Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
41

Lågkyrkjeleg frykt for det liberale

Det er fullt ut mogleg å vere likestilt kvinne og kristen i 2018. Dette bør dei lågkyrkjelege misjonsorganisasjonane vere tydelege på.

Publisert: 2. jul 2018  /  1052 visninger.

I oktober 2018 vart Aud Karin Kjølvik Ringvoll intervjua i Dagen om seminaret «Ikke ypp deg med damene våre» som vart haldt på leiarkonferansen til Indremisjonsforbundet (ImF) i 2017. Seminaret vart føreslått etter at Kjølvik Ringvoll opplevde at enkelte elevar ved Bibelskulen Bildøy hadde eit langt meir konservativt syn på underordning og tenestedeling enn det som har vore vanleg i ImF.

Eit av sitata til Kjølvik Ringvoll beit eg meg spesielt merke i: «Selv opplever jeg at noen i god mening ikke slipper damene til, for å være på den sikre siden.» Her set ho fingaren på noko viktig eg trur kan gjelde for fleire tema som omhandlar kvinner og kristendom. I nokre samanhengar blir det kanskje snakka meir om korleis kvinner bør bli avgrensa enn korleis dei kan bli heia fram.

Vagt om underordning

Eit døme er på dette er temaet underordning og ekteskap. Lågkyrkjelege misjonsorganisasjonar tar avstand når ei utsegn om underordning er for ytterleggåande, men det blir ofte litt vagt og forsiktig. Dei ønsker å ta avstand frå ei bokstaveleg tolking av det som står om underordning, men vil samstundes ikkje framstå motstandarar av ideen. Det er alltid eit lite atterhald fordi dei ikkje vil gi inntrykk av å vere liberale eller at dei går bort frå det organisasjonen meiner.

Det er i alle fall inntrykket eg får når eg les avisartiklar om underordning. Det eg sit igjen med er at dei lågkyrkjelege misjonsorganisasjonane ikkje vil gå bort frå å snakke om at underordning er ein del av skaperordninga. Samstundes blir det ofte presisert at i praksis har det lite å seie at mannen er overordna kvinna sidan han skal elske og ære henne, og viss det har noko å seie i praksis er det vanskeleg å få eit grep om korleis misjonsorganisasjonane meiner det skal praktiserast. 

Ei slik tilnærming til underordning er problematisk på fleire måtar. For det første, om underordning ikkje har nokre praktiske konsekvensar og alle kan leve liva sine slik dei gjer, kvifor må det då snakkast om underordning? For det andre, om det blir praktisert, kan ikkje underordning fort føre til undertrykking, og særleg om misjonsorganisasjonane ikkje er tydelege på korleis det skal praktiserast?  

Eg trur Aud Karin Kjølvik Ringvoll sette fingaren på noko viktig då ho snakka om korleis redsla for å gjere noko feil kan føre til at kvinner får færre oppgåver enn dei kunne hatt. Det er ei oppfatning av at det er best å vere 100 prosent på den sikre sida. Det same trur eg me ser i spørsmålet om underordning: Heller snakke om det, sjølv om det i praksis ikkje har noko å seie, enn å ikkje snakke om det og dermed bli oppfatta som mindre bibeltru.

«Og innrett dykk ikkje etter denne verda»

Når eg les på Facebook-grupper og diverse nettsider med kristent innhald finn eg ofte tekstar kor feminisme blir sett på som eit brot med skaperordninga til Gud. Det blir gjort eit skilje mellom det som er av denne verda, likestilling i ekteskapen, og det som ikkje er av denne verda: underordning. Mykje av det eg kan finne om temaet har ei langt meir restriktiv haldning enn det eg har oppfatta at dei lågkjyrkjelege misjonsorganisasjonane har. Likevel er dette meir tilgjengeleg og langt meir tydeleg.

Når dei som snakkar mest ope om underordning gjer det i store bokstavar på ein måte som kan få dei som er usamde til å føle seg for verdslege, for lite radikale og for lite bibeltru, då er det eit problem at dei lågkyrkjelege misjonsorganisasjonane ofte er utydelege og forsiktige i møte med temaet. Etter seks år på kristen internatskule og fleire sommar på kristen festival har eg knapt høyrt nokon forklare meg på ein god måte kva som eigentleg er meint med underordning, og sjølv om det heiter seg at eg som kvinne bør underordne meg veit eg lite om korleis dette burde føregått i praksis. 

Kristen og likestilt

For eigen del veit eg kor eg står. Eg veit at mi tilråding alltid vil vere å praktisere likestilling i eit forhold i staden for å fokusere på eit ideal som er vanskeleg å leve opp til på ein god måte. Det er viktig å gi jenter og unge kvinner vissheit om at dei kan vere kristne og framleis vere i eit likestilt forhold og nytte fordelane av å vere kvinne i arbeidslivet og i familielivet i 2018. Denne bodskapen har òg dei lågkyrkjelege misjonsorganisasjonane ansvar for å sende til jenter, og kanskje ikkje minst gutar, på kristne internatskular, på kristne festivalar og i forsamlingane. Eg trur ein kan vere meir sikker på å gjere det riktige då enn om ein gir monopol på temaet til dei som er meir kompromisslause og konservative når dei snakkar om underordning.

 

Denne kommentaren ble publisert i Vårt Lands papiravis tirsdag 03. juli.

5 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Likeverd

Publisert rundt 3 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
For eigen del veit eg kor eg står. Eg veit at mi tilråding alltid vil vere å praktisere likestilling i eit forhold i staden for å fokusere på eit ideal som er vanskeleg å leve opp til på ein god måte.

Jeg forstår ikke helt hvor du vil hen med din artikkel her.  Du vet hvor du står, sier du, du tilrår likestilling.

Hva er likestilling?  Er mann og kvinne like?  Er ektemann og hustru helt like?

Siden du er 21 år antar jeg at du ikke er gift.  I så fall er du jo sjef, du bestemmer i livet ditt.  Men jeg antar at Jesus bestemmer over deg om Han minner deg på noe?

Det jeg ikke forstår hos dere kristne kvinner som er opptatt av likestilling er, - når oppsto det en konkurranse eller kamp?  Liker dere ikke at menn er gode, dyktige, at de har lederegenskaper.  Hvis du gifter deg, leter du etter en tøffelhelt uten egne meninger?

Hele vitsen med mann, kvinne, er at vi har forskjellige egenskaper slik at vi utfyller hverandre.  Hver av oss gjør det vi er gode på.  Min kvinne kan titalls saker jeg ikke kan, noe av det er umulig å gjøre for meg.  Så kan jeg en god del, 7-9 saker hun ikke kan.  Vi stortrives med dette og takker Gud for hverandre.

I menigheten er det også et par saker som skal gjøres av en mann.  Har du problemer med det bør du be om sjelesorg.

I Jesu menighet gjelder helt andre verdier enn i verden.

«Så skal det ikke være blandt eder; men den som vil bli stor iblandt eder, han skal være eders tjener, og den som vil være den første blandt eder, han skal være eders træl,»
‭‭Matteus‬ ‭20:26-27‬ ‭

4 liker  
Kommentar #2

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den satt!

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
I menigheten er det også et par saker som skal gjøres av en mann.  Har du problemer med det bør du be om sjelesorg.

Ingen kan opponere mot et så hardtslående argument.


9 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Sjelesorg!?

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
I menigheten er det også et par saker som skal gjøres av en mann.  Har du problemer med det bør du be om sjelesorg.

Med utgangspunkt i din kjønnsforståelse:  Her er vel da en kvinne som burde ha tryglet om sjelesorg...:

Julegrytens mor

6 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Flott dame.

Publisert rundt 3 år siden

Takk Oddbjørn for flott artikkel om sterke kvinner.

Sitat:

«Men Tonning hoppet ikke ukritisk på. Hun gikk på møter i Frelsesarmeen i ni måneder før hun bøyde kne. Da ble også omvendelsen radikal, og snart bar hun frelsesuniformen med stor frimodighet. Hun la bort sigaren, men det kortklipte håret beholdt hun hele livet. Hun tok også med seg kampen for kvinnenes stemmerett og likestilling mellom kjønnene. I så måte passet Frelsesarmeen henne godt, siden kvinner helt fra oppstarten i 1865 fikk lov til å forkynne på lik linje med menn.»

Ja, som du så av min kommentar forstår jeg ikke hvorfor Fløysvik Hæåk synes det er en kamp eller konkurranse mellom mann og kvinne i Jesu legeme.  At jeg nevnte sjelesorg var antagelig en dårlig strategi.

Synes du Oddbjørn at slåssing er kjekt?  Krangler du mye med kona, eller har dere samme gode jobbfordeling som jeg nevner i #1?

Kvinnekamp er så utrolig sløsing med tid i samfunnet i dag.  I menigheten er det helt unødvendig.

Kvinnen er kronen på Guds skaperverk og vi menn løfter henne opp, elsker og ærer henne.

«Hennes sønner står op og priser henne lykkelig; hennes mann står op og roser henne: Det finnes mange dyktige kvinner, men du overgår dem alle. Ynde sviker, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, hun skal prises. Gi henne av hennes arbeids frukt, og hennes gjerninger skal prise henne i byens porter.»
‭‭Salomos Ordspråk‬ ‭31:28-31‬ ‭1 liker  
Kommentar #5

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ingen kan opponere mot et så hardtslående argument.

Takk Gjermund, jeg er alltid glad for støtte fra deg!

2 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.

Kvinnekamp er så utrolig sløsing med tid i samfunnet i dag.  I menigheten er det helt unødvendig.

Kvinnen er kronen på Guds skaperverk og vi menn løfter henne opp, elsker og ærer henne.

Enkelt sagt Krussand, jeg tror du skal forsøke å oppgradere deg litt på den moderne tid. Kanskje vil du ikke like det du finner, men poenget er at du skal i det minste vite om at en del sider ved samfunnet har endret seg og har manifestert seg til reelle skiller fra for noen tiår tilbake. Dette gjelder likestilling, behandling av minoriteter og en rekke felter i samfunnet. Du løper fra tråd til tråd med et budskap som få eller ingen i samfunnet finner det verd å ta seriøst lenger. Det er en annen verden der ute. Beklager å måtte si det, men du får ikke gehør hos moderne kvinner eller fx homofile som har en annen opplevelse av seg og sitt enn du har. Og her kan jeg også legge til at den som har skoen på vet litt mer om hvor den trykker enn du som betrakter det hele fra løse forbindelser til samme verden. Det blir kollisjon av slikt. Det er lov å være uenig og like lov å være festet i en annen tid, men forvent ikke bifall fra så veldig mange. 

7 liker  
Kommentar #7

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Beklager å måtte si det, men du får ikke gehør hos moderne kvinner

Takk for gode råd.

Mange moderne kvinner er ikke harmoniske.  

2 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert rundt 3 år siden

Og hun var altså opptatt av likestilling - også i menigheten (og hun var født i 1865...).

5 liker  
Kommentar #9

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Vi er ALLE lemmer på Jesu kropp"

Publisert rundt 3 år siden

står det skrevet. Trodde ikke bare mannen var lem på Jesus kropp, eller hadde noen forrang til å være lemmer som kvinner ikke kunne være. Det er i så fall jødedom, ikke kristendom.

1 liker  
Kommentar #10

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Frelsesarmeen er god!

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Og hun var altså opptatt av likestilling - også i menigheten (og hun var født i 1865...).

Jeg tviler ikke på at hun var en pioner i sin tid.

Nå er ikke Frelsesarmeen en vanlig menighet, de er en hjelpeorganisasjon på sterk kristen grunn med fokus på slum områder og de fattigste blant oss.  Et svært godt arbeide.  Kvinner er dyktige på dette og kan gjerne være ledere.

Armeen har ikke dåp og nattverd.  

Dine råd om å oppdatere meg på hva som har skjedd de siste 20-30 år er sikkert velmente.  Jeg ser ikke at folk i dag har det bedre, hverken menn eller kvinner.  Livet er en tøff kamp for oss alle, mange går på antidepressiva og sliter med livsstilssykdommer.  Barn overlates til barnehager.  Foreldre ligger i strid og 4 av 10 familier rives i stykker.  Det er et godt samfunn vi har fått med frigjorte kvinner Oddbjørn?

Du som har så mye erfaring og kunnskap burde faktisk gi meg rett i mye av det jeg skriver.

Jeg har også lang erfaring.  Jeg ser elendigheten i familiene.  Og jeg ser ungdommen som som sliter med livet og knapt lærer å lese, regne og skrive godt norsk.

De vet ikke en gang hva «Fermats siste sats» sier, eller at den nå er bevist etter flere hundre år.3 liker  
Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser ikke at folk i dag har det bedre, hverken menn eller kvinner.

Mange sier at de har det bra og er fornøyd med sine liv samtidig som det finnes tall for at velstanden aldri har vært større. Tallene jeg tenker på er fra mange land som viser at fra den gang kvinnene kom inn i arbeidslivet for alvor økte den nasjonale velstanden betraktelig. En tanke er at dette kan være en del av forklaringen på dårlig velstand i samfunn uten sterk kvinnelig deltagelse. 

Hvis det er meningen at vi skal ta stilling til Fermats formel foreslår jeg at du starter med å gi oss en forklaring først. 

4 liker  
Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Svært mye er bedre i dag

Publisert rundt 3 år siden

Selvsagt har du rett i at mye er problematisk i dag, Daniel. Men det skyldes ikke likestillingen.  Mine barnebarn har hatt det fint i barnehagen og har det bra på skolen. Hjemme har de flotte foreldre og i nærheten fire besteforeldre som er glad I dem.  Mye har blitt bedre siden våre oldeforeldres tid. Ikke så rent lite heller. Ære være de kvinnelige pionerer både I Frelsesarmeen, i arbeiderbevegelsen og andre steder.

Takk til Mai Lene for et flott innlegg!    

5 liker  
Kommentar #13

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ikke helt korrekt

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Nå er ikke Frelsesarmeen en vanlig menighet, de er en hjelpeorganisasjon på sterk kristen grunn med fokus på slum områder og de fattigste blant oss.  Et svært godt arbeide.  Kvinner er dyktige på dette og kan gjerne være ledere.

I de fleste land er Frelsesarméen i dag et eget trossamfunn (også i Norge).  I praksis har hvert lokale korps alltid fungert som menighet for medlemmene, og kvinnene har alltid vært likestilt med mennene som forkynnere og menighetsledere.

6 liker  
Kommentar #14

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Som lyn fra klar himmel

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
De vet ikke en gang hva «Fermats siste sats» sier, eller at den nå er bevist etter flere hundre år.

Den så jeg ikke komme.

4 liker  
Kommentar #15

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Frøland, jeg imponerte deg litt nå!

Kommentar #16

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Enig med dere alle.

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er meningen at vi skal ta stilling til Fermats formel foreslår jeg at du starter med å gi oss en forklaring først. 

Det var en avsporing, utenfor tema.

Jeg er enig med dere alle fra og med kommentar #11.

Fermats: a opphøyd n + b opphøyd n = c opphøyd n har ingen heltallsløsning for n større enn 2

Med 2 er det utallige, 3 - 4 - 5 eller 5 - 12 - 13. Kvadratsetningen.

I praksis betyr det at om du stabler terninger i to hauger formet som kuber kan du aldri bygge en ny kube av alle terningene fra de to første.

Ikke en veldig nyttig matematisk sannhet, men altså bevist!

Omtrent som mitt syn på kvinnen.  Fullkommen.

1 liker  
Kommentar #17

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Det er nok her problemet ligger. Ungdommen i dag har ikke peiling på Fermats siste sats, og de har ikke samme syn som deg på kvinnen. Det er sannelig bekymringsfullt! Da var det annerledes på 1960-tallet, da vi var unge!   

2 liker  
Kommentar #18

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Det går nok bra.

Publisert rundt 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.

Det er sannelig bekymringsfullt! Da var det annerledes på 1960-tallet, da vi var unge!   

Takk Dag.  Det var tider! Vi tar med 50-tallet og.

Kvinnen, hva er nytt hos henne? Når begynte hun å se ut som en mann, tenke som en mann, føle som en mann?  Var det i 1989?  For i dag ser vi ingen forskjell.  Kvinner kan jo planlegge, tilrettelegge, tegne, bestille og gjennomføre prosjekter vel så godt som en mann?

En bondefamilie, helst langt fra en storby, det må vel være det nærmeste vi kommer harmoni mellom mennesker.  

Vel Dag, vi har ikke mye mer å tilføye - annet enn at vi er grepa karer?

Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Kvinnen, hva er nytt hos henne? Når begynte hun å se ut som en mann, tenke som en mann, føle som en mann?  Var det i 1989?

De kvinnene som ble født for 90-100 år siden (mine foreldres generasjon)  begynte vel å gå i "mannsklær" på 1960-tallet...:-)

3 liker  
Kommentar #20

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Takk for en flott artikkel

Publisert rundt 3 år siden

Det er en flott artikkel du har skrevet, Mai Lene Fløysvik Hæåk! Og så får du tjue kommentarer fra en gjeng med gamle gubber!

Holdningene til likestilling spriker mye i denne gruppen. Men jeg håper likevel at du finner støtte i noen av kommentarene, selv om en del av denne støtten kan skjule seg bak ironien og fleipen hos flere av oss.

Lykke til videre både som skribent og som likestillingsambassadør!     

6 liker  
Kommentar #21

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
De kvinnene som ble født for 90-100 år siden (mine foreldres generasjon)  begynte vel å gå i "mannsklær" på 1960-tallet...:-)

Ja, det er sant.  Klær til hverdags ble like.  Men kvinnenes kjoler i Oscar prisutdelingen og i kongebryllup, hvor er likestillingen der.  Kan vi godta slike jålete damer?  

Så er det vel også slik at det ikke finnes mye som er mer ulikt enn menn og kvinner.  Lik verdi, men du verden hvor forskjellig vi er i sosiale sammenhenger, ser du forskjell på praten i damenes syklubb og når gutta er sammen i jakthytta.  

Også når det gjelder arbeid, yrker og lønninger er likhet en utopi!  De som vil ha det vil gå skuffet gjennom hele livet.

Menn elsker å forsørge sin familie, en kvinne som er så heldig å ha erobret en slik manns hjerte og som ønsker å bygge et godt hjem for mann og barn, hun er vår tids lykkeligste kvinne.

Og det hjemmet påfører sosialbudsjettet færrest utgifter!

Men slike kvinner foraktes?

Verden vil bedras!

1 liker  
Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Lik verdi, men du verden hvor forskjellig vi er i sosiale sammenhenger, ser du forskjell på praten i damenes syklubb og når gutta er sammen i jakthytta.

Det vet jeg ikke så mye om.  Jeg har aldri satt mine bein på ei jakthytte, og kona mi har aldri vært med i noen syklubb...

6 liker  
Kommentar #23

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Søren og, jeg som trodde du var jeger!

Kommentar #24

Lyder Storhaug

2 innlegg  10 kommentarer

Likestilt i hva da?

Publisert rundt 3 år siden

Som så ofte før er det fort gjort å havne i ulendt terreng om en har misforstått begrepsinnholdet. Likestilling kan ikke praktiseres dersom man mener likestilt i alle funksjoner på alle livets områder. Lik lønn for likt arbeid skulle derimot være en fanesak for alle. Likestilt i et Bibelsk perspektiv inneholder også underordning. Om vi leser underordningstekstene vil vi se at det påhviler mannen et temmelig stort ansvar for sin kvinne. Underordning kan aldri, rett forstått, føre til ulempe for den andre, men velsignelse. Desverre har kvinnefrigjørerne feilaktig tatt i bruk "verdi" som valuta i argumentasjonen. Det finnes ikke spor av verdiforskjeller i de bibelske tekster om underordning, bare funksjonsforskjeller. Tekstene er ikke ment som ammunisjon man skal slå i hodet på hverandre. Mannen kan ikke fremføre et krav til sin kvinne om at hun skal underordne seg, for den teksten er skrevet til kvinner som har til hensikt å elske sin mann. Heller ikke kan kvinnene kreve underordning fra sin mann, for ordene om mannens underordning og ansvar for sin kvinne er ord til mannen. Underordning høres intuitivt ut som et negativt ladet ord, men den bibelske underordning handler om å løfte hverandre opp. Når kvinnefrigjørerne snakker om selvrealisering, er det som oftest på bekostning av mannen og det lykkelige samliv. Når en kristen snakker om selvrealisering, så er det i den forstand at man søker å realisere det menneske og den rolle og det ansvar som Gud har lagt ned i skapertanken. Fungerer ikke dette, så er det ikke Guds feil, men menneskets søken etter en lykke utenfor Guds ordninger som har "skylda". Og slik er det altfor ofte; at vi misforstår begrepet, konseptet og hensikten. Det ligger inngrodd i den syndige tilbøyelighet at vi vil løsrive oss fra Guds plan for å realisere våre egne egosentriske lyster. Om underordning står det også i 1.Kor. 15, 28: "Og når så alt er underlagt Ham (Jesus), skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle." Vi er skapt i Guds billede også i den betydning at vi skal speile noe av Guds vesen. Om også Jesus må underordne seg under Gud, skal vi da rope på Jesus-frigjøring slik at Jesus og Gud kan være likestilte?

2 liker  
Kommentar #25

Øivind Hundal

2 innlegg  197 kommentarer

Definisjon

Publisert rundt 3 år siden

Jeg vil be artikkelforfatteren si oss sin definisjon på, forståelse av begrepet "likestilling". Det er uklart og mangetydig.

Kommentar #26

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Alltid nyanser

Publisert rundt 3 år siden
Lyder Storhaug. Gå til den siterte teksten.
Lik lønn for likt arbeid skulle derimot være en fanesak for alle.

Det blir også for enkelt.  To forskjellige mennesker gjør ikke likt arbeid.  De kan ha samme stilling og samme beskrivelse av jobben, men kan fortsatt levere forskjellig utførelse av oppgavene og resultater.

Likestilling er en umulighet.  Enhver må forme sin egen hverdag og sitt eget liv sammen med sine nærmeste.

Kamp om rettigheter er umodent.

Kommentar #27

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Lyder Storhaug. Gå til den siterte teksten.
Om vi leser underordningstekstene vil vi se at det påhviler mannen et temmelig stort ansvar for sin kvinne. Underordning kan aldri, rett forstått, føre til ulempe for den andre, men velsignelse. Desverre har kvinnefrigjørerne feilaktig tatt i bruk "verdi" som valuta i argumentasjonen. Det finnes ikke spor av verdiforskjeller i de bibelske tekster om underordning, bare funksjonsforskjeller.

Din artikkel er god og balansert, Storhaug.  Om en manns ledelse i hjem og ekteskap ikke er til velsignelse, da leder han galt.  Kristne kvinner burde forstå dette, de har så mange kvaliteter og evner som Gud bruker og der menn ofte er ubrukelige.  Når kriste kvinner vil ha likestilling blir det ikke sunne forhold hverken i hjem eller i menighet.

I samfunnet for øvrig er det naturlig at alle er fri til å velge yrke og levemåte som en ønsker.  Kamp om «rettigheter» er alltid nedbrytende.  

Jenter som rådes til å velge utradisjonelt yrke, mot sine egne interesser, vil som oftest angre i ettertid.
Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere