Andreas Wahl Blomkvist

10

Flere falske påstander

Hertzberg viser til eksempler hun mener er skremmende, men de bekrefter ingen utglidning.

Publisert: 18. aug 2018

I et nyhetsintervju av Cecilie Hertzberg ble leserne presentert for en påstått skråplaneffekt av Nederlands legalisering av dødshjelp i 2002. Siden flere metastudier tegner det motsatte bilde, etterspurte jeg dokumentasjon for påstanden (VL 14.08.18). 

I sitt svar kommenterer ikke Hertzberg metastudiene. Snarere gjentar hun det skremmende hun har «opplevd og hørt» fra dødshjelpsaktivister i feltarbeidet med masteroppgaven sin, og hevder at legaliseringen er årsaken til disse holdningene. Uforenelig med denne slutningen er at holdningene hun sikter til, eksisterte før 2002. Seniorforfatter av boken Euthanasia and Law in the Netherlands, sosiologiprofessor John Griffiths, påpekte allerede i 1998: «karakteriseringer av nederlandsk samfunn, [som] gunstig eller ugunstig, forteller oss ofte mer om situasjonen i observatørens eget land enn de gjør om Nederland».

Få temaer er så emosjonelt ladet som dødshjelp, og det gir oss desto mer grunn til å være bevisst hvilken linse vi driver feltarbeid med. Likevel må vi ta Hertzberg sine bekymringer på alvor, og i sin tekst har hun tre av disse.  

Ingen revisjon av lovverket. Den første påstår at loven ble revidert i 2016, slik at demente også kunne få dødshjelp. Men loven har ikke endret seg. Det er sant at det har kommet føringer på hvordan overholde dødsønske fra de med begynnende demens, men det tilsier ingen formell utglidning. Som det fremkommer i de årlige rapportene fra Nederland, så var andelen med demens 2% i 2015. Den store majoriteten av dem hadde fortsatt innsikt i sin tilstand og sykdom, og i alle tilfeller har det blitt konkludert at saken ble håndtert med omhu og i henhold til lovverket.

Det andre eksemplet påstår at mindreårige over 12 år har siden 2013 kunnet få dødshjelp. Dette er feil. Helt siden legaliseringen har denne muligheten vært åpen. Det er likevel ekstremt sjeldent. Det var totalt syv enkelttilfeller mellom 2002 og 2015, og ett i 2016. De fleste var 17 år, og det er ingen holdepunkter for at legaliseringen har ført til en utglidning i form av en økning blant mindreårige som søker dødshjelp.

Et forslag som ble avslått. Det siste eksemplet er et åpent brev til representantenes hus fra helseministeren og justisministeren. Jeg anbefaler alle å lese brevet, heller den tendensiøse beskrivelsen av Hertzberg. Brevet argumenterer for at mennesker uten en spesifikk diagnose, men som anser livet sitt som komplett, belastende og tom for mening, også bør få sitt dødsønske vurdert innenfor et juridisk og medisinsk rammeverk. Problemstillingen har lenge vært diskutert, og den ble spesifikt vurdert i en rapport av et utvalg nedsatt av regjeringen i 2015. Den konkluderte at det ikke var ønskelig å endre det juridisk rammeverket, og at loven er best i sin eksisterende form.

Skråplaneffekten virker altså å være noe som eksisterer mer i Hertzberg sitt syn på dødshjelp enn i virkeligheten. For det er vanskelig å se hvordan disse eksemplene viser at Nederland glir mot et kaldt dystopisk samfunn, med mindre man tar utgangspunkt i at dødshjelp er galt i seg selv. Problemet er at vi vet at døden kan i noen tilfeller være den beste og mest omsorgsfulle utvei fra lidelse. I motsetning til Nederland eller andre nytenkende land, så møtes alle dødsønsker med et kategorisk nei i Norge. Det er liten grunn til å tro at det er den beste løsningen.

1 liker  
Kommentar #1

Tor Albertsen

66 innlegg  597 kommentarer

Savner kommentar til Magelssen

Publisert nesten 3 år siden

Det ville vært spennende, Blomkvist, også en kommentar til Morten Magelssens innlegg 16.8, der han tar opp innlegget ditt fra 14.8. Den hører litt med her. Der begrunner han skråplanet som du benekter:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11737126-skraplaneffekten-dokumentert

2 liker  
Kommentar #2

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Loven står, Nederland glir

Publisert nesten 3 år siden

Det er korrekt, så vidt jeg kjenner til det, at selve den nederlandske loven har vært uendret fra den ble vedtatt i 2002 og fram til idag. Til tross for dette har det altså skjedd en svær endring i måten aktiv dødshjelp har blitt praktisert på i Nederland, og ikke minst omfanget av dødshjelpen. Dette illustreres godt av lett tilgjengelige grafer som viser den tallmessige utviklingen av eutanasi i NL fra 2002 og fram til nå:

I tillegg til den tallmessige utviklingen er det flerfoldige uttalelser fra leger og andre parter i NL - og da også fra de som støtter opp under eutanasilovgivningen og ønsker at den skal utvides - som viser at dødshjelp nå i økende grad blir en vanlig måte å dø på, noe dagligdags, og ikke lenger er noe leger griper til som et siste hjelpemiddel hos mennesker med uutholdelig lidelse der alt annet er prøvd og har feilet. 

Barmhjertighet med de håpløst lidende har hele tiden vært motivasjonen bak den nederlandske dødshjelpspraksisen - i motsetning til "Oregon-modellen", som hele tiden har fokusert på individets rett til å avgjøre hvordan man skal dø, dersom man er i en fase der døden antas å være nært forestående (Oregon-modellen forutsetter at pasienten har seks mndr. igjen å leve - dette premisset har vært sterkt kritisert ikke minst fra faglig hold, fordi vi leger ikke er i stand til å forutsi prognoser med noen rimelig grad av sikkerhet, i et slikt tidsperspektiv. Det foreligger da også mange eksempler på at denne prognostikken har slått feil for dødshjelpspasienter i Oregon). 

Den sentrale lærdommen fra Nederland har vært hvordan en så løs og vag lov har tillatt en dramatisk skråplansutvikling, uten at det har vært nødvendig med endring av selve loven. Dette gir viktig informasjon til land som ønsker å legalisere aktiv dødshjelp: Om man velger en så vag lov, risikerer man at den ikke makter å setter grenser for en stadig videre anvendelse.
Det ferskeste eksemplet på dette er fra Canada, hvor man alt etter 2 år har blitt overrasket over hvor stort omfang "MAiD" (medical aid in dying) har fått, og man har begynt å få problemer med hvordan befolkningens etterspørsl etter dette skal dekkes. Man har også begynt å få rettssaker der myndighetenes forsøk på streng avgrensning utfordres, og da uten at myndighetene egentlig kan forklare hvorfor loven må tolkes så snevert, når den er formulert så vidt og vagt. 

Blomkvist er opptatt av hvorvidt selve legaliseringen har ført til en samfunnsendring, altså en diskusjon omkring kausalitet (dette var også tema i en artikkel av Penney Lewis, som han henviste til i en facebook-diskusjon). Det er viktig da å huske at selve lovfestingen av eutanasi i Nederland ikke var startpunktet; gjennom 20-30 år før dette hadde Nederland gradvis åpnet for eutanasi gjennom eksplisitt avståelse fra å straffeforfølge leger som utførte dette, i en gradvis liberaliseringsprosess der loven fra 2001 nærmest bare skrev ned det som alt var etablert praksis. Skal man se på kausalitet i Nederland er det denne perioden man særlig må studere. Men, også selve legaliseringen har hatt en effekt, slik Theo Boer har beskrevet vedr. utviklingen fra 2007-9 og framover.

I andre land, som Belgia, er sammenfallet mellom legalisering og verdiglidning tydeligere; der ga lovfestingen i 2002 starten på en ganske eksplosiv økning i både bruken av eutanasi, og utvidelse av hva som fra samfunnets side anses som rettmessig anvendelse av dette. Som et eksempel møtte Tom Mortier fordømmelse i medier og fra samfunnsdebattanter da han i 2012 og framover stilte spørsmål ved at hans mor hadde fått eutanasi på grunnlag av depresjon.  

Når det gjelder spørsmålet om å tillate dødshjelp til personer som har levd "completed lives" i Nederland, så er den langt fra over. Regjeringen har møtt motbør så langt - denne gang fra den nederlandske legeforeningen, som begynner å frykte for at legene kan miste den muligheten de så langt har hatt til å avgjøre selv når de synes det er riktig å utføre eutanasi.  Men sterke krefter i Nederland ser nå på eutanasi ikke bare som noe man unntaksvis, i ekstreme tilfeller, kan ty til: De anser det som individets rett å selv avgjøre når livet ikke lenger er verd å leve, og de forlanger rett til å få hjelp til dette uten at en lege skal sette seg til doms over deres egen vurdering. 

Historien er ikke ved sin ende - fortsatt er det rom for videre utvikling i Nederland, spørsmålet er hva liberaliseringen og legalisering av aktiv dødshjelp har gjort med deres robusthet ift. å stå i mot en slik skråplanseffekt.

6 liker  
Kommentar #3

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Humanisme i praksis

Publisert nesten 3 år siden

86% av legene i Nederland forsvarer aktiv dødshjelp. Gjennom flere år hadde jeg jevnlig kontakt med leger som hadde gjort denne «saken» til en prioritert etisk utfordring, etter solid praksis og nærhet til håpløse og meningsløse lidelser. Samtidig gikk den nederlandske humanisorganisasjon inn i den samme debatten på dødshjelpernes side, og fikk den internasjonale humanistunion til å vedta erklæringer til støtte for dødshjelp - som ble vedtatt med samtlige stemmer også fra de norske delegater. Nå får årlig 6500 i Nederland selvbestemt hjelp til å dø ved uutholdelig lidelse. Er det et skremmende høyt tall i er land hvor mer enn 120.000 dør, og hvor dødsårsakene kan være skremmende? Jeg forstår og respekterer de nederlandske leger- og den voksende andel av norske leger (27%) som deler deres syn.

Kommentar #4

Cecilie Knagenhjelm Hertzberg

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Jeg har allerede svar på de to første punktene i kommentaren din på min facebookside for noen dager siden. Jeg innrømmet med en gang at jeg hadde skrevet feil når det kom til mindreårige og aktiv dødshjelp. Og jeg har beskrevet for deg hvorfor jeg tolker at loven har forandret seg. For meg virkeT det naturlig at en del av loven har forandret seg når kriteriene blir revidert. Jeg skal være tydeligere på dette fra nå av, så det ikke blir missforståelser og kun refere til kriteriene når jeg snakker om kriteriene.  

Synes det er rart du skriver akkurat det samme her når vi allerede har diskutert det og jeg allerede for flere dager siden har tatt imot "korreksjon" fra deg (som du så fin kalte det).

Når det kommer til punkt 3: Ja, det står i dokumentet at helseministeren og justisministeren konkluderer med at aktiv dødshjelp loven fungerer godt (jeg har ikke skrevet at de ikke synes det). Men det står også at de ønsker å lage et nytt juridisk rammeverk for de som føler livet er komplett, som vil fungere uavhengig og på siden av dagens eutanasi lov. 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere