Mona Ekenes

9

Mens markene står hvite til innhøsting….

… imens er mange kristne sterkt engasjert i å bevare verden slik vi kjente til den før den store migrasjonen.Hvor mye opptatt er vi som bekjenner oss til Kristus Jesus av menneskers frelse? Det var mye ondskap og stor avgudsdyrkelse på Guds apostlers tid også, så mye at x-antall av de troende forventet Jesu Kristi snarlige gjenkomst. Forfølgelsene av de kristne økte jo også betydelig, Nero bedrev en svært brutal forfølgelse av de kristne. Mange kristne led martyrdøden og alle Guds apostler med unntak av Guds apostel Johannes, han var fange på Patmos og døde der. Som fange der fikk han en stor åpenbaring som vi kan lese i den siste boken i Skriftene, Åpenbaringsboken.

Publisert: 12. aug 2018

I disse tider der mange som bekjenner seg til Kristus Jesus ikke engang klarer å skille mellom venn eller motstander, der noen engasjerer seg på forskjellige debattforum og kjemper for hver sine individuelle tolkninger og holdninger til Skriftene. Er det ikke akkurat dette som opptar engasjementet:

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn

 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Matt 28,19-20

 

Nei, det viktigste for noen ser det ut til, er å få så mange som mulig over på sin side når det gjelder tolkning og holdning, engasjementet i enkelte tilfeller  er stort da. Et fellestrekk preger mange fra kristenhold, mange ønsker verden tilbake slik den var; slik at kristenlivet og familielivet kunne leves i høy velferd, og i fred og ro i de forskjellige kirkesamfunn og menigheter. Der en etter gudstjenesten kunne samles over en varm kaffekopp og en kakebit, der en pratet om alt som ikke forstyrret det koselige samværet. Etterpå gikk vi hjem, hver til vårt og noen til sin alene tilværelse.

Riktignok merkes nøden for å nå de ufrelste, enten det gjelder noen i egen familie eller venner, naboer og bekjente. Det gir seg også tilkjenne i kristne blader der en kan sende inn bønnebegjær, eller i enkelte situasjoner ellers.

 

Hvem er det så som leder lekfolket inn i en slik mer eller mindre passiv tilværelse? Er det ikke de som skulle være hyrder og kirkesamfunnenes ledere (eldste)? Hvordan styres kirkesamfunnene og de kristne organisasjonene i dag? Hvordan står det til med Frelsearmeen som i mange år har hatt et godt omdømme blant folk flest? Hva opptar disse hyrdene og lederne når menighetene samles til en koselig kaffekopp og en kakebit etter gudstjenesten? Er de opptatt av Herren Allhærs Guds sak også i nærområdene, eller er de mer opptatt av å styre den organisasjonen de tilhører etter egen vilje og behag?

Dnk og samsvarende kirker framstår som direkte løgnkirker og dyrker sin politiske ideologi, religionsblanding og Sodoma og Gomorra tilstander, pavekirken med paven i spissen står for religionsblanding, helgendyrkelse og er sterkt politisk ideologisk m.m. en løgnkirke den også. Innenfor disse kirkene kan det være noen som hører Kristus Jesus til, disse hører ikke hjemme i disse løgnkirkene. Herren Allhærs Gud lar Seg ikke spotte og det vil disse kirkene få merke en dag. Roma vil rammes hardt når den dagen kommer.

 

  Deres ansiktsuttrykk vitner imot dem,

 de taler åpent om sin synd

 likesom folk i Sodoma, og legger ikke skjul på den.

 Ve dem! De fører ulykke over seg. Jes 3,9

 

  Ve dem som kaller det onde godt

 og det gode ondt,

 som gjør mørke til lys og lys til mørke,

 bittert til søtt og søtt til bittert! Jes 5,20

 

  Ve dem som drar ned til Egypt etter hjelp

 og setter sin lit til hester,

 som stoler på vogner fordi de er mange,

 og på hestfolk fordi de er sterke,

 men ikke vender seg til Israels Hellige

 og ikke søker råd hos Herren. Jes 31,1

 

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! Åp 18,4

  Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Åp 18,4

<Jes 48, 20; Jer 51, 6; 2 Kor 6, 17>

 

20  Dra ut fra Babylon, bort fra Kaldea!

 Forkynn det med jubel, rop det ut,

 la det nå til jordens ende:

 Herren har løst ut sin tjener Jakob.

 21  Når han fører dem i ørkenen, tørster de ikke;

 han lar vann risle fram av berget for dem,

 han kløver fjellet, så vann strømmer ut.

 

 22  De gudløse har ingen fred, sier Herren. Jes 48,20-22

 

 Flykt fra Babylon, berg dere alle!

 Mist ikke livet når byen får sin straff.

 Dette er hevnens tid for Herren;

 han gir dem igjen for det de har gjort. Jer 51,6

<Jes 48, 20; Jer 50, 8; Åp 18, 4. 6>

 

1 En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: "Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann. [den store skjøgen: et bilde på Roma.]

 2 Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden."

 3  I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn.

 4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt.

 5 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: "Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden."

 6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

 Jeg ble slått av undring da jeg så henne. Åp 17,1-6

 

Hvilken kirke er det verdens ledere, spesielt de vestlige står på god fot med og gjerne besøker når det gagner dem? Hvilke kirker er det som har blodige forfølgelser og kristne martyrers blod i sine historiebøker? Også i dag der kristne forfølges og mange har allerede lidd martyrdøden, hvor mange fra kristenhold påminner om dette og hjelper kristne som forfølges?

Det er ikke bare pavekirken som også historisk framstår blodig, det gjør også den protestantiske ved sin bålbrenning av såkalte hekser. Den blodige 30 års krigen var begge sider skyldige i, Martin Luther hisset også opp til brutal voldelig adferd enda Herren Allhærs Gud har sagt:

 

Dette er Herrens ord til Serubabel:

 Ikke ved makt og ikke ved kraft,

 men ved min Ånd,

 sier Herren, Allhærs Gud. Sak 4,6

 

Var menighetene på Guds apostlers tid voldelige og hadde voldelig adferd? Nei, definitivt ikke! Men hvorfor ble det da akseptabelt for den første geistlige pavekirken å bedrive vold og tortur mot kristne som ikke sviktet Kristus Jesus, ved ikke å lyde paven og pavekirkens ledere? Den ble jo i økende grad beryktet for sin blodige forfølgelse av kristne som også måtte lide martyrdøden.

Martin Luther unnskyldes med av sine tilhengere at det var harde og brutale tider da han levde, men var tidene mindre harde og brutale på Guds apostlers og de første kristnes tid? De var nok ikke det, i tillegg var det stor avgudsdyrkelse som medførte stor brutalitet.

Hva slags forhold har disse løgnkirkene til Israel og jødene? Er ikke disse også med på å dele Israel og ihuga forsvarer og bakker opp om dem som vil utradere Israel fra kartet og kaste jødene på havet?

De er faktisk det.

 

Hva så med de vranglærende karismatiske sektene? Der lederne også velter seg i luksus mens de grovt  utnytter godtroende og velmenende kristne, når disse glupske lederne og predikantene sterkt misbruker dette til egen vinning:

 

9 Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham. Matt 7,9-11

 

Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker. Luk 6,38 Selg det dere eier, og gi pengene til de fattige. Skaff dere punger som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen, hvor tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. Luk 12,33

 En velkjent "forkynnelse" fra Visjon Norge og samsvarende, som forvrenger slike skriftsteder ved sin vranglære ut i eteren og forfører folk.

 Ve dem som nede i det dype

 gjemmer sine planer for Herren!

 I mørket skjer deres gjerninger;

 de sier: «Hvem ser oss? Hvem vet om oss?» Jes 29,15

6 Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen.
7 Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra. Matt 18,6-7

 ---

  2 Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd.

 3 Dere har jo smakt at Herren er god.

 4  Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud.

 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.

 6 For det heter i Skriften:

 Se, jeg legger på Sion en hjørnestein,

 utvalgt og dyrebar;

 den som tror på ham,

 skal ikke bli til skamme.

 7  Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er den stein bygningsmennene vraket, blitt til hjørnestein, 8 ja, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på Ordet, snubler de - det var de bestemt til. 1 Pet 2,2-8

 Guds apostel Paulus formaner og advarer oss:

 24 Men for meg er liv eller død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde.

 25 Og nå vet jeg at alle dere, som jeg har levd blant og forkynt riket for, aldri mer skal se meg. 26 Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv, 27 for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. 28  Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.

 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden.

 30 Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg.

 31 Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.

 32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.

 

 33 Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen.

 34 Dere vet at med disse mine hender har jeg vært med og skaffet meg og mine medarbeidere det vi trengte.

 35 Alltid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. For vi husker de ord Herren Jesus selv sa: Det er en større lykke å gi enn å få. Apg 20,24-35

 

  7 Derfor, som Den Hellige Ånd sier:

 I dag, om dere hører hans røst,

 

 8  så forherd ikke deres hjerter

 som den gang deres fedre trosset meg,

 den dagen de utfordret meg i ørkenen.

 9  De utfordret meg

 og satte meg på prøve, 10  enda de i førti år hadde sett de gjerninger jeg gjorde.

 Derfor fikk jeg avsky for denne ætten

 og sa: De farer alltid vill i sitt hjerte,

 de kjenner ikke mine veier. 11  Så sverget jeg i min vrede:

 De skal aldri komme inn til min hvile!

 12  Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.

 

 13 Dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter "i dag", for at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.

 14 Vi har jo fått del i Kristus. Vi må bare helt til slutt holde fast ved det grunnlag vi hadde i den første tid. Hebr 3,7-14

 

Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og faste, uten å la dere rokke i det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Kol 1,23

 

 Hils hverandre med vennekyss!

 Fred være med alle dere som hører Kristus til! 1 Pet 5,14

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere