Petter Olsen

58

Nådens evangelium

Nåden er gratis i den forstand at den gis som en gave uten betingelser. Men det betyr ikke at nåden er «billig».

Publisert: 19. sep 2018  /  597 visninger.

Postdoktor Ole Jakob Filtvedt og professor Karl Olav Sandnes går i Vårt Land 11. september langt i å karakterisere meg som uvitende om nådeforståelse og forholdet mellom tro og gjerninger hos Paulus. Jeg har verken behov for å returnere «komplimenten» eller å trekke meg duknakket fra debatten.

Ett skritt tilbake. 

5. september ble jeg oppringt av Vårt Land og bedt om å kommentere en artikkel i samme dags avis basert på et foredrag av professor John M.G. Barclay. Jeg festet meg særlig ved dette: «Det springende punktet i Barclays Paulus-forskning er følgende: Gis Guds nåde helt gratis til mennesket, eller krever det noen form for gjenytelse?».

Jeg svarte (Vårt Land 6. september) at jeg mener nåden er gratis i den forstand at den gis som en gave (Ef 2,8), uten betingelser idet den tilbys (dette betyr ikke at nåden er «billig»!). Barclay var ifølge artikkelen dagen før skeptisk til en slik tolkning, og jeg kunne da ikke annet enn å konstatere at jeg her var uenig med professoren. Jeg la til at nåden vil sette preg på livene til den som tar imot den, men at dette ikke har noe å gjøre med frelsesverket som Jesus fullførte på Golgata kors for snart 2000 år siden.

Jeg har i ettertid lest en ganske grundig anmeldelse skrevet av professor Thomas R. Schreiner (Themelios 41.1) av Barclays bok Paul and the Gift. Det var en interessant bakgrunn til kronikken fra Filtvedt og Sandnes.

Del i frelsen. 

Jeg er enig med Barclay i at Galaterbrevet (Gal) og Romerbrevet (Rom) er viktige for å forstå hva Paulus mener om nåde og forholdet mellom tro og gjerninger. Slik Barclay og hans to norske våpendragere synes å forstå Gal, er det ingen argumentasjon i dette Paulus-brevet mot at mennesker kan gjøre noe for å få del i frelsen. I likhet med professor Schreiner må jeg da få vise til Gal 3, ikke minst v. 12: «Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den som gjør det, skal leve ved det.» I motsetning til troen, defineres altså loven av gjerninger.

Dette gjelder også for omskjærelsen. Barclay mener at dersom Paulus i Gal argumenterer mot rettferdiggjørelse basert på gjerninger, ville apostelen ikke snakket negativt også om det å være uomskåret (Gal 5,6 og 6,15). Schreiner peker imidlertid på at referansen til ikke å være omskåret, ikke står i motsetning til det som er sagt i kapittel 3. Folk kan tenkes å rose seg av både å være omskåret og uomskåret (6,13). Men det er bare Kristi kors man kan rose seg av (6,14), påpeker Paulus, og det er «å være en ny skapning» som «betyr noe» (6,16).

Gjerninger til frelse. 

Videre hevder Barclay at det i Rom 4,4–5 ikke finnes polemikk mot en jødisk forståelse av gjerninger. Thomas Schreiner minner om lignelsen i Luk 18,9–14 om fariseeren og tolleren, der fariseeren helt tydelig stolte på gjerninger til frelse. Schreiner mener at Barclay, i forbindelse med avsnittet Rom 9,30–10,8, ikke tror at Paulus kritiserer et forsøk på å bli rettferdig ved gjerninger. Her må vi trekke fram Rom 3,27–4,5 om frelse bare ved troen på Jesus. Etter mitt syn er Paulus her tydelig på at det er tro – og ikke gjerninger – som frelser. Dette er også bevitnet i Det gamle testamente, påpeker apostelen, med henvisning til 1. Mos 15,6.

Filtvedt og Sandnes mener tydeligvis at Fil 2,12, der Paulus bruker uttrykket «arbeid på deres frelse med frykt og beven», skulle utgjøre et problem for min uærbødige påstand om klarhet. Dette er for det første sagt til troende (1,1). Det greske ordet «katergazomai» som er oversatt med «arbeid» på norsk, kan ifølge Studiebibelen også oversettes med «utvirke». På engelsk er det oftest gjengitt med «work out». Her handler det ikke om frelse forstått som rettferdiggjørelsen – og jeg lever godt med eventuelt å skille lag med Filtvedt og Sandnes her – men om en åndelig vekst i nåde og i den forstand en pågående frelse (jf. 1,27). Frelsesskatten må pakkes ut slik at den kommer til utfoldelse. «Gud er den som virker i dere», understreker Paulus i v. 13, også når det gjelder evnen og viljen til lydighet. Det var dette jeg forsøkte å si noe om 6. september ved å vise til Pauli advarsel i Rom 6,1–2 mot det vi kan kalle «å synde på nåden».

Guds liv lydig. 

Ole Jakob Filtvedt og Karl Olav Sandnes hevder at det ikke finnes noen klar tanke hos Paulus om at mennesket er «samtidig synder og rettferdig». Uavhengig av ordlyd mener jeg at Paulus blant annet i Rom 7,14-25 er klar på (!) at en kristen vil måtte slite med sin gamle, syndige natur til «han (Jesus, min anm.) åpenbares» og vi skal bli ham lik (1. Joh 3,2). Uten henvisning utlegger Filtvedt og Sandnes Paulus slik at de kristne vil vinne kampen mot den syndige naturen, fordi de har fått ånden. I Rom 8,7 fastslår Paulus at den gamle naturen – kjødet – ikke kan være Guds liv lydig. Men i Jesus eier vi frihet fra syndens makt og kan «tjene Guds lov med mitt sinn» – i den nye naturen (Rom 7,24-25).

Å lese Paulus og evangeliet på denne måten blir for meg alt annet enn å være «tilfreds med å gjenta tradisjonelle lutherske slagord».

Trykket i Vårt Land 19. september 2018.

6 liker  
Kommentar #51

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Eller katta puttes i sekken?

Kommentar #52

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Sikter ikke rettferdighetens tjeneste til det man venter på i 2.Pet.3.13?:  Men etter hans løfte venter vi på  en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Nei, jeg tror det gjelder oss allerede i dag.  De to versene fra Rom 6 er løfte til dem som har Ånden.

1 Kor synes da også å være nåtid?

«Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven; men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!»
‭‭1 Korinter‬ ‭15:54-58‬ 

Himlen er beskrevet i første delen her, og fra «men Gud være takk, som gir oss seier ....», er det nåtid - seier og alltid rike i Herrens gjerning.

Vel, slik forstår jeg det, og synes det er min erfaring.

1 liker  
Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Man kan vel neppe se at noen døde er stått opp?

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Vel, slik forstår jeg det, og synes det er min erfaring

Men nåtiden i Bibelen er vel allikevel når en ser dette skje? 1.Kor.15.52 nevner vel den siste basun som tidsdifferanse i forkant av sitatet ditt? I Åp.10.5-7 er dette den 7-basun, og forteller at tiden da er slutt. Se hva som skal inntreffe i de seks foregående basuner fra og med Åp.8.2 og bruk dette til å måle tiden med ettersom man ser disse hendelsene inntreffer. Da har man en sikker referanse i forhold til erfaring og profetier.

Joh.8.28-29 bruker ordet dom om denne tiden hvor døde står opp og i følge Åp.20.12-13 skjer dette etter det tusenårige riket etter at djevelen og de falske profeter (som kommer under trengselstiden i Matt.24) har blitt kastet i ildsjøen. Slik synes det å forstå etter hva jeg kan se, og i overensstemmelse med Jesu ord om oppreisning på den siste dag. Joh.6.39-40:

Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

1 liker  
Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Åge

Publisert rundt 3 år siden

Moderator har forsvunnet med svaret jeg gav deg på kommentar 51 for å studere dette for seg selv. Hvis du ikke har lest det, så gi meg beskjed så skal jeg gjenta det. Det var fra Bibelen alt sammen, så antakelig har ikke moderator en slik Bibel. 2 Pet 1,21

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jeg kledde meg i sekkestrie, da laget de spottevers om meg! Salm.69.12

Publisert rundt 3 år siden

Da jeg ikke har fått noen respons på om du fikk lest mitt svar på din kommentar 51, skal jeg prøve å konstruere det på nytt.;

Åp 2,13: Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor. 

Note : der hvor Satan har sin trone: Pergamon hadde mange praktfulle templer. Byen var et sentrum for romersk keiserdyrkelse og hadde et berømt Zevs-alter.

Apg 14,12-13: Og de kalte Barnabas for Zevs og Paulus for Hermes, siden det var han som førte ordet.
13 Presten ved Zevs-tempelet like utenfor byen kom til byportene med okser og blomsterkranser og ville ofre sammen med folkemengden.

Åp 2,16: Vend om! Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn. 

Se 2 Tess 2,8  Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. 

Note : med pusten fra sin munn: Jf. Jes 11,4.:

Han skal dømme fattige  rettferdig, i rettferd skal han skifte rett  for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet  med sin munns ris og drepe de urettferdige  med pusten fra sine lepper.

Jes 11,4 viser til Job 4,9, Jes 49,2Hos 6,5, 2 Tess 2,8

Hvis man ser videre på  Hos.6.6 kommer nåden/ kjærligheten nå til syne: For jeg vil ha kjærlighet,  ikke slaktoffer, gudskjennskap framfor brennoffer. 

1 liker  
Kommentar #56

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Loven er til for at pakten skal være gyldig

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hensikten med Loven må har vært noe helt annet.

Spørsmålet stilles også i Gal 3, 19a

 19 Hva så med loven? Den ble gitt som ettillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt.

Loven ble gitt for å vise hvor uendelig stort den første Adams fall var.  Det viser også at ingen bortsett fra Gud forstår fullt ut den siste Adams korsfestelse, pine og tortur til Han som måtte betale for den første Adams fall.

Sett fra Guds side, er rettferdigheten er absolutt og krever balanse når det øves vold mot den. Enhver urettferdighet skaper en ubalanse, som må tilbakeføres i balanse med den evige rettferdighetens lov, i samme øyeblikk ubalansen oppstår.

Enhver som har forårsaket ubalanse blir derfor skyldig mot rettferdighetens lov. Kristi offer, forsoning og forløsning, betaler ut rettferdighetens krav på balanse, som den urettferdige selv ikke kan betale. Dette gir også en tid for omvendelse. Ikke bare utlignes rettferdskravet ved at Kristus gjenoppretter balansen, men mennesket for tid på seg til "å følge Kristus".

Denne verden, i denne tilstanden, ble som et fengsel for oss alle, da den første Adam brøt med rettferdigheten - og oss alle etter det. Derfor kom Kristus i tidenes midte og betalte alles synd, om de vil ta offeret i mot, ved å følge Ham som boten betalte. Dette var forutbestemt, at om Kristus var villig til å betale kravet som rettferdigheten krevde, ville offeret være tilstrekkelig til å sette mennesket fri. Til enorm glede for oss alle, så var Kristus villig!

Når offeret ble gitt, har ikke rettferdigheten lenger noen krav, og alle mennesker er overgitt til Kristus av Faderen, fordi vi ble kjøpt fri fra lidelse og død ved Kristi lidelse og oppstandelse. Da er det Kristus selv som bestemmer, og som er blitt loven, og den loven er barmhjertighetens lov. Barmhjertigheten som er bygget på kjærligheten til Gud og menneske.

Den som er barmhjertig aktiverer botsofferet som Kristus ga, for seg selv, ved å følge Kristus, følge det eksemplet på barmhjertighet som Kristus er, ved å tilgi sin neste og derved bli tilgitt av Faderen.

Slik virker barmhjertighetens lov: At det vi utsetter andre for faller tilbake på oss selv, men ved å tilgi andre og behandle andre rettferdig, trer tilgivelsen inn for oss og vi settes fri.

Dette skjer ved inngåelse av en pakt med Gud, som alltid holder sin del av pakten, som er evig liv. Vår del av pakten er beskrevet over og den inngås ved dåpen.

Når vi er fri så har Gud sørget for en vekst utvikling som bare kan skje under Guds opplæring. Denne opplæringen skjer ved å aktivisere åndelige gaver, som trekker på himmelens krefter. Gjennom disse kan vi være fullkomne som vår Fader i himmelen er fullkommen. Jeg har ingen tro på at det er mulig å følge Kristus fullt ut uten at nådegavene blir oss til del, men med disse gaver kan fjell flyttes

Kommentar #57

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hva med de som ikke er i stand til å utføre gjerninger?  Det er en gjerning vi må gjøre sier Jesus.  Tro på Han som Gud har sendt.

Hva er det du prøver å si her? At gjerninger ikke gjelder, fordi noen har mindre forutsetninger til å gjøre det du forbinder med gjerninger? Hvordan Gud dømmer i de forskjellige tilfellene er opp til Gud.

1 liker  
Kommentar #58

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Hebraisk språktradisjon

Publisert rundt 3 år siden

Her snakker vi kanskje litt forbi hverandre? Jeg nevner språkene som har påvirket vår måte å forstå verden på. Her i nord har vi kanskje sett mest av den greske, pga at vi er mere opplyst om den kulturen. Men la meg nevne noen eks : Hvor to eller tre er samlet i Jesu navn, er han midt i blant dem. Be og du skal få. Bønnens makt. Dette er forestillinger knyttet til det dynamisk virkende ordet som Boman nevner. Vi vet det er slik fordi Gud står som kraften i ordet, men vi har det også i "ikke kristne" sammenhenger, som f. eks magien, trylleformularer og lignende, selv om det er vrengebilder er det også i NT advarsel mot å forbanne noen.  Vi sier troen alene, men er der en tro uten gjerninger? Nettopp i dette spørsmålet finner jeg motsetningen mellom den "greske tankemodell" og den "hebraiske gjøremodell". Og at vi har våre kulturelle røtter i begge.

 

Kommentar #59

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Morten Gabrielsen. Gå til den siterte teksten.
Hva er det du prøver å si her? At gjerninger ikke gjelder, fordi noen har mindre forutsetninger til å gjøre det du forbinder med gjerninger? Hvordan Gud dømmer i de forskjellige tilfellene er opp til Gud.

Forsøker å vise at det er ufortjent nåde som gjelder og da særlig også for de svakeste.  Da frelsen er universell.  Og alt er til Guds ære.

Dommen har selvsagt ikke jeg noe med. Det jeg forsøker etter fattig evne, å vise hvordan jeg forstår i dette tilfellet - Paulus tekstene.

Paulus viser meg et fantastisk budskap om ufortjent nåde, og at alt er til Guds ære.


2 liker  
Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ufortjent av nåde

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Paulus viser meg et fantastisk budskap om ufortjent nåde, og at alt er til Guds ære.

Ja, Rom.3 handler blant annet om rettferdighet ved troen, men det er verdt å legge merke til ordformuleringene.

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Dette må vel bety at nåden gis når synden har opphørt å være til mer? Som ved Paulus utsagn i 1.Kor.15.52-57?
 I tillegg mangler man Guds herlighet som er årsaken til at nåden kan gis, men slik det står hos Heb.1.1-4:

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. (Se 2.Pet.3.13) Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.

Rom.3.24: Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

Her er det flere ting å være oppmerksom på:

A: Alle mangler Guds herlighet 
A: Svar: Åp.15.8: Og tempelet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og makt, og ingen kunne gå inn i tempelet før de sju plagene fra de sju englene var fullført.
+ Åp.21.10-11: den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis.

B: Renselse
B: Svar: Heb.9.23 De jordiske etterligningene av det som er i himmelen, må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, og nå* trer han fram for Guds ansikt for vår skyld. (* Disse siste dager)

C Frikjøpelse i Kristus
C Svar: Kjøpt fri, sikter til Jesu gjenkomst, Åp.14.1 Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen. v3 Foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære unntatt de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden. 
4 Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet. (se 1.Kor.15.21-23)
5. I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil.

1 liker  
Kommentar #61

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

At vi hedningkristne i vår husholdninge er "en hemmelighet fra veige tider av", slik jeg har skrevet i bl.a. kommentar 25, ser jeg nå er HELT FEIL! Jeg beklager dette!

Publisert rundt 3 år siden

"Hedninger" nevnes også i GT, så de kan umulig være en hemmelighet. 

Jeg har nok forstått Ef. kap. 3 feil, ser jeg nå. Hemmeligheten er ikke oss hedninger, men "At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet" (Ef. 3, 6)….hvordan dette har skjedd, legger han ut om i kap. 2...og det er dette Paulus (og apostlene og profetene (v, 3. 5)  har fått åpenbart og som har vært "skjult fra evige tider av." ….og som er "den husholdning som nå er" som Paulus har fått den nåde å bli forkynner for." (v. 7, 8 og 9). 

Jeg beklager å ikke ha forstått dette rett og skrevet feil om det her på VD!

Dermed ser jeg også Apg. 28, 28, som jeg bl.a. har nevnt som eksempel på at Paulus ga opp håpet om å få frelse hele nasjonen Israel for godt, også er feil. Og annet jeg har ment angåendee disse bibelversene i slutten av kap. 28.  For i Rom. 11, 26 sier jo Paulus at hele Israel skal bli frelst nå hedningenes fylde er over, selv om han der sier at det også har vært en hemmelighet.

Også det jeg har nevnt med "greker" kan jeg overhodet ikke si jeg er sikker på, det er ett av flere "problem" jeg ikke forstår i NT,og jeg er fullt mottakelig for at noen kan vise meg ut fra Guds ord at jeg tar feil. 

Jeg har kommet inn på disse tingene her på denne tråden, fordi jeg har ment det må ha betydning for hvordan vi kan forstå Paulus. Angående det, så er det etter mitt syn svært avgjørende å se at Gud har en særlig oppgave med Israel i sin frelsesplan for verden, og at dette skiller de jødiske apostlene fra Paulus.

Kommentar #62

Morten Gabrielsen

11 innlegg  171 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Forsøker å vise at det er ufortjent nåde som gjelder og da særlig også for de svakeste.  Da frelsen er universell.  Og alt er til Guds ære.

Dommen har selvsagt ikke jeg noe med. Det jeg forsøker etter fattig evne, å vise hvordan jeg forstår i dette tilfellet - Paulus tekstene.

Paulus viser meg et fantastisk budskap om ufortjent nåde, og at alt er til Guds ære.

For det første er jo troen selv en gjerning (så gjerningene gjelder), og troen på Krisus gir jo de gode gjerningene/fruktene (der jeg selv er skyldig). Og her må man gjerne betrakte Paulus tekster, forstått riktig. Det gode blir til Guds ære.

1 liker  
Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Anbefaler profeten Daniel

Publisert rundt 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Jeg beklager å ikke ha forstått dette rett og skrevet feil om det her på VD!

Dermed ser jeg også Apg. 28, 28, som jeg bl.a. har nevnt som eksempel på at Paulus ga opp håpet om å få frelse hele nasjonen Israel for godt, også er feil. Og annet jeg har ment angåendee disse bibelversene i slutten av kap. 28.  For i Rom. 11, 26 sier jo Paulus at hele Israel skal bli frelst nå hedningenes fylde er over, selv om han der sier at det også har vært en hemmelighet.

Også det jeg har nevnt med "greker" kan jeg overhodet ikke si jeg er sikker på, det er ett av flere "problem" jeg ikke forstår i NT,og jeg er fullt mottakelig for at noen kan vise meg ut fra Guds ord at jeg tar feil. 

Du får full tilgivelse fra min side, det er da ikke så enkelt å forstå Bibelen som også sier at vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis og delt ta slutt. Bibelen er stykkevis, og alt handler om å se alt i sammenheng - og det er jo ikke enkelt?

Altså ennå mer stykkevis å sette seg inn i som ikke forstås riktig inntil det fullkomne kommer. Jeg kan anbefale deg profeten Daniel som lar deg få litt mer balanse i utsagnene i NT, men også i samsvar. (Matt.24.15f.) Daniel vinkler det til noe håndgripelig slik at man blir nødt til å forstå tiden for nåden og frelsen?  Fra Dan.9.3 (bønn om nåde) til og med Dan.12 (Trengsel og frelse i endetiden/ Matt.24.15)

Kommentar #64

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg har kommet inn på disse tingene her på denne tråden, fordi jeg har ment det må ha betydning for hvordan vi kan forstå Paulus. Angående det, så er det etter mitt syn svært avgjørende å se at Gud har en særlig oppgave med Israel i sin frelsesplan for verden, og at dette skiller de jødiske apostlene fra Paulus.

"Det skal komme en dag, Herren kjenner den.....Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være en og hans navn ett." Sakarja 14, 9. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere