Mogens Müller

Professor emeritus i Det nye testamente ved Københavns Universitet
1

GT-tekstene bør ut igjen

En gammeltestamentlig tekstrekke hører ikke hjemme i den danske høymessen.

Publisert: 17. okt 2018  /  929 visninger.

I 1992 ble det innført fast lesning av Det gamle testamente i høymessen i den danske folkekirke. Inntil da hadde høymessen inneholdt tre tekstlesninger, helt siden 1890: Én epistellesning, samt to evangelietekster, én det ble preket over, og én det ikke ble preket over. Lesningen fra Det gamle testamente avløste nå den ene evangelielesningen, og kom dessuten til å stå først.

‘Et brud med den verden.’ 

Professor i Det gamle testamente, Eduard Nielsen (1923-2017) ga den teologiske begrunnelsen for denne justeringen. I 1985 skrev han at utvalgte GT-tekster «er de bedst egnede til på én gang at understrege, at kirken er en fortsættelse af Israel, af jødedommen og Det gamle Testamente, men også et brud med den verden. Fastholder man denne dobbelthed, kan man med god samvittighed tage gammeltestamentlige tekster ind i gudstjenesten på Det gamle Testamentes egne vilkår, fordi man ved, at nogle af dem på en positiv måde forbereder evangeliet, andre gør det negativt, ved tekster, som Ny Testamente taler imod.»

LES OGSÅ: Veiledning fra en utbrent teolog

I biskopenes uttalelse ble dette knadd om til følgende formulering: «I valget af gammeltestamentlige læsninger er der lagt afgørende vægt på at fremdrage tekster, der forkynder Gud som skaber og Herre, Guds trofasthed, men også Guds uudgrundelighed. Tekster, der belyser mennesket i tro og tvivl, med håb og mod håb, har ligeledes en central placering. Det samme gælder de messianske for-jættelser. Teksten læses på gudstjenestens betingelser og nutidens vilkår.»

Dette har nå vært praktisert over tjue år. Mitt spørsmål er om GT-tekstene bør ut igjen. Jo da, selvfølgelig kan det leses fra Det gamle testamente. Det er ikke det, problemet er når denne lesningen blir stående ukommentert. Uten forklarende innledning eller etterfølgende behandling vil den sakesløse kirkegjenger risikere å tro at lesningen fra GT skjer på linje med lesningene fra NT, altså som et uttrykk for kristendom.

LES OGSÅ: Begistret av tro

Mistet eiendomsretten. 

Her kan det være verdt å kaste et blikk på de forutsetninger som de første kristne leste bibelen med. Her hevder apostelen Paulus at det ligger et slør over jødenes lesning av den gamle pakt. Skriftens sanne betydning åpenbarer seg kun for dem Kristi ånd har fjernet sløret for.

100 år senere tenker de første kristne videre i de samme baner. I verket Dialog med jøden Tryfon fra ca. 160 påstår Justin, som arbeidet som kristen lærer i Roma, at jødene har mistet sin eiendomsrett til sine hellige skrifter, fordi de ikke forstår at de i virkeligheten er et stort vitnesbyrd om Kristus. Fordi de ikke gjør det, er det en lukket bok for dem.

Så gjør jeg et hopp til opplysningstiden, da stadig flere erkjenner at Det gamle testamente er nettopp en jødisk skriftsamling. Samtidig ble det understreket at ­Jesus og de tidligste kristne selv var jøder og uttrykte seg mot en jødisk klangbunn.

Det skulle imidlertid gå enda 200 år før det ble gjengs at både Jesus og Paulus faktisk hadde et jødisk «prosjekt». For Paulus var troen på Jesus som Kristus slik et uttrykk for den sanne jødedom. En ­utmerket analogi er Luthers skjebne som reformator. Heller ikke han næret noe ønske om å splitte kirken, men bidro ikke desto mindre til det.

Ulike tolkningsfellesskap. 

I dag kan vi selvfølgelig ikke arbeide ut fra den forutsetning at jøder ikke forstår sine egne hellige skrifter. Den slags forestillinger kan ikke utlegges som noe annet enn bibelimperialisme. Vi må i stedet tale om to ulike tolkningsfellesskap – hvor de kristne har innført Kristus-troen som den i alt bestemmende tolkningsnøkkelen.

Lest på sine egne betingelser gir GTs bøker utrykk for antikk jødedom, ikke kristendom. Derfor hører opplesningen av disse ikke hjemme som et fast ledd i gudstjenesten, der de blir for en «fremmed røst» å regne. Det finnes en kristen tolkning av Det gamle testamente. Men teksten i seg selv er ikke kristen.

At jeg lufter disse spørsmålene og betenkelighetene akkurat nå, skyldes et større og pågående utvalgsarbeid i ­Danmark, som blant annet skal se på høymessens liturgi.

LES OGSÅ: Widmanns paradox

2 liker  
Kommentar #501

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Abrahams barn....

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt er vi alle frelst i den samme Kristus. Men han har andre løfter til jødene

Ja, selvsagt!... og vi er langt mer enige enn uenige.... men se Gal 3. 7->.. derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Og da Skriften(GT) forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium: I deg skal alle folk velsignes. Så blir den som har tro, velsignet med den troende Abraham...…..v16:.. nu ble løftene gitt Abraham og hans ætt ; han sier ikke: Og dine ættlinger, som om mange, men som om en: og din Ætt, og dette er Kristus...……

v. 21->….Er da loven imot Guds løfter? langt derifra.....men Skriften(GT) har lagt alt inn under synd, for at det som var lovt, skulle ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulle åpenbares.....  Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.....  v28-> Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne; for dere er alle en i Kristus Jesus Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt, arvinger etter løftet.

Gal.brevet bør leses i sammenheng, her siterer jeg bare litt av Paulus klargjørende argumentasjon.....og om du leser nøye her ser du at bare i denne siterte teksten forekommer ordet løfte både i entall og i flertall....


1 liker  
Kommentar #502

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

"Komme ditt rike..."

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Skal jeg forstå deg rett, så mener du at vi  troende i dag skal arve 1000-årsriket, men hvor står det, vi er jo satt i himmelen?

og du sier også :"Men i "riket for Israel" skal loven igjen innføres, og strengere enn før, Kristus skal styre med jernstav, står det..."

Jeg forstår lite av åpenbaringsboken, men vil bare peke på at i kap 20 hvor det står at Djevelen bindes for 1000 år, står det i v.4->: ……og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vitnesbyrds og for Guds ords skyld, og den som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og om ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse...de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år...… 

Så i dommen for den store hvite trone, v 11 :->"... for hans åsyn vek jorden og himmelen bort....og jeg så de døde, små og store stå for Gud, og bøker ble åpnet; og en annen bok ble åpnet, som er livsens bok, og de døde ble dømt etter det som sto i bøkene......… og havet ga tilbake de døde, og døden og dødsriket ga tilbake de døde som var i  dem; og de ble dømt enhver etter sine gjerninger....

Dette viser meg at også i t usenårsrike er det noen troende som skal regjere med Kristus...… Men enten vi spekulerer på om vi er i himmelen eller på jorden på denne tiden, eller før dette, så er kap 21 svært tydelig på at... "Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de (menneskene) skal være hans folk...… og ..."Kom jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru. ...og han viste meg den hellige stad Jerusalem, som steg ned fra himmelen fra Gud; dem hadde Guds herlighet......og staden trengte ikke solen eller månen til å lyse for seg; for Guds herlighet oplyser den og Lammet er dens lys. Og folkeslagene skal vandre i dens lys...…. kap 22.16-> Jeg, Jesus har sendt min engel for å vitne dette for dere om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne og Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det, si: Kom! Og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt!"

Jeg kan ikke kategorisk si om vi alltid skal være i himmelen …. men jeg tror at vi alltid skal være med Herren!

Vi skal be: Komme ditt rike.....sa Jesus 

Så tror jeg at vi er i Abrahams løfter i Kristus, og at Bergprekenens utdypning av lovens krav er Guds rikes krav til fullkommenhet, og at dette er gitt oss til del i Kristus. Og at vi dermed har kommet til "det himmelske Jerusalem", som er der oppe, som er fritt og som er vår mor (Gal.4.25).


1 liker  
Kommentar #503

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
Rolf!  Även om jag inte ser det helt, som du gör, så är  jag är öppen för att du kan ha rätt i vad du säger i denna kommentar.

Hei Anders!

jeg ser ikke på det slik at jeg absolutt må ha rett i denne saken. For meg handler det om liv, gir det liv å formidle dette, får Pilatus liv og er han åndelig åpen for dette livet som Kristus kom for å gi? Hadde Pilatus vært det, hadde han nok forsøkt handlet annerledes, men samtidig kunne han ikke ha hindret korsfestelsen, den måtte skje, den var forutbestemt. Kristus var Guds lam, og vi kjenner til Abraham og Isaks historie. Når Isak spør Abraham om hvor slaktofferet er, så svarer Abraham at Gud vil ordne med slaktofferet. Slaktofferet er Kristus.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #504

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
jeg ser ikke på det slik at jeg absolutt må ha rett i denne saken. For meg handler det om liv, gir det liv å formidle dette, får Pilatus liv og er han åndelig åpen for dette livet som Kristus kom for å gi? Hadde Pilatus vært det, hadde han nok forsøkt handlet annerledes, men samtidig kunne han ikke ha hindret korsfestelsen, den måtte skje, den var forutbestemt. Kristus var Guds lam, og vi kjenner til Abraham og Isaks historie. Når Isak spør Abraham om hvor slaktofferet er, så svarer Abraham at Gud vil ordne med slaktofferet. Slaktofferet er Kristus.

Tack Rolf för en god kommentar.

”For meg handler det om liv, gir det liv å formidle dette, får Pilatus liv og er han åndelig åpen for dette livet som Kristus kom for å gi? Hadde Pilatus vært det, hadde han nok forsøkt handlet annerledes,”

Nej, jag tror inte heller att Pilatus var andligt öppen för att motta Kristi liv, men jag ser hedningen Pilatus i kontrast till Guds eget folk, judarna, och då ser jag att han hade en, om än liten, öppenhet, som judarna helt saknade. Jag tror även att han var påverkad, om än omedvetet, av att stå inför Jesus, sann Gud och sann Människa. Tror även att hans kone`s dröm, (Matt.27:19) om Jesus, hade stor betydelse, så att den påverkade Pilatus. När Pilatus sade till judarna; ”Se människan.”, så tror jag inte att han sade detta av sig själv, utan att det var Gud som lade orden i hans mun, till ett vittnesbörd emot judarna, som varken såg sann Gud eller sann Människa i Jesus.

MVH, Anders

1 liker  
Kommentar #505

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.
När Pilatus sade till judarna; ”Se människan.”, så tror jag inte att han sade detta av sig själv, utan att det var Gud som lade orden i hans mun, till ett vittnesbörd emot judarna, som varken såg sann Gud eller sann Människa i Jesus.

Selv den øverste ypperstepresten talte profetisk når det gjelder Jesus, husker ikke eksakt hvor, men han sier at det er bedre at et menneske dør enn et helt folk. Og dette ble sant, Kristus kom jo for å dø som slaktsofferet.

Nå ønsker ikke jeg å bruke ordet jøde og gre alle under en kan, fordi Peter og alle disiplene er også jøder, men de valgte å følge Ham, når Han sa  til dem: "Følg Meg!" De blir ikke dermed av en annen nasjonalitet. Mange andre "jøder" fulgte etter Jesus, men de fleste forlot Ham da Han snakket om at de måtte spise Ham.

I Apg ser vi at kun 120 er igjen, men ved Guds hjelp legges det til 3000, 5000 osv når Guds kraft kommer over disiplene og de forkynner til folket.

Samme skjer under Paulus, Gud legger til menigheten, den universale menigheten Kristi Kropp, når vi går ut med Guds kraft og forkynner i Hans (Kristi) navn.

Alle kan tale profetisk ved Guds nåde, til og med dyr.

MVH

Rolf Larsen

1 liker  
Kommentar #506

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Jeg har trykket liker

Publisert over 3 år siden

på Anders #504 og Rolfs #505

Vi skal så visst ikke glemme Pilatus sin hustru:)

Når det kommer til stykket er vi alle innlemmet i skylden. 

Kommentar #507

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når det kommer til stykket er vi alle innlemmet i skylden. 

Det var det jeg ville fram til, godt at noen kunne få sagt det så tydelig. Det var det jeg ønsket å få sagt med mine kommentarer, først og fremst de tidligere kommentarene mine til Anders. Takk så mye

MVH

Rolf Larsen

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere