Petter Olsen

58

Betydningen av «det ubetydelige»

Man kan undres over hvilket verdensbilde Vårt Land legger til grunn når avisen på lederplass betrakter spørsmål om ekteskap og abort som «ubetydelige politisk».

Publisert: 24. aug 2018

I lederen for 20. august («Et fellesprosjekt?») viser Vårt Land til ­reaksjonene som har oppstått på at en presteordinert KrF-representant viet et likekjønnet par. Avisen ­mener disse reaksjonene er «et symptom på et større problem som (…) angår (…) hele Kristen-Norge». Kristen­velgerne bør «heve blikket» fra spørsmål om ekteskapsloven, selvbestemt abort og sider ved støtten til Israel – for å kunne bevare KrF som et samlende «fellesprosjekt». De nevnte sakene «er selvsagt ikke ubetydelige teologisk, men de er faktisk ubetydelige politisk», hevder avisen.

I lederen 7. desember i fjor, under en annen sjefredaktør enn dagens, blir de da mer generelt formulerte temaene «abort, Israel og ekteskapslov» karakterisert som «samfunnsspørsmål» og «etiske spørsmål» og satt opp mot «lærespørsmål» og «den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler».

Umulig å skille.

Jeg mener Vårt Land i begge disse lederartiklene setter opp et skille som ikke er i tråd med bibelsk tenkning. Det er umulig å skille lover som henholdsvis gir mennesker rett til å ta liv og omdefinerer ekteskapet, fra læren om Gud (teologi), og det er overfladisk å hevde at spørsmål knyttet til selvbestemt abort og en endret forståelse av ekteskap, er «ubetydelige» i politikken.

Ekteskapet var i den forrige ekteskapsloven mellom én mann og én kvinne. Det er bare en slik forening som gir mulighet for å bære fram felles barn og som dermed gjør at samfunnet videreføres. En lov som definerer ekteskap som også å være mellom likekjønnede, er en fundamental endring som åpner for barn som ikke er i slekt med sine omsorgspersoner.

Samtidig er ekteskap og fruktbar­heten det gir mulighet for, en del av Guds skaperordning og -vilje: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød» (2. Mos 2,24). Ekte­skapet er også utgangspunktet for menneskets første gudgitte oppdrag: «(…) til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere (…)» (1. Mos 1,27–28). Å være skapt i Guds bilde, som det også står i 1. Mos 1,27, er utgangspunktet for mennesket som kulturskaper og forvalter og for en rett forståelse av synd og nåde. Dette har også rent samfunnsmessige implikasjoner.

Helt fundamentalt. 

Abort handler om å sette en stopper for at et liv blir født. I svensk debatt framstilles nå den gravide kvinnens «selvbestemmelse» om dette utelukkende som et gode, uten med ett ord å nevne kvinnens nå forskerbekreftede samvittighet. På den ene siden berører dette dermed det helt fundamentale i et samfunn. At samfunnet har lover mot å ta livet av mennesker som befinner seg utenfor livmoren, springer på den andre siden ut av budet i 2. Mos 20,13 om at «du skal ikke slå i hjel».

Jødefolket har på den samfunns­messige siden folkerettslig fått et land i det bibelske Israel. På den «teologiske siden» springer dette ut fra Guds suverene og gjeldende utvelgelse av – og løfter til – dette folket.

Samtidig som ekteskapsdefinisjon og selvbestemt abort altså handler om vitale interesser for menneske og samfunn, har de et bibelsk og læremessig utgangspunkt og forankring som det ikke er mulig å skille dem fra. Disse sakskompleksene kan ikke med ­rimelighet kalles for «ubetydelige» verken politisk eller teologisk. I lederen 20. august hevdes de også å være uten «realpolitisk betydning». En tanke om at man kan la fundamentale spørsmål ligge fordi det på et gitt tidspunkt synes umulig å endre dem, framstår lite prinsipiell. Vi vet eksempelvis ennå svært lite om hvilke konsekvenser det omdefinerte ekteskapet får. Og hvorfor skal vi i det hele tatt ha et politisk parti som Kristelig folkeparti (min kursivering) dersom det ikke skiller seg ut fra de øvrige?

Trykket i Vårt Land 24. august 2018.

7 liker  
Kommentar #1

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Svar til Petter Olsen

Publisert rundt 3 år siden

Takk for innspill på to av Vårt Lands ledere, Petter Olsen. I den nyeste lederen du kommenterer, sier vi veldig klart at temaene du nevner ikke er ubetydelige teologisk. Vi mener heller ikke at temaene abort, ekteskapet og Israel er ubetydelige politisk, noe for eksempel denne lederen er et eksempel på. 

Derimot mener vi at noen Krf-eres ønske om å reversere ekteskapsloven, ubetydelig politisk, ganske enkelt fordi det er ingen ting som tyder på at det er mulig å få gjennomslag for dette i Stortinget. Det samme gjelder prinsippet om selvbestemmelse i abortloven, og enkelte stridstema knyttet til Israel. 

Det er selvsagt opp til Krf å vurdere dette som så viktige prinsipielle spørsmål at de vektlegger dem i den politiske debatten, men det vil antakelig få konsekvenser for både samholdet i partiet og gjennomslaget i politikken. 

I lederen Fra dogmatikk til etikk er poenget ikke å definere hva som er lærespørsmål eller ikke. Vi mener selvsagt at spørsmål som Bibelens syn på mennesket og dets verdi er et dogmatisk spørsmål, poenget her er å påpeke at «en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler – mot en mer samfunnsorientert forkynnelse». Vi tror den utviklingen blant annet kan føre til mer polarisering, noe vi ikke er sikker på om lavkirkeligheten er tjent med. Hadde vi tenkt at lederen ville bli vurdert som et eksempel på hvor Vårt Land trekker grensen mellom dogmatiske og andre teologiske spørsmål, ville vi kanskje formulert oss annerledes – eventuelt skrevet en leder om det i stedet.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener Vårt Land i begge disse lederartiklene setter opp et skille som ikke er i tråd med bibelsk tenkning.

For noen av oss som står utenfor Krf har Vårt Land i de siste to uker fortonet seg som et medlemsblad eller om man vil menighetsblad for de som er innenfor. Vi har fått se at de sakene som er viktige i verden er ikke viktige for de medlemmene som har ytret seg. Verden har humpet og gått sin skjeve gang mens VD/VL har vært preget av at to mennesker som har funnet kjærligheten har blitt viet i en eplehage i Ålesund av en ordinert prest. 

Jeg setter pris på at redaktøren setter Olsens innlegg inn i dets rette sammenheng, For liebhaberne kan det være grunn til å overveie at en avis redigeres etter redaksjonens preferanser, men også etter Redaktørplakaten. Bibelen er ikke nevnt i sistnevnte, pussig nok. 

Den ene av ektefellene som ble viet forrige helg forteller sin egen historie på NRKs nettsider i dag. Tidligere har vi sett mange hånlige kommentarer her om hvorvidt Pride eller FRI har noen berettigelse siden ingen undertrykkelse av avvikende sexuelle legninger skjer. Ta en titt på nevnte artikkel og gjør en refleksjon over tidligere utsagn, noen hver. Det kan være ett og annet å hente, slik som at siden voldstruslene er reelle er det fortsatt behov for et arbeide for aksept av likekjønnet kjærlighet. 

Og denne episoden i norsk historie har fått lov å overskygge at USA går i hundene, Venezuela står på trappene til å bli det nye Syria og Peru det nye Tyrkia mens statsministeren må stille til waterboarding i Stortingets Kontroll og konstitusjonskomité. Perspektiver folkens. Perspektiver. 

Kommentar #3

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Svar til Vårt Land

Publisert rundt 3 år siden

Jeg takker for svaret konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund - formodentlig på vegne av Vårt Land - har kommet med på mine innspill til to lederartikler. 

Gjøsund skriver: "Vi mener heller ikke at temaene abort, ekteskapet og Israel er ubetydelige politisk (…). Derimot mener vi at noen KrF-eres ønske om å reversere ekteskapsloven (er) ubetydelig politisk, ganske enkelt fordi det er ingen ting som tyder på at det er mulig å få gjennomslag for dette i Stortinget. Det samme gjelder prinsippet om selvbestemmelse i abortloven og enkelte stridstema knyttet til Israel." 

Jeg er glad for presiseringen fra Gjøsund som framgår av første setning i sitatet ovenfor, for jeg opplever det ikke like klart i lederen av 20. august. I nevnte leder oppfordrer Vårt Land "kristenvelgerne (min kursivering) til å heve blikket fra slike spørsmål ("ekteskapsloven", "prinsippet om selvbestemmelse i abortspørsmålet" og "enkelte sider ved støtten til Israel") fordi Vårt Land anser dem som "ubetydelige politisk". I Gjøsunds svar synes "kristenvelgerne" å være byttet ut med det langt mer begrensede uttrykket "noen KrF-ere", kanskje med henvisning til Bekkevold-saken. 

I innlegget som startet denne tråden, er jeg inne på Vårt Lands pragmatiske vurderinger av hva som er mulig og ikke mulig og hvilke konsekvenser som bør trekkes av det, så det trenger jeg ikke gjenta her. 

Dogmatikk

Den andre lederen, "Fra dogmatikk til etikk", var ikke Gjøsund ansvarlig redaktør for, men er likevel den som nå mest naturlig må svare for den. Gjøsund mener det `åpenbart" framgår av lederen at "poenget ikke (er) å definere hva som er lærespørsmål eller ikke", men "å påpeke en dreining bort fra den tradisjonelle forkynnelsen av synd og nåde på lavkirkelige bedehus og møtelokaler" - mot en mer samfunnsorientert forkynnelse". 

Igjen er jeg glad for Gjøsunds presisering av at "vi mener selvsagt at spørsmål som Bibelens syn på mennesket og dets verdi, er et dogmatisk spørsmål", for jeg opplevde ikke at dette gikk klart fram av lederen av 07.12. i fjor. At man de siste dagene på kommentarplass i Vårt Land har beskrevet Bekkevold-saken i KrF som "homobråk" og ikke som en sak om forståelsen av ekteskapet, er heller ikke betryggende hva angår forståelsen av hva som er dogmatikk. 

Polarisering

Som nevnt i hovedinnlegget mener jeg at forkynnelse som berører tidligere nevnte spørsmål om ekteskap, abort og Israel ikke kan skilles ut fra "synd og nåde" og karakteriseres som "mer samfunnsorientert forkynnelse". Her kommer det ingen presisering fra Gjøsund - bortsett fra en antydning om at formuleringene i lederen kunne ha vært annerledes. Han mener den påståtte trenden i forkynnelsen kan føre til "mer polarisering, noe vi ikke er sikker på at lavkirkeligheten er tjent med".

Jeg vil mene at det lavkirkeligheten er tjent med, er å forkynne "hele Guds råd" - også hva angår spørsmål som vekker strid i samtiden. Jesus forutså da også at budskapet han kom med, ville vekke strid (Matt 10,34f). Lavkirkeligheten vil svikte dersom man unndrar seg å holde fram Bibelens syn selv om flertallet i opinionen skulle mene noe annet.

Jeg leser Vårt Land hver dag og er glad i avisen. Jeg fester lit til at Alf Gjøsund ser at mitt innlegg er en del av den diskusjonen om Vårt Lands profil som han selv har invitert til.    

Kommentar #4

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Bibelen og meningsdannelsen

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg setter pris på at redaktøren setter Olsens innlegg inn i dets rette sammenheng, For liebhaberne kan det være grunn til å overveie at en avis redigeres etter redaksjonens preferanser, men også etter Redaktørplakaten. Bibelen er ikke nevnt i sistnevnte, pussig nok. 

God kveld, Njål Kristiansen, og takk for respons!

Redaktørplakaten sier blant annet følgende: "En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formåls-bestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret." 

Jeg forutsetter - og er trygg på - at både styret og redaktør for en kristen dagsavis som Vårt Land, har Bibelen med som en viktig del av grunnlaget for sin meningsdannelse. Ikke minst må dette gjelde for spørsmål som Bibelen direkte og uttrykkelig omtaler.   

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere