Svein Berntsen

Pensjonist
276

Bare jeg visste om navnet mitt står i livets bok, eller ikke!

Gud har helt fra verden ble til åpenbart sin evige rådslutning gjennom mange uttrykkelige ord og talende forbilder. Ved å sende sin enbårne Sønn ville han gjenopprette det som ble ødelagt ved syndefallet, ta bort synden og oppfylle loven for overtrederne av loven.

Publisert: 20. mai 2018

Ordet er ganske nær deg, for det er i din munn og i ditt hjerte; Det er troens ord som vi forkynner. Rom 10:8.

Legg godt merke til disse ordene! Her er troens hemmelighet. Her er den sanne visdom. "Ordet er ganske nær deg".

Den som vil finne Gud og Kristus, skal bare holde seg til Ordet. Der vil Gud møte oss. Der finner du Kristus. Du behøver ikke fare omkring og søke etter ham i underlige opplevelser eller ukjente skjulesteder, verken i høyde eller dybde. Du har han ganske nær deg, i Ordet, som skaper troen, "troens ord". Lar du det innta hjertet ditt, da har du Kristus og alt det ordene inneholder og lover.

Du behøver ikke sveve hit og dit med tankene dine som om du ville si: Bare jeg visste hva Gud i himmelen tenker om meg, og vil gjøre med meg! Bare jeg visste om navnet mitt står i livets bok, eller ikke! Å, bare Gud på en eller annen måte ville åpenbare seg for meg og si meg det!

Si ikke noe slikt i hjertet ditt. Gud har allerede gjort det du ønsker. Han har allerede åpenbart seg og gitt oss det ordet som gjelder for alle, for hver eneste en. Du kan være helt sikker på at han gjør ikke forskjell på mennesker. Nei, den nådens lov han har forkyndt gjelder like mye for alle.

Vi forstår godt hvordan vårt lands lover gjelder i jordiske forhold. Kjenner jeg samfunnets lover, så behøver jeg ikke si: Å, om jeg bare fikk tale med kongen og høre om jeg kunne regne med hans kongelige beskyttelse. Nei, jeg vet på forhånd hvem han er nådig mot, og beskytter. Det gjør han mot alle som retter seg etter landets lover. På samme måte er det med Guds ord. Det skyldes bare et altfor løst forhold i vår tro på Guds ord, når vi ikke vet hva Gud tenker om oss. Han har jo allerede fortalt oss det i Ordet.

Der ser jeg at hvis jeg ikke vil opphøye Sønnen, men velger å leve i verden, fritt etter mitt eget kjød og lyst, i synd og lettsindighet, så er jeg under fordømmelsens dom.

Vil jeg derimot forsøke gjennom egen rettferdighet etter loven å oppnå Guds nåde, da vet jeg at kravet er dette: Oppfyll alt, så skal du få leve! Og hvis jeg da synder i en eneste ting, så er jeg under forbannelse.

Er jeg derimot dømt av loven, rådløs og knust, men søker nå frelse utelukkende i Sønnen, i hans forsoning, og ikke lenger kan unnvære Sønnen og hans evangelium. Da vet jeg at jeg allerede er ikledd hans rettferdighet, og skrevet i livets bok, hvor ille det enn synes eller kjennes i hjertet mitt. Hvordan kan jeg vite dette? Jo, det vet jeg ut fra Guds eget ord. Hvem skulle jeg tro, om ikke Gud selv? Og dette finner vi forkyndt av ham over alt i Skriften.

Uttdrag av Husandaktsboka, 15.mai, C.O.Rosenius

www.arven.net/

 

 

 

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Takk for et fint innlegg.

Publisert nesten 3 år siden

Ofte fordømmer mitt hjerte meg. Ofte tviler jeg på om mitt navn er skrevet i himmelen. Takk Gud for at Ditt Ord er større enn mitt hjerte. Takk for Ditt Ord.

3 liker  
Kommentar #2

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Takk

Publisert nesten 3 år siden

Savner en knapp der vi kan fremme innlegg. Dette fortjener det.

Kommentar #3

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

1. Joh. 3, 18 ff

Publisert nesten 3 år siden

"Mine barn, la oss ikke elske med ord eller munn, men I GJERNING og sannhet!

For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle 

ting.

Mine kjære! DERSOM VÅRT HJERTE IKKE FORDØMMER OSS, DA HAR VI 

FRIMODIGHET FOR GUD,

OG HVA VI ENN BER OM, DET FÅR VI AV HAM, FORDI VI HOLDER HANS BUD OG

GJØR DET SOM ER TILBEHAG FOR HAM.........

DEN SOM HOLDER HANS BUD,BLIR I HAM."

 

Kap. 3. 7 ff:

"Hver den som GJØR rettferdighet, er rettferdig...."

"Hver den som gjør synd, er av djevelen.......Hver den som er født av Gud, gjør IKKE synd, fordi Guds sær blir i ham, Han KAN IKKE synde, fordi han er født av Gud."

 

Kap. 2, 3: "Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, OM VI HOLDER HANS BUD."

 

Men i Ef. 2, 15 og Kol. 2, 14 står det at loven med budene er AVSKAFFET (det som var fiendskapet mellom jøde og hedning), UTSLETTET OG NAGLET TIL ET KORS!

Hvordan skal vi da forstå 1. Joh. brev?

Johannes var en jødisk apostel, og skriver til de jødene som både hadde sett, hørt og tatt på Jesus. Se innledningen! Jesus forkynte bl.a. "riket for Israel" til dem, se Apgj. 1, 6 og Matt. 5, 5 (skulle arve JORDEN).

 

Det kan ikke være tvil om at 1. Johannes brev peker fram mot den utvidede loven som skal gjelde i dette "riket" for Israel som en gang skal komme. Ingen av oss troende i dag kan leve opp til det Johannes sier i sitt brev, det er helt umulig.

Vi må ikke bli så fastlåst i eget bibelsyn at vi ikke stiller oss undrende og søkende etter Guds frelsesplan, og Guds løfter og pakter for Israel i fremtiden, men bare slenger ut bibelvers i god tro og etter mitt syn svært naivt.

Vi mennesker er i dag ene og alene frelst av nåde ved TRO. Denne troen gir oss frelsesvisshet, det står at "vi ER satt i himmelen med Gud" (Ef. 2, 6) DET KAN DA IKKE SKAPE TVIL?

HVA SKAPER SÅ TVIL? 

Etter mitt syn ene og alene at noen påstår vi må være lydige mot loven, selv om vi er frelst av nåde. 

Hvis det å være lydig etter loven er Guds vilje, da må jo Guds vilje være AVSKAFFET; UTSLETTET og NAGLET TIL KORSET! 

Men har noen hørt at Guds vilje er AVSKAFFET, UTSLETTET OG NAGLET TIL ET KORS?

Men hva står vi igjen med da? 

Jo, det er Guds nåde ene og alene som oppdrar oss (Tit. 2, 11 ff) og det er ene og alene Gud selv som virker og vil i oss, til sitt gode behag (Fil. 2, 13). 

Tror vi ikke Gud klarer å oppdra oss og virke i oss etter sitt gode behag, fornekter vi hans kraft.

Loven kan ikke skape annet ett synd, "For syndens kraft er loven" (1. Kor. 15, 56), hvorfor skal vi da være LYDIGE MOT LOVEN? Og i tillegg er den AVSKAFFET!

Det er Paulus, hedningenes apostel, som er HEDNINGENES APOTSTEL, utvalgt av Gud til det, og til å fullføre hans ord. Og det er hans formaninger, som ikke er er bud, vi bør ta til oss. mange av dem avspeiler nettopp budene, men går også ut over budene.

Dette er "troens ord" og "troens lydighet", og ikke lovens ord og lydighet. Loven er bare for de jøder som ennå ikke har tatt imot Jesus som sin Messias og Konge. En gang vil de få møte ham i 1000-årsriket nettopp som det.

Nei, jeg er ikke enig i at det er så enkelt som Rosenius vil ha det til. 

Men at den som holder seg til nåden ene og alene, er det enkelt, jeg har aldri hørt noen slike være i tvil om sin frelse. 

Etter mitt syn er det å ta Guds ord for enkelt, en av de største farer vi gjør, og vi i vår enkelhet og selvgodhet hevder å ha rett, fastlåst i et bibelsyn.

Kommentar #4

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Følelser er noe ustabile greier.

Publisert nesten 3 år siden

I ordet om Jesus finner vi fakta om vår alles frelse og fred. Personlig finner jeg i Rosenius sin forkynnelse en trygg veiledning til fred som er forankret i Skriften. Stadig blir vi her minnet om å ikke spørre våre følelser til råds, men se kontinuerlig hen til skriftens vitnesbyrd om hva vår stilling er ovenfor Gud i Jesus alene. Når vi ved Åndens veiledning får se vår frelse i "den ene" får vi også oppleve både kjærlighet glede og fred! Men i denne verden opplever vi også det motsatte under vandringen som slett ikke får oss til å føle oss frelst og oppskrevet i livets bok. Og her kommer Skriftens forsikring om frelse oss til hjelp, uavhengig av hva vi måtte føle i vårt mer eller mindre skakkjørte følelsesliv!

2 liker  
Kommentar #5

Åge Kvangarsnes

12 innlegg  1957 kommentarer

"til kunnskap om seg (Gud)"

Publisert nesten 3 år siden

Jeg vet ikke hva du legger i "ordet om Jesus".  Dersom det er alt Jesus selv sa i de 4 evangeliene, så er jeg ikke enig med deg i alt det gir oss "fakta om fred", tvert i mot. Bergprekenen kan umulig gi meg fred, ikke bare på grunn av min vandel, men på grunn av Skriften i seg selv og det som står der.  Og Skriften er ikke avhengig av min vandel her på jord.

Paulus, hedningenes apostel, skriver aldri om fred i vårt følelsesliv, men fred med Gud. Det er to forskjellige ting. Jesus sier: "Jeg er ikke kommet for å gi fred". Det må da være noe som skurrer her, om vi ikke forstår hvorfor.

Til efeserne, som både var rettferdiggjort og helliggjort, skriver Paulus:

"Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap OM SEG." (kap. 1, 17).

Det er altså ikke kunnskap om oss selv, vi skal be om, inkludert hele vårt følelsesregister, for å forstå Guds ord.  Men "til kunnskap OM SEG".....altså OM GUD. 

Dette MÅ også, etter mitt syn, innbefatte å få se hvilken frelsesplan Gud har med Israel (som sitt utvalgte redskap), med oss hedninger og ALLE FOLKESLAG, samt løftene og paktene som bare Israel har fått, og forstå profetiene i dette lys.

De 12 apostlene har til dags dato IKKE forkynt alt det Jesus sa og lærte dem til ALLE FOLKESLAG, ikke en eneste en av dem. Men en gang skal de gjøre det, men , men det blir ikke i "hedningenes tid".

Gjør vi ALT Jesus sa og gjorde til allmenn lære for oss alle, så kan det etter mitt syn ikke bli annet   enn tvil  om vår frelse og frelsesvisshet. Jeg har dermed ikke påstått at man da ikke vil bli frelst....LANGT DERIFRA! Men at Skriften i seg selv, og ikke vår vandel, skaper tvil om vår frelse. Det er nok av troende som har fått store problemer på grunn av en forkynning som uhemmet sprer rundt seg med Skriftens ord uten å ha sett Guds frelsesplan og løfter i hans ord.. De gjør det nok i god mening, jeg er ikke det minste i tvil om det, men jeg tror på ingen måte dette er å ha innsikt "OM GUD SELV" og hans plan for alle mennesker på jord. Jeg tror nok i aller høyeste grad at Gud vil vi skal ha det, så ikke alt dreier seg om oss selv og våre følelser. 

Kommentar #6

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Litt om hva jeg mener med "ordet om Jesus"

Publisert nesten 3 år siden

Åge Kvangarsnes spør om hva jeg mener med "ordet om Jesus". Beklager Åge for sen respons! I Daniels profeti om Kristus sies det: Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferdighet"(Dan 9,24). Ethvert menneske kan si: Ved sin fullkomne rettferdighet har Jesus oppfylt lovens krav, og mitt eneste håp består i å ha blikket rettet mot ham som min stedfortreder og som til fullkommenhet holdt loven for meg. Ved gudgitt tillit til hans fortjeneste er jeg fri fra lovens fordømmelse. Han kler meg i sin rettferdighet som tilfredsstiller alle lovens krav. Jeg er fullkommen i ham som kom med en evig rettferdighet. Han fremstiller meg for Guds åsyn i en plettfri kledning som er skaffet tilveie av menneskesønnen, den andre Adam, vår alles nye stamfar. Hele slektens håp skyldes Kristus, og all ære tilkommer Guds lam som bar bort hele verdens synd ved sin død for oss og som oss. Og som også stod opp for oss og som oss i sin evige rettferdighet. Dette vitner hele Skriften om. "Dette er det navn han skal kalles ved: Herren vår rettferdighet".

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere