Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister
3

Høyre og KrF hjertevenner i kampen mot sorteringssamfunnet

Forsvaret av mangfoldet og kampen mot ideen om det «perfekte» mennesket er helt sentralt for kristendemokratiske og liberalkonservative partier.

Publisert: 25. sep 2018

I forbindelse med vårens behandling av stortingsmeldingen om bioteknologi druknet spørsmålet om å sette grenser for sorteringssamfunnet i diskusjonen om eggdonasjon. Knut Arild Hareide skriver godt og sterkt om den kristendemokratiske begrunnelsen for å kjempe imot sorteringssamfunnet i sin nye bok, og fremhever det som sin viktigste hjertesak. Det er bra!

Forsvaret av mangfoldet og kampen mot ideen om det «perfekte» mennesket er helt sentralt for kristendemokratiske og liberalkonservative partier. Men det er en alvorlig feilslutning i hans bok. Han konkluderer med at Høyre og Arbeiderpartiet har nærmet seg hverandre i disse spørsmålene. Det er kun riktig når det gjelder metoder for å hjelpe barnløse til å få barn, slik som eggdonasjon, men er definitivt ikke riktig når det gjelder foreldres mulighet til å bestemme hvilke barn de skal få. Det viser også klart Stortingets behandling av Bioteknologimeldingen og Høyres landsmøte sin resolusjon om bioteknologi som ble vedtatt før sommeren.

Dette kommer til utrykk allerede innledningsvis i «verdi»-delen av innstillingen til meldingen. Der skiller Arbeiderpartiet lag med flertallet og er ikke med på denne helt sentrale verdiformuleringen:

«Menneskeverdet skal ikke være avhengig av bestemte empiriske og kvalitative egenskaper som kroppslig utvikling, rasjonell evne, sosial tilhørighet osv. Flertallet vil motvirke et sorteringssamfunn der man kan velge bort kvaliteter hos barnet man ikke ønsker, eller velge kvaliteter man vil ha. Flertallet vil advare mot en utvikling der valg av kvaliteter for barnet endrer menneskesynet.»

Dette gir seg også utslag i konkret politikk. Der Høyre og Kristelig Folkeparti gjennomgående i innstillingen setter klare grenser mot sorteringssamfunnet, gjør Arbeiderpartiet det motsatte.

I dag brukes den såkalte NIPT-testen i Norge kun i de tilfellene kvinnen oppfyller kriteriene for fosterdiagnostikk og undersøkelser viser en forhøyet risiko for at noe er galt. Begrunnelsen for å bruke denne testen, som kan fortelle det meste om fosteret, er å hindre unødvendige fostervann- og morkakeprøver. Disse testene har en risiko for spontanabort, i motsetning til NIPT-testen. Denne begrunnelsen og avgrensingen for bruk av testen var helt sentral da regjeringen tvilte seg frem til å åpne opp for testen. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil snu dette på hodet, ved å innføre testen som en første test. Da blir begrunnelsen å finne flest mulig barn med såkalte «avvik», ikke å unngå unødvendige spontanaborter. Betydelig flere vil da få testen, og de vil øke presset på at testen skal bli tilgjengelig for alle gravide, slik som i flere andre land som Danmark. Konsekvensene kjenner vi.  Det fødes nesten ikke barn med Downs syndrom i disse landene.

Tidlig ultralyd til alle i regi av det offentlige, før grensen for selvbestemt abort, er et annet helt sentralt spørsmål i kampen mot sorteringssamfunnet. Det har vært en kampsak for Arbeiderpartiet i mange år. Dagens ultralydundersøkelse gjennomføres etter grensen for selvbestemt abort, og undersøkelsen brukes til å fastsette tidspunkt for termin. En tidlig undersøkelse til alle vil ikke gi noen vesentlig medisinsk nytte for mor eller foster, men kunne avdekke økt risiko for om barnet har Downs syndrom. Denne usikkerheten vil bli avdekket før grensen for selvbestemt abort. Dette vil innebære at en ny viktig grense mot sorteringssamfunnet ryker. Høyre og Kristelig Folkeparti er tydelig motstandere av dette. Arbeiderpartiet foreslår tidlig ultralyd til alle på det offentliges regning og har også hatt dette som en kampsak i mange år.

Det er ikke bare i forbindelse med medisinske metoder for å vurdere egenskapene til et foster Arbeiderpartiet lar teknologien påvirke de menneskelige egenskapene. Det er også i selve grunnlaget - genetikken. Stikk i strid med faglige råd fra Helsedirektoratet og et solid flertall i Bioteknologinemda vil partiet åpne opp for mitokondriedonasjon. Dette er å totalt forlate «føre var»-prinsippet i et så grunnleggende spørsmål som genredigering som kan gå i arv og dermed en varig endring av menneskelige egenskaper. Det er etisk problematisk å åpne for behandling som fører til at barn får DNA fra mer enn to personer. Vi har ikke oversikt over hvilke konsekvenser det vil få dersom de donerte mitokondriene fungerer dårlig sammen med DNA fra mors cellekjerne. Mitokondriedonasjon kan også føre til endringer i kjønnscellene - og dermed gå i arv. Høyre og Kristelig Folkeparti sier klart nei til dette og legger «føre var»-prinsippet til grunn.

Selv om Høyre har endret standpunkt når det gjelder eggdonasjon, har vi likevel klare grenser for hva som kan tillates som metoder for å hjelpe voksne til å få barn. Her vektlegges hensynet til barnet først. Men også her går Arbeiderpartiet lengre. De vil ikke bare åpne opp for eggdonasjon, men også donasjon av et ferdig befruktet egg. Det betyr at ingen i parforholdet vil ha noen biologisk tilknytning til barnet, men barnet vil også vokse opp med helsøsken i en annen familie som foreldrene ifølge APs forslag ikke er forpliktet til å informere om før barnet er blitt voksen.

Det kommer til å stå viktige slag for å holde grensene mot sorteringssamfunnet de kommende årene. Hvis det er Kristelig Folkeparti sin viktigste hjertesak - så er det ikke tvil om at det er i Høyre de finner sin nærmeste hjertevenn.

Trykket i Vårt Land 27. september 2018.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Høyre og primærnæringene.

Publisert over 2 år siden

Statsråd Jan Tore Sanner.

Vi har trivdes med Høyre i ledersjiktet,likandes folk,men vi har anførsler mot regjeringen når det gjelder primærnæringene. Vedrørende fisket,så er kysten nærmest avfolket fordi tråler- flåten har tatt over.Kjell Inge Røkke er en såkalt kvotebaron. I og med at trålerne tok over ,rammet det fiskeindustrien på land,og når arbeidsplassene forvant så måtte ungdomen reise bort for å finne levemåten,og god matjord ble liggende brakk og gro igjen.

Høyre har ikke vært alene om denne utviklingen.Et stort Arbeiderparti har ikke satt foten ned så smalt i bakken og Kristelig Folkeparti liksom bare sitter på med de større partienes opplegg. uten å kny. Bevislig fører regjeringen storbruksprofilen videre.

NRK ,Drømmen om havet,16.sept.2018 intervjuet to jenter,Eleonora og Vårin som går vg på fiskefaglinja. De  frykter  at det blir for dyrt å etablere seg som fisker ,så de må søke seg til de store trålerne,for nå vil Regjeringen strupe inn for de mindre fiskebåtene også. Hittil har det ikke vært mulig å slå sammen kvoter på de minste sjarkene under 11. meter.Når foreslår Fiskedepartementet endring slik at det kan skje.Forslaget har møtt massiv motstand fra kystfolket og kystfiskerne.De mener at forslaget vil presse opp prisene på kvoter og gjøre det enda vanskeligere å for unge fiskere på markedet.SVs Torgeir Fylkesnes har vært på banen med dette.

Vedrørende jordbruket ser vi samme utvikling til storgårder, med drahjelp fra de over 15 milliardene i statlig jordbruksstøtte. Økonomisk underpriortering av mindre-og mellomstore gårder førte til nedleggelser og fraflytningfraflytning,så grendeskoler,nærbutikker,meierier,næringer som drosjer, frisører osv.forsvant. Samtlige stortingspartier har vært med på dette. Det skulle tjene produksjonen,men nå er selvforsyningsgraden nede på 41%(2017),fordi det tradisjonelle jordbruksmønstret ble rokket. Gud vet om det var bukker som har passet havre sekken der. Poenget nå,er at med denne regjeringen er nedleggingstakten bare økt.

På dette grunnlaget er det Høyre vi ta sin del av migranter etter Angela Merkels ønske,enda halvparten av maten vi spiste i fjor var importert.Migranter betyr vel personer som hadde råd til å betale smuglere.

Stortingets spørretime den 17.jan.2017.viser at det er satt ned et utvalg som skal vurdere odelsloven og konsesjonsloven. Enhver skjønner hvilket kaos det kan bli om odelsloven faller.

 

1 liker  
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Fordreide politiske "sannheter"

Publisert over 2 år siden
Jan Tore Sanner. Gå til den siterte teksten.
Høyre og KrF hjertevenner i kampen mot sorteringssamfunnet

Dessverre så er overskriften en fordreid politisk sannhet etter mitt skjønn,  i alle fall om man ikke har en felles forståelse av hva sorteringssamfunnet faktisk betyr. Sanners premiss er derfor Høyreforståelsen" i situasjonen - og relasjonen.

For ; 

Høyre har jo ved flere anledninger, ved de statlige handlingsplanene som stort sett ikke har gitt resultater, vært med på at "aborttallene" skal ned,  og det er mulig at det finnes høyrepolitikere som holder seg for nesa av abortloven.

Men, abortloven i seg selv  er jo grunnstenen i sorteringsamfunnet, og jeg har ikke oppfattet at Høyre har lansert en livsvernslov etter mønster av KRF.

Videre ; 

Kun KRF og enkeltpolitikere fra SP varslet og ytret i sin tid motstand mot retten til den grufulle praksisen med tvillingabort - slik det Høyrestyrte departementet konkluderte med var lov, for relativt kort tid siden.

Og, det er altså et faktum at Høyre, men som angivelig tvilte seg frem til avgjørelsen ,faktisk  gav sin tilslutning til bruk av NIPT testen. Og selv om man ikke støttet AP i deres forslag om at dette skulle være et førstetilbud, innbærer Høyres standpunkt allikevel faren for "misbruk" i den forstand  at vordende foreldre i større grad velger vekk barn  med alvorlige sykdommer.

Og ,Bent Høie, har gjennomført det som de rødgrønne truet med å gjøre , nemlig å sparke fastleger med et annet moralsk kompass i noen ytterst få kontroversielle enkeltspørsmål , som også berører "sorteringsamfunnet".

Jeg forstår at Sanner i disse dager , i frykt for å miste KRF til AP , forsøker å fremstille situasjonen slik han beskriver i overskriften , fordi det er den politiske kjøttvekta som er avgjørende.

Derfor er det  dessverre vanskelig å tro noen annet enn at dette utspillet først og fremst har som formål å forhindre en ytterligere "venstredreining" fra KRF sin side , og ikke en genuin og faktisk interesse for KRF`s standpunkt i slike saker.

 

 

 

5 liker  
Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Beklagelse.

Publisert over 2 år siden

Jeg skrev at samtlige stortingspartier har vært med på politikken som førte til nedleggelse.Det er sant,med unntak av at Line Henriette Hjemdal i forrige stortingsperiode gjorde noe så oppsiktsvekkende som å  at elder fjøs for 15-25 kuer må fornyes  fremfor å satse på nye storfjøs. "Vil ha redningsaksjon".Nationen 25.februar 2017. 

"Investeringsmidla må tilpassast dei lokale ressursane. Ikkje alle kan bygge for 50-60 kyr.Det må bli meir differensiering av tilskota slik at ein kan fornye gjennomsnittsfjøsa,,seier ho."

"Mykje av graset ligg spreidd g på små areal som ikkje egnar seg for 50-60 kyr.For store deler av landet er fornying av bruk med 25 kyr avgjerande for idareføre mjølkeproduksjonen,seier Hjemdal,som vi ha meir støtte til den typen bruk."

Dette er stikk motsatt det som er på moten.Store fjøs med opptil 100 kyr og langtransport av melka fra Rogaland til byene.

Men KrFrepr. Hjemdal ble ikke gjenvalgt og fikk derfor ikke fulgt opp sin visjon. 

   

2 liker  
Kommentar #4

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hareide, en politisk hjertevenn ?

Publisert over 2 år siden

Siterer fra Dagsavisen i går:

For Hareide vil det å ta KrF inn i regjeringen ikke bare være et brudd på hans valgløfte om ikke å regjere sammen med Frp. Det vil også være et sammenbrudd for Hareides verdisyn. I boka «Det som betyr noe. Et KrF for vår tid», lanserer han KrF som et «fellesskapsparti». Han tar et oppgjør med høyresidens liberalisme. Hareide er rosende i omtalen av Ap og spesielt Jonas Gahr Støre som har snakket åpent om sitt kristne verdisyn.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere