Bent Høie

23

Et sosialt ­eksperiment

Legalisering av cannabis er et sosialt eksperiment vi må unngå. Spesielt når vi vet så lite om konsekvensene.

Publisert: 28. aug 2018

Rapporten «Ung i Oslo» viser en markant økning i cannabisbruk blant ungdom, spesielt gutter og unge bosatt i Oslo vest. Dette skjer samtidig som landsmøtene i både Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom denne sommeren har gått inn for å legalisere bruken av rusmiddelet.

Canada har som land ­nummer to etter Uruguay ­legalisert ­bruken av cannabis, og flere ­stater i USA har gjort det ­samme. Det ­kommer derfor til å bli økt ­debatt om legalisering av ­cannabis fremover.

Utvide sine markeder. 

Jeg tror en viktig driver for unges bruk av cannabis er ­populærkulturen. I filmer, musikk og ­sosiale ­medier fremstilles bruk av ­cannabis som ufarlig, normalt og kult. Når ­Canada og flere ­stater i USA har legalisert bruken, ­etableres det kommersielle og industrielle ­aktører som vil ønske å ­produsere og selge cannabis i ­legale kanaler. De vil ønske å utvide sine markeder både ­gjennom å få flere brukere der det er legalisert og få flere land og stater til å legalisere.

Det er ingen grunn til å tro at cannabisindustrien vil opptre annerledes enn tobakks- eller alkoholindustrien. Tvert imot er det grunn til å tro at tobakks- og alkoholindustrien vil være ­interessert i å etablere seg også innenfor cannabisindustrien. Vi kjenner allerede til tobakksbransjens kyniske ­pressmidler mot fattige land for å hindre lovgivning tilsvarende den norske røykeloven, og metodene deres for å lokke flere unge til å ­bruke ­produktene sine. I USA tilbyr cannabisindustrien stadig nye varianter med «edibles», ­altså ­godterier og ­lignende som inneholder cannabis-virke­stoffet THC, og som særlig ­appellerer til unge. En cannabisindustri vil bruke penger på å påvirke lovverk, politikere og media ­internasjonalt, bruke ­sosiale ­media for direkte markeds­føring ­rettet mot ungdom og mer ­produktplassering i filmer og TV-­serier. Med tobakksindustrien på ­virkende front – ønsker vi ­virkelig å skape en ny?

Utelivsstudien. 

Mange ­mener at cannabis er mindre farlig enn alkohol, og forutsetter da at ­cannabis erstatter bruk av ­alkohol dersom det ­legaliseres. Ifølge Folkehelseinstituttet ­rapporterer deltakerne i norske datainnsamlinger at cannabis ofte blir brukt samtidig med ­alkohol. Utelivsstudien viser at de som tester positivt på THC i spytt har vel så høy promille som de som ikke tester positivt på THC. Det kan tyde på at ­cannabis kommer i tillegg til alkohol, ikke i istedenfor. Empiriske undersøkelser på området er imidlertid vanskelig, fordi man aldri vil vite hvor mye alkohol personene ville ha drukket dersom de ikke hadde røykt cannabis.

Det er risiko for at økt ­tilgjengelighet og aksept for bruk av cannabis, vil føre til at flere med allerede risikofylt bruk av alkohol vil bruke ­cannabis i tillegg. Det er den samlede rus­politikken som har størst ­betydning for folkehelsen. En kombinasjon av sterkt re­gulert alkoholomsetning og forbud mot cannabis har til nå vist seg å ha positiv effekt på den samlede rusbruken i Norge. Om noen år vil vi få erfaringer fra USA og Canada som vil fortelle oss om cannabisbruken kommer til ­erstatning for alkoholbruk, ­eller på toppen av alkoholbruken.

Cannabisavhengighet. 

Cannabis er ikke et ufarlig rus­middel. Cannabis er avhengighets­skapende, og ifølge Folkehelse­instituttet har antallet personer som søker hjelp i spesialisthelse­tjenesten for cannabisavhengig­het økt med over 40 prosent ­siden 2010 – fra 2.500 til 3.600 ­personer. Halvparten av ­disse fikk en psykiatrisk tilleggs­diagnose, i hovedsak angst og/eller depresjon. Under påvirkning vil brukeren ha ­svekkede psykomotoriske funksjoner og manglende dømmekraft, selv ved lavt inntak. Større og/­eller hyppige inntak svekker ­konsentrasjonsevnen og hukommelsen og kan gi akutt panikkangst. For risikoutsatte ­personer vil bruk av cannabis kunne 
utløse ­psykoser. En rekke ­studier har vist at angstsymptomer og angstlidelser forekommer ­oftere hos cannabis­brukere enn hos ­andre, selv om sammen­hengen kan være kompleks. Røyking av cannabis over lang tid kan ­svekke lungefunksjonen, gi astma­plager og andre alvorlige lungesykdommer som kols, og økt risiko for lungekreft. Cannabis­røyking gir generelt dårligere immunforsvar.

Selv om den psykiske helsen og de kognitive funksjonene ikke nødvendigvis blir permanent svekket, kan bruken innebære en risiko for å falle utenfor, uavhengig av hvorvidt rusmiddelet er legalisert eller ikke. For unge, hvor hjernen fremdeles er under utvikling, vil bruk av rusmidler generelt innebære høy risiko for skjevutvikling.

Dårligere karakterer. 

I ­studentbyen Maastricht i ­Nederland innførte man i 2011 et forbud for utenlandske stats­borgere å handle på byens 13 «coffeeshoper» der cannabis selges lovlig over disk.

Økonomer ved Maastricht-universitetet og det tyske ­arbeidsforskningsinstituttet IZA gjorde en undersøkelse blant 4.000 studenter og så på over 54.000 karakterer som studentene ved Maastricht-universitetet har fått før og etter loven ­trådte i kraft. Forskerne beregnet at ­nesten 60 prosent av alle ­studentene hadde brukt cannabis i løpet av det siste året før undersøkelsen. Rapporten konkluderte med at utenlandsstudenter som ble nektet adgang til cannabis-kaféene som følge av loven fikk betydelig forbedrede eksamensresultater, uavhengig av tid brukt på skolearbeid.

Som lege, professor og hjerne­forsker Sven Davanger skriver i Aftenposten: «Nei, cannabis ­­truer sjelden livet. Men den ­truer måten vi lever på.» Jevn cannabisbruk vil redusere ungdoms mulighet til å prestere i skole og arbeid, men også i å etablere ­familie og delta i samfunnet over tid. Dette vil ha store negative konsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

Å legalisere et rusmiddel i tillegg til alkohol vil uansett være et sosialt og helse­messig ­eksperiment – vi vet ikke hvordan det vil slå ut i Norge. Vi har hatt ­relativt lav cannabisbruk i Norge sammen­lignet med ­bruken i andre land og stater som har legalisert rusmiddelet. En av årsakene til at konsumet ikke øker betydelig i disse landene, kan være at bruken av cannabis allerede var utbredt i befolkningen i utgangspunktet. Det er den heldigvis ikke i Norge. Det er imidlertid er verdt å merke seg at bruken av cannabis totalt sett har økt i Colorado.

Det legale markedet. 

Et ­argument for legalisering er at det vil redusere ­skadevirkningene av den kriminelle ­omsetningen. Vi ser at kriminelle nettverk ­finansieres ved blant annet salg og distribusjon av cannabis. ­Legalisering av cannabis, med høye avgifter, reklameforbud og salg gjennom for eksempel Vinmonopolet, ville ha flyttet noe av salget over til legale ­kanaler. Spesielt for brukere med god økonomi. Men det betyr ikke at den illegale omsetningen og ­kriminaliteten som følger med det hadde forsvunnet. En nylig rapport fra Uruguay viser at kun 55 prosent av brukerne fikk cannabis fra det legale markedet.

Det er et vesentlig moment at markedet samlet sett hadde blitt større over tid. Det er derfor ikke sikkert at den kriminelle delen av et større marked hadde blitt lavere enn størrelsen på dette markedet er i dag. Kriminelle nettverk er tilpasningsdyktige. Om dagens målgruppe får kjøpt lovlig cannabis vil markeds­føringen deres kanskje i større grad rette seg inn mot en yngre brukergruppe. Det er heller ikke utenkelig at de som i dag selger cannabis på gaten i byer som Oslo, ofte unge gutter, vil flytte sin aktivitet til annen kriminalitet. Her vil sannsynligvis andre kriminalitetsforebyggende tiltak være langt mer betydningsfulle enn å legalisere cannabis.

Til hinder. 

Dagens kriminalisering av narkotika er et ­hinder for å hjelpe mennesker ut av ­avhengighet og til å komme tidlig inn med forebyggende helsehjelp. Det gjør vi noe med gjennom ­arbeidet med rusreformen, der bruk og besittelse av narkotika til eget bruk ikke lenger skal ­straffes med bøter eller fengsel, men møtes med helsehjelp. ­Import og salg vil være like forbudt og straffes like hardt som i dag.

Bruk av cannabis og de medisinske virkestoffene i cannabis for utvalgte pasientgrupper er en annen diskusjon. Den må tas innenfor rammene av de samme prinsippene og kriteriene som vi bruker for innføring av andre ­legemidler, som også kan misbrukes og har negative bivirkninger.

Introduksjon av et nytt legalt avhengighetsskapende rusmiddel vil være negativt for folke­helsen. Økt bruk av cannabis blant unge i Norge bør møtes med saklig og målrettet informasjon om de negative helse­effektene og konsekvensene bruk av cannabis faktisk har. Vi bør bruke føre-var-prinsippet. Vi må se på erfaringene fra ­Canada og USA, og vite mer om hva ­legalisering betyr for den samlede rus­bruken og kriminaliteten over tid. ­Legalisering av cannabis er et sosialt eksperiment vi må unngå. ­Spesielt når vi vet så lite om konsekvensene.

Trykket i Vårt Land 28. august 2018.

5 liker  
Kommentar #1

Torstein Torbjørnsen

7 innlegg  12 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Svært bra! Solid dokumentsjon mot legalisering av cannabis.

1 liker  
Kommentar #2

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Noe, men ikke alt?

Publisert over 3 år siden
Bent Høie. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen grunn til å tro at cannabisindustrien vil opptre annerledes enn tobakks- eller alkoholindustrien. Tvert imot er det grunn til å tro at tobakks- og alkoholindustrien vil være ­interessert i å etablere seg også innenfor cannabisindustrien. Vi kjenner allerede til tobakksbransjens kyniske ­pressmidler

Ja, en svært god artikkel det er allgrunn til å støtte.

Men hvis cannabisindustrien vil opptre på samme måte som tobakks- og alkoholindustrien, hvis skadeeffekt er empirisk  dokumentert, hvorfor gjør ikke staten da noe med de to sistnevnte? Hvordan kan man da samtidig forsvare at legalisering av cannabis er et sosialt eksperiment man må unngå?

 

1 liker  
Kommentar #3

Torstein Torbjørnsen

7 innlegg  12 kommentarer

Et paradoks

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men hvis cannabisindustrien vil opptre på samme måte som tobakks- og alkoholindustrien, hvis skadeeffekt er empirisk  dokumentert, hvorfor gjør ikke staten da noe med de to sistnevnte?

Et godt poeng. Nå har jo staten fått til mye når det gjelder tobakkskader, ja, nesten utrolig mye. Men når det gjelder alkoholindustrien, synes dette å være "ei hellig ku" som få politikere tør å angripe på tross av skadeomfanget vi ser. Her synes kapitalkreftene å være for sterke, samt at egeninteresser blant de som styrer, er dominerende.

1 liker  
Kommentar #4

Thomas Kjøsnes

0 innlegg  26 kommentarer

5 grunner til at jeg støtter legalisering

Publisert over 3 år siden

1. Jeg er mer redd for narkotikakartellene enn jeg er for tobakksindustrien. Tobakksindustrien har det mest i kjeften, og truer med advokater, ikke med drap på politisjefer, politikere og familiene deres. Pengene som tilflyter disse markedene finansierer annen kriminalitet.


Regnestykker som forutsetter at det lovlige markedet bare kommer i tillegg rimer ikke, ettersom man ikke ser særlig høyere bruk der man har legalisert. I Nederland har man praktisert lovlig salg i 40 år. De ligger midt på treet i bruk. I Colorado handles 70% av cannabisen i lovlige utsalg.


2. Jeg er mer redd for illegale markedsplasser enn jeg er for legale. Når unge gutter handler hos kriminelle, blir veien kort til å rekrutteres til salg og etterhvert annen kriminalitet. Det er også lettere å rekrutteres til rusmiljøer og lære å bruke andre rusmidler der.


3. Kvalitetskontroll og varedeklarasjon gjør at folk kan velge mildere varianter enn i dag. I dag tar de stort sett det de får tak i - som ofte er svært sterk marihuana. Mange foretrekker en mildere og roligere rus men får ikke velge.


4. Jeg er også opptatt av frihet og rettferdighet for loven. De menneskene som bruker cannabis, velger et langt tryggere rusmiddel enn alkohol. Det bør de ha friheten til i et opplyst samfunn. Å bruke alkohol som et påskudd til å diskriminere dem og nekte dem trygge omgivelser å handle og nekte dem trygge varer, blir helt feil i mine øyne.


5. Man bør ikke overdrive skadevirkningene av cannabis og heller ikke undervurdere størrelsen av det illegale markedet. Cannabis er ikke farlig for voksne mennesker med moderat forbruk. Barn bør holde seg borte fra det, men forbudet beskytter ikke barna. I stedet ser vi at barn selger til barn på det illegale markedet. I de statene som har legalisert cannabis, har bruken blant mindreårige gått ned.

6 liker  
Kommentar #5

Karl E Karlsen

0 innlegg  1 kommentarer

Verden snudd opp ned!

Publisert over 3 år siden

Høie du snur opp ned på problemstillingen.Det som er det virkelige sosiale eksperimentet er det å straffeforfølge noen på grunnlag av at de røyker/spiser m.m en plante som vokser fritt i naturen.Det er på samme nivå som å straffeforfølge noen fordi de elsker/har sexuelt samkvem med noen av samme kjønn.Hvor evt helse skadelig en organisk substans som cannabis er for mennesker er underordnet.Ingen ved sine fulle fem vil vel argumentere for at de som foreksempel hadde drukket Klor skulle straffeforfølges.


4 liker  
Kommentar #6

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Har full forståelse for dine argumenter. Og jeg synes også alvorlig synd på narkomane som i dag blir kriminalisert.

Men alkohol, i alle fall sprit, har jo også en gang vært forbudt  (Amerika) og førte til kriminalitet. Ved oppheving av forbudet gikk vel kriminaliteten kraftig ned, men det gjorde kanskje ikke bruken og skadevirkningene? 

Når det gjelder tobakk så vet vi i dag at den er tilsatt mange stoffer som skal gjøre oss avhengige. Ren plantetobakk uten disse tilsetningsstoffene, skaper ikke avhengighet. Det undrer meg da at ikke myndighetene (Mattilsynet) fører en like restriktiv kontroll som på matvarer, for det er tross alt i matvarebutikkene det meste av tobakk selges, selv om det ikke klassifiseres som mat. Men inn gjennom munnen og ut av kroppen går det i alle fall, selv om det ikke ryker bak.

jeg røyker dessverre, noe jeg nok aldri hadde gjort hvis det ikke var tilgjengelig. Jo, frihet er greit, men under min egen og  statens frihet er jeg blitt slave. Det er også et paradoks.

2 liker  
Kommentar #7

Thomas Kjøsnes

0 innlegg  26 kommentarer

Skadevirkningene gikk opp under forbudet

Publisert over 3 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Men alkohol, i alle fall sprit, har jo også en gang vært forbudt  (Amerika) og førte til kriminalitet. Ved oppheving av forbudet gikk vel kriminaliteten kraftig ned, men det gjorde kanskje ikke bruken og skadevirkningene? 

Hei Åge

Antallet brukere av alkohol gikk kraftig ned da alkohol ble forbudt i USA, før bruken begynte å klatre oppover år for år. For de som fortsatte å drikke alkohol, ble det imidlertid mye farligere. Langt større andel av brukerne ble metanolforgiftet. Flere fikk psykiske problemer og i yngre alder, flere tok selvmord og flere døde av alkoholoverdoser. Vi vet ikke hvor veksten i bruk ville flatet ut om man hadde fortsatt forbudet. Jeg tviler på at mange ville respektert det over tid, og jeg antar at bruken ville gått forbi det den var i utgangspunktet. I begynnelsen var nok nemlig problemet rent logistisk; man hadde ikke etablert smuglerruter og produksjon. Det tok litt tid å få på plass, men etterspørselen var nok der tidlig, så med en gang tilbudet var, der, steg bruken. Med dagens illegale varer, faller prisene over tid relativt til prisveksten i samfunnet. Det forteller oss at tilbudet er større enn etterspørselen. Og når det gjelder cannabis, er bruken i dag 20 ganger høyere enn den var i 1971.

3 liker  
Kommentar #8

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert over 3 år siden

I dag er det jo mange pillemisbrukere, enten går de til mange forskjellige leger for å få det de trenger, eller de får kjøpt det på gata, og mange sitter i stor gjeld. Har du noen formening om cannabis ville kunne erstatte piller og vært til hjep for disse? I så fall ville det etter mitt syn ville vært positivt på mange måter.

2 liker  
Kommentar #9

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Et intelektuelt mørke

Publisert over 3 år siden

Jeg har stemt Høyre i noen år. Nå angrer jeg litt på det.

Mest av alt på grunn av handlingene til Bernt Høye.

Et eksempel på idiotien jeg har reagert på finnes her:

Dagbladet – Forbudet mot tobakksfri snus: - Hårreisende

Et verre eksempel er at Høye klarte å legge damping med e-sigaretter under "røykeloven" – selv om e-sigaretter ikke inneholder røyk, og derfor ikke faller under noen av grunnene til at røyk ble lagt under en slik lov.

Det kan man få opplysninger om her:

GOV.uk – Clearing up some myths around e-cigarettes

BBC News – E-cigarettes 'should be on prescription'

The Guardian – E-cigarettes should be on sale in hospital shops, health body says

Jeg er helt sikker på at Høye i rus-spørsmålene kommer til å gå inn for lovgivninger som er like dumme og reaksjonære som de jeg har vist til over – og som helt sikkert vil virke mot sin hensikt, som i eksemplene jeg har vist til over – hvis hensikten faktisk er ment å være skadereduksjon, og ikke moralisme.

Derfor er jeg ferdig med Høyre.

2 liker  
Kommentar #10

Jørn Mjelva

4 innlegg  1 kommentarer

Ti kommentarer til helseministerens innlegg

Publisert over 3 år siden

Kjære helseminister,

Du har i sosiale medier etterlyst debatt i forbindelse med dette innlegget, så jeg tar deg på ordet og ønsker å kommentere det jeg ser hovedargumentene i teksten din. Jeg har alt delt dette på Twitter, men ser det som hensiktsmessig for en videre diskurs å dele kommentarene her også.


1. Du har nok rett i at det vil vokse frem en cannabisindustri, men jeg sliter med å se hvordan en Høyre-mann kan se fremvekst av ny industri og nye næringer som noe negativt. Det er vel mer i tråd med Høyre-tenkning at man regulerer og skattlegger snarere enn å forby?

Addendum: Jeg vil også støtte Thomas Kjøsnes' kommentar om at det er grunn til å være mer bekymret for de som i dag tjener på cannabisindustrien enn en lovlig cannabisindustri.


2. Vi har allerede noen resultater som peker i retning av at tilgjengeliggjøring av cannabis reduserer alkoholkonsumet, noe som underbygger anekdotiske rapporter fra brukere. Du har imidlertid rett i at det er for tidlig å konkludere.

https://news.gsu.edu/2017/12/12/medical-marijuana-laws-associated-decreased-alcohol-consumption-study-finds/

Addendum: Flere brukere rapporterer at de enten bytter ut alkohol med cannabis i enkelte sammenhenger, eller at de drikker mindre enn når de røyker. Flere rapporterer at et høyt alkoholkonsum i kombinasjon med cannabis fort gir en ubehagelig opplevelse de helst vil unngå. At utelivsgjester som tester positivt på THC i spytt i dag også har høy promille kan forklares med at gruppen som bruker illegale rusmidler generelt har høyere rusbruk enn normalbefolkningen, og at terskelen for å prøve cannabis er mindre når man har drukket mye.


3. Du virker å gi et nyansert bilde av risikoprofil, men verdt å legge til at risiko først og fremst er knyttet til mer enn moderat bruk, i motsetning til f.eks. alkohol. Det virker da mer hensiktsmessig å ha tiltak som er rettet mot ekstrembruken enn moderat bruk


4. Selv om Svend Davanger er hjerneforsker har han begrenset grunnlag til å uttale seg effekten av cannabis. Det er ingen større grunn til å tro at cannabis "[...] truer måten vi lever på." mer enn at alkohol gjør det.

https://www.minervanett.no/ingen-pastar-at-cannabis-er-helsekost/

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/zLjVW9/Kort-sagt_-lordag-11-august


5. Vi ser nå en økning av cannabisbruk i Norge. Dette kan nok skyldes at folk har et mer nøkternt forhold til cannabis enn de hadde før, men alternativet er å fortsette å feilinformere. Nå skaffer disse seg tilgang via et illegalt marked - kanskje bedre å ha et legalt alternativ?

Addendum: Poenget er at det er grunn til å tro at vi vil se en økning i bruk som følge av at holdningene endrer seg, slik vi har sett eksempler på i USA. Disse holdningsendringene skyldes tildels ekstern påvirkning, men også at folk har mer kunnskap enn de hadde tidligere. Vi kan imidlertid ikke skru tilbake tiden, men vi kan foregripe utviklingen ved å begynne å utrede reguleringsalternativer allerede nå - før det blir mange flere som skaffer seg cannabis via et illegalt markedet.


6. Illegal omsetning vil nok ikke forsvinne, men god grunn til å tro at den vil tape markedsandeler: Etterspørselen er ikke uten tak, og folk flest vil foretrekke et legalt alternativ. Mindre inntekter gjør det vanskeligere å oppretteholde store organiserte nettverk.


7. Dersom tilsvarende lønnsomme alternativer fantes, er det grunn til å tro at organiserte kriminelle allerede benytter seg av dem. Kriminelle nettverk er nok tilpasningsdyktige, men det betyr ikke at de kan tilpasse seg alt. Det var forbudstiden som gjorde Al Capone mulig.


8. I et folkehelseperspektiv er det uheldig at vi i dag legger opp til at folk som vil ruse seg, må gjøre det på noen av de mest skadelige rusmidlene, når mindre skadelige alternativer finnes. Virker da mer hensiktsmessig å åpne for cannabis, men regulere alkohol strengere.


9. Et punkt du unnlater å komme inn på er hvordan et illegalt marked incentiver a) mer potente produkter, b) salg av erstatningsprodukter som syntetiske cannabinoider med usikker (el. klart høyere) risikoprofil og c) mindre bærekraftige produksjonsformer.


10. Avslutningsvis vil jeg gi deg ros for å ha gitt et av de mest saklige, nyanserte og velbegrunnede innleggene mot lovlig regulering av cannabis. Argumentene du kommer med er gode, og at jeg ikke er overbevist skyldes at jeg mener de kan imøtegås.


1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere