Erhard Hermansen

Generalsekretær, Norges Kristne Råd
29

Kirkevergens perspektiv er også for snevert!

Publisert: 1. sep 2018

Skrevet av Erhard Hermansen, Generalsekretær 
Norges Kristne Råd og Dag Nygård, Spesialrådgiver Norges Kristne Råd

Oslo kirkeverge, Robert Wright har i Vårt Land 15. august et innlegg i den interne samtalen i Den norske kirke om trossamfunnets ulike kirkebygg og påpeker det han oppfatter som enkelte aktørers snevre perspektiv. Norges kristne råd skal selvsagt ikke blande seg inn i det interne ordskiftet i Den norske kirke.

På den annen side registrerer vi at kirkevergen avlegger andre trossamfunns bygg en visitt. Her vil vi peke på at også kirkevergen, etter vår oppfatning, anlegger et for snevert perspektiv når han problematiserer at det generelle vedlikeholdet av kirkebygg tilhørende Den norske kirke utløser tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.

Wrights viser i sin argumentasjon ­hovedsakelig til to forhold: For det første er trossamfunnets kirkebygg spesielle og har viktige roller som kulturbygg i lokalsamfunnet. For det andre har byggene tilbud for alle som bor i byen uten krav til medlemskap: De har verdi for langt flere enn trossamfunnets egne medlemmer.

Alt hva Wright peker på her kan sies om mange kirkebygg tilhørende andre kristne kirker. Det er ikke vanskelig å trekke frem lokalsamfunn der kirkebyggene til lokale frikirker er kulturhus og samlingssted for mennesker i alle aldre og hvor en stor del av de som gjøre seg bruk av tilbudet ikke har medlemskap i menigheten.

Det kan være på sin plass å peke på at medlemmer i de andre kirkene må bidra med langt mer fra egen lomme for både å bygge og vedlikeholde sine egne kirkebygg. Ettersom aktiviteten ut fra disse byggene også kommer ikke-medlemmer til gode, skaper medlemmenes offervilje grunnlag for barne- og ungdomsarbeid, kulturaktivitet og omsorgsarbeid som kommer hele lokalsamfunnet til gode.

Norges Kristne Råd mener at det er et riktig prinsipp at ekstraordinære vedlikeholdskostnader til særlig verneverdige kirkebygg bør få øremerkede tilskudd. Disse skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn. På den annen side må kriteriene for vernestatus være av en slik karakter at også listeførte og verneverdige religiøse bygg tilhørende andre trossamfunn er berettiget støtte på like vilkår. Flere kirkebygg i Oslo som tilhører andre kristne trossamfunn, har slik vernestatus.

Trykket i Vårt Land 1. september 2018.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere