Farhan Shah

50

Vi må nytenke islam

Publisert: 17. okt 2018

Skrevet av Shahram Shaygani, norsk-iransk 
psykoanalytiker og Farhan Shah, muslimsk filosof, islam-
rådgiver ved forskningssenteret for Prosess-studier, doktorgradsstipendiat ved UiO.

Vi har tidligere skrevet kritisk om ulike konservative og dogmatiske islam-forståelser, som fremmer en kultur hvor imitasjon og etteraping er normen. Denne kritiske aktiviteten har ikke blitt drevet av hat, men av genuin kjærlighet og respekt for muslimenes liv, deres muligheter og ikke minst troens potensial i en global tidsalder.

Det er viktig å være klar over at selvkritisk tilnærming ikke impliserer en kritikk av islam som sådan, men en kritikk av den geistlige elitens maktvilje og korrupsjon, samt produksjonen av foreldete tolkninger av islam som forhindrer at mer menneskevennlige fortolkninger av islam gjør seg gjeldende.

Når vi bruker ordet kritikk, er det ikke ment som en ren negativ praksis (å rive noe ned), men i betydning av en omhyggelig og detaljert analyse og vurdering av islamske dogmer og oppfatninger, med det siktemål å bevare og videreutvikle humanistiske verdier i islams historie. Målet med kritikk er simpelthen å identifisere elementer i mainstream islam som bærer i seg diskriminerende og skadelige stoffer, for således å fremsette forbedringsforslag. Sagt med andre ord, kampen er ikke mot islam i og for seg, men irrasjonelle og diskriminerende utlegninger av islam, som strider mot menneskeverds- og menneskerettighetstenkning. Vi må være klar over det faktum at det finnes ikke «islam» som tenker for oss: det finnes kun (feilbarlige) mennesker (fortolkere) som både produserer og forvalter sin egen forståelse av islam i ulike sosiale og politiske kontekster.

Vi mener at mange muslimer i Norge vil nyte godt av en kvalifisert, religiøst fundert islamkritisk diskurs, forankret i religionens egen kritiske tradisjon (ijtihad-tradisjonen), som vil gjøre det mulig å forholde seg mer reflektert til sin religion og dens utøvelse i et liberal-demokrati.

Mennesket er i besittelse av den frie tanke, som det kan bruke for å overveie og vurdere holdbarheten til oppfatninger, tankebaner og vedtatte sannheter; å forsøke å gjennomtenke grunnleggende religiøse betraktningsmåter og sementerte holdninger, samt deres praktiske implikasjoner. Forutsetningen er da å begynne å tenke selv.

Muslimer i Norge har presserende utfordringer foran seg. Å tro at en gjennom mekanisk repetisjon av ritualer og læresetninger fullfører sine religiøse plikter, er en vrangforestilling. Kritikk av religiøse autoriteter, og deres fortolkninger av religionen som er på kollisjonskurs med allmennmenneskelige verdier, er en religiøs plikt og handling som er langt viktigere enn å overholde all mulig ritualistisk praksis.

Vi mener at enhver generasjon av norske muslimer må nytenke islam med hensyn til aktuelle omstendigheter og kontekster, og således utvikle en islamsk bevissthet i tråd med Koranens etiske idealer og et stadig mer multikulturelt norsk samfunn. På denne måten kan norske muslimer utvikle seg til de representanter de egentlig ønsker å være for islam – et islam med budskap om fred, menneskeverd og kjærlighet for Guds skaperverk.

4 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Farhan Shah. Gå til den siterte teksten.
Vi mener at enhver generasjon av norske muslimer må nytenke islam med hensyn til aktuelle omstendigheter og kontekster, og således utvikle en islamsk bevissthet i tråd med Koranens etiske idealer og et stadig mer multikulturelt norsk samfunn. På denne måten kan norske muslimer utvikle seg til de representanter de egentlig ønsker å være for islam – et islam med budskap om fred, menneskeverd og kjærlighet for Guds skaperverk.

Et vakkert skrift som jeg tror har potensiale i seg til å forklare overfor muslimer den innretning man må ha på sitt liv når man bor i et sekulært samfunn i Vesten. Jeg vil også tro at grunnen til at man bor i et slikt samfunn ligger nettopp i en grad av avstandtagen fra organiseringen av avreiselandet. 

I Vesten har vi etablert sivile rettssamfunn. Vi har fått lover som regulerer vår adferd, og disse er blitt innarbeidet i vår hverdag. En gang var vi like patriarkalske som muslimer kan være men det kom ordninger som var for alle, som omfattet hele menneskelivet helt inn i familien og vi tilpasset oss denne utviklingen. Tidligere hadde fx en ektemann plikt til å forsørge sin kone. I dag er denne plikten opphevet så fremt begge ektefeller har inntekt og kan bidra til en felles økonomi i familien. Forutsetningen er at familien er et økonomisk fellesskap hvor de som kan bidra gjør det etter evne. Hvis barn har arbeide er det norsk sedvane at barna beholder sine penger til eget bruk inntil de er 18 år, og bidrar til familien kun hvor det er virkelig nødvendig. Barns frie forbruk bidrar likevel til å realisere egne behov og avlaster derfor foreldrene. 

Jeg tror patriarkatet er det sterkeste hinder for full integrering i vestlig kultur. Dette er en levning fra en gammel tid som Vesten har avskaffet. Dernest er det viktig med skolegang for både gutter og jenter. Skolegang vil sørge for at barna kan ta sine egne avgjørelser slik at de kan stå på egne ben. Naturligvis er dette viktig for å skape voksne selvstendige og rasjonelle mennesker som kan ta beslutninger for seg og sine. Det skal ikke representere en trussel, men utgjøre biter i et puslespill hvor alle tar sine plikter og har sine rettigheter. Leser man litteratur fra arabiske land, som fx de store egyptiske Nobelbrisvinnerne i litteratur finner man gjerne eksempler på suksessrike familier hvor makten har blitt mer fordelt mellom familiemedlemmene ved at far slipper dem frem. 

Her har patriarkene sin store utfordring. De har sluppet seg løs i et sivilsamfunn de tidligere knapt har sett maken til. Tør de slippe seg løs fra makten over familien også? Det tror jeg blir et utviklingsprosjekt i de kommende tiår innen muslimkretsen. Kall det gjerne en reformasjon, men det er en reformasjon i tenkesett og væremåte muslimer imellom, og særlig i familien. 

2 liker  
Kommentar #2

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Hva er Islam sitt fundament?

Publisert rundt 3 år siden
Farhan Shah. Gå til den siterte teksten.
kampen er ikke mot islam i og for seg, men irrasjonelle og diskriminerende utlegninger av islam, som strider mot menneskeverds- og menneskerettighetstenkning.

For å svare på mitt spørsmål, vil jeg hevde at alle muslimer i hovedsak forholder seg til Koranen og fortellingene om hva Muhammed skal ha sagt og gjort(hadith). Uten noen form for tolkning, er det nettopp der man finner kilden til disse problemene. At så mange i det hele tatt tør forholde seg til hadith fortellingene er for meg uforståelig, da de først ble nedskrevet ca 250 år etter Muhammed. Koranen har også ifølge seg selv en del vers som er klare(uten behov for tolkning).

I tillegg vet vi at det opprinnelig skal ha eksistert rundt 600 000 slike fortellinger, som ble kraftig "krympet" ned til litt i overkant av 7000 og resten ble sett på som oppspinn eller ren løgn. Hvor lett er det da å tro på resten?

Når det er sagt, vet man nå at det finnes en rekke problematiske fortellinger om Muhammed fra hans siste år i disse hadith fortellingene. De blir som oftest bortforklart eller avvist som lite troverdige men så lenge de eksisterer vil grupper bruke dem til deres forsvar av handlinger.

Koranen er heller ikke noe unntak. Der finner man også vers som er problematiske i forhold til kvinner når det gjelder arv, skilsmisse (hvis hun vil skilles) ved utroskap og f.eks når hun kan gifte seg. Ellers finner man også vers som forklarer konsekvensen for å kaste tvil over ærbare kvinner(80 piskeslag). De som driver hor skal piskes med 100 piskeslag. Man kan også lese at hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet kan man holde dem i husarrest til døden henter dem, eller Allah finner en utvei for dem.

Ellers finner man en rekke vers(sverdvers) som oppmuntrer til å bekjempe dem som ikke tror på Alllah. Vanskelig å se at disse versene kun handler om å forsvare seg. Et eksempel  sier om Muhammed at det ikke passer seg for en profet før han har nedkjempet hele landet.

Det finnes også vers i Koranen som trekkes fram som fredelige, men leser man hele verset får man et annet bilde. Et eksempel er: "Derfor har vi pålagt Israels barn : Den som dreper et menneske, - uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse...." Verset forsvarer altså drap dersom det gjelder blodhevn eller straff.
Et lignende vers finner man om drap av egne barn. "Fortapte er de som dreper(ofrer) sine barn i dårskap, uten kunnskap..." Altså er drap av egne barn akseptabelt dersom det samsvarer med retten.

En litt "artig" avslutning leste jeg i Koranens sura 70:40: "Å nei! Jeg sverger ved østens og vestens Herre...." Sverger Allah ved seg selv?

NB: Tidligere forsøk på reformasjoner av Islam har dessverre gått i feil retning(les: basert på Muhammeds siste år, forklart i Hadith).

5 liker  
Kommentar #3

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Kjenner ikke så godt til islam

Publisert rundt 3 år siden

En ting jeg har lagt merke til, og som jeg har respekt for, er at muslimske kvinner bærer hodeplagg. Det samme gjør kristne kvinner i ortodokse kirker, og det var vanlig i norske og vestlige kirker helt frem til for omtrent en generasjon siden. Altså fra Jesu tid, og antageligvis tidligere - helt fram til våre dager. Feminismen har tatt overhånd, og ved hjelp av Hollywood og "mainstream" media har hodeplagg for kvinner blitt sett ned på, og blitt et symbol på undertrykkelse av kvinnene. Det er meget trist. Ikke så at jeg mener at kvinnene skal ha hodeplagg hele tiden. Men i Bibelen så står det at kvinnene skal ha hodeplagg, ikke for mannens skyld, men for englenes skyld når hun ber, og en kvinne som vil be hele tiden, bør bære slør hele tiden, og for omtrent en generasjon siden så var det vanlig i Norge at gifte kvinner hadde skaut. Jesus sa at vi ikke må forakte de minste i blant oss; "for deres engler ser alltid min himmelske fars ansikt." Småbarn er bærere av Guds rike, og er omgitt av engler. Da tenker jeg at det er ikke bare for barnas skyld, for kvinnens egen skyld, mannens skyld, men for englene som Gud har satt til å våke over oss - og om å minne oss om Guds orden - at kvinnene skal bære et undergivenhetstegn på sine hoder. Dette er det feministene og ateistene vil fjerne, og til og med indoktrinert i den kristne kirke. Dermed tenker jeg at mange muslimske kvinner faktisk er mer bibeltro enn mange kristne. Kirken, menigheten har blitt kuppet av feminister og radikalister - opprørere. Jeg mener dog ikke at kvinnen alltid må bære undergivenhetstegnet på hodet, kun i Guds forsamling, når menigheten samles, som da også Bibelen sier, ellers må hun få velge det selv, om hun vil bære det med seg på hodet, i hjertet, eller begge deler. En annen ting jeg har tenkt på i forhold til islam er at Koranen sier at Jesus ikke ble drept på korset. Det er faktisk helt på linje med det Jesus sa selv, og det står i Bibelen: "Ingen kan ta mitt liv; jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen.  Dette er det oppdrag jeg har fått av min Far.» (Johannes 10, 18) Dermed kan jeg være enig med Mohammad i at "de ikke drepte ham, selv om det fortonet seg slik for dem." Jesus sa det selv, det står i Bibelen. At han ble hengt på korset er det liten tvil om, ellers ville det ikke fortonet seg slik for dem som hevdet at de drepte ham på den måten, men som det står i Bibelen: "Og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han. (Lukas 23,46). Som Mohammad sa: Ingen drepte Jesus. Som Jesus selv sa: "Ingen kan ta mitt liv" ("ingen kan drepe meg."). Kan ikke drepe kjærligheten, for den blir til evig tid. Jesus valgte selv å oppgi ånden.

Kommentar #4

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Nyere forskning gir oss ny kunnskap om Islam

Publisert rundt 3 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
En annen ting jeg har tenkt på i forhold til islam er at Koranen sier at Jesus ikke ble drept på korset.

Koranen sier ikke bare at Jesus ikke ble drept på korset. Den er tydelig på at han ikke engang ble korsfestet. Det kan du lese i Kapittel(sura)4, vers 157:
"And [for] their saying, "Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah ." And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumption. And they did not kill him, for certain.

-"Vi må nytenke Islam".
Helt enig!!! Jay smith holder her et foredrag hvor han blant annet forklarer at byen Mekka ikke eksisterte før år 642 og at de første moskeene ble bygd med bønneretningen(qibla) mot byen Petra. (Han har studert Islam over 30 år så her kan de fleste lære mye)


Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Nyere forskning gir oss ny kunnskap om Islam

......... mens gammel forskning tror at dette kan bli en dialog mellom to parter som står langt fra hverandre på kjernepunktene, og at hvis man ønsker en dialog skal man ta noe lettere først. Å starte med å desavouere hverandre pga Jesus vil definitivt lede til skyttergravene. Starter man med de mer kulturelt pregede sidene av hverdagslivet som vi alle har felles, kan man føre en dialog over tid som kan frembringe større forståelse og gjøre de innviklede temaene mindre innviklede. 

Kommentar #6

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Å starte med å desavouere hverandre pga Jesus vil definitivt lede til skyttergravene.

Min kommentar om Jesus var rettet mot Stefan, bare for å oppklare hans misforståelse av hva Koranen sier om korsfestelsen. Slik han skriver, går jeg ut ifra at han ikke er muslim. Så å ty til skyttergraven blir nok ikke aktuelt.

Min siste kommentar med link til foredraget var både myntet på Stefan, som sikkert har lyst til å lære mer om Islam(med et kritisk "blikk") basert på nyere forskning og trådstarter pluss alle interesserte. Trådstarter virker såpass oppegående og ikke en typisk "skyttergraver" og vil nok derfor ha en viss interesse av informasjonen som fremkommer i foredraget.

Når det er sagt så er jeg med på det du ellers sier. Som man brukte å si: "Det må være mulig å ha to tanker...…".
Jeg har hatt mange samtaler og diskusjoner med muslimer. Det bruker å fungere best dersom man har en vennskapelig tone. Det er vel det du tenker på. (Men her inne er det fristende å komme litt fort til sakers kjerne, hvis du skjønner)


Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
(Men her inne er det fristende å komme litt fort til sakers kjerne, hvis du skjønner)

Kjerne og kjerne... her er det snarere veien som er kjernen. Det er ikke noe mål, men en dialog med gjensidighet i det uendelige. Spørsmålet er hvordan man skal få snakket meningsfylt og dannet om vesentligheter uten å snuble i startgropen. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere