Ove K Lillemoen

17

Den gamle pakt - den nye pakt.

Det er sagt at den gamle pakt er lovens bud, og den nye pakt er bare tro uten bud. Er altså den nye pakt lovløs? Har ikke Gud noen krav til oss, bare til seg selv. Kjærlighet, sies det, det er den nye pakt, du skal elske din neste som deg selv. Men hva med Gud? Det synes å være glemt at vi også skal elske herren vår Gud av all vår makt, og av all vår forstand og hele vårt hjerte. Det er faktisk mer enn budene sier.

Publisert: 22. mai 2018

Mye er sagt og diskutert om de to pakter. Men hva er egentlig forskjellen på dem.

Først må vi definere hva en pakt egentlig er. En pakt er en avtale mellom to parter. Men for at det skal bli en pakt, og ikke bare en avtale, må avtalen bekreftes med et bekreftelsesmiddel. I det daglige inngås en avtale om for eksempel kjøp, med underskrifter. Underskrift av begge parter. Er det en viktig avtale må også vitner bekrefte og underskrive. Skal avtalen være virkelig bindende blir avtalen tinglyst. Tinglysning er det ypperste bekreftelsesmiddelet vi har i vårt samfunn.

Ved brudd på avtaler kan den andre se avtalen som brutt, og avtalen er uten gyldighet. Verre er det dersom denne avtalen er tinglyst. Da kan den som bryter avtalen forvente straff for bruddet. Og avtalen er fortsatt gyldig selv om en part bryter den.

Om avtalen er den samme skiller bekreftelsesmiddelet hva som skjer ved brudd på avtalen. En avtale uten tinglysning faller bort ved brudd. Mens en tinglyst avtale straffes ved brudd.

Gud inngikk en avtale med Israels folk da de gikk ut fra Egypt. Og bekreftet den ved Sinai ved å gi dem ti skriftlige bud skrevet på steintavler. Israel lovet å følge de bud Gud gav dem, og Gud lovte å velsigne og bevare dem og lede dem inn i det landet han hadde sett ut for dem. Denne avtalen ble bekreftet med blod av dyr.

Israel på sin side brøt avtalen med Gud, de var ulydige mot ham og brøt Hans bud. Mens Gud på sin side var tålmodig og bevarte dem som folk gjennom mange år. I like mange år sendte Han sine profeter til den og “maste” på dem om å omvende seg. Til sist jaget han dem bort til Babylon da de fortsatte i ulydighet. Han gjorde det klart for dem at det var på grunn av deres frafall og ulydighet de måtte dra i landflyktighet. Bare en rest forble i landet.

Så sier Gud at han vil inngå en ny avtale med sitt folk, en bedre avtale. Hva ville så denne gå ut på. Jo, akkurat det samme, de skulle lyde Hans bud, og han skulle frelse dem. Hva var så forskjellen? Hva skilte den nye avtale fra den gamle, dersom ordlyden er den samme? Bekreftelsesmiddelet, det var forskjellen. Ikke dyreblod denne gangen, men Guds offerlams blod, Jesu blod.

I den gamle pakten var det Moses som valgte ut offeret, i den nye var det Gud selv som utvalgte offeret. Altså en bedre pakt mellom Gud og hans folk. Pakten ble en pakt mellom Gud og vår stedfortreder Jesus Kristus. Jesus oppfyller menneskers del av pakten for de som tar del i hans død. For i den nye pakt, som er kraftigere enn den gamle, er det straff for å bryte den, dødsstraff. Den straffen tok Jesus da han ble naglet til korset. Vår straff. Og denne pakt ble ikke opphevet ved brudd. Liksom en tinglyst avtale ikke bortfaller, men straffes ved brudd, er heller ikke denne avtalen med Gud bortfalt, men straffet. Men straffen vår tok Jesus. Så er da skyldbrevet, skrevet med bud, betalt av Guds Sønn, slik at vi skulle gå fri.

Så er da avtalen, pakten, mellom Gud og mennesker fortsatt at menneskene skal lyde Gud i alle ting han sier, og Han på Sin side skal velsigne og frelse dem som inngår i denne avtalen. Alle dem som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn, dette er de den nye pakt gjelder for. De som ved tro har fått del i tilgivelsen ved Kristi gjerning.

Og, de samme paktens bud legger han i våre hjerter, på den måten at vi ønsker holde den av kjærlig og takknemlig lydighet til Ham, ikke av fryktens plikt som den første pakt.

Så er det ikke ordlyden i paktene som er forskjellig, men bekreftelsens gyldighets kraft.

Vi som Guds barn, vi som har fått del i Kristi stedfortredende offer, er forpliktet av vår kjærlighet til Ham til å lyde Gud, bryter vi pakten har vi ingen del i Kristi gjerning og må ta straffen alene. Men Gud vet at synden ligger oss nær, så Han tilbød tilgivelsens mulighet. Og når Guds bud er i våre hjerter vet vi når vi gjør Han imot. For budene er Guds vilje, til vårt beste.

Men Gud er tålmodig og tilgivende og tilgir oss syndene, bruddene, for Kristi skyld, dersom vi vedgår dem. Det er nåde!

2 liker  
Kommentar #1

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"hedningene, som IKKE jaget etter rettferdighet..."

Publisert nesten 4 år siden

Jeg har jo vist til før at vi hedninger ikke har loven, og heller ikke har fått den, se bl.a. Rom. 2, 14 og Salme 147, 19-21, samt Ef. 2, 12.

Jeg mener du før har svart meg at du mener "hedninger" er de som ikke er frelst. Tar jeg feil i at du har skrevet dette i en kommentar til meg (klarer ikke finne den nå), så kan du bare se bort deler av denne  kommentaren.

Men i Rom. 9, 14 står det:

"Hav skal vi da si? Jo, at HEDNINGENE, som ikke jaget etter rettferdighet, DE HAR FUNNET RETTFERDIGHET, men det er RETTFERDIGHET VED TRO."

1. Her ser vi at hedninger ikke kan være de som ikke er frelst, de har jo funnet    rettferdighet.

2.  Her ser vi også at det IKKE JAGET ETTER RETTFERDIG....det ville de ha gjort DERSOM de hadde loven! Så dette bare bekrefter at de IKKE hadde loven. LIKEVEL FANT DE RETTFERDIGHET.... VED TRO.


Det var LOVEN som gjorde at jødene JAGET etter rettferdighet, det gjorde ikke hedningene står det her i dette bibelordet, for de hadde ikke loven, de hadde TROEN på Guds rettferdighet i  Jesus Kristus og ham korsfestet.

 

1 liker  
Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Så er da avtalen, pakten, mellom Gud og mennesker fortsatt at menneskene skal lyde Gud i alle ting han sier, og Han på Sin side skal velsigne og frelse dem som inngår i denne avtalen. Alle dem som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn, dette er de den nye pakt gjelder for. De som ved tro har fått del i tilgivelsen ved Kristi gjerning.

Ifølge 2. Mos 2, 4 beror Sinai-pakten på to elementer. Blod av offerdyr som ble stenket på alteret-symbol på Gud - og på folket; det andre var Guds ord og Israels lydighetsløfte. 2. Mos 24, 7 ff.

"alt Herren har sagt, vil vi gjøre og adlyde.#

Dette løftet om lydighet som er konstituerende for pakten, ble brutt rett etterpå da folket tilba gullkalven mens Moses var på fjellet.  

Etterfølgende historie er historien om frafall fra lydighetsløftet.  Bruddet på pakten synes å være uhelbredelig i det øyeblikket Gud overlater folket til eksil og tempelet til ødeleggelse.

Nå trer håpet om den nye pakt i forgrunnen, en pakt som ikke lenger skal være grunnet på den menneskelige viljes skrøpelige trofasthet, men en ny pakt som for alltid skal være innskrevet i menneskenes hjerter.  Jer 31, 33.

Den nye pakten må med andre ord være bygget på en lydighet som er ugjenkallelig og ukrenkelig. Denne lydighet er Sønnens lydighet, som nå er rotfestet i den menneskelige natur.  Sønnen gjør seg til slave og tar all menneskelig ulydighet inn i sin egen lydighet like til døden, gjennomlider og overvinner den.

Gud kan ikke bare overse menneskets ulydighet eller historiens ondskap, han kan ikke behandle det som uviktig eller uten betydning. Uretten, ondskapens realitet, kan ikke bare ignoreres, ikke bare bli stående.  Man må konfrontere den, må beseire den.  

Bare det er sann barmhjertighet.  Og at Gud nå gjør det selv, fordi menneskene ikke er i stand til det, er Guds betingelsesløse godhet som aldri står i motsetning til sannheten og rettferdigheten som hører sammen med sannheten. Er vi troløse, så er Han trofast, for Han kan ikke fornekte seg selv. 2 Tim 2, 13.

Hans trofasthet består i at Gud nå ikke bare handler som Gud ovenfor mennesker, men også som menneske (Jesus) ovenfor Gud og dermed grunnfester pakten ugjenkallelig.   Derfor hører den lidende tjener-skikkelsen som bærer de mange synder (Jes 53, 12) sammen med løftet om den ukrenkelige pakt.

Ved Sønnens stedfortredende lidelse - Han som ble slave - ble denne pakten for alltid skrevet inn i menneskenes hjerter, i menneskeheten selv.  Mot ondskapens skitne strømmer står nå Sønnens lydighet.  I ham selv har Gud lidd og Hans lydighet er derfor alltid uendelig mye større enn all verdens voksende ondskap.

Kommentar #3

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Engang hedning

Publisert nesten 4 år siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener du før har svart meg at du mener "hedninger" er de som ikke er frelst. Tar jeg feil i at du har skrevet dette i en kommentar til meg (klarer ikke finne den nå), så kan du bare se bort deler av denne  kommentaren.

Les Er 2, 11-

19 Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk,

De som før var hedninger er ved troen blitt medborgere og Guds husfolk. Vi som var hedninger.

Så er da også vi blitt medborgere med dem som har Budene og løftene Gud gav dem som lyder Ham.

1, Tror du på tilgivelse av synd? 

2, Tror du Gud tilgir den som bekjenner sine synder?

3, Om så, hva er så den synd som må nevnes i bekjennelsen? 

   Synd er kjent som “å gjøre Gud imot”, det motsatte av å adlyde Gud. 

4, Hva vil det da si for deg å synde?

5, Hva vil det da si for deg å adlyde Gud?

Jeg ønsker gjerne at du svarer på disse spørsmålene.

Mvh. Ove

Kommentar #4

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Den nye pakten må med andre ord være bygget på en lydighet som er ugjenkallelig og ukrenkelig. Denne lydighet er Sønnens lydighet, som nå er rotfestet i den menneskelige natur.  

2Tim,2, 13 er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv. 

Fint å lese din kommentar, forstår det slik at vi ser nokså likt på dette.

Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"Se, dager kommer

Publisert nesten 4 år siden

 da jeg vil opprette en NY pakt med ISRAELS HUS og med JUDAS HUS. Den skal

ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre..." Jer. 31, 31.


 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere