi til prestevalg. Lekfolket må ta makt fra en geistlighet som har fått legitimert sin makt gjennom 1000 år. I realiteten sier Oftestad at geistliges seksuelle bruk av mindreårige ikke er et unntak i den katolske kirke. Det er en del av normalen, i den forstand at den er en del av systemet. 

Det måtte nok bli en kvinne som sa det. Men den katolske tillitskrisa er i høyeste grad mannens problem, og jeg vil gjerne gi mine katolske brødre en anledning til å kommentere det. Det kan de gjøre på mange måter, men jeg skulle gjerne sett at noen tar bladet fra munnen og aksjonerer for en opphevelse av sølibatet. Det misbruket som er rullet opp for oss, er så uhyrlig det er ikke nok å si at man er lei for det. Særlig ikke når denne kirkens ledelse legger til at man må ha tillit til at biskopene, som er apostlenes etterfølgere, rydder opp. I de kretsene trumfer kravet om sølibat de unge kandidatenes kall, ser det ut til for den som leste VL lørdag 13. oktober. Jeg har undret meg lenge over forskjellen mellom det jeg leste der og det jeg tidligere hadde lest i Klassekampen, og et spørsmål tvang seg fram: Må man ha barn selv for å ta uhyrlighetene inn over seg?

6 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Birger Løvlie. Gå til den siterte teksten.
Det kan de gjøre på mange måter, men jeg skulle gjerne sett at noen tar bladet fra munnen og aksjonerer for en opphevelse av sølibatet.

En gang blir kanskje sølibatet opphevet, men ikke som en følge av anklager om misbruk. Du har intet hold for å trekke den slutningen du gjør. Tenk på alle de andre overgrep som gjøres. Disse skjer uansett om fotballtreneren, læreren eller naboen er gift. Argumentet holder ikke som brekkstang mot sølibatet. 

Sølibatet anses som et prestens ekteskap med Gud i form av troskap og lydighet. Dets vesen er at presten skal holde seg ren ved å ikke sette mennesker i stedet for Gud. Ved å oppheve sølibatet vil du også få en annen problemstilling. Før eller siden vil du da få en skilt prest. Skilsmisse på katolsk er et brudd på ett av sakramentene. Hvordan forklare og oppnå forståelse for dette overfor Gud og mennesker? Dette vil bli et problem for den katolske kirken om det skulle skje, og gifter noen seg må man også regne med at en viss prosent vil skille seg. 

Jeg har egentlig større tro på at det kommer inn kvinnelige prester med tiden. Det er bare min egen hypotese uten annet grunnlag enn at jeg holder det for sannsynlig pga mangelen på prester. Det kan også lede til mer sammensatte miljøer med de goder det kan medføre, om det håndteres rett. 

Mange stede er det innført regler som skal hindre overgrep mot barn eller unge. Prester er ikke alene en til en med den unge så fremt det kan unngås, åpenheten rundt situasjoner er større slik at alle som vil kan se fx en katekese pågå. Jeg støtter vår biskop på at det regelverk som praktiseres i Norge er et forbilde for andre kirker. Så er da også de overgrep som i disse dager har vært rullet opp heller ikke knyttet til norske prester men land hvor man ikke har fått den samme kultur som hos oss. Helt sikre og trygge blir vi aldri. Oslo Katolske Bispedømme har lagt ut sine regler på katolsk.no slik at alle kan sette seg inn i dem. 

PS. Jeg uttaler meg ikke på vegne av kirken. 

Kommentar #2

Joachim Teigen

0 innlegg  8 kommentarer

Oppheving av sølibatet i affekt

Publisert over 3 år siden

Skildringa av krisa i den Katolske Kyrkja som ei tillitskrise stiller eg ikkje spørsmålteikn ved. Både for lekfolk og geistlege er det vanskeleg å vite kva ein skal tenke, kven ein kan stole på og kven som talar sant i ein skyttargravskrig der både lekfolk, biskopar, kardinalar og pave fyrer av skot.

I kjølvannet av ei krise, alle kriser, vert det stilt krav om omfattande og umiddelbare endringar. Og det med rette. Kyrkja har i mange år jobba med å implementere ordningar og rutiner som skal minske risikoen for at noko liknande skal kunne skje igjen. Dette er naudsynte tiltak, og som katolsk prestestudent veit eg kor omfattande denne delen av formasjonen vår er. 

Noko anna som fort kan skje i kjølvannet av ei krise er at ein søkjer enkle løysingar i affekt. Det populære (i ordets rette forstand) kravet om at sølibatet må opphevast meiner eg er ei slik enkel løysing, fremja i affekt. "I affekt" fordi det ikkje er påvist nokon samanheng mellom sølibat og overgrep av pedofil karakter. Me seier ikkje at folk bør slutte å gifte seg sjølv om mange overgrep skjer i heimen. Me seier ikkje at ein ikkje bør ta lærarutdanning sjølv om overgrep skjer i skulen. "Post hoc ergo propter hoc" er ikkje vegen å gå for å forstå problemet føre oss, og det som viktigare er: for å unngå at det skjer igjen. Å sei, som nokre seier, at me kan løyse overgrepsproblematikken ved å la prestar ha sex, blir for enkelt. Og kva ville det då sagt om synet vårt på ekteskapeleg intimitet? Skulle prestekona då ha vore eit preventivt tiltak for å motverke pedofile tendensar? Eit slik syn på samliv mellom mann og kone trur eg ingen av oss er tente med.

At mange tek til ordet for oppheving av sølibatskravet bunnar kan hende i ei misforståing av korleis sølibatskravet fungerer i Vestkyrkja. For dei av oss som skjelnar eit kall til presteteneste, og for dei som er prestar, er det ikkje slik at sølibatet er ein kamel me må svelge for å kunne utføre ein ellers kanskje grei jobb. Me velger sølibatet fordi me trur Gud kallar oss til ei presteteneste der me kan gje heile vårt liv for å tene Han og Hans folk. Liksom Kristus (brudgommen) elskar Kyrkja (bruda Hans) sjølvoppofrande og inntil døden, slik skal presten sjølvoppofrande elske og tene Kyrkja til det siste. Denne disiplinen har Kyrkja haldt seg med i over 1000 år, ikkje fordi presten skal undertrykke den fæle og skitne seksualdrifta si, men fordi presten skal kunne vie heile sitt liv til Kyrkja, og samstundes vere eit levande teikn på den komande verda, der ingen "gifter seg eller blir bortgifte; nei, dei er som englane i himmelen" (Matt. 22,30)

Denne sjølvoppofrande prestetenesta har tent Guds folk vel i over 1000 år. Kan hende vert det endra om 20 år. Kan hende vert det endra om 200 år. Men då bør det skje av gode og gjennomtenkte grunnar, og ikkje i affekt. Ein så lang tradisjon som den sølibatære prestetenesta fortener såpass. Overgrepsproblematikken fortener såpass.

Kommentar #3

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

På høg tid, men det skjer nok ikkje

Publisert over 3 år siden
Birger Løvlie. Gå til den siterte teksten.
Det kan de gjøre på mange måter, men jeg skulle gjerne sett at noen tar bladet fra munnen og aksjonerer for en opphevelse av sølibatet.

Eg er heilt samd med Løvlie i dette. 

Dei mange overgrepa mot barn skjer nok fordi dei er ei sårbar gruppe som ikkje så lett kan forsvare seg. Men det kan også tyde på overrepresentasjon av pedofile (og homofile?) blant katolsk geistlege.

4 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ufattelig

Publisert over 3 år siden
Birger Løvlie. Gå til den siterte teksten.
I realiteten sier Oftestad at geistliges seksuelle bruk av mindreårige ikke er et unntak i den katolske kirke. Det er en del av normalen, i den forstand at den er en del av systemet. 

Dette er avskyelig.  Det er normalt at geistlige misbruker barn seksuelt?  En del av systemet?  Avtalefestet erotikk?   Hvorfor stenger ikke myndighetene katolske kirker?  Hvordan kan noen delta i dette?  Hva med foreldrene til overgrepsoffrene, holder de kjeft?

3 liker  
Kommentar #5

Andreas Roger Robberstad

12 innlegg  35 kommentarer

både og

Publisert over 3 år siden

Jeg betrsakter dette litt fra utsiden: Den romersk katolske kirke har to "typer" prester. De som er ordensprester eler "munker" for å gjøre det lettvint, og de som ikke har avlagt de tre munkeløftene om kyskhet (sølibat), fattigdom og lydighet (til sin Abbed). Den andre typen går under betegnelsen "verdensprester",  De er ikke munker, men selv for dem så kreves det kyskhet, altså sølibat. Det finnes også en fjerde gruppe, og det er de som konverterer, er gifte og får disens  etter konverteringen til å fortsette sin prestegjerning, men denne gruppen ser jeg bort fra her. Den ortodokse kirke har begge de to hovedgruppene, både ordensprester og gifte prester. Her er hovedregelen at menighetspresten skal være gift. Dette virker som om det fungerer bra, for det er menigheten som betaler for presten sin. Skriftemål skjer åpent i kirkerommet før liturgien, og sognepresten kjenner godt sin menighet,, I praksis så vil i diaspora, kirken bruke munker som menighetsprester. Den ortodokse kirke er i flg. wikipedia verdens nest største kirkesamfunn. Att det her også er råtne epler i sekken er en realitet. Men omfanget er hittil ikke kjent som så stort, bortsett fra en del tilfeller i USA med forflyttning av prester osv å samme måte som i Den romerskkatolske kirke. Min tanke er at verdenprestene, som ofte lever langt unna å ha både prestebrødre og kirkens administrasjon i ryggen  lett kan gå i fella, Ikke minst fordi vi lever i en mediialverden hvor absolutt alt finnes ett knapppetrykk nært.  Det å leve monastisk, ha et felleskap i ryggen gir en større trygghet,, men det er beinhardt, og få er de som klarer det. Men altså, dette var ett blikk fra siden....

1 liker  
Kommentar #6

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Tja...

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor stenger ikke myndighetene katolske kirker?

Nå er det visst lavere prosentandel overgripere i Den Katolske Kirke enn ellers I samfunnet. Så hvis den skulle stenges p.g.a. uhyrlighetene, er det visst mye annet som måtte stenges også.

Nå høres det unektelig ganske "mørkt" ut at overgrep skal være "en del av normalen, i den forstand at den er en del av systemet." Men det er ikke en del av verdisystemet som Den Katolske Kirke står for. Pave Frans har sagt at "overgrep mot barn er «som å feire en svart messe». Han sa også at «nulltoleranse er den eneste tilnærmingen i disse sakene»." Og det skulle bare mangle...

4 liker  
Kommentar #7

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Birger Løvlie. Gå til den siterte teksten.
Lekfolket må ta makt fra en geistlighet som har fått legitimert sin makt gjennom 1000 år. I realiteten sier Oftestad at geistliges seksuelle bruk av mindreårige ikke er et unntak i den katolske kirke. Det er en del av normalen, i den forstand at den er en del av systemet. 

Dette er virkelig en absurd slutning. Hva er Løvlies begrunnelse? 

1 liker  
Kommentar #8

Birger Løvlie

16 innlegg  11 kommentarer

Katolsk mistillit

Publisert over 3 år siden

Det kan nok diskuteres hva som er absurd i denne saka. Jeg har trukket noen enkle konklusjoner ut fra det jeg leste i Klassekampen og Vårt Land. Jeg leste om et geistlig misbruk av barn i et omfang som ikke er til å fatte. Jeg legger til at fra en pastoral og etisk synsvinkel er dette ikke bare misbruk, det er incest. Jeg leste videre at VL trakk inn spørsmålet om prestesølibatet, en ordning som ble innført for å hindre at bispeembeter ble arvelige. Da jeg hadde lest ferdig hadde jeg inntrykk av at man kan forholde seg like kjølig til dette problemet som til telefonkatalogen. Det fikk meg til å tenke at man kanskje må ha barn sjøl, for å kunne få hudkontakt med det uhyrlige. Jeg vendte tilbake til Klassekampen, der problemets kjerne beskrives som et system som neppe vil gi fra seg den makten som lekfolket må ha for å bidra til en løsning. Jeg anbefaler å  starte med å gjenoppfriske vatikankonsilets studier av lekmannsapostolatet.

Jeg synes det er grunn til å bruke ordet absurd i denne saka, men primært om andre ting enn mine konklusjoner. I alle fall hvis manikke har mer å si.

Kommentar #9

Birger Løvlie

16 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg vet ikke hva du mener med affekt, og heller ikke hvem som er rammet av den, så jeg nøyer meg med å sitere overskriften Klassekampen satte på Oftestads innlegg: Fromhet kan ikke redde en kirke i krise. Lekfolket må få reell innflytelse.

1 liker  
Kommentar #10

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du trekker slutninger på bakgrunn av det du leser i avisen. Greit nok, men ikke så tillitvekkende. Du skriver om misbruk av barn. Det er ikke dekkende. (Og å kalle det «incest» blir bare tullete!) Det er bare en flik av problemet. De siste opprullingene har dreiet seg om homofile prester og prelater som misbruker unge menn og tenåringer. Denne kulturen har vært og er et stort problem i noen avgrensede deler av kirken. Men å koble det til sølibatskravet som sådan, er en tabbe, som J Teigen peker på i sitt kloke tilsvar. Det er ingen påviselig korrelasjon mellom overgrep og sølibat. (Hva sier den koblingen for øvrig ikke bare om enslige menn, men om kvinner? At de er et middel for mannens seksuelle behov, slik at han ikke begår overgrep?)

Kritikken av detnåværende hierarkiet er jeg enig i. Men kirken er intet demokrati, heller ikke i 2.Vatikankonsils dokumenter.  Legfolkets innflytelse forblir nødvendigvis begrenset, men når det gjelder overgrep og snusk, er det etter hvert mange måter man kan si ifra på. Kirken har omfattende prosedyrer for potensielle prestekandidater, og langt tettere oppfølging av seminarister. Det har vist seg å fungere meget bra (selv om man ikke leser om det i VL eller Klassekampen). Problemet ligger nå i den manglende oppfølgingen av biskopene selv. Men etter McCarrick-saken er selv det begynt å endres.  Ikke alt håp er ute — takket være en positiv vekselvirkning mellom kirkelige myndigheter og legfolks OG presters engasjement.

2 liker  
Kommentar #11

Birger Løvlie

16 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Kjekt å se at Steenhoff på flere punkter erklærer seg enig med meg. La meg likevel presisere koplingen mellom overgrep og sølibat ble gjort av Vårt Land i samtale med ledende katolikker i Norge. Jeg ville gjerne finne ut hva andre katolikker mener. Jeg ønsker alt godt for katolsk kirkeliv, men et langt liv har lært meg at når det skjer som ikke burde skje, og så feies under teppet, må kirken gjenreise sin troverdighet med grep som er egnet til å gjøre forandringer. Derfor undres jeg over at det sies litt bagatelliserende at det dreier seg om avgrensede deler av kirken. Enda mer undres jeg over bastante avvisninger av at det er relevant å avskaffe sølibatstvangen. Det jeg skrev, var i mine øyne å sparke inn ei åpen dør. Størst er likevel undringen over at tiltroen til hierarkiet ser ut til å være urokket. 

1 liker  
Kommentar #12

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Sølibat: Jeg, og Teigen før meg, har forsøkt å argumentere for at det ikke er noen sammenheng mellom sølibat og overgrep. Jeg registrerer at disse argumentene ikke når frem. Katolikkene Vårt Land har snakket med, kan være så «ledende» de bare vil: Det er ikke holdbart å koble disse tingene. Det vi i stedet ser konturene av, er at enkelte kirkefolk benytter sjansen til å argumentere for gifte prester som en generell praksis. Men sølibatsdisiplinen har vært en stor gave for den romerske geistligheten — den bør ikke fjernes.

Hierarki: Jo, tiltroen til personene som befinner seg i hierarkiet ER rokket. Men Kirken forblir en hierarkisk institusjon. Vi er flere som har ropt på flere prelaters avgang. Men det gjør vi nettopp for å verne Kirken og menneskene i den fra onde krefter

1 liker  
Kommentar #13

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Løvlie har en god sak

Publisert over 3 år siden
Birger Løvlie. Gå til den siterte teksten.
Krisa i Den katolske kirke har vel med sølibatet å gjøre?

Jeg ble sjokkert over denne videoen, som jeg tilfeldigvis kom over igår.

 https://m.youtube.com/watch?v=d_lKajUJrAo

 Jeg tror denne er seriøs.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere