Anonym172 Anonym

26

Bibelsyn-Gudsbilde-Frelse

Publisert: 3. aug 2018  /  914 visninger.

Bibelsyn-Gudsbilde-Frelse

Det er mange ulike Bibelsyn innenfor kristendommen. Det er nok like mange bibelsyn som det er lesere av Bibelen. Likevel kan vi skille kategorisk på fire Bibelsyn i denne verden, det er det ateistiske, liberale, konservative og det fundamentalistiske bibelsyn. Det er for øvrig mange flytende overganger og gråsoner mellom de fire Bibelsyn. I løpet av livet til nå har dem alle påvirket min tro i større eller mindre grad. I dag står jeg for en hybrid av et konservativt og liberalt bibelsyn. Det betyr at jeg leser Bibelen med å orientere meg fra sentrum av dens budskap. Og sentrum er Guds kjærlighet til oss mennesker gjennom Jesus Kristus. Det som ikke samstemmer i Bibelen med Guds ubetinget kjærlighet har liten eller ingen gyldighet med våre liv i dag.

Hva med verbalinspirasjon? Den sier at hvert ord i Bibelen er guddommelig inspirert, og at den derfor er ufeilbarlig i alle ting. Denne forestillingen utviklet seg til et lærepunkt innenfor luthersk ortodoksi på 1600-tallet, men preger ikke det lutherske skriftsyn i dag. Derimot har den i de siste hundre år preget den kristne fundamentalismen. Og kristen fundamentalismen finnes i dag hovedsakelig innenfor frimenigheter, og i bedehusorganisasjoner.
Inspirasjonsteori er ideen om at Bibelen er inspirert av Gud. Noen retninger innenfor Oldkirken overtok det jødiske dogmet om at skriften var diktert fra Gud. Jødene mente at Moses hadde mottatt Loven fra Gud og hadde utviklet en lære om at de hellige skrifter var bokstavelig diktert av Gud, men man utviklet ikke noen inspirasjonsteori. Først da reformatorene avviste den kirkelige tradisjon som lærenorm og hevdet «Skriften alene», ble det nødvendig å begrunne Skriftens absolutte autoritet med en inspirasjonsteori. Mens Luther selv kunne kritisere alle skrifter (Luther anbefalte for øvrig ingen å lese Joh.åp, og Jakobsbrev var et stråbrev etc.) ut fra evangeliet om Kristus, utviklet den lutherske ortodoksi (M. Flacius, J. Gerhard) en lære om at hver tøddel i Skriften var inspirert av Den hellige ånd og at den derfor i enhver henseende var ufeilbar (verbalinspirasjon). En tilsvarende teori ble også utviklet i katolsk teologi og gjort til offisiell kirkelære av Vatikankonsilet 1870 og i en encyklika av Leo 13 i 1893, senere betydelig modifisert i Pius 12s encyklika Divino afflante spiritu fra 1943.

Læren om verbalinspirasjonen er i åpenlys strid med Den hellige skrift selv. Læren ser bort fra de enkelte forfatteres individuelle eiendommeligheter og umuliggjøres allerede av de mange tekstvarianter, for ikke å tale om saklige og teologiske motsigelser og historiske feiltagelser hos de bibelske forfattere. Innenfor teologien er denne oppfatning oppgitt, selv om den ennå har som nevnt enn viss utbredelse blant legfolk.

Forfatter Tom Egeland kronikks i NRKs Debatt 1.aug. 2018 er verdt oppmerksomhet også i min kronikk, her er et utdrag, sitat: «Jesus var en talsmann for barmhjertighet, toleranse og medmenneskelighet. Jesus rangerte ikke mennesker. Han sa aldri et vondt ord verken om kvinner eller homofile. Tvert imot: Jesus omga seg med kvinnelige disipler og rådgivere. Jesus vil vi skal omfavne alle våre medmennesker med hjertevarme, kjærlighet og respekt. Også dem som elsker noen av sitt eget kjønn.
Det slutter ikke å forundre meg at mange kirkelige autoriteter velger å lytte til Paulus fremfor Jesus i slike spørsmål…..​​​​​​​​​​​»Det hersker ingen tvil om at det er mange tvilsomme sider ved Bibelen. Særlig Det gamle testamente var preget av holdninger som ikke hører hjemme i vår tid. Mange av dem er heldigvis forkastet for lenge siden. Store deler av kirken har omsider tilkjent kvinner samme likeverd som menn.

I spørsmålet om homofili, derimot, skyver de fundamentalistiske kreftene Bibelens anakronistiske og hatske holdning til homofile foran seg. Bibelen rommer mye grums. Også om de homofile. Moses ville drepe dem. Heldigvis har Jesus, Det nye testamente og kristendommen ryddet mye gammeltestamentlig barbari til side. Slik den moderne tid har glattet over Paulus’ problematiske syn på slaveri og kvinner. Men det forkvaklede, antikristelige homosynet– det trykker konservative deler av Kristen-Norge til sitt bryst.» Sitat slutt.

Jeg vil ikke bruke samme formuleringer som Egeland, fordi jeg vet at det er mange oppriktige mennesker innenfor de miljøene som ytrer et fundamentalistisk bibelsyn, el verbalinspirasjon. Mange har dessverre en frykt for å gå imot det de er opplært til å tro er «Guds klare ord». Jeg forstår dem godt. Jeg brukte mange år selv for å riste av meg det som opplevdes som en tvangstrøye. I dag er jeg lettet over å kunne forkynne det jeg virkelig tror på.

Avslutningsvis vil jeg si noe ord om den barbariske helveteslæren, den tåler heller ikke dagens lys i et moralsk/etisk perspektiv. Og jeg tror Gud ikke har dårligere moral enn oss mennesker. Læren om et evig helvete har for øvrig liten støtte i Bibelen, ei heller i oldkirken. Teologiskforskning sier at det var seks teologiske retninger i oldkirken som hadde ulike syn på det evige liv. Fire av dem lærte om kristen universalisme, at alle og alt blir i en enhet med Kristus til slutt. En retning lærte om tilintetgjørelse av de uomvendte, og den siste retning som vant dessverre frem på 400-500 tallet e.kr. var læren om evig pine. Og frykt ble dessverre et maktmiddel for kirken. Det skal også nevnes at det var på den tiden Bibelen ble kanonisert, og kirken ble en statskirke- fusjonerte med keiseren og Romerriket.

Jeg på min side tror på kristen universalisme. Håpet står sentralt i den solide teologien jeg i dag ytrer. Misjon er likevel fortsatt viktig. Mennesket er skapt til fellesskap med Gud og hverandre. Jesus er vår frelser fra død, synd, og ondskap. Og som den store teologen Karl Barth har sagt; «Helvete er bak oss, Jesus beseiret helvete».                                                      

Likevel er troen fortsatt like viktig. Dåpen er fortsatt like viktig. Jeg tror for øvrig på mange utganger etter dette livet- mange havner i himmelen, og noen havner i habiliterende soning, men jeg tror at det til slutt vil bli en evig gjenopprettelse av alt og alle. Fordi Gud er rehabiliterende i sitt vesen i møte med hvert enkelt menneske. Jesus har vist oss dette gjennom mange fortellinger i NT, han møtte mennesker med nåde, tilgivelse og kjærlighet. Og jeg tror derfor Gud og vår Herre er den samme i det hinsidige. Om Gud er rettferdig vil hvert et menneske på denne jord få minst en mulighet her eller i evigheten til å bli forsonet med Gud, med seg selv og med sin neste. Den muligheten til forsoning og kjærlighet vil aldri ta slutt før alle er omsluttet av Guds evige kjærlighet i vår Herre Jesus Kristus. Fil. 3. «Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære!»

Av teolog og sokneprest Runar Foss Sjåstad.

 

 

8 liker  
Kommentar #1

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Til opplysning

Publisert rundt 3 år siden

Dette er opprinnelig et motsvar på noen leserinnlegg i en lokalavis i mitt distrikt. Derfor disse temaene igjen:-)

1 liker  
Kommentar #2

Thor Ivar Hornnes

34 innlegg  78 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Helt fantastisk bra 💕

4 liker  
Kommentar #3

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Nok et bra innlegg Runar!  Grundig og godt forklart om et stadig viktigere tema, som bokstavelig (!) går på livet løs for mange.  Keep up the good work man!

3 liker  
Kommentar #4

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Gråten tar i alle fall meg.

Publisert rundt 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Jesus rangerte ikke mennesker.

«Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder.

Menneskesønnen skal. sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som. volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.»

Jeg kunne stille mange spørsmål. Men er ikke motivert: fordi jeg ser positivt på din humanisering av denne gudstroen Runar, som så mange ikke kan leve foruten, i en tilværelse som er blitt så meningsløs for dem –-

Eller tenker jeg feil? Kan gudstroen gjøre det verre? I min nærhet akkurat nå: en uskyldig 13-års jente noen meter fra sitt hjem og trygghet – og så? «Å Gud som har oss småbarn kjær, se til meg som liten er.» Han var kanskje for opptatt i Sarons Dal og slike steder?

2 liker  
Kommentar #5

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

«Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder.

Menneskesønnen skal. sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som. volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.»

jeg tror Jesus her taler om skjærsilden. Alle som  har gjort ondt vil få angre sine synder når de blir åpenbart. Gud er ikke likegyldig ovenfor det onde, men kommer til å være den rettferdige dommer. 

Joh. 1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

Hadde alle tatt imot Jesus og hans bud, ville verden vært en god plass å leve på.

Men tilbake til ditt bibelvers. Jeg tror alle vil angre sine synder, også kristne. For uten helliggjørelse får ingen se Gud. Men det fantastiske med Jesus er at han tok vår synd på seg, så etter helliggjørelsen så vil vi bli tilgitt. 

Se på det her verset sammen med ditt vers:

1. Kor. 3: 10
Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.12
Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå,13 da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.14
Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn;15
om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

2 liker  
Kommentar #6

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
15
om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.

Jeg er sikker på at det ikke er snakk om en fysisk ild, men en åndelig  ild. Et bilde på en renselse.

2 liker  
Kommentar #7

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
jeg tror at det til slutt vil bli en evig gjenopprettelse av alt og alle.

Da blir det litt vanskelig å forstå hvorfor du mener det er viktig å drive misjon. 

2 liker  
Kommentar #8

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
I spørsmålet om homofili, derimot, skyver de fundamentalistiske kreftene Bibelens anakronistiske og hatske holdning til homofile foran seg. Bibelen rommer mye grums. Også om de homofile. Moses ville drepe dem. Heldigvis har Jesus, Det nye testamente og kristendommen ryddet mye gammeltestamentlig barbari til side. Slik den moderne tid har glattet over Paulus’ problematiske syn på slaveri og kvinner. Men det forkvaklede, antikristelige homosynet– det trykker konservative deler av Kristen-Norge til sitt bryst.» Sitat slutt.

Jeg vil ikke bruke samme formuleringer som Egeland, fordi jeg vet at det er mange oppriktige mennesker innenfor de miljøene som ytrer et fundamentalistisk bibelsyn, el verbalinspirasjon. Mange har dessverre en frykt for å gå imot det de er opplært til å tro er «Guds klare ord». Jeg forstår dem godt. Jeg brukte mange år selv for å riste av meg det som opplevdes som en tvangstrøye. I dag er jeg lettet over å kunne forkynne det jeg virkelig tror på.

Avslutningsvis vil jeg si noe ord om den barbariske helveteslæren, den tåler heller ikke dagens lys i et moralsk/etisk perspektiv. Og jeg tror Gud ikke har dårligere moral enn oss mennesker. Læren om et evig helvete har for øvrig liten støtte i Bibelen, ei heller i oldkirken. Teologiskforskning sier at det var seks teologiske retninger i oldkirken som hadde ulike syn på det evige liv. Fire av dem lærte om kristen universalisme, at alle og alt blir i en enhet med Kristus til slutt. En retning lærte om tilintetgjørelse av de uomvendte, og den siste retning som vant dessverre frem på 400-500 tallet e.kr. var læren om evig pine. Og frykt ble dessverre et maktmiddel for kirken. Det skal også nevnes at det var på den tiden Bibelen ble kanonisert, og kirken ble en statskirke- fusjonerte med keiseren og Romerriket.

Menneskeverd og ekteskapssyn.

Jeg synes det er trist du f,eks kobler synet på menneskeverd, at alle har lik verdi uansett - og samtidig , i praksis, fratar mange deres legitimitet som kristne fordi de f,eks fastholder ekteskapet som en gudegitt ordning mellom en mann og en kvinne. (det er i alle fall dette som ligger implisitt i ditt budskap slik jeg oppfatter det)

Men , det tradisjonelle synet på ekteskap støttes av verdens største kirkesamfunn - Den katolske kirke, med omkring 1,3 milliarder medlemmer. Det samme synet støttes også i prinisppet av verdens raskest voksende kirke samfunn med ( kanskje ) 600 millioner medlemmer - de ulike pinsekirkene, samt en rekke ortodokse kirkesamfunn , østlige og vestlige og et uttall av andre kirker og kirkesamfunn , foruten norske og europeiske, amerikanske og asiatiske. M.a.o i sum brorparten av verdens kirkesamfunn.

 Og selv om vurderingen og forståelsen av ekteskapet og ekteskapets  formål varierer noe -  er det tydelig felles enighet om at ekteskapet skal finne sted mellom en mann og en kvinne. (Forøvrig slik Jesus selv beskriver det, som du sikkert kjenner til)

Dette - det klassiske synet på ekteskapet, er derfor ikke et marginalt, sært og ytterligående fenomen  ,slik jeg oppfatter at Sjåstad dessverre egentlig forsøker å fremstille det.

Derfor er også det klassisk ekteskapssynet trygt plantet i et verdensvidt fellesskap som både i et historisk og teologisk perspektiv særdeles godt kan begrunne avvisningen av likekjønnende ekteskap.

Evig fortapelse /helvete.

Avvisningen av bibelens fortellinger om livets to utganger reiser helt fundamentale spørsmål om vår bibelforståelse og derfor, naturlig nok, alvoret som følger våre konklusjoner.

Påstanden om det fortapelsesfrie liv bærer i seg den ytterste uansvarlighet etter min oppfatning, og derfor en forvaltning av lære og hyrdeansvaret som mange trolig ikke vil være med på. 

For Bibelen etterlater ingen tvil, sett med mine øyne, om at hjertets oppriktige omvendelse, og bønn om guds tilgivelse for vår synd, gjennoppretter vårt forhold til gud - og redder oss fra evig fortapelse. (Joh 3,16)

Fundamentet for konklusjonen om ingen fortapelse, hviler i praksis, og i første rekke på argumentet om at bibelens beskrivelser av helvete/fortapelsen  er skrevet i en annen tid, og muligens for en annen tid, i en annen kontekst, for andre mennesker - og ikke med vår, det moderne menneskets, forståelseshorisont (hvis jeg forstår Sjåstad rett)

Og, først nå har det lykkes å åpne enda et lag av troens mysterium  - det er i alle fall det jeg oppfatter at Sjåstad mener.

Dette til tross for at det bibelske materialet om himmel og helvete, evig liv og evig fortapelse , gjennomgående gir oss en langt fyldigere beskrivelse enn bibelens eksplisitte avvisning av f,eks samkjønnet samliv.

Når det ikke er gitt noe menneske fullstendig innsikt i hva den himmelske tilværelse i praksis og detalj innebærer, utover de glimt av denne tilværelsen som bibelen beskriver, og ikke i detalj hva helvete/fortapelsen innebærer, men kan beskrives som en fryktelig tilværelse uten gudsnærvær - bør situasjonen påkalle den aller største oppmerksomhet.

Om bibelens beskrivelser av helvete/fortapelsen, mot formodning, skulle være billedlige, må beskrivelsen derfor uansett betraktes som en særdeles skarp og tydelig advarsel om en tilværelse som alle skulle søke å unngå. 

Den uungåelige konklusjonen er derfor, etter min oppfatning, at det finnes "en himmel å vinne  og et helvete å unngå". 

Med fare for å virke nedlatende (utilsiktet) verdsetter jeg Sjåstads og andre gode menneskers motiv som det aller beste - nemlig alle menneskers frelse.

Men ,for den tilgitte synder er posisjonen intet moralsk fortrinn - bare en overbevisning om at fortapelsens realitet er det motsatte av guds gode vilje, og at dette fortsatt må forkynnes klart og tydelig - slik det har vært gjort i snart 2000 år. 

Uten dette er budskapet om guds kjærlighet og Jesu sonoffer intet helt budskap etter mitt skjønn. 

 

 

6 liker  
Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Fil. 3. «Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære!»

Dette står forresten i Fil. 2, 10, hvor det er henvist til Åp. 5, 13, hvor det står om livets bok og de 7 segl:

"9 Og de (de 24 eldste) synger en ny sang og sier: verdig er du til å åpne boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tungemål og folk og ætt, 10 og gjorde dem til ET KONGERIKE OG TIL PRESTER (jamfør 2, Mos. 19, 5-6) for vår Gud . Og de skal herske som KONGER PÅ JORDEN....13 f Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden (dette viser at det ikke er den nye himmel og den nye jord) og på havet (folkehavet), og alt det som er i dem, hørte jeg si: Lammet, tilhører velsignelsen og æren og makten i all evighet! (altså "hvert kne skal bøye seg".

Dette kan etter mitt syn ikke være noe annet enn "riket for Israel", "Fredsriket", populært kalt 1000-årsriket, som jødene fikk løfte om i GT, "gjenoppbygge Davids falne hytte", slik profeten Amos sier det i kap. 9, 11-12 og som Jakob forteller det i Apg. 15, 13-17 skal skje ved Jesu gjenkomst, og i det riket skal ALLE folkeslag omvende seg og kunne holde loven, og Jesus skal selv sitte i Jerusalem og være verdens hersker med jødene som sine prester som et hellig folk og et kongerike, slik profetiene sier.

Fil. 2, 10 kan derfor, etter mitt syn, ikke tas til inntekt for at Gud skal "gjenopprette alt og alle", slik du skriver. Da ville det etter mitt syn  være lite hensiktsmessig å ha "livets bok".

1 liker  
Kommentar #10

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Har ikke tid

Publisert rundt 3 år siden

Hei alle sammen, takk for alle tilbakemeldinger og kommentarer. Jeg har dessverre ikke tid til å gå inn i tråd-debatten i dag. 

Men her er noen få drypp: 

Jeg tar ikke avstand fra alt det Paulus sier, kanskje 10-15% av det han sier, mye av det som er kontekstuelt betinget tar jeg avstand ifra. Som kvinnesyn, homofilisyn, slaveriet. Det var en brutal tid på et generelt plan. Ikke bare Paulus.

Ellers opplever jeg ikke Paulus for enhetlig i sin lære om f.eks. endetiden. Den spriker. Men det er mye håp i mye av det han skrive, og kristen universalisme er eksplisitt i en del av hans utsagn. Bl.a. de støtter jeg meg på. Fil.2, Ef.1, kol.1 m.fl

Vedr. Bibelsyn. Jeg tror Jesus er Guds selvåpenbaring i historien, og at Bibelen er et ufullkomment og menneskelig vitnesbyrd. Det var veldig kort sagt.✌️

4 liker  
Kommentar #11

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hei Robin! Takk for gode og tankevekkende ord. Jeg vet ikke hva som er best, tro eller ikke-tro. Denne verden er brutal uansett livssyn. Vi får bare håpe at det blir bedre i etterlivet, at Gud lykkes bedre da med sitt skaperverk. 

1 liker  
Kommentar #12

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hei Åge! Filipperbrevet er skrevet av Paulus, og har ingen forbindelse med det tvilsomme Joh.åp.som er av mye nyere dato enn Fil.

1 liker  
Kommentar #13

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Misjon er å lede mennesker til samfunn med en levende Gud. Om motivasjonen til misjon drives av en frykt for et evig helvete bør man slutte som misjonær 

2 liker  
Kommentar #14

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hei Randi, er enig i mye av det du skriver her. Ja, lutring og habliterende soning tror jeg på. Likevel vil jeg ikke kalle det for den katolske skjærsild. Det mange negative historiske assosiasjoner til det navnet, iht avlatshandelen etc.

Kommentar #15

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hei Per, takk for hyggelige og gode ord. Jeg gjør så godt jeg kan.

1 liker  
Kommentar #16

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hei Thor Ivar! Tusen takk👍🏻

Kommentar #17

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Hei Dan! 

1.Menneskeverd og ekteskapsyn. 

Jeg favoriserer helt klart et ekteskapssyn som inkluderer også homofile. Det ser jeg på som mest etisk forsvarlig, av mange ulike årsaker er dette best. Og det får frem likeverdet. Samtidig er det trad.ekteskapssynet også fint, likevel er det en kime til diskriminering av homofile i denne «lukkede»-formen. Homofil er også skapt av Gud, og har rett på kirkelig vigsel som heterofile-par.

Det å trekke frem at majoriteten av kirkesamfunn  er imot homofiltekteskap er ingen gyldig argumentasjon. Majoriteten forsvarte også engang slaveriet, kvinner som annenrangs, etc. Hva som er etisk forsvarlig kan definere om en lære er god eller ikke.

2. Evig liv, fortapelse

Dette har jeg hørt før av deg, og dette har vi diskutert før.

1 liker  
Kommentar #18

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

I mitt bibelleksikon står det at Helvete/Hinnoms dal/Gehenna var en dal sør for Jerusalem, der en på Akas og Manasses tid ofret barn til Molok (Jer. 2.23, 7.31; 19, 2ff; 32,35) ... ble erklært for urent av kong Josia (2. kong.23.10) ... der brant en stadig ild der, hvor en brente opp selvdøde dyrs kropper ... er senere blitt til de fortapte menneskers pinested. ...

1 liker  
Kommentar #19

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.

Hei Dan! 

1.Menneskeverd og ekteskapsyn. 

Jeg favoriserer helt klart et ekteskapssyn som inkluderer også homofile. Det ser jeg på som mest etisk forsvarlig, av mange ulike årsaker er dette best. Og det får frem likeverdet. Samtidig er det trad.ekteskapssynet også fint, likevel er det en kime til diskriminering av homofile i denne «lukkede»-formen. Homofil er også skapt av Gud, og har rett på kirkelig vigsel som heterofile-par.

Det å trekke frem at majoriteten av kirkesamfunn  er imot homofiltekteskap er ingen gyldig argumentasjon. Majoriteten forsvarte også engang slaveriet, kvinner som annenrangs, etc. Hva som er etisk forsvarlig kan definere om en lære er god eller ikke.

2. Evig liv, fortapelse

Dette har jeg hørt før av deg, og dette har vi diskutert før.

Hei - Runar og takk for ditt svar.

Nei, selvfølgelig er det ikke antallet  som slutter opp om tradisjonell ektesskapsforståelse, i seg selv , et argument , men likefullt et eksempel på, og det var det som var poenget, at majoriteten av verdens kristne trossamfunn fastholder dette, og selvfølgelig etter at ekteskapsforståelsen er grundig belyst og gjennomdrøftet. Du mener da vel virkelig ikke at dette ikke stemmer ?

Det er jo delvis også på bakgrunn av dette , og som du nå nok har oppfattet, at jeg mener likekjønnede ekteskap en konstruksjon uten bibelsk forankring. 

At sivilsamfunnet besluttet dette i den nye ekteskapsloven fra 2008, er et faktum man selvsagt må forholde seg til - uansett ståsted. 

Men kirkelig vigsel er etter mitt skjønn å velge et liv i bevisst synd og derfor klart i strid med bibelens samlivsetikk. At kirken (den tidl statskirken)nå har besluttet å likestille samkjønnede og likekjønnede ekteskap er jeg derfor tydelig imot, og vil benytte ehver anledning hvor det måtte være naturlig å løfte dette frem.

Når det gjelder evig liv og fortapelse er både dine og mine argumenter kjent fra tidligere diskusjoner.

Bortsett fra at vi begge ønsker det beste for alle - også når det  gjelder evigheten, så skilles våre veier så dramatisk når det  gjelder våre konklusjoner - og på en måte som ikke på noen måte er kompatible. Vi anerkjenner m.a.o - og gjensidig, ikke hverandres argumenter - og må selvsagt forholde oss til det.

Derfor er det også slik at jeg vil benytte enhver anledning, hvor det er naturlig, til å fremholde at det finnes en himmel og det finnes et helvete/fortapelse - ganske enkelt fordi bibelen beskriver det slik. 

Slik som i denne offentlige debatten, hvor du synliggjør din posisjon. 

For ; om jeg virkelig tror og er overbevist om at bibelen taler sannheten om evig liv og evig fortapelse/helvete - så ville det jo være ytterst uansvarlig å ikke videreformidle dette - ikke sant ?

 

 

2 liker  
Kommentar #20

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

"Bibelen taler sannheten"

Publisert rundt 3 år siden

I det siste avsnittet ditt er vi ved hovedproblemet i alle debatter om Bibelen. Noen opererer med Bibelen som et enhetlig subjekt. Mange mener at dette subjektet taler sannhet I alle sine deler. Andre mener at man ikke kan stole på dette subjektet. 

Utgangspunktet er feil. Bibelen er ikke noe enhetlig subjekt.

Bibelen er et helt lite bibliotek som brestår av 66 ulike bøker skrevet av et stort og til dels ukjent antall forskjellige forfattere gjennom en periode på mer enn tusen år. Noe er relativt pålitelig stoff. Noe annet må vi stille spørsmål ved. Og atter annet må vi avvise. 

Selv tror jeg at Gud ved sin ånd har inspirert flere av de bibelske forfattere til å formidle Jesu liv og lære på en rett måte. Men jeg vil aldri kunne si at "Bibelen har rett" eller "Bibelen taler sannhet". Bibelen kan ikke være et entydig subjekt på den måten. Bibelen er likevel den viktigste boka i mitt liv.

Takk til Runar Foss Sjåstad for et flott innlegg om bibelsyn!         

2 liker  
Kommentar #21

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja denne troen

Publisert rundt 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Selv tror jeg at Gud ved sin ånd har inspirert flere av de bibelske forfattere til å formidle Jesu liv og lære på en rett måte. Men jeg vil aldri kunne si at "Bibelen har rett" eller "Bibelen taler sannhet". Bibelen kan ikke være et entydig subjekt på den måten. Bibelen er likevel den viktigste boka i mitt liv.

kan være slitesterk. Og godt er vel stort sett det.

Teologiprofessor Jacob Jervell skrev i SA 12. januar 1995: «Vi trenger religion like så meget som luft og vann og mat. Ellers får vi mangelsykdommer og nevroser . . .»

Å sitere dette er så visst ikke nedsettende ment, selv om jeg ikke finner meg selv igjen i det Jervell skrev. Som sagt så ofte før: Vi er så ulike i vår indre verden.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere