Mona Ekenes

9

For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod.... .

En vakker solskinnsdag for mange år siden tok min mor meg med på en spasertur, i bunnen av en bratt bakke fikk vi se en liten spurv som var hypnotisert av en huggorm, spurven var intetanende i ferd med å hoppe rett inn i døden helt hypnotisert av huggormen. Hadde ikke vi vært der og fikk skremt spurven bort ville den ha blitt slangemat, det var en skremmende og uhyggelig opplevelse som virket helt surrealistisk denne nydelige sommerdagen. Hvor gammel jeg var da dette skjedde husker jeg ikke, men jeg var et barn. En hendelse som i dag gir assosiasjoner til at Kristus Jesus makter å berge oss fra slangens livsfarlige og dødbringende løgner og forførelser, for den som har blitt totalt forført forstår det ikke selv. Sterkere krefter må til for å vekke opp de forførte ut av den farlige forførelsen. "Har Gud virkelig sagt….?" Slangens forførende spørsmål lyder fremdeles fra fordums tid, mange lar seg forføre av dette spørsmålet, som skaper tvil om hva Herren Allhærs Gud virkelig har sagt. Mennesker begynner å stole mer på de onde forførende kreftene som sår tvil om det Gud har sagt; samt fristes til å sette sin egen vurderingsevne høyere slik at tvilen for alvor får slippe til med vantroens konsekvenser og alt det den medfører.

Publisert: 9. aug 2018

Har lagt merke til hvor tilforlatelig slangens spørsmål formidles, gjennomfalskt "vennlig" og "vennligsinnet" som en "venn" som vil "hjelpe" til. Ordbruken er også pen og "pyntelig" nok, ikke noe umiddelbart å utsette på den, vel å merke hvis en ikke umiddelbart oppdager den giftige løgnen. Derfor uansett hvor "vennlige" og tilforlatelige også i ordbruken mennesker kan framstå, kan disse skjule farlige forførelser. Slik Herren Allhærs Gud som også er Israels Gud kan tale til oss ved Den Hellige Ånd igjennom mennesker, på samme måte kan den onde etterlignende tale ved onde åndsmakter igjennom mennesker. Derfor som det står skrevet:

 

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!

 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.

 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.

 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, Ef 6,10-18

 

Noen som bekjenner seg som kristne har sterkt kritisert og sterkt gått i mot min bruk av skriftsteder på dette forumet, ekstra ille er det visst at jeg uthever dem.

Ef. 6,10 -18 forklarer noe, samtidig med at Guds Ord er Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje, her har mennesker ingen gode gjerninger å kunne rose seg av. For alt er egentlig Jesu Kristi gode gjerninger i Sine dyrt kjøpte barn:

11  For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

 12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.

 14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.

 15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg! Tit 2,11-15

 

Det skapte kan ikke rettmessig si til Skaperen: "Hva er det du gjør?". I den oppfatning at det skapte da i utgangspunktet vet bedre enn Selve Skaperen og det skapte prøver å røve definisjonsretten for hvordan Selve Skaperen bør være og hvordan mennesker da skal forholde seg til Ham. Hvilken dårskap og selvbedrag, som egentlig de onde åndsmaktene står bak.

 Kristus Jesus er menneskenes Redningsmann og Frelser, Han har seieret over dødens og ondskapens krefter en gang for alle tider på Golgata Kors.

 

Storbritannia – full nedsmelting. https://www.document.no/2018/08/08/storbritannia-full-nedsmelting/

 Det er stor forvirring også når det gjelder å forholde seg til politikere, samt deres lakeier, fordelsfolket og folkene (den såkalte verdenseliten) bak både politikere og mainstream mediene som til de grader går inn for å ødelegge sitt eget folk og fedreland, samt verden forøvrig. Totalt ufattelig for mennesker som ikke er totalt fanget av slike destruktive krefter. Påminnelsen jeg fikk om hvordan den lille spurven som var i ferd med å hoppe rett inn i slangens gap, ble meget talende for meg. Det er nettopp slik forførelsen virker og paralyserer slik at en ikke makter å se forskjell på venn eller fiende eller livsfarlige situasjoner for den del.

 

Det finnes kun én Sann Treenig Gud, èn Sann Guds Menighet (Jesu Kristi Legeme her på jorden) og èn Sann Lære: Jesu Kristi og apostlenes lære. Den geistlige kirken eksisterte ikke på Guds apostlers tid, den kom til i ettertid og innlemmet i tillegg deler av Aristoteles filosofi som medførte en opphøyelse av mennesketanker og ideer. "Har Gud virkelig sagt….?" 

Når kjærligheten til selve systemet og dets ritualer tar overhånd, da er det ikke lenger en ren kristendom men en slags ur religiøs sammenblanding, der den direkte ur religiøsitetens avgudsdyrkelse resulterte i syndefloden; ondskapen ble for stor.

Allikevel ble Evangeliet spredt, til tross for det naturlige menneskets svakhet og svikt, for det er et faktum at Guds Ord er Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje og når fram til alle som hører og vil komme til å høre Kristus Jesus til. Nøyaktig etter Herren Allhærs Guds Frelsesplan.

Sannheten er også:

9  Hva skal vi da si til dette? Står saken bedre for oss jøder enn for andre? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under syndens makt. 10 For det står skrevet:

 Det finnes ikke én som er rettferdig,

 ikke en eneste.

 11  Det finnes ikke én som er forstandig,

 ikke én som søker Gud.

 12  Alle er kommet på avveier, alle er fordervet,

 det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.

 13  Deres strupe er som en åpen grav,

 de har falske ord på tungen,

 under leppene har de ormegift,

 14  i munnen forbannelser og harde ord.

 15  De er raske på foten når de vil utøse blod,

 16  ødeleggelse og elendighet følger i deres spor.

 17  Fredens vei kjenner de ikke,

 18  og frykt for Gud vet de ikke av.

 19 Vi vet at alt det som loven sier, gjelder dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud.

 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Rom 3,9-20

Dette gjelder jo alle som er under syndens makt.

 Samtidig gjelder også dette:

Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Jak 2,14 

Frukten av tro er gjerninger, i håpet tror vi, det er også en gjerning. Egentlig er det Jesu Kristi gode gjerninger som virker igjennom oss og da er jo alt dette til Guds Ære!

For i håpet er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Rom 8,24 

Noen kan si: "Den ene har tro, den andre har gjerninger". Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger.  Jak 2,18 
 Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene? Jak 2,20
Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro. Jak 2,24 

Hebreerbrevet gir også flere svar på dette forholdet.

Dette gjelder mennesket uten Gud og til slutt (delvis vers 5 og hele vers 6) alle som har blitt rettferdiggjort etter sin omvendelse, takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors som gjelder for alle tider:

 1 Dåren sier i sitt hjerte:

 «Det finnes ingen Gud.»

 Deres gjerninger er onde og avskyelige;

 det er ikke én som gjør det gode.

 

 2  Herren skuer fra himmelen

 ned på menneskene.

 Han vil se om det finnes noen forstandige,

 noen som søker Gud.

 

 3  Alle er kommet på avveier,

 alle er fordervet.

 Det finnes ikke én som gjør det gode,

 ikke en eneste.

 

 4  Skjønner de da ingen ting,

 disse ugjerningsmennene?

 De sluker mitt folk

 som en spiser brød,

 men kaller ikke på Herren.

 

 5  Men de skal rammes av redsel,

 for Gud er med den rettferdige ætt.

[den rettferdige ætt: Herrens folk. Sml. v. 4.]

 6  Gjør bare stakkarens plan til skamme!

 Herren er hans tilflukt. Sal 14,1-6

5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere